Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika>Specialioji pedagogika>Specialiosios pedagogikos kursiniai darbai

Specialiosios pedagogikos kursiniai darbai (24 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Aklųjų reljefinis raštas

  Įvadas. Aklieji nuo antikos laikų iki XVIII amžiaus pabaigos. Aklųjų rašto pradžia. Aklųjų sistemingo mokymo pradžia. Aklųjų instituto įkūrimas. Pirmosios reljefinės knygos. Didieji aklųjų reljefinio rašto ieškojimai. L. Brailio šešių taškų rašto sistema. Brailio rašto savitumas. V. Muno raštas. Tolesnė aklųjų reljefinio rašto raida. Brailio rašto plitimas užsienio šalyse. Lietuvos aklųjų vargai iki Brailio sistemos įvedimo ir po jo. Lietuviškoji Brailio abėcėlė. Tai, kas dar svarbu, aklųjų rašte. Išvados.
  Specialioji pedagogika, kursinis darbas(11 puslapių)
  2007-01-09
 • Dailė ir žaidimai - specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo priemonė

  Įvadas. Literatūros šaltinių analizė. Meninis ugdymas ir jos reikšmė ugdymo procese. Žaidimo reikšmė augančiam vaikui. Dailės ir žaidimų įtaka specialiųjų poreikių vaikams. Tyrimo duomenų analizė. Tyrimo tikslai ir metodai. Tyrimo dalyviai. Tyrimo rezultatai. Išvados.
  Specialioji pedagogika, kursinis darbas(19 puslapių)
  2007-09-21
 • Fizinę negalę turinčių vaikų mokymas skaityti

  Įvadas. Tyrimo tikslas. Išsiaiškinti, ar fizinę negalę turintiems vaikams, mokytis skaityti sekasi sunkiau. Negalės samprata. Fizinę negalę turintys vaikai. Kas yra cerebrinis paralyžius? Bendravimas su neįgaliaisiais. Vaikų pasiruošimas mokyklai ir bendravimas. Mokytojo ir vaiko tarpusavio supratimas. Mokymas skaityti. Tyrimo duomenų analizė. Tyrimo metodika. Tyrimo dalyviai. Anketinės apklausos duomenų analizė. Išvados. Priedai (anketa).
  Specialioji pedagogika, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2010-03-19
 • Individualizuotas vaikų, turinčių specialiųjų poreikių, integruotų į bendrojo lavinimo mokyklą, ugdymas

  Įvadas. Specialiųjų poreikių vaikų ugdymo sistemos pokyčiai. Specialiųjų poreikių diagnostika. Individualizuoto ugdymo samprata. Individualaus ugdymo tikslai. Specialiųjų poreikių tenkinimas. Specialiųjų mokymosi poreikių tenkinimo lygiai. Integruoto mokymo praktika.
  Specialioji pedagogika, kursinis darbas(10 puslapių)
  2005-10-24
 • Mokymo programų individualizavimas

  Mokymo programų individualizavimas. Įstatymų leidybos tikslai : individuali ugdymo programa. Įtraukimas į bendrąjį ugdymą. Integruoto mokymo praktika. Mokymo individualizavimo psichologinis pagrindimas. Ugdytinio teigiamos mokymosi motyvacijos palaikymas. Nepakankamai išlavėjusių gebėjimų ar pažintinių procesų ugdymas. Mokymosi turinio keitimas. Mokymosi pasiekimų individualizuotas vertinimas. Ugdymo proceso dalyvių bendradarbiavimas. Programos parinkimas ir pritaikymas. Reziume.
  Specialioji pedagogika, kursinis darbas(8 puslapiai)
  2006-12-30
 • Mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, matematinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje

  Įvadas. Tyrimo tikslas – ištirti SUP (specialiųjų ugdymosi poreikių) turinčio mokinio matematinio ugdymo problemas bei ugdyme kylančius sunkumus. Specialiųjų poreikių asmenys. Specialiųjų poreikių asmenų sutrikimų grupių ir laipsnių nustatymas. Mokymosi negalių rūšys ir požymiai. Matematikos mokymosi sunkumai ir jų šalinimas, konkretaus sutrikimo atveju. Mokiniai, turintys girdimojo suvokimo ir lingvistinių procesų sutrikimų. Mokiniai, turintys atminties sutrikimų. Mokiniai, turintys audiovizualinių ryšių sutrikimų. Emocijų ir elgesio sutrikimai. Mokiniai, turintys savireguliacijos sutrikimų. Mokiniai, turintys autizmą. Protinis atsilikimas. Ribotas intelektas. Mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi. Poreikių, matematinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje. Tyrimo metodika. Tyrimo dalyviai. SUP (specialiųjų ugdymosi poreikių) mokinio, dirbančio pagal bendrojo lavinimo mokyklos programą, matematinio mokymosi problemos. SUP (specialiųjų ugdymosi poreikių) turinčio mokinio matematinio ugdymo sunkumai bendrojo lavinimo mokykloje. Išvados.
  Specialioji pedagogika, kursinis darbas(21 puslapis)
  2009-07-02
 • Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių vaizdiniai apie Aziją

  Įvadas. Geografijos mokymo ypatumai. Mokslinė vaizdinių formavimo samprata. Geografijos mokymas specialiojoje mokykloje. Darbo būdai ir metodai geografijos pamokose. Specialiųjų poreikių vaikų vaizdinių apie Aziją duomenų analizė. Tyrimo metodika. Tiriamieji. Tyrimo rezultatai. Mokinių lytis ir amžius. Vaizdiniai apie Azijos žemyną ir jo ribas. Mokinių vaizdiniai apie Azijos vandenis. Žinios apie Azijos augaliją ir gyvūniją. Išvados.
  Specialioji pedagogika, kursinis darbas(16 puslapių)
  2008-02-11
 • Neįgalių vaikų integracija Lietuvoje

  Negalios samprata. Trumpa istorinė apžvalga. Kas ta integracija ir kodėl ji svarbi žmogui su negalia? Neįgaliųjų vaikų integracija Lietuvoje. Integracijos teorija ir praktika. Neįgaliųjų vaikų integracija Lenkijoje. Neįgaliųjų vaikų integracija Švedijoje. Neįgaliųjų vaikų integracija Norvegijoje. Neįgaliųjų vaikų integracija Estijoje. Neįgaliųjų vaikų integracija Prancūzijoje. Integracijos nauda.
  Specialioji pedagogika, kursinis darbas(12 puslapių)
  2006-02-15
 • Neįgaliųjų profesinis orientavimas

  Įvadas. Profesinio orientavimo aspektai. Profesinio orientavimo samprata. Profesinio orientavimo raida Lietuvoje. Lyčių lygybė darbo rinkoje. Neįgaliųjų asmenų diskriminacija darbo rinkoje. Neįgaliųjų užimtumas. Neįgaliųjų asmenų profesinis rengimas Lietuvoje. Veiksniai įtakojantys profesijų pasirinkimą. Pedagogų nuomonė apie mokinių profesinį orientavimą. Tyrimo metodika. Tyrimo dalyviai. Profesinio orientavimo veiksniai ir būdai. Profesijų pasirinkimo galimybės, dažnumas. Profesijų tinkamumas pagal mokinių galimybes. Profesijų pasirinkimas, įsidarbinimo galimybės lyčių aspektu. Išvados. Išnašos.
  Specialioji pedagogika, kursinis darbas(16 puslapių)
  2008-05-12
 • Neįgaliųjų vaikų popamokinės veiklos formos, ugdymo turinys bei išliekamasis socialinis veiksnys

  Įvadas. Neįgaliųjų vaikų popamokinės veiklos formos, ugdymo turinys bei išliekamasis socialinis veiksnys. Nepamokinės ir pramoginės veiklos įvairovė. Klasės auklėtojo vieta moksleivių nepamokinėje veikloje. Laisvalaikio, pramogų samprata ir reikšmė. Bendrojo lavinimo mokyklos aukštesniųjų klasių specialiuosius ugdymosi poreikius turinčių moksleivių požiūris į popamokinę veiklą. Tyrimo organizavimas ir metodika. Respondentai. Išvados.
  Specialioji pedagogika, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2008-03-22
 • Nežymiai sutrikusio intelekto mokinių šnekamosios kalbos ypatybės

  Įvadas. Nežymiai sutrikusio intelekto vaikų vaikų kalba. Kalbos vystymosi specifika. Nežymiai sutrikusio intelekto vaikų kalbos sutrikimai. Kalbos neišsivystymas. Sulėtėjusi kalbos raida. Kalbėjimo tempo sutrikimai. Mikčiojimas. Fonetiniai kalbos trūkumai. Žodyno charakteristika. Šnekamosios kalbos ypatybių charakteristika. Analizės eiga. Stebėjimo analizė. Išvados.
  Specialioji pedagogika, kursinis darbas(19 puslapių)
  2009-04-01
 • Nežymiai sutrikusio intelekto vaikų socializacija, jos ypatumai

  Įvadas. Nežymiai protiškai atsilikusių vaikų socializacija. Socializacijos procesas, jo samprata. Ugdymas, kaip socializacijos veiksnys. Kai kurių institucijų įtaka socializacijai. Šeima ir bendruomenė. Mokykla. Bažnyčia. Bendraamžių grupė. Nežymiai protiškai atsilikusių vaikų ypatumai, turintys įtakos socializacijai. Nežymiai protiškai atsilikusių vaikų socializacijos ypatumai. Tyrimo metodika. Tyrimo dalyviai. Tyrimo rezultatų analizė. Prisitaikymo ypatybės šeimoje. Bendravimas su draugais ir vyresniais žmonėmis. Mokinių savybės. Išvados.
  Specialioji pedagogika, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2008-03-15
 • Specialiojo ugdymo–reabilitacijos įstaigų aplinkos pritaikymas judesio ir padėties sutrikimų turintiems asmenims

  Įvadas. Tyrimo tikslas – išsiaiškinti specialiojo ugdymo įstaigų mokytojų nuomonę apie mokyklų aplinkos pritaikymą. Fizinių ir judėjimo sutrikimų apibūdinimas. Viešosios aplinkos pritaikymas neįgaliesiems. Neįgaliųjų padėties gerinimas. Teisiniai pagrindai. Neįgaliesiems svarbių objektų sąrašas. Statistika. Trūkumai, organizuojant/teikiant paslaugas vaikams su negalia. Tyrimo organizavimas ir metodika. Rezultatai ir jų aptarimas. Išvados. Priedai (2 psl.).
  Specialioji pedagogika, kursinis darbas(19 puslapių)
  2009-04-06
 • Specialiųjų poreikių mokinių priežasties – padarinių ryšių tarp geografinių objektų ir reiškinių suvokimas

  Įvadas. Geografijos pamokos teoriniai aspektai specialiojoje mokykloje. Specialiosios mokyklos mokinių geografinių vaizdinių formavimo psichologiniai ypatumai. Priežasties – padarinių ryšių nustatymas geografijos pamokose. Specialiųjų poreikių mokinių priežasties – padarinių ryšių tarp geografinių objektų ir reiškinių suvokimo ir nustatymo tyrimas. Išvados.
  Specialioji pedagogika, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2007-02-13
 • Specialiųjų poreikių mokinių, besimokančių bendrojo lavinimo mokykloje, požiūris į matematiką kaip dalyką

  Įvadas. 1 skyrius. Mokymosi motyvacija. Mokymosi motyvacijos teorijų įvairovė. Mokymosi motyvacijos rūšys. Mokymosi motyvacijos stiprinimo būdai. 2 skyrius. Specialiųjų poreikių mokinių, besimokančių bendrojo lavinimo mokykloje, požiūris į matematiką kaip dalyką. Tyrimo metodika. Tyrimo dalyviai. Vaikų nuomonė apie matematiką kaip dalyką. Sunkumai kylantys specialiųjų poreikių mokiniams matematikos pamokoje. Tėvų požiūris į vaiką mokantis matematikos. Išvados.
  Specialioji pedagogika, kursinis darbas(13 puslapių)
  2009-03-18
 • Specialiųjų poreikių moksleivių ugdymas popamokine veikla

  Įvadas. Literatūros šaltinių analizė. Popamokinės veiklos ypatumai. Metodų ir formų pasirinkimas. Reikalavimai pramoginiam renginiui. Pramoginės veiklos organizavimas. Pedagogo vaidmuo popamokinėje veikloje. Klasės vadovo asmenybė. Klasės auklėtojo popamokinės veiklos organizavimas. Tyrimo organizavimas. Tyrimo metodika, tiriamieji. Tyrimo rezultatų analizė. Išvados.
  Specialioji pedagogika, kursinis darbas(30 puslapių)
  2007-03-15
 • Specialiųjų poreikių vaikų integravimo problemos

  Įvadas. Nuo segreguoto iki inkliuzyvaus ugdymo. Sąvokų kaita. Teisinis pagrindas. Statistika. Integruoto ugdymo projektai ir tyrimai. Integruoto ugdymo problemos: tyrimo tikslas ir uždaviniai. Empirinio tyrimo rezultatai. Tyrimo metodika. Vaiko šeiminė ir neįgalumo situacija. Vaiko ugdymo formų ir planų vertinimai. Bendrojo lavinimo mokyklų pedagogų pasirengimo dirbti su specialiųjų poreikių mokiniais vertinimas. Administracijos požiūrio vertinimas. Tėvų dalyvavimo vertinimas. Ugdymo fizinės aplinkos vertinimas. Bendras požiūris į integruotą ugdymą. Vaiko savijautos vertinimas. Problemos ir kiti aspektai. Bendros išvados ir rekomendacijos.
  Specialioji pedagogika, kursinis darbas(41 puslapis)
  2007-05-28
 • Specialiųjų poreikių vaikų rengimas šeimai lyčių aspektu

  Įvadas. Specialiųjų poreikių vaikų auklėjimas šeimoje. Auklėjimo samprata. Šeimos vaidmuo ugdant neįgalų vaiką. Mergaičių ir berniukų auklėjimas. Rūpestingas elgesys su pinigais ir vertybėmis. Rengimas šeimos gyvenimui. Empirinė dalis. Tyrimo metodika. Tiriamieji. Specialiųjų poreikių vaikų šeimos sudėtis. Berniukų ir mergaičių atliekami namų ruošos darbai. Berniukų ir mergaičių supratimas, kokia turi būti šeima. Vyro ir moters pareigos. Išvados.
  Specialioji pedagogika, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2007-06-05
 • Specialiųjų ugdymo poreikių vaikų integruotas ugdymas Romuvos vidurinėje mokykloje

  Įvadas. Liberalioji asmenybės samprata. Specialieji ugdymosi poreikiai. Integruotas ugdymas Lietuvos vidurinėje mokykloje. Specialiųjų poreikių vaikams teikiama pagalba. Specialiųjų poreikių vaikai ir jų gerovė. Romuvos pagrindinės mokyklos charakteristika. Specialiųjų poreikių vaikų mokymo proceso charakteristika romuvos bendrojo lavinimo klasėse ir specialiojo pedagogo kabinete.22 Tyrimo imties charakteristika. Tyrimo metodika. Stebėjimas kaip adekvatus ugdymo proceso analizės metodas. Mokytojo ir mokinio veiklos klasėje analizė. Specialiųjų poreikių vaikų veiklos adekvatumo analizė lietuvių kalbos ir matematikos pamokose. Išvados. Rekomendacija.
  Specialioji pedagogika, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2009-08-28
 • Sutrikusio intelekto moksleivių netinkamo elgesio pasireiškimas, jo priežastys

  Įvadas. Sutrikusio intelekto moksleivių netinkamo elgesio priežastys. Sutrikusios intelekto moksleivių netinkamo elgesio pasireiškimas. Sutrikusio intelekto moksleivių netinkamo elgesio prevencija ir korekcija. Sutrikusio intelekto moksleivių netinkamo elgesio tyrimas. Išvados.
  Specialioji pedagogika, kursinis darbas(12 puslapių)
  2006-04-02
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
Puslapyje rodyti po