Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika>Specialioji pedagogika>Specialiosios pedagogikos namų darbai

Specialiosios pedagogikos namų darbai (16 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Atminties sutrikimai

  Atminties sutrikimo rūšys bei ugdymo metodai jiems spręsti. Įvadas. Trumpalaikės atminties sutrikimai pasireiškia. Ilgalaikės atminties sutrikimai pasireiškia. Įsiminimo ir informacijos atgaminimo būdų neišsiugdymas pasireiškia. Noro mokytis palaikymas ir žadinimas. Įsiminimo problemas kompensuojančių būdų taikymas. Mechaniniam išmokimui alternatyvių patirties kaupimo būdų taikymas. Vaiko įsiminimo strategijų ugdymas. Gebėjimo įsiminti treniravimas. Išvados.
  Specialioji pedagogika, namų darbas(5 puslapiai)
  2008-01-03
 • Darbas su ugdytinių šeimomis

  Problema. Tikslas: padėti tėvams ugdyti negalią turinčių vaikų socialinius, savitvarkos, darbinius, motorikos ir meninius įgūdžius ir padėti integruoti vaikus į visuomenę. Uždaviniai. Ugdytinių amžius. Metodai. Turinys. Pasaulio pažinimas (socialinių įgūdžių ugdymas). Savitvarkos įgūdžiai. Darbinis ugdymas. Motorika. Meninis ugdymas. Tikėtini rezultatai. Integracijos privalumai.
  Specialioji pedagogika, namų darbas(4 puslapiai)
  2008-03-29
 • Didaktiniai žaidimai, įvairiems ugdymo tikslams siekti

  Žaidimai. Žaidimai smulkiąjai motorikai lavinti. Žaidimas – "Pirštukų teatro" žaidybiniai pratimai (mankštelė). "Pirštukų teatro" žaidybiniai pratimai. Žaidimas – Lego žaidimai. Žaidimai siužetiniam vaidmeniniam žaidimui formuoti. Žaidimas su lėle (šeima). Žaidimas – "Pasikalbėjimas telefonu".
  Specialioji pedagogika, namų darbas(9 puslapiai)
  2011-09-26
 • Individualus socialinės globos planas

  Įvadas. Globos namų tikslas – užtikrinti globojamam (rūpinamam) ir laikinai globos namuose apgyvendinamam vaikui globos (rūpybos), ugdymo (mokymo, lavinimo ir auklėjimo), socialines paslaugas, sudaryti kitas jam tinkamas sąlygas. Vaiko poreikių tyrimas. Lentelė: Vaiko savybės, poreikių sritys, Trumpa charakteristika. Išvados. Vaiko globos planas. Tikslas: sukurti vaikui normalias sąlygas ir galimybes visapusiškai jo raidai. Lentelė: Savaitės diena. Veikla su vaiku iš globos namų. Atsakingas asmuo. Numatomi rezultatai.
  Specialioji pedagogika, namų darbas(7 puslapiai)
  2010-05-31
 • Inkliuzinio ugdymo realijos ir perspektyvos

  Inkliuzija. Inkliuzinio ugdymo galimybės ir kliūtys bendrojo lavinimo mokykloje. Inkliuzinio ugdymo galimybės Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose. Inkliuzinio ugdymo kliūtys Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose. Inkliuzinio ugdymo realizavimo priemonių planas.
  Specialioji pedagogika, namų darbas(6 puslapiai)
  2009-01-22
 • Inkliuzinis ugdymas (2)

  Inkliuzijos samprata. Inkliuzinio ugdymo galimybės ir kliūtys. Lietuvos bendrojo lavinimo mokykloje. Inkliuzinio ugdymo realizavimo priemonių planas. Lentelė: Siūloma priemonė (veikla ar kt.). Aplinkybės, priemonės/veiklos aprašymas. Tikėtinas rezultatas.
  Specialioji pedagogika, namų darbas(7 puslapiai)
  2009-05-11
 • Lietuvių kalbos pamokų išplėstiniai planai

  Lietuvių kalbos pamokų, vestų Panevėžio specialiojoje mokykloje I spec. klasėje, išplėstiniai planai. Data. Tema: Garsas ir raidė ė. Rašytinės raidės ė ir skiemenukų lė, ėl rašymas. Tikslai. Priemonės. Metodai. Tipas. Pamokos eiga. Tema: mažosios raidelės ė įtvirtinimas. Didžiosios raidelės Ė mokymas. Tema: didžiosios rašytinės raidės ė įtvirtinimas. Tema: didžiosios rašytinės raidės ė įtvirtinimas. Skiemenukų Ėl, Ėm rašymas. Tema: Garsas [s] ir raidės S, s. Tema: mažosios rašytinės raidės s rašymas. Tema: skiemenukų ir žodelių skaitymas; skiemenukų dėliojimas. Tema: skiemenukų so, sė ir žodžio salė rašymas. Tema: raidžių Aa, Mm, Oo kartojimas. Skiemenukų ma, mo, am, om rašymas. Tema: raidžių Aa, Mm, Oo kartojimas. Skiemenukų ma, am rašymas. Žodžio mama rašymas. Tema: raidžių Ėė, Ll, Ss kartojimas. Skiemenukų sė, lė, ės, ėl rašymas. Žodžio lėlė rašymas.
  Specialioji pedagogika, namų darbas(23 puslapiai)
  2008-05-02
 • Matematikos pamokų išplėstiniai planai

  Matematikos pamokų, vestų Panevėžio specialiojoje mokykloje I spec. klasėje, išplėstiniai planai. Data. Tema: Skaičius ir skaitmuo 1. Tikslai. Priemonės. Metodai. Tipas. Pamokos eiga. Data. Tema: Skaičių 1, 2 kartojimas. Pora. Tikslai. Priemonės. Metodai. Tipas. Pamokos eiga. Tema: Vienas lygu vienam, du lygu dviem. Kartojimas ir įtvirtinimas. Tema: Supažindinimas su sudėties veiksmu (1 + 1). Veiksmo užrašymas. Tema: Supažindinimas su atimties veiksmu (2 – 1). Veiksmo užrašymas. Tema: Sudėties ir atimties iki 2 įtvirtinimas.
  Specialioji pedagogika, namų darbas(12 puslapių)
  2008-05-02
 • Neįgalus vaikas mokykloje. Pedagoginio humanizmo realizavimas

  Įstatymai, reguliuojantys neįgaliųjų asmenų socializaciją. Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas reglamentuoja. Specialiųjų poreikių vaikų integracijos problemos. Mokymo įstaigose. Socialinio pedagogo paskirtis sudarant asmenybės tobulėjimo sąlygas. Socialinio pedagogo funkcijos dirbant su negalią turinčiais vaikais. Individualių ugdymo programų kūrimas spec.poreikių turintiems vaikams. Integracijos kelias. Išvados ir pasiūlymai.
  Specialioji pedagogika, namų darbas(5 puslapiai)
  2009-09-23
 • Pedagogų požiūrio įtaka į neįgaliųjų vaikų integraciją

  Neįgaliųjų vaikų integracijos į bendrojo lavinimo mokyklą padėtis Lietuvoje, Požiūrio problema, Pedagogų požiūris į integruotą neįgaliųjų mokymą, Pedagogų požiūrio įtaka į neįgaliųjų vaikų integraciją į bendrojo lavinimo mokyklą, Išvados.
  Specialioji pedagogika, namų darbas(10 puslapių)
  2005-04-06
 • Projektas: Sportuok - būk stiprus ir sveikas

  Projekto rengimo ir vykdymo vieta. Projekto valdymas. Informacija apie projektą. Projekto adresatas. Projekto įgyvendinimo etapai. Detalus projekto apibūdinimas. Situacijos analizė. Pagrindinės problemos, kurias siekiama išspręsti vykdant projektą. Projekto tikslas. Uždaviniai. Laukiami rezultatai. Projekto skirtumai lyginant su kitais projektais. Programos įgyvendinimo planai ir metodika. Programos veiklos planas. Veiklos kryptys. Veiklos turinys. Vykdytojai. Įgyvendinimo terminai. Projekto įgyvendinimo metodika. Biudžetas. Detali viso projekto išlaidų sąmata. Projekto finansavimo šaltiniai.
  Specialioji pedagogika, namų darbas(5 puslapiai)
  2009-02-17
 • Projekto rengimas: Donorystė – viltis gyventi!

  Projekto pavadinimas: Donorystė – viltis gyventi! Programai įgyvendinti reikalinga pinigų suma. Prašoma suma: 20000 lt. Situacijos apibūdinimas ir įvertinimas. Problemos pagrindimas ir projekto įgyvendinimo būtinumas. Projekto tikslai ir uždaviniai. Įgyvendinimo būdai. Projekto objektas. Projekto partneriai. Įgyvendinimo etapai ir terminai. Laukiami rezultatai. Rezultatų įvertinimo kriterijai. Projekto tęstinumo galimybės. Informacijos apie projektą ir jos rezultatus sklaidos būdai. Projekto biudžetas. Kiti rėmėjai.
  Specialioji pedagogika, namų darbas(4 puslapiai)
  2007-11-11
 • Technologijų pamokos išplėstinis planas

  Pamokos planas. Tema: erdvinis konstravimas. Užduotis: pelė. Pagrindiniai pamokos tikslai. Mokomosios priemonės. Pamokos eiga. Įvadinė dalis. Darbinė dalis. Baigiamoji dalis.
  Specialioji pedagogika, namų darbas(4 puslapiai)
  2008-05-13
 • Vaidybos pritaikymas integruotame ugdyme

  Įvadas. Vaidybos pritaikymas muzikos pamokoje. Vaidybos pritaikymas choreografijos pamokose. Vaidybos pritaikymas lietuvių kalbos pamokoje. Vaidybos pritaikymas matematikos pamokose. Išvados.
  Specialioji pedagogika, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-01-07
 • Verbalinis intelektas

  Įvadas. Verbalinis intelektas. Intelekto struktūra. Poetinė kūryba. Testai. Pedagogo svarba. Komunikacijos sutrikimai. Mokytini protiškai atsilikę vaikai. Berniukų ir mergaičių verbalinių sugebėjimų skirtumai. Išvados.
  Specialioji pedagogika, namų darbas(7 puslapiai)
  2007-11-15
 • Vidurinės mokyklos socialinio pedagogo veiklos analizė

  Įvadas. Darbo tikslas: Pristatyti socialinio pedagogo portretą vidurinėje mokykloje. Vidurinė mokykla. Socialinio pedagogo portretas remiantis teisine baze bei moksliniais šaltiniais. Stebėjimo ir pokalbių analizė. Išvados.
  Specialioji pedagogika, namų darbas(8 puslapiai)
  2010-12-20