Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika>Specialioji pedagogika

Specialioji pedagogika (170 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Specialiųjų poreikių mokinių, besimokančių bendrojo lavinimo mokykloje, požiūris į matematiką kaip dalyką

  Įvadas. 1 skyrius. Mokymosi motyvacija. Mokymosi motyvacijos teorijų įvairovė. Mokymosi motyvacijos rūšys. Mokymosi motyvacijos stiprinimo būdai. 2 skyrius. Specialiųjų poreikių mokinių, besimokančių bendrojo lavinimo mokykloje, požiūris į matematiką kaip dalyką. Tyrimo metodika. Tyrimo dalyviai. Vaikų nuomonė apie matematiką kaip dalyką. Sunkumai kylantys specialiųjų poreikių mokiniams matematikos pamokoje. Tėvų požiūris į vaiką mokantis matematikos. Išvados.
  Specialioji pedagogika, kursinis darbas(13 puslapių)
  2009-03-18
 • Specialiųjų poreikių moksleivių ugdymas popamokine veikla

  Įvadas. Literatūros šaltinių analizė. Popamokinės veiklos ypatumai. Metodų ir formų pasirinkimas. Reikalavimai pramoginiam renginiui. Pramoginės veiklos organizavimas. Pedagogo vaidmuo popamokinėje veikloje. Klasės vadovo asmenybė. Klasės auklėtojo popamokinės veiklos organizavimas. Tyrimo organizavimas. Tyrimo metodika, tiriamieji. Tyrimo rezultatų analizė. Išvados.
  Specialioji pedagogika, kursinis darbas(30 puslapių)
  2007-03-15
 • Specialiųjų poreikių vaikai

  Įvadas. Elgesio sutrikimų rūšys ir jų požymiai. Elgesio sutrikimų nustatymas. Elgesio sutrikimų korekcija. Tinkamo elgesio skatinimas mokykloje. Išvados.
  Specialioji pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2007-05-04
 • Specialiųjų poreikių vaikai (2)

  Vaikai su kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimais. Sutrikimų klasifikacija ir jų ypatumai. Kalbos ir kalbėjimo sutrikimų korekcija. Vaikai su fiziniais ir judėjimo sutrikimais. Ortopediniai sutrikimai. Skoliozė. Vaikų, turinčių fizinių ir judėjimo sutrikimų, ugdymas. Vaikai su intelekto sutrikimais. Vaikai su elgesio ir charakterio nukrypimais. Autistiškų vaikų ugdymo bendrieji tikslai ir uždaviniai.
  Specialioji pedagogika, špera(11 puslapių)
  2009-02-04
 • Specialiųjų poreikių vaikai, jų ugdymas skirtingais laikotarpiais

  Įvadas. Specialiųjų poreikių vaikai. Požiūris į neįgaliuosius įvairiais laikais. Specialusis ugdymas. Neįgalių vaikų ugdymas nepriklausomoje Lietuvoje 1918-1940 m. Neįgalių vaikų ugdymas Lietuvoje sovietų okupacijos metais. Neįgalių vaikų ugdymas Lietuvoje Hitlerinės Vokietijos okupacijos metais. Neįgalių vaikų ugdymas po nepriklausomybės atgavimo. Lietuvos Respublikos specialiojo ugdymo įstatymas. Išvados.
  Specialioji pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2006-04-03
 • Specialiųjų poreikių vaikas: subjektyvios sampratos analizė mokslinio diskurso kontekste

  Įvadas. Visuomenės požiūris. Integracijos problema ugdymo švietimo įstaigose. Specialiųjų poreikių vaiko savarankiškumo skatinimas. Išvados.
  Specialioji pedagogika, analizė(9 puslapiai)
  2007-01-26
 • Specialiųjų poreikių vaikų integracija bendrojo lavinimo mokykloje

  Teisinis pagrindas. Integruoto ugdymo tyrimai. Integruotai ugdomo asmens savijauta. SUP turinčio ugdytinio psichologinio portreto komponentai. Pedagogų pasirengimas dirbti su specialiųjų poreikių moksleiviais. Integruotam mokymui taikytinos strategijos. Tėvų dalyvavimas integruoto ugdymo procese. Ugdymo fizinė aplinka. Aplinkinių požiūris į integruotą ugdymą. Išvados.
  Specialioji pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2005-10-31
 • Specialiųjų poreikių vaikų integracijos problemos

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Specialiųjų poreikių vaikų ugdymo nuostatos. Pedagoginės integracijos samprata. Užsienio šalių patirtis ugdant specialiųjų poreikių vaikus. Integruoto ugdymo juridinis reglamentavimas Lietuvoje. Tėvų ir specialistų nuostatos į integruotą ugdymą tyrimas. Pradedant ugdyti specialiųjų poreikių vaikus atvirose mokyklose, būtina atkreipti dėmesį į šiuos dalykus. Kuriant specialiojo ugdymo politiką ir ją įgyvendinant šalims siūloma apsvarstyti tokias veiklos gaires. Išvados.
  Specialioji pedagogika, pristatymas(24 skaidrės)
  2007-11-26
 • Specialiųjų poreikių vaikų integravimo problemos

  Įvadas. Nuo segreguoto iki inkliuzyvaus ugdymo. Sąvokų kaita. Teisinis pagrindas. Statistika. Integruoto ugdymo projektai ir tyrimai. Integruoto ugdymo problemos: tyrimo tikslas ir uždaviniai. Empirinio tyrimo rezultatai. Tyrimo metodika. Vaiko šeiminė ir neįgalumo situacija. Vaiko ugdymo formų ir planų vertinimai. Bendrojo lavinimo mokyklų pedagogų pasirengimo dirbti su specialiųjų poreikių mokiniais vertinimas. Administracijos požiūrio vertinimas. Tėvų dalyvavimo vertinimas. Ugdymo fizinės aplinkos vertinimas. Bendras požiūris į integruotą ugdymą. Vaiko savijautos vertinimas. Problemos ir kiti aspektai. Bendros išvados ir rekomendacijos.
  Specialioji pedagogika, kursinis darbas(41 puslapis)
  2007-05-28
 • Specialiųjų poreikių vaikų rengimas šeimai lyčių aspektu

  Įvadas. Specialiųjų poreikių vaikų auklėjimas šeimoje. Auklėjimo samprata. Šeimos vaidmuo ugdant neįgalų vaiką. Mergaičių ir berniukų auklėjimas. Rūpestingas elgesys su pinigais ir vertybėmis. Rengimas šeimos gyvenimui. Empirinė dalis. Tyrimo metodika. Tiriamieji. Specialiųjų poreikių vaikų šeimos sudėtis. Berniukų ir mergaičių atliekami namų ruošos darbai. Berniukų ir mergaičių supratimas, kokia turi būti šeima. Vyro ir moters pareigos. Išvados.
  Specialioji pedagogika, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2007-06-05
 • Specialiųjų ugdymo poreikių (SUP) tenkinimas B. Andruškos pradinėje mokykloje

  Įvadas. Specialiųjų poreikių mokiniai. Šiaulių B. Andruškos pradinės mokyklos charakteristika. Integruotas ugdymas. Vaikų charakteristika. SUPV ugdymas. Problemos, su kuriomis susiduria mokykla. Išvados.
  Specialioji pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2009-03-24
 • Specialiųjų ugdymo poreikių vaikų integruotas ugdymas Lieporių vidurinėje mokykloje

  Darbas pavadinimu "Specialiųjų ugdymo poreikių vaikų integruotas ugdymas Lieporių vidurinėje mokykloje". Įvadas. Specialiųjų poreikių mokiniai. Lieporių vidurinė mokyklos charakteristika. Integruotas ugdymas Lieporių vidurinėje mokykloje. Vaikų kontingento charakteristika. Specialiųjų poreikių mokinių ugdymas visiško integravimo būdu. Specialiųjų poreikių mokinių pasiekimai. Didžiausios problemos, su kuriomis susidūrė Lieporių vidurinė mokykla. Integruoto ugdymo problemos sprendimo sistema. Išvados.
  Specialioji pedagogika, referatas(11 puslapių)
  2008-01-09
 • Specialiųjų ugdymo poreikių vaikų integruotas ugdymas Romuvos vidurinėje mokykloje

  Įvadas. Liberalioji asmenybės samprata. Specialieji ugdymosi poreikiai. Integruotas ugdymas Lietuvos vidurinėje mokykloje. Specialiųjų poreikių vaikams teikiama pagalba. Specialiųjų poreikių vaikai ir jų gerovė. Romuvos pagrindinės mokyklos charakteristika. Specialiųjų poreikių vaikų mokymo proceso charakteristika romuvos bendrojo lavinimo klasėse ir specialiojo pedagogo kabinete.22 Tyrimo imties charakteristika. Tyrimo metodika. Stebėjimas kaip adekvatus ugdymo proceso analizės metodas. Mokytojo ir mokinio veiklos klasėje analizė. Specialiųjų poreikių vaikų veiklos adekvatumo analizė lietuvių kalbos ir matematikos pamokose. Išvados. Rekomendacija.
  Specialioji pedagogika, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2009-08-28
 • Specialusis ugdymas

  Įvadas. Lietuvos švietimo koncepcija. Specialiojo ugdymo sistemos metmenys. Salamankos deklaracija: specialusis ugdymas ir jo plėtros metmenys. Sutrikusios klausos asmenų ugdymo ir socializacijos koncepcija. Specialųjį ugdymą reglamentuojantys įstatymai. Sutrikimų grupės. Asmens specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimas. Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimas namuose. Išvados.
  Specialioji pedagogika, referatas(11 puslapių)
  2007-10-16
 • Specialusis ugdymas: regimasis sutrikimas

  Įvadas. Sutrikusios regos vaikų vaizdinių ypatumai. Lytėjimo sukelti erdviniai vaizdiniai. Ankstyvoji pagalba. Pojūčių lavinimas. Žingsniai į savarankiškumą. Maitinimas. Judėjimas. Rengimasis. Laikas žaidimui. Ugdymo specifika mokykloje. Sutrikusios regos moksleiviai bendrojo ugdymo klasėse. Siūlomos išbandyti mokymo technikos. Ugdymo priemonių pritaikymas. Mokymo metodų pritaikymas. Klasės aplinkos pritaikymas.
  Specialioji pedagogika, referatas(5 puslapiai)
  2008-07-09
 • Specifinės mokymosi negalios

  Įvadas. Specifinių mokymosi negalių samprata. Įvertinimas. Specifinės mokymosi negalės. Moksleiviai, turintys vizualinių procesų sutrikimų. Moksleiviai, turintys audiovizualinių ryšių sutrikimų. Moksleiviai, turintys nemodalinių atminties sutrikimų. Moksleiviai, turintys savireguliacijos sutrikimų. Mokant specifinę negalią turinčius vaikus, taikomi alternatyvūs mokymo(si) būdai. Išvados.
  Specialioji pedagogika, referatas(11 puslapių)
  2006-06-06
 • Specifinis pažinimo sutrikimas: mokymosi negalė dėl specifinių atminties sutrikimų (bendra samprata, mokymosi sunkumai, rekomendacijos pedagogui)

  Įvadas. Bendra samprata. Mokymosi negalė. Atmintis. Specifinis atmintie sutrikimas. Moksleiviai, turintys specifinių atminties sutrikimų. Mokymosi sunkumai. Rekomendacijos pedagogui. Individualios mokymosi programos taikymas mokiniams, turintiems mokymosi negalią dėl specifinių atminties sutrikimų. Išvados.
  Specialioji pedagogika, referatas(12 puslapių)
  2007-03-23
 • Stebėtų specialiojo pedagogo vedamų pamokų protokolai

  Klasė, mokiniai, jų raidos sutrikimai: 8kl, intelekto sutrikimas: nežymus protinis atsilikimas. Dalykas: Lietuvių kalba. Pamokos eiga. Analizė. Dalykas: Matematika. Pamokos eiga. Analizė. Klasė, mokiniai, jų raidos sutrikimai: 3, intelekto sutrikimas: nežymus protinis atsilikimas. Dalykas: Matematika. Tema: Dešimtainių trupmenų sudėtis ir atimtis. Pamokos eiga. Analizė. Klasė, mokiniai, jų raidos sutrikimai: 3kl, intelekto sutrikimas: nežymus protinis atsilikimas. Dalykas: Lietuvių kalba. Tema: Rašymo pratybos. Pamokos eiga. Analizė. Klasė, mokiniai, jų raidos sutrikimai: 2kl. – raidos sutrikimas (ribotas intelektas). Dalykas: Matematika. Tema: Sudėtis ir atimtis iki 4. Pamokos eiga. Analizė. Pasirinkto mokinio stebėtos veiklos klasėje protokolas. Mokinio vardas: Jurgita. Klasė: 5 klasė. Išvada apie raidos sutrikimus: raidos sutrikimas (ribotas intelektas). Mokosi pagal adaptuotą lietuvių k. ir matematikos programas. Pamokos analizė. Teiktos individualios pagalbos pasirinktam mokiniui protokolas. Trumpas pamokos aprašymas. Dalykas: Lietuvių kalba. Tema: Žodžio dalys. Užsiėmimo eiga. Analizė. Vestų pratybų specialiojo pedagogo kabinete planai. Vestų pratybų specialiojo pedagogo kabinete planas. Klasė, mokiniai, jų raidos sutrikimas: 7 klasė. Dalykas: Lietuvių k. Tema: Daiktavaržio reikšmė ir klausimai. Pamokos eiga. Vestų pratybų specialiojo pedagogo kabinete planas. Klasė, mokiniai, jų raidos sutrikimai: 2 klasė. Dalykas: Matematika. Tema: Skaičiai nuo 1 iki 10. Vestų pratybų specialiojo pedagogo kabinete planas. Klasė, mokiniai, jų raidos sutrikimai: 7 klasė. Dalykas: Lietuvių k. Tema: Tikriniai ir bendriniai daiktavardžiai. Pamokos eiga. Vestų pratybų specialiojo pedagogo kabinete planas. Klasė, mokiniai, jų raidos sutrikimas: 7 klasė. Dalykas: Lietuvių k. Tema: Daiktavardžių giminės. Pamokos eiga. Vestų pratybų specialiojo pedagogo kabinete planas. Klasė, mokiniai, jų raidos sutrikimas: 2 klasė. Dalykas: Matematika. Tema: Nulis atliekant sudėties ir atimties veiksmus. Pamokos eiga. Specialiojo pedagogo praktikos refleksijos (3).
  Specialioji pedagogika, praktikos ataskaita(43 puslapiai)
  2010-04-07
 • Stebimosios pedagogo praktikos dienoraštis

  Užduotys. Stebėta vaikų veikla. Pedagogų veikla. Studento atlikti darbai. Stebimoji praktika specialiojoje mokykloje/ugdymo centre. Užduotys. Mokinių veikla. Pedagogų veikla. Studento atlikti darbai. Stebimoji praktika specialiojoje mokykloje/ugdymo centre. Užduotys. Mokinių veikla. Pedagogų veikla. Studento atlikti darbai. Praktikos apibendrinimas ir savirefleksija. Ką žinojau apie specialiųjų poreikių vaikus iki šios stebimosios praktikos? Koks buvo mano požiūris į juos iki tol? Ar po praktikos pasikeitė mano nuostatos apie neįgaliuosius? Ką naujo sužinojau apie šiuos vaikus? Kokių specialiųjų ugdymosi poreikių turėjo mano stebėti vaikai? Ko nesupratau, stebėdamas šių vaikų ir specialiųjų pedagogų veiklą? Pateikti savo, kaip būsimojo specialiojo pedagogo, filosofiją. Kokią specialiųjų poreikių vaikų veiklos ar ugdymo sritį sieksiu giliau pažinti, tirti? Kodėl?
  Specialioji pedagogika, praktikos ataskaita(9 puslapiai)
  2008-05-19
 • Suaugusiųjų mokymosi prielaidos

  Įvadas. Sąvokų apibrėžimai. Suaugusiųjų mokymosi stimulai. Socialinės prielaidos. Savarankiškumo poreikis. Psichologiniai poreikiai. Fiziologiniai poreikiai. Suaugusiųjų motyvacija. F. Hercbergo motyvacijos teorija. Mokymosi tikslų įvairovė. Suaugusiųjų savišvieta. Pagrindiniai savišvietos būdai. Savišvietos trukdžiai. Mokymosi prieinamumas. Išvados.
  Specialioji pedagogika, referatas(13 puslapių)
  2007-11-21
Puslapyje rodyti po