Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Teisė>Komercinė teisė>Komercinės teisės kursiniai darbai

Komercinės teisės kursiniai darbai (36 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Akcinė bendrovė: samprata ir būdingi bruožai

  Įvadas. Akcinė bendrovė samprata ir būdingi bruožai. Akcinių bendrovių privalumai ir trūkumai. Įmonės rūšies pasirinkimo motyvai. Akcinių bendrovių steigimas. Steigimo etapai. Steigimo dokumentai. Bendrovių bei akcininkų teisės ir pareigos. Bendrovės teisės ir pareigos. Akcininkų teisės ir pareigos. Bendrovės valdymo organai. Visuotinis akcininkų susirinkimas. Stebėtojų taryba. Valdyba. Bendrovės vadovas. Kiti bendrovės organai. Revizorius, auditorius. Vyriausiais finansininkas (buhalteris). Bendrovės kapitalas. Įstatinis kapitalas. Akcinių bendrovių pabaiga. Bendrovės reorganizavimas. Bendrovės likvidavimas. Bendrovės pertvarkymas. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (3).
  Komercinė teisė, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2007-04-20
 • Akcinės bendrovės (2)

  Įvadas. Privačiųjų juridinių asmenų rūšys. Ribotos civilinės atsakomybės įmonės. Akcinių bendrovių rūšys. Akcinės bendrovės kaip juridiniai asmenys. Akcinės bendrovės steigimas. Bendrovės steigimo sutartis. Bendrovės registravimas. Akcijų pasirašymas. Akcijos ir obligacijos. Vardinės akcijos. Pareikštinės akcijos. Paprastosios akcijos. Privilegijuotosios akcijos. Darbuotojų akcijos. Bendrovės įstatai. Steigiamasis susirinkimas. Juridinio asmens įregistravimas registro centre. Juridinio asmens pavadinimas. Juridinio asmens buveinė. Akcininkų turtinės ir neturtinės teisės ir pareigos. Akcininkų teisės. Teisė disponuoti akcijomis. Teisė laiku ir reguliariai gauti reikiamą informaciją apie bendrovę. Teisė dalyvauti ir balsuoti visuotinuose akcininkų susirinkimuose. Teisė rinkti bendrovės valdymo organus. Teisė gauti bendrovės pelno dalį. Teisė kreiptis dėl teisminės pažeistų teisių gynybos. Akcinės bendrovės valdymo organai. Visuotinis akcininkų susirinkimas. Stebėtojų taryba. Akcinės bendrovės valdyba. Valdybos pirmininkas ir nariai. Bendrovės vadovas. Akcinės bendrovės administracija. Akcinės bendrovės turtas. Auditas ir revizija akcinėse bendrovėse. Akcinės bendrovės pabaiga. Bendrovės gali būti reorganizuojamos. Išvados. Priedas (1).
  Komercinė teisė, kursinis darbas(103 puslapiai)
  2006-05-18
 • Akcinės bendrovės (AB) ir uždarosios akcinės bendrovės (UAB) kaip juridinis asmuo

  Įvadas. Juridiniai asmenys. Juridinio asmens samprata. Juridinio asmens sąvokos transformacija. Juridinių asmenų rūšys. Juridinio asmens požymiai. Juridinis asmuo kaip nusikalstamos veikos subjektas. Juridinio asmens esmės aiškinimo teorijos. Juridinio asmens organų paskirtis. Akcinės bendrovės (AB) ir uždarosios akcinės bendrovės (UAB). Akcinės bendrovės samprata. Akcinių bendrovių rūšys. Akcinės bendrovės kaip juridiniai asmenys. Uždarosios akcinės bendrovės. Akcinių bendrovių steigimas. Uždarųjų akcinių bendrovių steigimas. Bendrovės steigimo akto prigimtis. Ar bendrovės steigimo aktas yra sandoris? Akcinės bendrovės turtas – akcijos. Akcinė juridinių asmenų nuosavybė. Akcinė bendrovė yra fikcija. Vieno dalyvio bendrovės. AB likvidavimo tvarka. Bendrovės reorganizavimas. Bendrovių duomenų ir dokumentų atskleidimas. Akcinės bendrovės valdymas. Bendrovės organai. Visuotinis akcininkų susirinkimas. Bendrovės vadovas. Bendrovės stebėtojų taryba, valdyba. Lietuvos ir užsienio akcinių bendrovių panašumai bei skirtumai. Summary. Išvados.
  Komercinė teisė, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2008-04-30
 • Akcinės bendrovės steigimo, teisinio statuso ir atsakomybės lyginamoji analizė

  Įvadas. Bendrosios sąvokos. Akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių steigimas. Akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių teisinis statusas. Akcinės bendrovės ir uždarosios akcinės bendrovės atsakomybė. Išvados.
  Komercinė teisė, kursinis darbas(14 puslapių)
  2006-11-27
 • Atsakomybės už konkurenciją teisės aktų apžvalga

  Įvadas. Atsakomybės už konkurenciją reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus rūšys. Ūkio subjektams taikomos administracinės sankcijos už konkurenciją reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus. Elgesio įpareigojimai. Struktūriniai įpareigojimai. Baudos, jų skyrimo ir išieškojimo tvarka. Žalos atlyginimas pažeidus konkurenciją reglamentuojančius teisės aktus. Žalos, atsiradusios dėl draudžiamų susitarimų sudarymo arba dėl ūkio subjektų piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi, atlyginimas. Žalos, atsiradusios dėl neleistinos koncentracijos, atlyginimas. Ūkio subjektų civilinė atsakomybė už veiksmus, prieštaraujančius ūkinės veiklos sąžiningai praktikai ir geriems papročiams. Žalos atlyginimas suteikus neteisėtą valstybės pagalbą. Išvados.
  Komercinė teisė, kursinis darbas(19 puslapių)
  2009-03-16
 • Bankininkystė

  Įvadas. Lietuvos bankas. Lietuvos banko funkcijos. Lietuvos banko veiklos organizavimas. Lietuvos banko pinigų politika bei užsienio atsargos ir operacijos su užsienio finansų ir kredito įstaigomis. Komerciniai bankai. Komercinių bankų steigimas ir licencijavimas. Banko akcininkai ir akcijos. Banko valdymas ir bankų veikla. Bankroto bylos bankams iškėlimas ir teisminio nagrinėjimo tvarka. Banko veikla AB Šiaulių bankas pavyzdžiu. Mažmeninės bankininkystės skyriaus nuostatai. Kasos darbo taisyklės AB Šiaulių banke. AB Šiaulių bankas sudaromi sandoriai. Išvados.
  Komercinė teisė, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2005-08-10
 • Bankrotas. Įmonių bankrutavimo priežastys Lietuvoje

  Įvadas. Įmonių bankrotas. Kas tai? Užsienio patirtis. Padėtis Lietuvoje. Bankrotai Lietuvoje. Neatsiskaitymas su darbuotojais. Bankroto procedūrų teisinis reguliavimas Lietuvos respublikoje. Senojo ir naujojo Bankroto įstatymų panašumai ir skirtumai. Bankroto procedūros. Bankroto procedūrų iniciatoriai. Bankroto bylos iškėlimo prielaidos ir tikslai. Teismo vaidmuo. Profesija- įmonių administratorius. Bankroto bylos iškėlimo pasekmės. Darbuotojų padėtis. Kreditorių atsakomybė. Gelbėti bankrutuojančią įmonę ar teisingai padalyti jos turtą? Bankrutuojančios įmonės sanavimas. Ankstesnio verslo apimčių fiksavimas esamame lygyje mažinant personalo skaičių ir naudojamą turtą. Naujo verslo įsisavinimas, kai senasis nebeturi perspektyvų. Bankrutuojančios įmonės prijungimas prie normaliai veikiančios. Ištekliai. Komanda. Likvidavimas. Taikos sutartis. Išvados. Priedai (5).
  Komercinė teisė, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2006-09-20
 • Finansiniai teisiniai santykiai

  Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Finansiniai santykiai. Biudžeto esmė ir funkcijos. Biudžeto sandara. Biudžeto pajamos ir biudžeto išlaidos. Lietuvos Respublikos biudžeto sandara. Bendrieji mokesčių požymiai ir samprata. Mokesčių funkcijos ir rūšys. Mokesčio mokėtojas. Apmokestinimo uždaviniai ir principai. Mokesčių sistema, jų elementai, klasifikacija, funkcijos ir teorijos. Fizinių asmenų pajamų mokestis. Darbo rezultatai ir jų aptarimas. Darbo metodai ir priemonės. Išvados ir rekomendacijos.
  Komercinė teisė, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2006-10-12
 • Fizinių asmenų kaip verslo teisės subjektų ypatumai

  Resume (prancūzų kalba). Įvadas. Fizinių asmenų civilinis teisnumas ir veiksnumas. Fizinių asmenų teisnumas. Fizinio asmens paskelbimas mirusiu. Fizinio asmens pripažinimas nežinia kur esančiu. Fizinių asmenų veiksnumas. Fizinių asmenų civilinio veiksnumo apribojimas. Individuali veikla. Individualios veiklos sąvoka. individualios veiklos registravimas. Mokėtini mokesčiai vykdant individualią veiklą. Individualios įmonės valdymo ypatumai. Veikla įsigijus verslo liudijimą. Kokia veikla galima verstis įsigijus verslo liudijimą. Verslo liudijimo įsigijimo tvarka. Mokėtini mokesčiai įsigijus verslo liudijimą. Privalomi turėti dokumentai. Verslo formų panašumai ir skirtumai. Veikla įkūrus ūkininko ūkį. Ūkininko ūkio samprata. Ūkininko ūkio registravimas. Ūkininko ūkio veiklos apskaita. Mokėtini mokesčiai įregistravus ūkininko ūkį. Parama ūkininkų ūkiams. Išvados ir pasiūlymai.
  Komercinė teisė, kursinis darbas(44 puslapiai)
  2007-10-05
 • Franšizės sutarties samprata, jos šalys, sudarymo bei vykdymo ypatumai

  Įvadas. Franšizės samprata. Franšizės sutarties tipai ir rūšys. Franšizės sutarties šalys. Franšizės gavėjo įsipareigojimai pagal franšizės sutartį. Franšizės davėjo (teisių turėtojo) įsipareigojimai pagal franšizės sutartį. Franšizės sutarties sudarymo privalumai ir trūkumai. Franšizės verslo privalumai. Franšizės verslo trūkumai. Įmonės Lietuvoje, veikiančios franšizės pagrindu. Išvados. Priedas (1).
  Komercinė teisė, kursinis darbas(14 puslapių)
  2007-11-13
 • Įmonių bankrotas (7)

  Įvadas. Darbo tikslas – teoriškai bei praktiškai išnagrinėti bankroto įstatymą bei jį lydinčius dokumentus ir įvairius prekių audito aspektus. Bankroto įstatymo analizė. Bankroto įstatymo ir jį lydinčių dokumentų analizė. UAB "Fabiola" vertinimas. finansinių ataskaitų straipsnių pokyčių įtakos finansiniam stabilumui vertinimas. Bankroto tikimybės įvertinimas, naudojant santykinių rodiklių sistemas. Įmonės prevencinė kontrolės sistema. Prevencinės kontrolės planas teoriniu aspektu. Veiksniai įtakojantys audito riziką. Audito reikšmingumo ir rizikos nustatymas. Pagrindiniai audito atlikimo etapai. Tyrimo metodika. Prevencinės kontrolės sistemos probleminės kryptys. Medžiagų ir produkcijos audito reikšmė. Prevencinė kontrolė. Išvados.
  Komercinė teisė, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2009-06-12
 • Įmonių bankroto teisinis reguliavimas

  Įvadas. Bankrotas. Įmonių bankroto teisinis reguliavimas. Bankroto procesas. Įmonės nemokamumas. Ieškinio iškėlimas. Asmenys, galintys pateikti ieškinį. Reikalavimai teismui ir pateikusiems ieškinį. Kreditorių reikalavimų tenkinimo tvarka. Administratorius bankroto byloje. Bankrutavusių ir bankrutuojančių įmonių mokesčių mokėjimas. Bankroto procesas ne teismo tvarka. Supaprastintas bankroto procesas. Įmonių restruktūrizavimo procesas. Bankroto bylos nutraukimas. Taikos sutartis. Bankrutavusios įmonės likvidavimas. Išvados. Darbe naudojamasi 2000-2002 metais galiojusiais įstatymais.
  Komercinė teisė, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2007-06-07
 • Individuali įmonė (3)

  Įvadas. Individualios įmonės samprata. Individuali įmonė užsienio šalyse. Individuali įmonė Lietuvoje. Bendra jungtinė nuosavybė. Kurią verslo formą pasirinkti? Individualios įmonės steigimo procedūra. Individualios įmonės steigimo dokumentas. Individualios įmonės valdymas. Naujas individualių įmonių įstatymas. Kokios permainos? Atsakomybės pagal individualių įmonių prievolės aspektai. Asmenys, atsakingi už įmonės prievoles. Prievolių vykdymas, vykstant bankroto procesui. Atsakomybė pagal prievoles likvidavus įmonę. Smulkių ir vidutinių įmonių struktūra pagal įmonių teisines formas (rūšis). Išvados.
  Komercinė teisė, kursinis darbas(21 puslapis)
  2006-03-23
 • Išradimo samprata ir ypatumai

  Įvadas. Išradimo samprata. Išradimo ypatumai. išradimų patentabilumas. Teisė į patentą. patentų išdavimas. Patento savininko teisės. Patento savininko teisių gynimas. Išvados.
  Komercinė teisė, kursinis darbas(12 puslapių)
  2007-06-04
 • Juridinių asmenų rūšys ir jų steigimas (2)

  Įvadas. Juridinio asmens sąvoka. Juridinių asmenų rūšys. Juridiniai asmenys ir jų steigimas. Valstybės įmonės ir savivaldybės įmonės. Viešosios įstaigos. Labdaros ir paramos fondas. Sodininkų bendrija. Politinių partijų ir politinių organizacijos. Biudžetinės įstaigos. Profesinės sąjungos. Asociacijos. Nuolatinio arbitražo institucija. Privatus juridiniai asmenys. Akcinė bendrovė ir Uždaroji akcinė bendrovė. Kooperatinė bendrovė. Individuali įmonė. Daugiabučių namų savininkų bendrija. Žemės ūkio bendrovė. Kredito unija 30 Išvados. Priedas.
  Komercinė teisė, kursinis darbas(39 puslapiai)
  2006-01-26
 • Komercinė paslaptis

  Įžanga. Darbo tikslas: išanalizuoti komercinės paslapties sampratą bei apsaugos aspektus. Komercinė paslaptis – viena iš vertingiausių įmonės turto dalių. Komercinės paslapties samprata. Atsakomybė ir žalos atlyginimas. Baudžiamoji atsakomybė. Drausminė atsakomybė. Administracinė atsakomybė. Išvados.
  Komercinė teisė, kursinis darbas(13 puslapių)
  2010-03-05
 • Komercinis atstovavimas

  Įvadas. Pagrindinės sąvokos. Sąvokų priklausomumo pavyzdys. Atstovavimas. Atstovavimo esmė. Atstovavimo bruožai. Atstovavimo rūšys. Atstovavimo pagrindai. Įgalinimas. Įgaliojimas. Įgaliojimo rūšys. Be įgaliojimo atstovaujama. Perįgaliojimui. Komercinis atstovavimas. Komercinio atstovavimo samprata. Komercinio atstovavimo rūšys. Agentų veikla. Prekybos agento veikla. Komercinis atstovavimas sudarant ir vykdant tarptautinio prekių pirkimo – pardavimo sutartį. Prokūra. Valdymas. Išvados.
  Komercinė teisė, kursinis darbas(49 puslapiai)
  2007-04-17
 • Komercinis atstovavimas (2)

  Įvadas. Komercinis atstovavimas. Komercinio atstovavimo samprata. Komercinio atstovavimo rūšys. Prekybos agento veikla. Komercinis atstovavimas sudarant ir vykdant tarptautinio prekių pirkimo–pardavimo sutartį. Prokūra. Išvados.
  Komercinė teisė, kursinis darbas(15 puslapių)
  2007-10-15
 • Komercinių sutarčių sąlygos ir jų reikšmė

  Įvadas. Sutarties sąvoka. Sutarties sąlygos, forma, požymiai, galiojimo sąlygos. Oferta. Akceptas. Svarbiausieji komercinių sutarčių elementai. Išvados.
  Komercinė teisė, kursinis darbas(19 puslapių)
  2006-11-16
 • Laisvas prekių judėjimas Europos Sąjungoje (ES) (2)

  Įvadas. Laisvo prekių judėjimo Europos Sąjungoje (ES) principai. Muitai ir panašios kliūtys. Bendri muitų tarifas. Muitų ir rinkliavų turinčių tokį pat poveikį draudimas. Mokesčių diskriminacija. Tiesioginė ir netiesioginė diskriminacijos. Diskriminacinis vidaus apmokestinimas. Prekybiniai santykiai tarp Lietuvos ir Europos Sąjungos (ES). Lietuvos prekyba su Europos Sąjunga (ES). Užsienio prekybos rėžimai Lietuvai tapus Europos Sąjungos (ES) nare. Narystės Europos sąjungoje (ES) poveikis Lietuvos vidaus ir išorės prekybai. Išvados. Išnašos.
  Komercinė teisė, kursinis darbas(16 puslapių)
  2008-03-14
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
Puslapyje rodyti po