Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Teisė>Baudžiamoji teisė

Baudžiamoji teisė (238 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Prekybos žmonėmis kvalifikavimas teismų praktikoje

  Įvadas. Prekybos žmonėmis samprata tarptautinėje ir Europos sąjungos teisėje. Prekybos žmonėmis normos taikymas teismų praktikoje. Prekybos žmonėmis normos Lietuvos Respublikos (LR) Baudžiamajame kodekse (BK). Prekyba žmonėmis Baudžiamojo kodekso specialiosios dalies sistemoje. Nusikaltimo objektas. Objektyvioji pusė. Subjektyvioji pusė. Nusikaltimo subjektas. Sankcija. Prekybos žmonėmis kontrolė Lietuvoje. Struktūros, užsiimančios prekybos žmonėmis kontrole. Struktūrų, užsiimančių prekybos žmonėmis kontrole, informacinis aprūpinimas. Organizuotas nusikalstamumas ir prekyba žmonėmis. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, kursinis darbas(30 puslapių)
  2007-12-05
 • Prievolių įvykdymo užtikrinimo būdai (3)

  Įvadas. Dėstymas. Prievolių įvykdymo užtikrinimo būdai. Netesybos. Laidavimas. Rankpinigiai. Garantija. Banko garantija. Hipoteka. Įkeitimas. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, referatas(11 puslapių)
  2007-05-22
 • Privertimo lytiškai santykiauti sudėties analizė

  Įvadas. Privertimo lytiškai santykiauti samprata. Subjektas. Subjektyvioji pusė. Objektas. Objektyvioji pusė. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, kursinis darbas(18 puslapių)
  2011-05-17
 • Proceso dalyvių teisių užtikrinimas

  Įvadas. Asmens teisių apsauga baudžiamajame procese. Asmens laisvės neliečiamumas. Teismo ir teisėjo nepriklausomumas ir nešališkumas. Nekaltumo prezumpcija. Teisė į gynybą. Nukentėjusiojo teisė į žalos atlyginimą. Pareiga išaiškinti proceso dalyviams jų teises. Asmens teisė į neteisėtais veiksmais pažeistų. Teisių atkūrimą ir žalos atlyginimą. Išvados. Išnašos.
  Baudžiamoji teisė, kursinis darbas(12 puslapių)
  2008-05-16
 • Proceso normų struktūra

  Įžanga. Baudžiamojo proceso normų samprata. Baudžiamojo proceso normų struktūra. Hipotezė. Dispozicija. Struktūrizavimo reikšmė. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, referatas(11 puslapių)
  2007-10-07
 • Prokuratūra, jos struktūra, uždaviniai, funkcijos

  Įvadas. Prokuratūra. Lietuvos prokuratūros istorija. Norminiai aktai. Struktūra. Generalinė prokuratūra. Apygardos ir apylinkės prokuratūros. Skyrimo ir atleidimo tvarka. Prokuroro teisinis statusas. Prokurorų ir prokuratūros ypatumai. Bendradarbiavimas. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, referatas(11 puslapių)
  2007-11-14
 • Prokuratūros statuso vystymasis Lietuvos valstybėje

  Prokuratūros statuso vystymasis Lietuvos valstybėje. Prokuratūros vieta teisėsaugos institucijų sistemoje. Prokuratūros sistema ir struktūra. Lietuvos respublikos prokuratūros funkcijos. Prokuroras – ir valstybinio kaltinimo palaikymas. Prokuroras ir ikiteisminis tyrimas, valstybinis kaltinimas, nuosprendžių vykdymo kontrolė. Prokuroras ir ikiteisminis tyrimas. Prokuroras ir ikiteisminių tyrimų įstaigų koordinavimas tiriant nusikalstamas veikas. Generalinė prokuratūra. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, referatas(15 puslapių)
  2007-03-06
 • Rusijos baudžiamasis statutas Lietuvoje

  1903 metų Rusijos baudžiamasis statutas Lietuvoje. Įvadas. Baudžiamojo statuto 1903 metų rengimas ir priėmimas Rusijoje ir Lietuvoje. Įvesto Lietuvoje Baudžiamojo statuto pakeitimai ir papildymai. Baudžiamojo statuto struktūra ir bendroji dalis. Apie nusikaltimą, jo sampratą. Apie kaltės formas ir nusikaltimo stadijas. Apie bausmes ir jų taikymą. Apie bausmių švelninimą, keitimą ir bausmę šalinančias aplinkybes. Baudžiamojo statuto Ypatingoji dalis. Valstybiniai nusikaltimai. Nusikaltimai žmonių sveikatai ir gyvybei. Nusikaltimai kėlę grėsmę Lietuvos nepriklausomybei. Nusikaltimai nuosavybei. Doroviniai nusikaltimai. Išvados. Summary.
  Baudžiamoji teisė, kursinis darbas(19 puslapių)
  2007-12-07
 • Senaties institutas

  Senaties instituto samprata, skiriamieji bruožai, rūšys. Pavyzdys.
  Baudžiamoji teisė, namų darbas(6 puslapiai)
  2006-10-27
 • Slaptas sekimas: takoskyra tarp operatyvinės veiklos ir baudžiamojo proceso

  Įvadas. Baudžiamojo proceso ir operatyvinės veiklos sąveikos problema. Sekimas baudžiamajame procese ir operatyvinėje veikloje. Slapto ir operatyvinio sekimo sampratos. Slapto ir operatyvinio sekimo teisiniai pagrindai ir atlikimo tvarka. Operatyvinės veiklos ir baudžiamojo proceso subjektų bendradarbiavimas, atliekant slaptą ir operatyvinį sekimą. Techninių priemonių panaudojimo galimybė atliekant slaptą ir operatyvinį sekimą. Slapto sekimo ir operatyvinio sekimo taikymas užsienio šalyse. Operatyvinės informacijos panaudojimo galimybės ikiteisminiame tyrime. Žmogaus ir piliečių teisių bei laisvių ribojimas ir apsauga atliekant sekimą. Išvados. Pasiūlymai. Santrauka. Summary. Priedai (4).
  Baudžiamoji teisė, diplominis darbas(64 puslapiai)
  2007-03-05
 • Specialiosios žinios

  Įžanga. Specialiųjų žinių samprata ir reikšmė įrodinėjimo procese. Specialisto kompetencija. Eksperto kompetencija. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, namų darbas(14 puslapių)
  2006-12-31
 • Specialių žinių ir mokslinių, techninių priemonių panaudojimas atliekant tardymo veiksmus

  Referate vartojamos sąvokos. Įžanga. Kriminalistikos metodai. Specialistas. Specialių žinių ir mokslinių techninių priemonių panaudojimas apžiūrint įvykio vietą ir darant parodymų patikrinimą vietoje. Lavono apžiūra nužudymo bylose. Įvykio vietos apžiūra išžaginimų bylose. Parodymų patikrinimas vietoje. Kriminalistinė fotografija. Vaizdo įrašas. Parodymų įrašymas į magnetofono juostelę. Įvykio vietos planų, schemų braižymas. Ekspertizės. Teismo ekspertizių klasifikavimas. Pagrindas skirti ekspertizę. Medžiagos ekspertizei rengimas ir klausimai ekspertui. Ekspertizės akto reikšmė ir jo panaudojimas. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, referatas(12 puslapių)
  2006-10-29
 • Subjektyvieji nusikalstamos veikos sudėties požymiai

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti subjektyviuosius nusikalstamos veikos požymius bei jų kvalifikavimo ypatumus. Kaltė, jos samprata ir reikšmė veikos kvalifikavimui. Tyčinė kaltė. Tiesioginė tyčia. Netiesioginė tyčia. Neatsargi kaltė. Nusikalstamas pasitikėjimas. Nusikalstamas nerūpestingumas. Klaida, kazusas, jų įtaka nusikalstamos veikos kvalifikavimui. Pakaltinamumas, kaip subjektyvusis nusikalstamos veikos požymis. Pakaltinamumo samprata. Ribotas nepakaltinamumas. Alkoholis, narkotinės, psichotropinė ar kitos psichiką veikiančios medžiagos kaip nepakaltinamumą nulemiantis požymis. Fakultatyvūs nusikalstamos veikos. subjektyvieji požymiai. Išvados. Summary.
  Baudžiamoji teisė, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2010-11-15
 • Šiurkščių darbo pareigų pažeidimų atvejai

  Įvadas. Lietuvos respublikos darbo kodekso 235 straipsnis. Šiurkštus darbo pareigų pažeidimas. Neleistinas elgesys su lankytojais ar interesantais arba kiti veiksmai, tiesiogiai pažeidžiantys žmonių konstitucines teises. Valstybės, tarnybos, komercinių ar technologinių paslapčių atskleidimas arba jų pranešimas konkuruojančiai įmonei. Dalyvavimas veikloje, kuri pagal įstatymų, kitų norminių teisės aktų, darbo tvarkos taisyklių, kolektyvinių ar darbo sutarčių nuostatas nesuderinama su darbo funkcijomis. Pasinaudojimas pareigomis siekiant gauti neteisėtų pajamų sau ar kitiems asmenims arba dėl kitokių asmeninių paskatų, taip pat savavaliavimas ar biurokratizmas. Moterų ir vyrų lygių teisų pažeidimas arba seksualinis priekabiavimas prie bendradarbių, pavaldinių ar interesantų. Atsisakymas teikti informaciją, kai įstatymai, kiti norminiai teisės aktai ar darbo tvarkos taisyklės įpareigoja ją teikti, arba šiais atvejais žinomai neteisingos informacijos teikimas. Veikos, turinčios vagystės, sukčiavimo, turto pasisavinimo arba iššvaistymo, neteisėto atlyginimo paėmimo požymių, nors už šias veikas darbuotojas ir nebuvo traukiamas baudžiamojon ar administracinėn atsakomybėn. Tai, kad darbuotojas darbo metu darbe yra neblaivus, apsvaigęs nuo narkotinių ar toksinių medžiagų, išskyrus atvejus, kai apsvaigimą sukėlė įmonėje vykstantys gamybos procesai. Neatvykimas į darbą be svarbių priežasčių visą darbo dieną (pamainą). Atsisakymas tikrintis sveikatą, kai tokie patikrinimai darbuotojui yra privalomi. Kiti nusižengimai, kuriais šiurkščiai pažeidžiama darbo tvarka. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, referatas(13 puslapių)
  2011-04-13
 • Tarptautinė kriminalinės policijos organizacija – Interpolas

  Įvadas. Tarptautinės kriminalinės policijos organizacijos – Interpolo susikūrimas ir raida. Interpolo raida. Interpolo organizacinė struktūra. Interpolo veikla. Interpolas kaip tarptautinė organizacija. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, referatas(10 puslapių)
  2006-11-17
 • Tarptautiniai teisės aktai draudžiantys prekybą žmonėmis

  Įvadas. Nusikaltimo - prekyba žmonėmis - samprata ir jos raida tarptautinės teisės aktuose. Prekybos žmonėmis kaip nusikaltimo sudėties objektyvieji požymiai. Šio nusikaltimo sudėties objektas. Šio nusikaltimo sudėties dalykas. Šio nusikaltimo sudėties objektyvioji pusė. Prekyba žmonėmis - nusikaltimo sudėties subjektyvieji požymiai. Šio nusikaltimo sudėties subjektas. Šio nusikaltimo sudėties subjektyvioji pusė. Prekybos žmonėmis nusikaltimo sudėties konstrukcija. Šią nusikalstamą veiką kvalifikuojantieji požymiai. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, kursinis darbas(19 puslapių)
  2010-04-09
 • Tarptautinis Baudžiamasis teismas

  Įvadas. Tarptautinio Baudžiamojo Teismo įsteigimo priešistorė. Tarptautinio baudžiamojo teismo struktūra ir ją sudarančių organų funkcijos. Nusikaltimai, esantys Tarptautinio baudžiamojo teismo jurisdikcijoje. Genocido nusikaltimas. Nusikaltimai žmoniškumui. Karo nusikaltimai. Tarptautinio baudžiamojo teismo principai. Lietuvos valstybės, kovos prieš tarptautinius nusikaltimus, istorija. Lietuvos ir Tarptautinio baudžiamojo teismo bendradarbiavimas. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, kursinis darbas(19 puslapių)
  2006-02-20
 • Tarptautinis baudžiamasis teismas (2)

  Įžanga. Tarptautinio Baudžiamojo Teismo steigimo prielaidos. Prieštaravimai iškylantys prieš Tarptautinio Baudžiamojo Teismo kūrimą. Galimybė sukurti Tarptautinį Baudžiamąjį Teismą: pasiūlymai ir konkretūs faktai. Tarptautinio Baudžiamojo Teismo įsteigimo prielaidos. Tarptautinio Baudžiamojo Teismo įsteigimo prielaidos iki Romos konferencijos. Tarptautinio Baudžiamojo Teismo idėja. Romos konferencija ir Tarptautinio Baudžiamojo Teismo Romos statutas. Tarptautinės Baudžiamosios teisės principai. Tarptautinio Baudžiamojo Teismo struktūra. Tarptautinio Baudžiamojo Teismo jurisdikcija. Išvados ir apibendrinimai.
  Baudžiamoji teisė, kursinis darbas(18 puslapių)
  2007-07-19
 • Tarptautinis baudžiamasis teismas ir Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)

  Įvadas. Teismo struktūra. Teismo jurisdikcijos aspektai. Nusikaltimai, esantys teismo jurisdikcijoje. Nusikaltimų apibrėžimai (statuto 5 straipsnis). Saugumo tarybos vaidmuo. Bylos teisminis nagrinėjimas. Teismo skiriamos bausmės. Teismo sprendimo ar nuosprendžio apskundimas. Teismo ir jungtinių tautų sąveika. Teismo finansavimo klausimai. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2008-03-26
 • Teenagers criminals

  Crime in Lithuania 1995-2003. Teenagers criminals. How a teenager can become a criminal? Drugs and crime. What kind of teenager criminals are in Lithuania. Police account.
  Baudžiamoji teisė, referatas(8 puslapiai)
  2005-11-09
Puslapyje rodyti po