Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Teisė>Baudžiamoji teisė>Baudžiamosios teisės kursiniai darbai

Baudžiamosios teisės kursiniai darbai (56 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Išžaginimo, seksualinio prievartavimo ir privertimo lytiškai santykiauti normų santykis

  Išžaginimo, seksualinio prievartavimo ir privertimo lytiškai santykiauti normų santykis, jų atribojimas teorijoje ir praktikoje. Įžanginis žodis. Darbo tikslas yra pasitelkus doktrininę ir norminę literatūrą apžvelgti tris pagrindines išprievartavimų rūšis: išžaginimą, seksualinį prievartavimą ir privertimą lytiškai santykiauti, nagrinėjant jų panašumus, skirtumus ir ypatybes. Bendri išžaginimo, seksualinio prievartavimo ir privertimo lytiškai santykiauti požymiai. Išžaginimas kaip veika. Jo atribojimas nuo seksualinio prievartavimo ir privertimo lytiškai santykiauti. Seksualinis prievartavimas kaip veika. Jo atribojimas nuo išžaginimo. Išžaginimo ir seksualinio prievartavimo normų lyginimas Lietuvos Respublikos (LR) Baudžiamojo kodekso (BK) su užsienio teise. Privertimas lytiškai santykiauti kaip veika. Jo atribojimas nuo išžaginimo ir seksualinio prievartavimo. Privertimo lytiškai santykiauti normos Lietuvos Respublikos (LR) Baudžiamojo kodekso (BK) lyginimas su užsienio teise. Išvados. Summary. Įžanginis žodis.
  Baudžiamoji teisė, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2008-12-23
 • Juridinio asmens baudžiamoji atsakomybė

  Įvadas. Juridinio asmens baudžiamoji atsakomybė. Juridinių asmenų baudžiamosios atsakomybės tikslingumas: analizė. Socialiniai poreikiai ir įmonių imunitetas: kodėl tikslinga juridinių asmenų baudžiamoji atsakomybė. Juridinis asmuo kaip nusikaltimo subjektas. Juridiniams asmenims taikomų bausmių paskirtis. Juridiniams asmenims taikomos bausmės, baudžiamojo poveikio priemonės ir jų ypatumai. Baudos bausmės. Viešas paskelbimas apie padarytą nusikalstamą veiką. Juridinio asmens veiklos ribojimo ir įmonės likvidavimo bausmė. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2008-03-26
 • Juridinio asmens kaip baudžiamosios atsakomybės subjekto samprata ir atsakomybės sąlygos

  Įvadas. Juridinių asmenų baudžiamosios atsakomybės samprata. Juridinių asmenų baudžiamosios atsakomybės įtvirtinimo reikalingumas. Bendrieji klausimai. Argumentai prieš baudžiamosios atsakomybės juridiniams asmenims įtvirtinimą. Baudžiamosios atsakomybės juridiniam asmeniui taikymas. Baudžiamosios atsakomybės juridiniams asmenims praktinis taikymas kontinentinės teisės sistemos šalyse. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, kursinis darbas(17 puslapių)
  2006-04-18
 • Kardomųjų priemonių samprata

  Įžanga. Kardomųjų priemonių samprata baudžiamajame procese. Kardomųjų priemonių rūšys ir reikšmė. Kardomųjų priemonių taikymo tendencijos įsigaliojus naujajam baudžiamojo proceso kodeksui. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, kursinis darbas(15 puslapių)
  2006-11-22
 • Kriminalistikos mokslo raida XX—XXI amžių sandūroje

  Įžanga. Kriminalistikos samprata. Termino "kriminalistika" sąvoka. Kriminalistika, kaip mokslas ir jo sąsaja su kitomis disciplinomis. Kriminalistikos sistema anksčiau ir dabar. Kriminalistikos uždaviniai. Pagrindinės kriminalistikos sąvokos. Lietuvos kriminalistikos raida. Tarpukario Lietuvos kriminalistika. Lietuvos kriminalistika sovietmečiu. Lietuvos kriminalistikos raida 1990 – 1997 m. Kriminalistikos technikos vystymasis. Kriminalistikos teorijos. Kriminalistika Lietuvoje dabar, jos problemos. Ateities kriminalistikos prognozės. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2007-03-14
 • Laisvės atėmimo iki gyvos galvos reikšmė Lietuvos ir užsienio šalių baudžiamuosiuose įstatymuose bei praktinis šios bausmės taikymas

  Laivės atėmimo bausmė ir jos vieta bausmių sistemoje. Bausmės samprata ir požymiai. Bausmės paskirtis ir tikslai. Laisvės atėmimo bausmė. Laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė. Laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė. Lietuvoje ir jos raida baudžiamojoje teisėje. Laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė užsienio šalių baudžiamuosiuose įstatymuose. Laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė ir pagrindinės konstitucinės teisės. Žmogaus orumą gina įstatymas. Įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs. Bausmės skyrimo taisyklės ir praktinis jos taikymas. Terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmės santykis. Laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmės santykis su mirties bausme. Laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmės humaniškumas. Laisvės atėmimo iki gyvos galvos perspektyvos. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2005-10-04
 • Lietuvos baudžiamojo proceso tipas

  Įvadas. Tikslas yra atskleisti baudžiamojo proceso tipus, jų rūšys. Išnagrinėti baudžiamojo proceso raidą Lietuvoje nuo viduramžių iki dabar, išaiškinti, koks baudžiamojo proceso tipas yra Lietuvoje, išanalizuoti bylos nagrinėjimą teisme ir išaiškinti kaip veikia rungimosi principas. Baudžiamojo proceso tipai (formos). Klasikinis rungimosi procesas. Tiriamasis procesas. Mišrusis procesas. Baudžiamojo proceso raida Lietuvoje. Koks baudžiamojo proceso tipas Lietuvoje? Baudžiamosios bylos nagrinėjimas teisme. Rungimosi principas Lietuvoje. Išvados. Uždaviniai.
  Baudžiamoji teisė, kursinis darbas(21 puslapis)
  2010-09-24
 • Lietuvos Respublikos (LR) bausmes vykdančių institucijų sistema

  Įvadas. Bausmes vykdančių institucijų sistema ir jos elementai. Bausmes vykdančių institucijų sąvoka. Subjektai, vykdantys kriminalines bausmes. Bausmes vykdančių institucijų bendras tikslas, uždaviniai ir požymiai. Pataisos įstaigos. 1 pataisos namai. Nepilnamečių pataisos namai. Nepilnamečių justicijos tobulinimo kryptys. Kalėjimai. Atviros kolonijos. Atvirų kolonijų privalumai. Ar galima tikėtis teigiamų įkalinto asmens pokyčių? Įkalinimo pasekmės nuteistiesiems. Pataisos inspekcijos. Pataisos inspekcijų vaidmuo bausmių vykdymo sistemoje. Pagrindiniai pataisos inspekcijų uždaviniai ir funkcijos. Pataisos inspekcijų vykdomos bausmės. Viešųjų darbų bausmės vykdymo organizavimo problemos. Pagrindinės problemos, su kuriomis susiduria pataisos inspekcijų pareigūnai. Išvados. Summary.
  Baudžiamoji teisė, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2009-01-08
 • Mirties bausmės problema teisinėje valstybėje

  Mirties bausmes raida Lietuvoje. Iki centralizuotos valstybės sukūrimo. Centralizuotos Lietuvos valstybės kūrimasis. Lietuvos statutų galiojimo laikas. Carinės Rusijos baudžiamųjų įstatymų galiojimas. Tarpukario Nepriklausomos Lietuvos laikotarpis. Lietuvos okupacija. Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimas. Mirties bausmės problema. Mirties bausmė: teisėtas atpildas ar valstybės sankcionuota žmogžudystė? Ar teisė gyventi - absoliuti vertybė? Humaniškumo ir antihumaniškumo kolizija. Mirties bausmė mažina ar ne nusikalstamumą? Visuomenė už ar prieš mirties bausmę. Mirtis už mirtį? Ar mirties bausmė apskritai bausmė? Bausmės žiaurumas mirties bausmėje. Mirties bausmė kaip pakartotinio nusikaltimo prevencija. Ar gali ekonominės priežastys nulemti žmogaus likimą? Žmogaus teisės mirties bausmės institute. Mirties bausmė universaliose tarptautinėse sutartyse. Jungtinių Tautų Visuotinė žmogaus teisių deklaracija. Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktas. Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto antrasis papildomas protokolas. Mirties bausmė tarptautinėje humanitarinėje teisėje. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija. Šeštasis Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos protokolas dėl mirties bausmės panaikinimo. Teisių ir pareigų vienovės koncepcija. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2005-10-05
 • Nacionalinės ir tarptautinės teisės normų reikalavimai vertinant nepilnamečių, pažeidusių baudžiamuosius įstatymus, elgesį

  Įžanga. Lietuvos Respublikos (LR) baudžiamųjų įstatymų, reglamentuojančių nepilnamečių baudžiamąją atsakomybę ypatumai. Baudžiamoji nepilnamečių atsakomybė. Nepilnamečių nubaudimas. Nepilnamečių atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės. Tarptautinės teisės aktai, reglamentuojantys nepilnamečių, pažeidusių baudžiamuosius įstatymus, elgesį. Tarptautinių teisės aktų santykis su Lietuvos Respublikos (LR) baudžiamaisiais įstatymais. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, kursinis darbas(15 puslapių)
  2007-02-07
 • Nepakaltinamumas

  Įvadas. Nusikalstamos veikos sudėtis. Nusikalstamos veikos sudėties sąvoka. Nusikalstamos veikos sudėties požymiai. Pakaltinamumas ir nepakaltinamumas. Pakaltinamumo sąvoka. Nepakaltinamumo sąvoka. Medicininis nepakaltinamumo kriterijus. Juridinis nepakaltinamumo kriterijus. Nepakaltinamumas ir apsvaigimas nuo alkoholio ar kitų medžiagų. Nepakaltinamumas ir ribotas pakaltinamumas. Nepakaltinamumas ir neveiksnumas. Nepakaltinamumo įrodinėjimo ypatumai. Išvados. Summary.
  Baudžiamoji teisė, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2006-12-20
 • Nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypatumai: teoriniai ir praktiniai aspektai

  Įvadas. Nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės pagrindinės sampratos. Nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės samprata. Nepilnamečio samprata. Nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypatumų reglamentavimas. Baudžiamosios atsakomybės reglamentavimas. Vaiko teisių gynyba. Nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypatumų paskirtis. Nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypatumai. Auklėjamojo poveikio priemonės. Nepilnamečiams skiriamų bausmių ir jų skyrimo ypatumai. Nepilnamečių nusikalstamumo statistikos apžvalga. Išvados. Santrauka.
  Baudžiamoji teisė, kursinis darbas(19 puslapių)
  2008-12-18
 • Nusikalstamos veiklos sudėties objektyvieji požymiai ir jų reikšmė įrodant nusikalstamos veikos sudėtį

  Įvadas. Nusikalstamos veikos sąvoka. Nusikaltimo sudėties elementai ir jų požymiai. Nusikaltimo objektas. Nusikaltimo objektyvioji pusė: samprata, požymiai ir reikšmė. Objektyviosios pusės įrodinėjimas. Pavojinga veika: jos samprata, pasireiškimo formos. Įstatymo numatytos pasekmės ir jų įrodinėjimas. Priežastinis ryšys tarp pavojingos veikos ir baudžiamajame įstatyme numatytų pasekmių ir jo nustatymas. Nusikaltimo subjektas ir nusikaltėlio asmenybė. Amžius, nuo kurio kyla baudžiamoji atsakomybė, ir jo nustatymas. Fakultatyvūs objektyviosios pusės požymiai. Fakultatyvūs nusikaltimo subjekto požymiai. Išvados. Vertimas.
  Baudžiamoji teisė, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2007-04-06
 • Nusikalstamos veikos, kuriomis kėsinamasi į įstatymų nustatyta disponavimo narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis tvarka

  Įvadas. Nusikaltimų, susijusių su disponavimu narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis reglamentavimas. Narkotinių ir psichotropinių medžiagų samprata. Nusikaltimų, susijusių su disponavimu narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis objektyvieji požymiai. Nusikaltimų, susijusių su disponavimu narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis subjektyvieji požymiai. Kvalifikuojantys požymiai. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, kursinis darbas(21 puslapis)
  2006-01-10
 • Nusikaltimai valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams

  Įžanga. Pirmas skyrius. Nusikaltimai valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams. Nusikaltimų valstybės tarnybai raida. Nusikaltimai valstybės tarnybai rūšinė sudėtis. Antras skyrius. Papirkimo sudėties požymiai: sąvoka, objektas, objektyvioji pusė, subjektas, subjektyvioji pusė. Papirkimo sudėtį kvalifikuojantys požymiai. Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal BK 227 str. 4d. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, kursinis darbas(17 puslapių)
  2006-05-22
 • Nusikaltimo padarymo stadijos

  Įvadas. Nusikaltimo padarymo stadijų sąvoka. Rengimasis daryti nusikaltimą. Pasikėsinimas ir nusikaltimo darymo pradžia. Pasikėsinimo rūšys. Baigtinis ir nebaigtinis pasikėsinimas. Tinkamas ir netinkamas pasikėsinimas. Pabaigtas nusikaltimas. Problemos praktikoje kvalifikuojant nusikaltimus. Pasikėsinimo atribojimas nuo rengimosi padaryti nusikaltimą. Baigtinio nusikaltimo atribojimas nuo pasikėsinimo. Pasikėsinimo atribojimas nuo sutampančių baigtinių nusikaltimų. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2007-03-23
 • Nusikaltimų recidyvo samprata ir baudžiamoji teisinė reikšmė

  Įžanga. Nusikaltimų recidyvo sampratos problematiškumas. Nusikaltimų recidyvo požymiai. Nusikaltimų recidyvo instituto istorinis aspektas. Nusikaltimų recidyvo institutas naujajame Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse. Nusikaltimų recidyvo sąvokos įtvirtinimo Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse svarba. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, kursinis darbas(15 puslapių)
  2005-12-18
 • Nuteistųjų pataisos programos

  Įvadinė dalis. Pagrindinės psichologinės problemos su kuriomis susiduria nuteistasis. Tipinė naujai atvykusių į pataisos įstaigą nuteistųjų adaptacijos programa. Naujai atvykusių į pataisos įstaigą socialinės adaptacijos programa. Nuteistųjų socialinės reabilitacijos tikslai ir formos. Nuteistųjų pataisos programos. Pataisos programų pagrindinės vertybės ir principai. Nuteistųjų socialinis orientavimas, dorovinis auklėjimas ir teisinis švietimas. Teisinio švietimo programa. Dorovinio auklėjimo programa. Sveikos gyvensenos programa. Kūrybinio ugdymo programa. Asmenybės korekcijos programa. Dorovinio ugdymo programa. Priklausomybių atsisakymo programa. Nuteistųjų integracijos į visuomenę programa. Marijampolės pataisos namuose vykdomos socialinės reabilitacijos programos. Schema. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, kursinis darbas(43 puslapiai)
  2006-09-19
 • Nužudymą kvalifikuojančių požymių analizė

  Įvadas. Tyrimo objektas — nužudymą kvalifikuojančių požymių analizė. Šio tyrimo tikslas — išnagrinėti kiekvieną požymį atskirai. Nužudymas. Nužudymą kvalifikuojančių požymių analizė. Išvados
  Baudžiamoji teisė, kursinis darbas(13 puslapių)
  2009-03-18
 • Pataisos įstaigų rūšys ir jų charakteristika

  Įvadas. Tikslas - remiantis įvairiais teisės šaltiniais išanalizuoti pataisos įstaigų sampratą, rūšis, taip pat atlikti Lietuvos ir užsienio šalių pataisos įstaigų lyginamąją analizę, atskleisti jų skirtumus bei panašumus. Bausmes vykdančių institucijų sistema. Pataisos įstaigų rūšys ir jų charakteristika. Pataisos įstaigų samprata. Pataisos namai. Nepilnamečių pataisos namai. Kalėjimas. Gydymo pataisos namai, laisvės atėmimo vietų ligoninė. Atviros kolonijos. Užsienio šalių pataisos įstaigų sistema. Danija. Jungtinės Amerikos valstijos. Prancūzija. Australija. Naujoji Zelandija. Išvados. Summary.
  Baudžiamoji teisė, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2010-09-24
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
 • 3
Puslapyje rodyti po