Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Statistika>Ekonominė statistika>Ekonominės statistikos kursiniai darbai

Ekonominės statistikos kursiniai darbai (138 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Pastatytų butų 1-2 butų namuose naudingas plotas Alytaus apskrityje ir jos rajonuose

  Įvadas. Pastatytų butų 1-2 butų namuose naudingo ploto Alytaus apskrityje ir jos rajonų savivaldybėse statistinio tyrimo teorinis pagrindimas. Statistinių lentelių naudojimas atliekant naudingo ploto statistinį tyrimą. Grafikai kaip statistinio tyrimo instrumentas. Formulių naudojimas atliekant naudingo ploto statistinį tyrimą. Pastatytų butų 1-2 butų namuose naudingo ploto Alytaus apskrityje. Duomenų įvedimas ir grafikų braižymas. Skaitinės statistinių duomenų charakteristikos. Statistinių duomenų prognozavimas. Pastatytų butų 1-2 butų namuose naudingo ploto Alytaus apskrityje ir jos savivaldybėse tyrimo rezultatai. Išvados.
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2007-03-06
 • Pensijų ir socialinių pašalpų dinamikos statistinė analizė

  Įvadas. Socialinio draudimo sistema Lietuvoje. Valstybinio socialinio draudimo kūrimasis ir vystymasis 1991-2004 metais. Socialinio draudimo būtinumas. Statistinės analizės metodologija. Statistinės analizės rodikliai. Statistinės analizės duomenys ir metodai. Pensijų ir socialinių pašalpų kitimo statistinė analizė. Pensijų dinamikos statistinė analizė. Pradiniai statistiniai duomenys. Absoliutiniai pensijų lygių padidėjimai. Išmokėtų pensijų skaičiaus didėjimo tempai. Išmokėtų pensijų skaičiaus padidėjimo tempai. Pensijų padidėjimo tempų vieno procento reikšmės. Vidutiniai pensijų skaičiaus kitimo rodikliai. Vidutinis pensijų lygis. Vidutinis absoliutus pensijų gavėjų prieaugis. Vidutiniai pensijų gavėjų skaičiaus augimo tempai. Vidutiniai padidėjimo (sumažėjimo) tempai. Išmokėtų socialinių pašalpų lygių kitimo analizė (prognozavimas). Socialinės pašalpos gavėjų skaičiaus ir BVP ryšys. Socialinės pašalpos gavėjų skaičiaus ir nusikalstamumo ryšys. Išvados.
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2006-03-21
 • Skurdo ir nelygybės rodiklių apskaičiavimas

  Įvadas. Duomenų aprašomoji statistika. Kiekybiniai duomenys. Pagrindiniai vartojamų charakteristikų apibrėžimai. Namų ūkio dydis. Aprašomoji statistika. Namų ūkio disponuojamos pajamos. Aprašomoji statistika. Namų ūkio vartojimo išlaidos. Aprašomoji statistika. Kokybiniai duomenys. Vieno namų ūkio nario vidutinių išlaidų pasiskirstymo įvertinimas. Hipotezių tikrinimas. Skurdo ir nelygybės rodiklių apskaičiavimas. Skurdo rodiklių apskaičiavimas. Pajamų nelygybės kaime ir mieste įvertinimas Regresinė analizė. Koreliacinė analizė. Išvados. Priedai (3 psl.)
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2009-11-23
 • Statybos sąnaudų kainų indeksai

  Pratarmė. Probleminės srities aprašas. Modelio sudarymas. Stebinių analizė. Preliminari laiko eilutės analizė. Sezoninio lago įvertinimas. Laiko eilutės sezoniškumo įvertinimas. Trendo modelio sudarymas. Modelio reikšmingumo įvertinimas. Laiko eilutės prognozė. Išvados.
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(21 puslapis)
  2008-11-19
 • Statistika: veikiančių ūkio subjektų skaičius Klaipėdos apskrityje

  Įvadas. Statistinės priemonės, panaudotos atliekant statistikos tyrimą. Statistinės lentelės. Grafinis statistinių duomenų vaizdavimas. Santykiniai dydžiai. Vidutiniai dydžiai. Statistinės informacijos variacijos rodikliai. Dinamikos eilučių rodikliai. Dinamikos eilučių prognozavimas. Dinamikos eilučių ekstrapoliacija. Prognozavimas panaudojant trendo projekciją. Ekonominių ryšių veikiančių ūkio subjektų skaičiaus tyrime ypatumai. Klaipėdoje veikiančių ūkio subjektų skaičiaus statistinis tyrimas. Duomenų suvedimas į lenteles. Veikiančių ūkio subjektų skaičiaus kitimo atvaizdavimas grafikuose. Vidutiniai dinamikos eilučių kitimo rodikliai.
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(32 puslapiai)
  2007-09-19
 • Statistikos tyrimas: mažmeninė prekyba ir maitimo įstaigų apyvarta Panevėžyje

  Įvadas. Mažmeninės prekybos ir maitinimo įstaigų apyvartos statistinio tyrimo samprata. Statistinio tyrimo metodai ir tyrimo eksponavimas grafinėmis priemonėmis. Statistinio tyrimo eksponavimas grafinėmis priemonėmis. Mažmeninės prekybos ir maitinimo įstaigų apyvartos statistinio tyrimo eiga ir instrumentarijus. Maitinimo įstaigų apyvartos statistinio tyrimo rezultatai. Regionų tarpusavio sąveikos analizė. Mažmeninės prekybos ir maitinimo įmonių apyvartos skaičiaus prognozė. Išvados.
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2010-05-27
 • Statistiniai duomenų apie vasarinių javų augalus šaltiniai ir analizės būdai

  Įvadas. Statistiniai duomenų apie vasarinių javų augalus šaltiniai ir analizės būdai. Statistiniai duomenų apie vasarinių javų plotus, derlių ir derlingumą šaltiniai. Vasarinių javų statistinės analizės metodai ir būdai. Vasarinių javų plotų, derliaus ir derlingumo statistinė analizė. Vasarinių javų plotų statistinė analizė. Vasarinių javų derlingumo statistinė analizė. Vasarinių javų derliaus statistinė analizė. Vasarinių javų plotų, derliaus ir derlingumo perspektyvos. Išvados. Priedai (13).
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(50 puslapių)
  2006-10-24
 • Statistinis tyrimas: asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymo paslaugų teikimo Vilniaus apskrityje ir jos savivaldybėse 2001-2006 metais

  Asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymo paslaugų teikimo Vilniaus apskrityje ir jos savivaldybėse 2001-2006 metais, statistinis tyrimas. Įvadas. Tikslas įvertinti asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymą Vilniaus apskrityje ir jos savivaldybėse. Asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymo paslaugų teikimo Vilniaus apskrityje ir jos savivaldybėse teorinis pagrindimas. Statistinės lentelės. Grafikai. Formulių naudojimas atliekant statistinį tyrimą. Santykiniai dydžiai. Vidutiniai dydžiai. Variacijos rodikliai. Dinamikos eilučių rodikliai. Dinamikos eilučių prognozavimas. Asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymo paslaugų teikimo Vilniaus apskrityje ir jos savivaldybėse statistinio tyrimo rezultatai 2001-2006 metais. Išvados.
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(32 puslapiai)
  2009-10-14
 • Statistinis tyrimas: draudimo bendrovių veikla

  Draudimo bendrovių veiklos statistinis tyrimas. Įvadas. Draudimo bendrovių veiklos ir statistinio įvertinimo teoriniai aspektai. Draudimo veiklos samprata. Draudimo veiklos skirstymas. Statistikos objektas ir taikomas statistinis vertinimo metodas. Draudimo bendrovių veiklos statistinio vertinimo praktiniai aspektai. Lietuvos draudimo bendrovių veiklos kitimo dinamika. Statistiniai skaičiavimai. Gyvybės draudimo ir negyvybės draudimo veiklos pajamų augimo tendencijų nustatymas. Dinamikos eilučių ekstrapoliacija. Regresijos lygties ir koreliacijos skaičiavimai. Aproksimacijos paklaida. Trendo funkcija. Dinamikos eilučių išlyginimas naudojant slenkančių vidurkių metodą. Išvados.
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(20 puslapių)
  2006-11-09
 • Statistinis tyrimas: gyventojų skaičiaus kitimas Tauragės apskrityje

  Įvadas. Teorinė dalis. Statistinės eilutės. Statistinės lentelės. Grafikai. Santykiniai dydžiai. Vidutiniai rodikliai. Variacijos rodikliai. Prognozavimas. Metodinė dalis. Praktinė dalis. Analizuojami gyventojų skaičiaus kitimo rodikliai 2005–2008 metais Tauragės apskrityje, mieste. Išvados.
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(43 puslapiai)
  2009-02-27
 • Statistinis tyrimas: mažmeninės prekybos ir maitinimo apyvarta

  Įvadas ir darbo tikslas. Mažmeninės prekybos ir maitinimo apyvartos lentelės ir grafinis duomenų vaizdavimas. Statistinių mažmeninės prekybos ir maitinimo apyvartos duomenų apskaičiavimas. Santykinių mažmeninės prekybos ir maitinimo apyvartos dydžių apskaičiavimas. Vidutinių mažmeninės prekybos ir maitinimo apyvartos dydžių apskaičiavimas. Statistinės mažmeninės prekybos ir maitinimo apyvartos variacijos matavimas. Mažmeninės prekybos ir maitinimo apyvartos dinamikos eilučių rodiklių apskaičiavimas. Analitiniai dinamikos eilučių rodikliai. Vidutiniai dinamikos eilučių kitimo rodikliai. Dinamikos eilučių lygių kitimo analizė (prognozavimas). Išvados.
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2006-10-16
 • Statistinis tyrimas: namų ūkiai

  Įvadas. Apibrėžimai. Duomenys, kurie buvo panaudoti kursiniame projekte. Bendra namų ūkio charakteristika – aprašomoji statistika. Namų ūkio dydis. Namų ūkio disponuojamos pajamos. Namų ūkio vartojimo išlaidos. Skurdo rodiklių įvertinimas. Skurstančių gyventojų lygis šalyje. Žemų pajamų nuokrypis. Žemų pajamų indeksas. Kvadratinis skurdo nuokrypis. Regresinė analizė. Determinacijos koeficiento įvertis.
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(14 puslapių)
  2006-05-27
 • Šalies smulkaus ir vidutinio verslo statistinė analizė

  Įvadas. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) analizė teoriniu aspektu. Teisinė smulkaus ir vidutinio verslo aplinka. Smulkaus ir vidutinio verslo reikšmė šalies ekonomikai. Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo ir finansavimo formos Lietuvoje. Šalies smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo ir finansavimo problemos. Tyrimo metodika. Šalies smulkaus ir vidutinio verslo statistinė analizė. Smulkaus ir vidutinio verslo įmonių dinamika Lietuvoje. SVV įmonių analizė pagal įmonių dydį ir darbuotojų skaičių. SVV įmonių prognozė 2005 – 2006 metams. SVV įmonių ir makroekonominių rodiklių analizė. Išvados.
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2006-11-25
 • Šalyje atliktų statybos darbų savo jėgomis tyrimas

  Šalyje atlikta statybos darbų savo jėgomis (be PVM) to meto kainomis: 2005 metų I ketvirtis – 2007 metų II ketvirtis. Įvadas. Šalyje atliktų statybos darbų statistinio tyrimo teorinis pagrindimas. Statistinių lentelių naudojimas atliekant statistinį tyrimą. Grafikai kaip statistinio tyrimo instrumentai. Formulių naudojimas atliekant statistinį tyrimą. Statistinio tyrimo eiga ir instrumentai. Šalyje atliktų statybos darbų savo jėgomis (be PVM) to meto kainomis statistinio tyrimo rezultatai. Bendrieji duomenys. Santykinių dydžių apskaičiavimas. Prognozavimas. Išvados. Priedai(4). Darbas iliustruotas grafikais.
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(37 puslapiai)
  2008-03-17
 • Šiaulių apskrities bulvių derliaus ir derlingumo statistinė analizė

  Įvadas. Statistinių duomenų apie bulves šaltiniai ir analizės būdai. Statistinių duomenų apie bulves šaltiniai. Statistinių duomenų apie bulve analizės būdai. Bulvių plotų derliaus ir derlingumo statistinė analizė. Bulvių pasėlių plotai Šiaulių apskrities ūkiuose. Plotų struktūros santykinių dydžių analizė. Bulvių pasėlių plotų dinamika. Bulvių derlius statistinė analizė. Bulvių derliaus priklausomybė nuo pasėlių plotų ir derlingumo. Bulvių plotų derliaus ir derlingumo perspektyvos. Išvados ir pasiūlymas. Priedai (2).
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2007-09-17
 • Šiaulių apskrities darbo rinkos palyginamoji analizė

  Įvadas. Darbo rinkos samprata. Darbo rinkos elementai. Darbo rinkos konjunktūra ir infrastruktūra. Darbo užmokestis. Darbo pasiūla. Darbo paklausa. Nedarbas. Nedarbo mažinimo priemonės. Darbo rinkos politika. Statistinė duomenų analizė. Šiaulių apskrities nedarbo lygio (%) rodikliai. Dinaminės eilutės rodiklių apskaičiavimas. Vidurkių skaičiavimas. Struktūrinių vidurkių skaičiavimas. Bedarbių skaičiaus ir minimalios mėnesinės algos tarpusavio ryšių statistinė analizė. Kiekybinio rodiklio netolygaus pasiskirstymo (netolygiškumo) tyrimas (Lorentzo kreivė). Ryšio tarp dviejų kriterijų nustatymas. Statistinis (kiekybinis) prognozavimas. Išvados.
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2006-12-15
 • Šiaulių apskrities vasarinių kviečių plotų, derliaus ir derlingumo statistinė analizė

  Įvadas. Statistinių duomenų apie vasarinius kviečius šaltiniai ir analizės būdai. Statistinių duomenų apie vasarinius kviečius šaltiniai. Statistinių duomenų apie vasarinius kviečius analizės būdai. Pasėlių plotų analizės būdai. Pasėlių derliaus ir derlingumo analizės būdai. Vasarinių kviečių plotų, derliaus ir derlingumo statistinė analizė. Vasarinių kviečių plotų statistinė analizė. Vasarinių kviečių derliaus statistinė analizė. Vasarinių kviečių derlingumo statistinė analizė. Vasarinių kviečių plotų, derliaus ir derlingumo perspektyvos. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (7).
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(38 puslapiai)
  2007-07-03
 • Šiaulių apskrities visų ūkių žieminių kviečių plotų, derliaus ir derlingumo statistinė apskaita ir analizė

  Įvadas. Statistiniai duomenų apie žieminius kviečius šaltiniai ir analizės būdai. Statistiniai duomenų apie žieminius kviečius plotus, derlių ir derlingumą šaltiniai. Žieminių kviečių statistinės analizės metodai ir būdai. Žieminių kviečių plotų, derliaus ir derlingumo statistinė analizė. Žieminių kviečių plotų statistinė analizė. Žieminių kviečių derlingumo statistinė analizė. Žieminių kviečių derliaus statistinė analizė. Žieminių kviečių plotų, derliaus ir derlingumo perspektyvos. Išvados.
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2006-12-13
 • Šiaulių apskrities žemės ūkio bendrovių cukrinių runkelių plotų, derliaus ir derlingumo statistinė apskaita ir analizė

  Įvadas. Statistiniai duomenų apie cukrinius runkelius šaltiniai ir analizės būdai. Statistiniai duomenų šaltiniai. Statistinių duomenų tyrimo būdai. Cukrinių runkelių plotų, derliaus ir derlingumo statistinė analizė. Cukrinių runkelių plotų statistinė analizė. Cukrinių runkelių derliaus statistinė analizė. Cukrinių runkelių derlingumo statistinė analizė. Cukrinių runkelių plotų, derliaus ir derlingumo perspektyvos. Išvados. Priedai (4).
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(32 puslapiai)
  2008-04-08
 • Telšių apskrities ūkininkų ir kitų gyventojų ūkių žieminių javų plotų, grūdų derliaus ir derlingumo statistinė analizė

  Žemės ūkio statistikos kursinis darbas. Įvadas. Statistiniai duomenų apie žieminius javus šaltiniai ir analizės būdai. Žieminių javų pasėlių plotų statistinė analizė. Žieminių javų derliaus statistinė analizė. Žieminių javų derlingumo statistinė analizė. Žieminių javų auginimo perspektyvos. Išvados. Priedai (3).
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(37 puslapiai)
  2008-04-15
Puslapyje rodyti po