Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Teisė>Civilinė teisė>Civilinės teisės referatai

Civilinės teisės referatai (321 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Savininko nuosavybės teisių gynimas

  Įvadas. Dėstomoji dalis. Savininko teisių gynimas ir garantija. Vindikacinis reiškinys. Negatorinis reiškinys. Praktinė dalis. Išvados. Priedas (1).
  Civilinė teisė, referatas(13 puslapių)
  2008-04-02
 • Servitutas

  Servitutas. Servituto sąvoka. Servituto turinys. Servituto teisių įgyvendinimas. Servituto turėtojo pareiga tinkamai išlaikyti tarnaujantįjį daiktą. Servituto išlikimas padalijus tarnaujantįjį daiktą. Servituto išlikimas padalijus viešpataujantįjį daiktą. Kelio servitutas. Kelio servitutas, suteikiantis teisę naudotis pėsčiųjų taku. Kelio servitutas, suteikiantis teisę važiuoti transporto priemonėmis. Kelio servitutas, suteikiantis teisę varyti galvijus. Kelio (tako) vietos ir krypties nustatymas Statinių servitutas. Servituto nustatymo pagrindai ir momentas. Servituto nustatymo apribojimai. Daiktai, kuriems gali būti nustatomas servitutas. Dėl servituto nustatymo atsiradusių nuostolių atlyginimas. Servituto pasibaigimo pagrindai ir momentas Servituto atsisakymas. Servituto pabaiga tam pačiam asmeniui tapus viešpataujančiojo ir tarnaujančiojo daikto savininku. Servituto pabaiga žuvus viešpataujančiajam ar tarnaujančiajam daiktui. Servituto pabaiga pablogėjus tarnaujančiojo daikto būklei. Servituto pabaiga išnykus servituto būtinumui . Servituto pabaiga suėjus senaties terminui. Statinių servitutų pabaiga dėl senaties Servituto turėtojo teisė reikalauti atlyginti nuostolius. Tarnaujančiojo daikto savininko teisių gynimas Atsakomybė pagal turtines prievoles, kylančias iš servituto. Uždavinys. Atsakymas. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(13 puslapių)
  2006-04-27
 • Socialinė integracija visuomenėje, jaunimo išsilavinimas, įdarbinimas

  Įvadas. Socialinė parama. Neįgaliųjų socialinė integracija. Socialinės paslaugos neįgaliesiems. Neįgaliųjų socialinės integracijos teisinis reglamentavimas. COMENIUS - mokyklinis lavinimas (1 veiksmas). ERASMUS - aukštasis mokslas (2 veiksmas). Europos parama kalbų dėstymo ir mokymosi naujovėms. Užimtumas ir darbo rinka. Darbo santykiai. Nelegalus darbas. Savanoriškas darbas. Pagalbos talkos) darbai. Lietuvos užimtumo politikos prioritetų bendro įvertinimo dokumentas. Nedarbas. Socialinė partnerystė. Išvada.
  Civilinė teisė, referatas(23 puslapiai)
  2005-12-01
 • Socialinė teisė. Globa

  Įvadas. Socialinė teisės paskirtis. Socialinės teisės samprata ir paskirtis. Teisinės globos samprata ir grupės. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(8 puslapiai)
  2006-03-07
 • Socialinių teisių prieinamumas Europoje

  Įvadas. Socialinių teisių tendencijos ir pokyčiai šių dienų Europoje. Socialinės teisės ir kintančios Europos visuomenės. Atsisakymo nuo teisių pasekmės. Socialinių teisių prieinamumo Europoje realijos. Socialinių teisių prieinamumo gerinimo gera praktika. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(16 puslapių)
  2005-06-05
 • Sprendimas už akių

  Įvadas. Sprendimo už akių institutas Lietuvos civiliniame procese. Sprendimo už akių priėmimas. Sprendimo už akių apskundimas ir nagrinėjimo iš esmės atnaujinimas. Žmogaus teisės ir sprendimo už akių institutas. Sprendimo už akių reikšmė. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(11 puslapių)
  2006-12-11
 • Sutarties analizė

  Įvadas. Sutarčių samprata ir jos vieta civilinėje teisėje. Sutarčių sudarymo tvarka. Panaudos sutartį reglamentuojančios teisės normos. Sutarties dalykas, terminai, teisės ir pareigos, sutarties nutraukimas. Išvados. Priedai (4 psl.)
  Civilinė teisė, referatas(15 puslapių)
  2006-03-21
 • Sutarties vykdymas ir atsakomybė už netinkamą jos vykdymą

  Įvadas. Sutarties samprata. Sutarčių (prievolių) vykdymas. Sutarčių (prievolių) įvykdymas. Sutarčių nevykdymo teisinės pasekmės. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(9 puslapiai)
  2008-11-04
 • Sutartinė atsakomybė

  Įvadas. Sutarties sąvoka, požymiai ir funkcijos. Sutartinės atsakomybės formos. Nuostolių atlyginimas. Netesybų išieškojimas. Palūkanos už sutartinių prievolių neįvykdymą. Kitos sutarties pažeidimo teisinės pasekmės. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(10 puslapių)
  2006-11-28
 • Sutartinė civilinė atsakomybė

  Civilinės atsakomybės samprata. Pagrindinė funkcija. Sutartinės Civilinė atsakomybės reikalavimai ir sąlygos. Sutartinės Civilinės atsakomybės ypatumai (samprata, bruožai). Sutartinės atsakomybės atsiradimo pagrindas. Atsakomybės formos. Netesybos ir nuostoliai. Kreditoriaus kaltė. Netesybos ir palūkanos. Sutartinės pareigos pažeidimas. Neteisėtumas. Neteisėtumas, žala, priežastinis ryšys. Kaltė kaip civilinės atsakomybės sąlyga. Aplinkybės, kurioms esant atleidžiama nuo Civilinės atsakomybės. Ikisutartinė atsakomybė. Sąžiningumo pareigos iki sutartiniuose santykiuose pažeidimas. Sutartinės civilinės atsakomybės sumažinimas, kai susitaria šalys. Priežastys, atleidžiančios nuo Civilinės atsakomybės. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(9 puslapiai)
  2005-06-02
 • Sutartinė ir deliktinė atsakomybė

  Įvadas. Sutarties sąvoka, požymiai ir funkcijos. Sutartinė atsakomybė. Netesybos ir nuostoliai. Kiti sutartinės atsakomybės straipsniai. Sutarties pažeidimo teisinės pasekmės. Deliktinė atsakomybė. Deliktinės atsakomybės ypatumai. Deliktinės atsakomybės straipsniai. Sutartinės ir deliktinės atsakomybės bendri bruožai ir pagrindiniai skirtumai. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(14 puslapių)
  2008-09-22
 • Sutartis ir jos vykdymas

  Įvadas. Darbe bus apžvelgiamas sutarties vykdymas ir jo principai, aptariamos sutarčių neįvykdymo teisinės pasekmės, nutraukimo būdai bei sutarties negaliojimo pagrindai. Sutarčių vykdymas ir jų principai. Sutarčių neįvykdymo teisinės pasekmės. Sutarčių nutraukimo būdai ir teisinės pasekmės. Sutarties negaliojimas. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(10 puslapių)
  2009-03-23
 • Sutuoktinių turtiniai santykiai pagal Lietuvos Statutų ir mūsų dienų teisę

  Įvadas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Sutuoktinių bendras turtas. Sutuoktinių atskiras turtas. Turtas po vyro mirties. Turtas po žmonos mirties. Turtas po skyrybų. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(8 puslapiai)
  2006-12-11
 • Šeimai palankios politikos įgyvendinimas

  Įžanga. Šeimai palankios politikos samprata ir svarba. Teorinis požiūris į darbo ir šeimos sričių derinimo problemas. Šeimai palankios politikos įgyvendinimo problemiškumas. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(13 puslapių)
  2006-11-21
 • Šeimos problemas reguliuojantys dokumentai

  Šeimos samprata, jos funkcijos ir disfunkcijos. Šeimos funkcijos. Šeimos disfunkcijos. Šeimos politika. Kai kurie įstatymai apibrėžiantys šeimą, jos narių teises ir pareigas. Vaiko memorandumas tėvams. Šeimos problemos. Santuoka ir skyrybos. Skyrybos. Santuokos turtinis aspektas.
  Civilinė teisė, referatas(10 puslapių)
  2005-09-08
 • Šeimos teisė (5)

  Įžanga. Šeimos teisės samprata ir principai. Santuoka. Santuokos samprata. Santuokos sudarymas. Bendras gyvenimas neįregistravus santuokos. Santuokos negaliojimas. Santuokos pabaiga. Santuokos nutraukimas sutuoktinių bendru sutikimu. Santuokos nutraukimas vieno sutuoktinio prašymu. Santuokos nutraukimas dėl sutuoktinio kaltės. Buvusių sutuoktinių tarpusavio išlaikymas. Gyvenimas skyrium. Asmeniniai neturtiniai sutuoktinių santykiai. Sutuoktinių turtas ir jo dalybos. Sutuoktinių turtinės teisės ir pareigos. Įstatymų nustatytas sutuoktinių turto teisinis režimas. Sutartinis sutuoktinių turto režimas. Šeimos turtas. Sutuoktinių turto valdymas, naudojimas, disponavimas juo. Bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės padalijimas. Tėvų ir vaikų santykiai. Vaiko kilmė. Tėvystės pripažinimas ir nustatymas. Tėvystės ar motinystės nuginčijimas. Asmeniniai tėvų ir vaikų santykiai. Ginčai dėl vaikų gyvenamosios vietos nustatymo. Tėvų teisės ir pareigos, susijusios su jų vaikams priklausančiu turtu. Vaikų ir tėvų tarpusavio išlaikymo pareigos. Vaikų pareiga išlaikyti savo tėvus. Kitų šeimos narių tarpusavio išlaikymo pareigos. Įvaikinimas, globa ir rūpyba. Įvaikinimo samprata ir sąlygos. Sutikimas įvaikinti. Globa ir rūpyba. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(21 puslapis)
  2008-01-21
 • Šeimos teisiniai aspektai

  Įvadas. Šeimos funkcijos. Šeimos disfunkcijos. Šeimos politika. Kai kurie įstatymai apibrėžiantys šeimą, jos narių teises ir pareigas. Vaiko memorandumas tėvams. Šeimos problemos. Santuoka ir skyrybos. Skyrybos. Santuokos turtinis aspektas. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(11 puslapių)
  2009-03-26
 • Šeimos teisiniai aspektai Lietuvos istorijos šaltiniuose

  Įvadas. Teisės šaltiniai XVIII amžiaus pabaigoje – XIX amžiaus pradžioje. Teismų sistema XVIII amžiaus pabaigoje – XIX amžiaus pradžioje. Šeimos santykių reguliavimas iki 1795 metų. Šeimos santykių teisinis reguliavimas 1795–1861 metais. Knygos Lietuvos TSR istorinių šaltinių analizė (1795–1861 metais). Santuokinė neištikimybė. Tėvų ir vaikų santykiai. Seserų ir brolių turtiniai santykiai mirus tėvams. Nepilnamečių globa mirus tėvams. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(13 puslapių)
  2008-01-01
 • Šeimos teisiniai aspektai pagal 1529 metų Lietuvos statutą

  Įvadas. Lietuvos statutai. Santuokos sudarymo sąlygos. Santuokinis amžius. Reikalavimai dėl psichinės būsenos. Giminystė ir svainystė. Ankstyvesnės santuokos nebuvimas. Susituokusių valia sudaryti santuoką. Artimųjų teisė prieštarauti santuokai. Santuokos su svetimšaliais. Bažnytinių nuostatų sąlygos. Sutuoktinių asmeniniai santykiai. Sutuoktinių turtiniai santykiai. Sutuoktinių turtinių santykių ištakos. Šeimos turto atsiradimo būdai. Įkraičio sutartis. Sutuoktinių turtiniai santykiai nesant įkraičio sutarties. Santuokos nutraukimas ir negaliojimas. Ištuoka. Santuokos pripažinimas negaliojančia. Tėvų ir vaikų teisiniai santykiai. Paveldėjimas. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(19 puslapių)
  2006-03-30
 • Tarptautinės patentinės sutartys

  Įvadas. Tarptautinės patentinės sutartys. Paryžiaus konvencija. Berno konvencija. Stokholmo konvencija. Paryžiaus konvencijos principai. Papildomos sutartys. Madrido ir Vienos sutartys dėl prekių ženklų apsaugos. Madrido ir Lisabonos sutartys dėl prekių kilmės nuorodų apsaugos. Hagos sutartis dėl tarptautinės pramonės dizaino registracijos. Tarptautinės sutartys dėl pramonės nuosavybės objektų klasifikavimo. Paryžiaus sutartis dėl augalų veislių apsaugos. Tarptautinės sutartys dėl bendro apsaugos dokumento. Vašingtono patentinės kooperacijos sutartis. Budapešto sutartis dėl mikroorganizmų kamienų apsaugos. Ženevos sutartis dėl mokslo atradimų apsaugos. Nairobio sutartis dėl olimpinio simbolio apsaugos. Eurazijos patentų konvencija. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(16 puslapių)
  2007-10-18
Puslapyje rodyti po