Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Teisė>Baudžiamoji teisė>Baudžiamosios teisės kursiniai darbai

Baudžiamosios teisės kursiniai darbai (56 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Policijos sistema. Policijos sistemos sudėtinių dalių darbo organizavimas

  Policijos sistema, jos sudėtinių dalių darbo organizavimas. Įvadas. Policijos sistema iki policijos sistemos optimizavimo programos įgyvendinimo pradžios. Policijos sistemos optimizavimas kaip viena iš esminių policijos sistemos organizavimo prielaidų. Policijos sistemos optimizavimo programos bendrosios nuostatos. Policijos sistemos optimizavimo programos tikslai. Programos uždaviniai ir jų įgyvendinimas. Policijos departamento ir Tardymo departamento reorganizavimas - vienas iš policijos sistemos optimizavimo programos įgyvendinimo etapų. Darbo organizavimo policijos sistemoje bendrieji ypatumai. Policijos departamentas kaip pagrindinė policijos sistemos dalis. Teritorinės policijos įstaigos – policijos komisariatai. Policijos profesinio ugdymo įstaigos ir jų vykdoma veikla rengiant policijos pareigūnus. Išvados. Summary. Išnašos.
  Baudžiamoji teisė, kursinis darbas(17 puslapių)
  2008-04-15
 • Policijos veiklos ypatumai kovojant su prostitucija, sąvadavimu bei prekyba žmonėmis

  Įvadinė dalis. Dėstomoji dalis. Tarptautinių teisės aktų, skirtų užkirsti kelią prekybai žmonėmis, nuostatų įgyvendinimas Lietuvoje. Lietuva kovos su prekyba žmonėmis srityje. Situacijos analizė. Visuomenės nuomonė. Prekybos žmonėmis uždraudimas ir baudžiamosios atsakomybės už prekybą žmonėmis taikymas. Valstybės dedamos ilgalaikės pastangos prekybai žmonėmis panaikinti. Valstybės vykdomos prekybos žmonėmis prevencijos priemonės švietimo srityje. Bendradarbiavimas ir policijos veiklos ypatumai kovojant su prostitucija, sąvadavimu bei prekyba žmonėmis. Išvados. Santrauka (anglų kalba). Santrauka (lietuvių kalba).
  Baudžiamoji teisė, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2006-03-14
 • Prekybos žmonėmis kvalifikavimas teismų praktikoje

  Įvadas. Prekybos žmonėmis samprata tarptautinėje ir Europos sąjungos teisėje. Prekybos žmonėmis normos taikymas teismų praktikoje. Prekybos žmonėmis normos Lietuvos Respublikos (LR) Baudžiamajame kodekse (BK). Prekyba žmonėmis Baudžiamojo kodekso specialiosios dalies sistemoje. Nusikaltimo objektas. Objektyvioji pusė. Subjektyvioji pusė. Nusikaltimo subjektas. Sankcija. Prekybos žmonėmis kontrolė Lietuvoje. Struktūros, užsiimančios prekybos žmonėmis kontrole. Struktūrų, užsiimančių prekybos žmonėmis kontrole, informacinis aprūpinimas. Organizuotas nusikalstamumas ir prekyba žmonėmis. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, kursinis darbas(30 puslapių)
  2007-12-05
 • Privertimo lytiškai santykiauti sudėties analizė

  Įvadas. Privertimo lytiškai santykiauti samprata. Subjektas. Subjektyvioji pusė. Objektas. Objektyvioji pusė. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, kursinis darbas(18 puslapių)
  2011-05-17
 • Proceso dalyvių teisių užtikrinimas

  Įvadas. Asmens teisių apsauga baudžiamajame procese. Asmens laisvės neliečiamumas. Teismo ir teisėjo nepriklausomumas ir nešališkumas. Nekaltumo prezumpcija. Teisė į gynybą. Nukentėjusiojo teisė į žalos atlyginimą. Pareiga išaiškinti proceso dalyviams jų teises. Asmens teisė į neteisėtais veiksmais pažeistų. Teisių atkūrimą ir žalos atlyginimą. Išvados. Išnašos.
  Baudžiamoji teisė, kursinis darbas(12 puslapių)
  2008-05-16
 • Rusijos baudžiamasis statutas Lietuvoje

  1903 metų Rusijos baudžiamasis statutas Lietuvoje. Įvadas. Baudžiamojo statuto 1903 metų rengimas ir priėmimas Rusijoje ir Lietuvoje. Įvesto Lietuvoje Baudžiamojo statuto pakeitimai ir papildymai. Baudžiamojo statuto struktūra ir bendroji dalis. Apie nusikaltimą, jo sampratą. Apie kaltės formas ir nusikaltimo stadijas. Apie bausmes ir jų taikymą. Apie bausmių švelninimą, keitimą ir bausmę šalinančias aplinkybes. Baudžiamojo statuto Ypatingoji dalis. Valstybiniai nusikaltimai. Nusikaltimai žmonių sveikatai ir gyvybei. Nusikaltimai kėlę grėsmę Lietuvos nepriklausomybei. Nusikaltimai nuosavybei. Doroviniai nusikaltimai. Išvados. Summary.
  Baudžiamoji teisė, kursinis darbas(19 puslapių)
  2007-12-07
 • Subjektyvieji nusikalstamos veikos sudėties požymiai

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti subjektyviuosius nusikalstamos veikos požymius bei jų kvalifikavimo ypatumus. Kaltė, jos samprata ir reikšmė veikos kvalifikavimui. Tyčinė kaltė. Tiesioginė tyčia. Netiesioginė tyčia. Neatsargi kaltė. Nusikalstamas pasitikėjimas. Nusikalstamas nerūpestingumas. Klaida, kazusas, jų įtaka nusikalstamos veikos kvalifikavimui. Pakaltinamumas, kaip subjektyvusis nusikalstamos veikos požymis. Pakaltinamumo samprata. Ribotas nepakaltinamumas. Alkoholis, narkotinės, psichotropinė ar kitos psichiką veikiančios medžiagos kaip nepakaltinamumą nulemiantis požymis. Fakultatyvūs nusikalstamos veikos. subjektyvieji požymiai. Išvados. Summary.
  Baudžiamoji teisė, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2010-11-15
 • Tarptautiniai teisės aktai draudžiantys prekybą žmonėmis

  Įvadas. Nusikaltimo - prekyba žmonėmis - samprata ir jos raida tarptautinės teisės aktuose. Prekybos žmonėmis kaip nusikaltimo sudėties objektyvieji požymiai. Šio nusikaltimo sudėties objektas. Šio nusikaltimo sudėties dalykas. Šio nusikaltimo sudėties objektyvioji pusė. Prekyba žmonėmis - nusikaltimo sudėties subjektyvieji požymiai. Šio nusikaltimo sudėties subjektas. Šio nusikaltimo sudėties subjektyvioji pusė. Prekybos žmonėmis nusikaltimo sudėties konstrukcija. Šią nusikalstamą veiką kvalifikuojantieji požymiai. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, kursinis darbas(19 puslapių)
  2010-04-09
 • Tarptautinis Baudžiamasis teismas

  Įvadas. Tarptautinio Baudžiamojo Teismo įsteigimo priešistorė. Tarptautinio baudžiamojo teismo struktūra ir ją sudarančių organų funkcijos. Nusikaltimai, esantys Tarptautinio baudžiamojo teismo jurisdikcijoje. Genocido nusikaltimas. Nusikaltimai žmoniškumui. Karo nusikaltimai. Tarptautinio baudžiamojo teismo principai. Lietuvos valstybės, kovos prieš tarptautinius nusikaltimus, istorija. Lietuvos ir Tarptautinio baudžiamojo teismo bendradarbiavimas. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, kursinis darbas(19 puslapių)
  2006-02-20
 • Tarptautinis baudžiamasis teismas (2)

  Įžanga. Tarptautinio Baudžiamojo Teismo steigimo prielaidos. Prieštaravimai iškylantys prieš Tarptautinio Baudžiamojo Teismo kūrimą. Galimybė sukurti Tarptautinį Baudžiamąjį Teismą: pasiūlymai ir konkretūs faktai. Tarptautinio Baudžiamojo Teismo įsteigimo prielaidos. Tarptautinio Baudžiamojo Teismo įsteigimo prielaidos iki Romos konferencijos. Tarptautinio Baudžiamojo Teismo idėja. Romos konferencija ir Tarptautinio Baudžiamojo Teismo Romos statutas. Tarptautinės Baudžiamosios teisės principai. Tarptautinio Baudžiamojo Teismo struktūra. Tarptautinio Baudžiamojo Teismo jurisdikcija. Išvados ir apibendrinimai.
  Baudžiamoji teisė, kursinis darbas(18 puslapių)
  2007-07-19
 • Tarptautinis baudžiamasis teismas ir Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)

  Įvadas. Teismo struktūra. Teismo jurisdikcijos aspektai. Nusikaltimai, esantys teismo jurisdikcijoje. Nusikaltimų apibrėžimai (statuto 5 straipsnis). Saugumo tarybos vaidmuo. Bylos teisminis nagrinėjimas. Teismo skiriamos bausmės. Teismo sprendimo ar nuosprendžio apskundimas. Teismo ir jungtinių tautų sąveika. Teismo finansavimo klausimai. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2008-03-26
 • Teisėjų nešališkumas baudžiamajame procese

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti teismo nešališkumo principo turinį. Baudžiamojo proceso principų samprata. Bendroji teisės principų apžvalga. Baudžiamojo proceso principų sąvoka ir požymiai. Baudžiamojo proceso principų sistema. Baudžiamojo proceso principų reikšmė. Teismo nešališkumas baudžiamajame procese. Nešališkumo sąvoka ir turinys. Teismo nepriklausomumas: sąvoka ir ryšys su teismo nešališkumo principu. Teismo nušalinimo institutas, jo samprata ir reikšmė. Išvados. Summary.
  Baudžiamoji teisė, kursinis darbas(21 puslapis)
  2010-11-15
 • Teismo nuosprendis - teisingumo vykdymo aktas

  Įvadas. Teismas. Nuosprendžio sąvoka ir rūšys. Pagrindiniai teismo nuosprendžio priėmimo klausimai ir jų išsprendimai. Įžanginė teismo nuosprendžio dalis. Aprašomoji teismo nuosprendžio dalis.
  Baudžiamoji teisė, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2005-12-09
 • Versijų tikrinimo samprata ir taisyklės

  Įvadas. Versijų patikrinimo samprata ir metodiniai pagrindai. Loginis nusikalstamų veikų tyrimo versijų tikrinimas. Versijų tikrinimas atliekant procesinius ir kitokius tyrimo veiksmus. Nusikalstamų veikų tyrimo planavimas ir versijos. Daugiaversiškumas kriminalistiniame procese. Išvados. Summary.
  Baudžiamoji teisė, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2006-02-14
 • Vertėjo dalyvavimas Baudžiamajame procese

  Vertėjo dalyvavimas Lietuvos Respublikos baudžiamajame procese. Valstybinės kalbos procese principas. Valstybinė kalba atskirose teisės šakose. Vertėjas. Vertėjo statusas. Vertėjo dalyvavimas: išlaidos. Europos Žmogaus Teismo praktika. Vertėjo dalyvavimas procese. Išlaidos vertėjui Lietuvos Respublikoje. Vertėjas bylos nagrinėjime. Vertėjai kitose pasaulio valstybėse. Vertėjų darbas JAV teismuose. Vertėjai Europos teismuose. Koncentruotumas. Betarpiškumas. Žodiškumas. Teisė į vertėją. Priemonės pagerinti vertėjų kvalifikaciją. Tikrinimas ir atitinkamas pažymėjimas. Mokymai. Naujovių taikymas. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2005-09-15
 • Žmogaus privatus gyvenimas - baudžiamojo įstatymo saugoma teisinė vertybė

  Įvadas. Privataus gyvenimo samprata. Privataus asmens gyvenimo neliečiamumo įtvirtinimas teisės aktuose. Konfidencialios informacijos apie asmens privatų gyvenimą teisėtas rinkimas. Asmens susirašinėjimo, pokalbių telefonu, telegrafo pranešimų ir kitokio susižinojimo neliečiamumas. Asmens būsto neliečiamumas. Išvados. Summary. Išnašos.
  Baudžiamoji teisė, kursinis darbas(20 puslapių)
  2008-04-10
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
 • 3
Puslapyje rodyti po