Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Teisė>Konstitucinė teisė

Konstitucinė teisė (232 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Konstitucinės teisės vieta valstybės valdžių sistemoje

  Įžanga. Konstitucinės priežiūros prielaidos ir jos reikalingumas. Konstitucijos stabilumo garantijos kaip Konstitucinės priežiūros prielaidos. Konstitucinių normų interpretavimo problemos. Konstitucinė priežiūra. Konstitucinės priežiūros sąvoka ir apibrėžimo problematika. Konstitucinės priežiūros istorinės ištakos. Konstitucinė priežiūra ir jos modeliai. "Lietuviškasis" valdžių padalijimo modelis ir naujojo – Konstitucinio priežiūros instituto atsiradimo problematika Lietuvoje. Valstybės valdžios institucijų pusiausvyros modelio įtvirtinimas Lietuvos Respublikos Konstitucijoje bei šio modelio apsauga kaip viena iš konstitucinės justicijos funkcijų. Konstitucinės priežiūros instituto atsiradimo Lietuvoje problemos. Konstitucinio teismo vieta šiandieninėje "politinėje" valdžių sistemoje. Konstitucinio Teismo įtaka teisėkūrai. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo santykiai su įstatymų leidžiamuoju organu – Seimu. Konstitucinio Teismo įtaka teisėkūrai. Konstitucinio Teismo baigiamieji aktai kaip teisėkūros išdavos. Konstitucinio Teismo nutarimas kaip teisės šaltinis. Konstitucinio Teismo nutarimo rezoliucinė dalis. Konstitucinio Teismo nutarimo konstatuojamoji dalis. Konstitucinio Teismo nutarimo obiter dictum. Išvados. Summary.
  Konstitucinė teisė, kursinis darbas(38 puslapiai)
  2006-10-26
 • Konstitucinės žmogaus teisės (2)

  Įžanga. Žmogaus ir piliečio teisių ir laisvių klasifikavimas. Žmogaus teisės yra prigimtinės. Žmogaus teisė į gyvybę. Žmogaus laisvė neliečiama. Asmens neliečiamumas. Nuosavybės neliečiamumas. Žmogaus teisė turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti. Minties, tikėjimo ir sąžinės laisvė yra nevaržoma. Konstitucinių teisių reglamentavimo bruožai. Išvados.
  Konstitucinė teisė, referatas(9 puslapiai)
  2008-11-14
 • Konstitucinės žmogaus teisės ir laisvės

  Įvadas. Konstitucinės žmogaus teisės ir laisvės. Prigimtinės universaliosios teisės ir laisvės. Teisės į gyvybę. Teisė į laisvės neliečiamumą. Teisė į orumą. Teisė į privataus gyvenimo neliečiamumą. Nuosavybės neliečiamumo garantija. Pirkimo-pardavimo sutartis. Bendrosios pardavėjo teisės ir pareigos. Bendrosios pirkėjo teisės ir pareigos. Valstybės tarnyba. Darbo užmokestis. Nusikalstamos veikos sudėties samprata ir reikšmė. Nusikalstamos veiklos sudėtis. Ribotas pakaltinamumas ir jo baudžiamoji teisinė reikšmė. Išvados. Ieškinys apylinkės teismui. Lietuvos aukščiausiojo teismo nutartis.
  Konstitucinė teisė, referatas(18 puslapių)
  2007-10-04
 • Konstitucingumas

  Konstitucingumo raida Lietuvoje. Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucijos pagrindiniai bruožai.
  Konstitucinė teisė, referatas(13 puslapių)
  2005-07-20
 • Konstituciniai įstatymai ir seimo statutas

  Įvadas. Konstitucinių įstatymų sąvoka. 2002 metų gruodžio 24 dienos Konstitucinio teismo nutarimas. Alternatyvus problemos sprendimo būdas. Seimo statutas. 2004 metų gegužės 13 dienos Konstitucinio teismo nutarimas. Alternatyvus problemos sprendimo būdas. Šiandienos aktualijos. Išvados.
  Konstitucinė teisė, namų darbas(7 puslapiai)
  2010-05-20
 • Konstituciniai įstatymai, jų reikšmė ir paskirtis

  Įvadas. Bendroji dalis. Teisė šaltinių samprata ir hierarchija. Teisės šaltinių samprata. Teisės šaltinių hierarchija. Konstituciniai įstatymai Lietuvoje. Konstituciniai (organiniai) įstatymai ir 1991-1992 m. Konstituciniai aktai. Konstitucinių įstatymų instituto atsiradimo 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstitucijoje istorija. Konstituciniai įstatymai 1992 m. Konstitucijos tekste. Lietuvos Respublikos konstitucinių įstatymų samprata ir reguliavimo objektas. Konstitucinių įstatymų institutas Lietuvos teisės moksle. Lietuvos konstitucinių įstatymų priėmimo ir keitimo tvarka. Konstitucinių įstatymų iniciatyvos teisė. Konstitucinio įstatymo projekto teikimas ir registravimas. Konstitucinio įstatymo projekto pateikimas Seimo plenariniame posėdyje, jo svarstymas Teisės ir teisėtvarkos komitete. Konstitucinio įstatymo projekto svarstymas Seimo plenariniame posėdyje. Konstitucinio įstatymo priėmimas ir keitimas Seimo plenariniame posėdyje. Konstitucinio įstatymo promulgavimas ir teisė jį vetuoti. Konstitucinių įstatymų vieta Lietuvos teisinėje sistemoje. Konstitucija, konstituciniai įstatymai ir paprastieji įstatymai. Konstitucinis (organinis) įstatymas ir ratifikuota tarptautinė sutartis. Išvados. Summary.
  Konstitucinė teisė, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2007-04-19
 • Konstituciniai principai, jų įvairovė

  Įvadas. Konstitucinių principų samprata. Teisės principų samprata ir funkcijos. Teisės principai ir konstituciniai principai. Konstituciniai principai ir konstitucinės normos. Konstituciniai principai ir statutinė teisė. Pirminiai, sudėtiniai ir išvestiniai konstituciniai principai. Pirminiai principai. Sudėtiniai principai. Išvestiniai principai. Konstitucinių principų tipologijos problema. "Bendrieji" ir "kiti" konstituciniai principai. Konstitucinių principų tipologijos pagrindai. Koordinaciniai principai. Konstitucijos viršenybė. Konstitucijos vientisumas. Teisinė valstybė. Determinaciniai principai. Demokratija ir suverenitetas. Pilietinė visuomenė. Valdžių padalijimas. Pasaulietinė valstybė. Valstybės socialinė orientacija. Valstybės geopolitinė orientacija. Išvados.
  Konstitucinė teisė, referatas(26 puslapiai)
  2006-03-22
 • Konstituciniai teismai įvairiose šalyse

  Įvadas. Darbo tikslas: Nustatyti, kokią vietą. Austrijos Konstitucinis Teismas. Vokietijos Federacinis Konstitucinis Teismas. Italijos Konstitucinis Teismas ir Ispanijos. Konstitucinis tribunolas valstybės valdžios institucijų sistemoje. Austrijos konstitucinis teismas. Istorija. Sudėtis ir veikla. Įgaliojimai. Jurisprudencija. Įtaka teisinei ir politinei tvarkai. Vokietijos federacinis konstitucinis teismas. Istorija. Sudėtis ir veikla. Įgaliojimai. Jurisprudencija. Įtaka teisinei ir politinei tvarkai. Italijos konstitucinis teismas. Istorija. Sudėtis ir veikla. Įgaliojimai. Jurisprudencija. Įtaka teisinei ir politinei tvarkai. Ispanijos konstitucinis teismas. Istorija. Sudėtis ir veikla. Įgaliojimai. Jurisprudencija. Įtaka teisinei ir politinei tvarkai. Išvados.
  Konstitucinė teisė, referatas(10 puslapių)
  2010-12-10
 • Konstitucinio teismo aktai teisės šaltinių sistemoje

  Įvadas. Konstitucinės teisės šaltinio sąvoka. Konstitucinės teisės šaltinių sistema. Lietuvos Respublikos Konstitucija - pagrindinis valstybės įstatymas. Konstitucinio Teismo aktai. Išvados.
  Konstitucinė teisė, referatas(10 puslapių)
  2007-05-08
 • Konstitucinio teismo kompetencija

  Įvadas. Europietiškojo konstitucinės justicijos modelio bruožai. Konstitucijos kontrolė. Konstitucinės kontrolės formos. Konstitucinės kontrolės būdai.
  Konstitucinė teisė, kursinis darbas(8 puslapiai)
  2008-05-26
 • Konstitucinio teismo nutarimai – finansų teisės šaltiniai

  Dėstomoji dalis. Teisės šaltinis - pagrindinės teisės teorijos tezės bei jų sąsaja su finansų teise. Šaltinio samprata: teisės teorijoje išskiriamos pagrindinės šaltinių rūšys. Finansų teisės šaltiniai. Finansų teisės šaltinių samprata. Pagrindiniai finansų teisės šaltinių bruožai. Finansų teisės šaltinių sistema. Konstitucinio teismo vieta teisėkūros procese. Teisės konstitucionalizacija ir jos įtaka finansų teisei. Konstitucinio teismo veikla, jo priimamų teisės aktų vaidmuo valstybės finansinėje veikloje. Žvilgsnis į užsienį. Įvairių šalių pagrindiniai teisės šaltiniai. Teisės konstitucionalizacija bei konstitucinės kontrolės institucijų nagrinėjamų klausimų finansų teisėje įvairovė užsienio šalyse. Lenkijos Konstitucinio Tribūnolo nutarimų tendencijos finansų srityje ir jų palyginimas su Lietuvos Konstituciniu teismu. Išvados. Summary.
  Konstitucinė teisė, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2007-01-17
 • Konstitucinio teismo statusas ir kompetencija

  Konstitucinio teismo aparatas. Konstitucinio Teismo aparato struktūra. Teismo kancleris. Pirmininko ir teisėjų padėjėjai. Teisės departamentas. Konstitucinio teismo teisėjų statusas. Konstitucinio teismo statusas. Konstitucinio teismo sudėtis. Konstitucinio teismo veiklos garantijos. Funkcijos ir įgaliojimai. Išvados.
  Konstitucinė teisė, referatas(11 puslapių)
  2005-11-02
 • Konstitucinio teismo teisėjų statusas. Palyginimas su kitomis šalimis

  Įžanga. Teisėjų statuso apibendrinimas. Konstitucinio teismo teisėjų statusas. Palyginimas su kitomis šalimis. Darbinės ir politinės veiklos apribojimai. Konstitucinio teismo teisėjų asmens neliečiamumas. Konstitucinio teismo teisėjų teisės ir pareigos. Teisėjų įgaliojimų trukmės neliečiamumas. Socialinės ir materialinės garantijos. Palyginimas su bendrosios kompetencijos teismų teisėjų statusu. Išvados.
  Konstitucinė teisė, kursinis darbas(14 puslapių)
  2006-04-28
 • Konstitucinio teismo vieta valdžių sistemoje

  Įvadas. Europietiškojo konstitucinės justicijos modelio bruožai. Bendri konstitucinių teismų bruožai. Lietuvos respublikos konstitucinio teismo vieta valstybės valdžių sistemoje, pagrindiniai bruožai ir principai. Lietuvos respublikos konstitucinio teismo statuso pagrindiniai bruožai. Lietuvos respublikos konstitucinio teismo veiklos principai. Konstitucinio teismo sudarymo tvarka. Lietuvos respublikos konstitucinio teismo kompetencija. Konstitucinės kontrolės institucijų įgaliojimai. Lietuvos respublikos konstitucinio teismo kompetencija. Įstatymų teisėtumo klausimas. Kitų seimo priimtų aktų teisėtumo klausimas. Respublikos prezidento teisės aktų teisėtumas. Vyriausybės teisės aktų teisėtumas. Respublikos prezidento ar seimo narių rinkimų teisėtumas. Išvada, ar respublikos prezidento sveikatos būklė leidžia jam ir toliau eiti pareigas. Lietuvos respublikos tarptautinių sutarčių konstitucingumas. Lietuvos respublikos konstitucinis teismas ir apkaltos procesas. Lietuvos respublikos konstitucinio teismo kompetencija lyginamuoju aspektu. Lietuvos respublikos konstitucinio teismo aklai. Lietuvos respublikos konstitucinio teismo teisėjų statusas. Konstitucinio teisminio proceso pagrindiniai bruožai. Byloje dalyvaujantys asmenys. Išvados.
  Konstitucinė teisė, kursinis darbas(32 puslapiai)
  2007-10-22
 • Konstitucinis asmenų lygiateisiškumo principas. Diskriminacija dėl seksualinės orientacijos

  Konstitucinis asmenų lygiateisiškumo principas. Diskriminavimo samprata. Draudimas diskriminuoti dėl seksualinės orientacijos ir pagrindinės teisinės priemonės kovoje prieš diskriminaciją šiuo pagrindu. Aktualesni praktiniai diskriminacijos dėl seksualinės orientacijos aspektai Lietuvoje. Praktinė užduotis: Ar pažeidžia rinkimų teisės principus tai, kad piliečiai, nesantys politinės partijos nariais gali kelti save kandidatais į Seimo narius tik vienmandatėse rinkimų apygardose? Ar pažeidžia rinkimų teisės principus tai, kad nėra nustatyta, kad Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų nuolatiniai gyventojai gali būti renkami į atitinkamų savivaldybių tarybas ir būdami įrašyti į ne politinių partijų sudaromus kandidatų į savivaldybių tarybų narius sąrašus? Kaip įstatymų leidėjas turėtų sureguliuoti savivaldybių tarybų rinkimų santykius, kad teritorinių bendruomenių nariai – Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų nuolatiniai gyventojai turėtų galimybę būti renkami į atitinkamų savivaldybių tarybas ir būdami įrašyti į kurį nors ne politinės partijos sąrašą kaip kandidatai į savivaldybių tarybų narius?
  Konstitucinė teisė, referatas(14 puslapių)
  2009-12-11
 • Konstitucinis teisėjų statusas

  Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti teisėjų konstitucinį statusą Lietuvos Respublikoje, išsiaiškinti jiems suteiktus ypatingus įgaliojimus, aptarti aktualias temas. Teismų veiklos konstituciniai principai. Teisingumą vykdo tik teismas. Teisėjų nepriklausomumas ir jų veiklos teisėtumas. Konstitucijos viršenybės principas. Teisė į teisminę gynybą. Lygybė įstatymui ir teismui. Teismo proceso viešumo principas. Teismo proceso kalbos principas. Galimybė apskųsti ir peržiūrėti teismo sprendimą. Teismų savivalda. Visuotinis teisėjų susirinkimas. Teisėjų taryba. Teisėjų etikos ir drausmės komisija. Teisėjų garbės teismas. Teisėjai ir jų statusas. Įstrigusi teismų reforma. Išvados. Die Zusammenfassung.
  Konstitucinė teisė, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2009-02-17
 • Konstitucinis teisėjų statusas (2)

  Įžanga. Teismų sistemos raida po Lietuvos nepriklausomybės. Teisėjų konstitucinis statusas. Teisėjų kandidatūrų svarstymas ir skyrimas. Drausminių bylų nagrinėjimas. Teisėjų etikos ir drausmės komisija. Teisėjų garbės teismas. Apkaltos procesas. Konstitucinio teismo teisėjų statutas. Teisėjų garantijos. Teisės ir pareigos. Imunitetas, indemnitetas. Teisėjų įgaliojimai. Konstitucinio teismo teisėjų garantijos. Teisėjų teisės ir pareigos. Teisėjų neliečiamumas. Teisėjų įgaliojimų neliečiamumas. Išvados.
  Konstitucinė teisė, kursinis darbas(20 puslapių)
  2009-03-26
 • Konstitucinis teismas – konstitucinę priežiūrą vykdanti institucija

  Įvadas. Konstitucinę priežiūrą vykdančios institucijos. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas - teisminė institucija. Konstitucinio Teismo sudėtis ir sudarymo tvarka. Konstitucinio teismo teisėjų statusas. Konstitucinio Teismo įgaliojimai ir kreipimosi į šį teismą tvarka. Bylų nagrinėjimo Konstituciniame Teisme ypatumai. Teisės akto pripažinimo prieštaraujančiu Konstitucijai pasekmės. Išvados ir pasiūlymai.
  Konstitucinė teisė, diplominis darbas(21 puslapis)
  2008-01-03
 • Konstitucinis teismas ir Konstitucijos apsauga

  Įvadas. Konstitucinio teismo funkcijos ir įgaliojimai. Konstitucinio teismo aparatas. Bendrieji nuostatai. Teismo kancleris. Pirmininko ir teisėjų padėjėjai. Teisės departamentas. Bendrasis skyrius. Teismo posėdžių sekretoriatas. Teismo tvarkdarys. Konstitucinio teismo darbo organizavimas. Organizaciniai teismo posėdžiai. Tvarkomieji teismo posėdžiai. Teisminiai posėdžiai. Posėdžių organizavimas ir klausimų posėdžiuose svarstymo tvarka. Konstitucijos apsauga. Konstitucijos apsaugos būtinumas. Konstitucijos apsaugos būdai. Išvados. Priedai (1).
  Konstitucinė teisė, referatas(14 puslapių)
  2006-05-23
 • Konstitucinis teismas Lietuvos valdžių sistemoje

  Įvadas. Konstitucinio teismo statusas pasaulyje. Konstitucinio teismo idėja Lietuvoje. Konstitucinis teismas valstybės valdžios organų sistemoje. Konstitucinio teismo aparatas. Teismo kancleris. Pirmininko ir teisėjų padėjėjai. Teisės departamentas. Bendrasis skyrius. Teismo posėdžio sekretorius. Teismo tvarkdarys. Konstitucinio teismo teisėjai ir jų funkcijos. Konstitucinio teismo funkcijos. Išvados.
  Konstitucinė teisė, kursinis darbas(17 puslapių)
  2007-01-04
Puslapyje rodyti po