Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Teisė>Baudžiamoji teisė

Baudžiamoji teisė (238 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lietuvos Respublikos (LR) bausmes vykdančių institucijų sistema

  Įvadas. Bausmes vykdančių institucijų sistema ir jos elementai. Bausmes vykdančių institucijų sąvoka. Subjektai, vykdantys kriminalines bausmes. Bausmes vykdančių institucijų bendras tikslas, uždaviniai ir požymiai. Pataisos įstaigos. 1 pataisos namai. Nepilnamečių pataisos namai. Nepilnamečių justicijos tobulinimo kryptys. Kalėjimai. Atviros kolonijos. Atvirų kolonijų privalumai. Ar galima tikėtis teigiamų įkalinto asmens pokyčių? Įkalinimo pasekmės nuteistiesiems. Pataisos inspekcijos. Pataisos inspekcijų vaidmuo bausmių vykdymo sistemoje. Pagrindiniai pataisos inspekcijų uždaviniai ir funkcijos. Pataisos inspekcijų vykdomos bausmės. Viešųjų darbų bausmės vykdymo organizavimo problemos. Pagrindinės problemos, su kuriomis susiduria pataisos inspekcijų pareigūnai. Išvados. Summary.
  Baudžiamoji teisė, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2009-01-08
 • Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 ir 77 straipsnių analizė

  Įvadas. 75 straipsnis. Bausmės vykdymo atidėjimas. Lietuvos Respublikos 2003 m. balandžio 10 d. 77 straipsnis. Lygtinis atleidimas nuo laisvės atėmimo bausmės prieš terminą ir neatliktos laisvės atėmimo bausmės dalies pakeitimas švelnesne bausme.
  Baudžiamoji teisė, namų darbas(6 puslapiai)
  2007-09-25
 • Liudytojo apklausos ypatumai

  Įvadas. Liudytojo apklausos ypatumai. Asmenys, kurie gali būti apklausiami kaip liudytojai. Liudytojo parodymams keliami reikalavimai. Liudytojo apklausa. Nepilnamečio liudytojo ir nukentėjusiojo apklausa. Anoniminių liudytojų apklausa. Nukentėjusiojo apklausos ypatumai. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, referatas(10 puslapių)
  2005-10-07
 • Liudytojo ir nukentėjusiojo apklausa ikiteisminio tyrimo metu

  Įvadas. Liudytojo procesinė padėtis. Liudytojo teisės ir pareigos. Liudytojo atsakomybė. Liudytojo parodymų sąvoka. Liudytojų parodymų reikšmė. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, referatas(8 puslapiai)
  2006-12-14
 • Mediacijos samprata

  Mediacijos samprata, modeliai ir taikymo sritis. Tarptautiniai dokumentai, aktualūs mediacijai. Užsienio šalių praktika. Didžioji Britanija. Skandinavijoje. Norvegija. Suomija. Švedija. Danija. Vokietijoje. Belgija. Prancūzija. Mediacija Lietuvos Respublikos civilinėje teisėje. Mediacija Lietuvos Respublikos baudžiamojoje teisėje ir teismų praktikoje. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, referatas(14 puslapių)
  2008-10-15
 • Mirties bausmė

  Mirties bausmė. Tautos dauguma už mirties bausmę. Sąmoningumo būtinybė. Mokslinės diskusijos kriterijai. Mirties bausmės įvedimas ir panaikinimas – valdžios ar tautos kompetencija. Ar teisė - gyventi absoliuti vertybė. Techninių klausimų primatas esmės klausimams. Ar mirties bausmė apskritai bausmė?. Mirties bausmė nemažina nusikalstamumo. Jus talionis: nuo absoliutaus prie santykinio galiojimo. Iš privilegijos į gyvybę – privilegija į nebaudžiamumą. Humanizmas be vienodos pagarbos žudiko ir jo aukos teisėms – pseudohumanizmas. Bausmės žiaurumas – istorinė kategorija. Mirties bausmė – gyvybės kaip absoliučios vertybės garantas. Teisė gyventi ne atimama, o prarandama. Nuo scientizmo iki iracionalizmo. Mirties bausmės panaikinimas – dar vienas žingsnis devalvuojant gyvybę ir teisę. Pagarbos žmogaus teisei gyventi svyravimas lemia mirties bausmės dinamiškumą. Mirties bausmės panaikinimas – ne teisės, o mielaširdystės problema.
  Baudžiamoji teisė, referatas(18 puslapių)
  2005-05-20
 • Mirties bausmė (4)

  Įvadas. Mirties bausmė. Mirties bausmės kitimai Lietuvos istorijoje. Iki Lietuvos centralizuotos valstybės sukūrimo. Iki Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) pirmojo statuto 1529 metais. Lietuvos statutų galiojimo laikas. Įteisinus Rusijos baudžiamųjų įstatymų galiojimą. Tarpukario nepriklausomos Lietuvos respublikos gyvavimo laikotarpis. Sovietinės okupacijos metai. Atkūrus Lietuvos respublikos nepriklausomybę. Mirties bausmės panaikinimas Lietuvoje. Mirties bausmės įvedimas ir panaikinimas – valdžios ar tautos kompetencija. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, referatas(14 puslapių)
  2007-03-06
 • Mirties bausmė ir nusikaltimų prevencija

  Įvadas. Nusikaltimų prevencija ir bausmės. Mirties bausmės samprata. Mirties bausmės šalininkai ir priešininkai. Mirties bausmės efektyvumo problema. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, esė(9 puslapiai)
  2007-02-26
 • Mirties bausmė Lietuvoje

  Įvadas. Pirmasis laikotarpis – iki Lietuvos centralizuotos valstybės sukūrimo. Antrasis laikotarpis – iki Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) pirmojo statuto 1529 metų. Trečiasis laikotarpis – Lietuvos Statutų galiojimo laikas. Ketvirtasis laikotarpis – įteisinus Rusijos baudžiamųjų įstatymų galiojimą. Penktasis laikotarpis – tarpukario nepriklausomos Lietuvos Respublikos gyvavimo laikotarpis. Šeštasis laikotarpis – sovietinės okupacijos metai. Septintasis laikotarpis - atkūrus Lietuvos Respublikos nepriklausomybę. Mirties bausmės vykdymo Lietuvoje panaikinimas. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, referatas(9 puslapiai)
  2006-04-26
 • Mirties bausmės problema teisinėje valstybėje

  Mirties bausmes raida Lietuvoje. Iki centralizuotos valstybės sukūrimo. Centralizuotos Lietuvos valstybės kūrimasis. Lietuvos statutų galiojimo laikas. Carinės Rusijos baudžiamųjų įstatymų galiojimas. Tarpukario Nepriklausomos Lietuvos laikotarpis. Lietuvos okupacija. Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimas. Mirties bausmės problema. Mirties bausmė: teisėtas atpildas ar valstybės sankcionuota žmogžudystė? Ar teisė gyventi - absoliuti vertybė? Humaniškumo ir antihumaniškumo kolizija. Mirties bausmė mažina ar ne nusikalstamumą? Visuomenė už ar prieš mirties bausmę. Mirtis už mirtį? Ar mirties bausmė apskritai bausmė? Bausmės žiaurumas mirties bausmėje. Mirties bausmė kaip pakartotinio nusikaltimo prevencija. Ar gali ekonominės priežastys nulemti žmogaus likimą? Žmogaus teisės mirties bausmės institute. Mirties bausmė universaliose tarptautinėse sutartyse. Jungtinių Tautų Visuotinė žmogaus teisių deklaracija. Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktas. Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto antrasis papildomas protokolas. Mirties bausmė tarptautinėje humanitarinėje teisėje. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija. Šeštasis Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos protokolas dėl mirties bausmės panaikinimo. Teisių ir pareigų vienovės koncepcija. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2005-10-05
 • Moterų problemos darbe

  PowerPoint pristatymas. Seksualinis priekabiavimas. Seksualinio priekabiavimo formos. Seksualinio priekabiavimo formos(3). Seksualinis priekabiavimas teisėje. Seksualinis priekabiavimas teisėje(2). Teisinio pažeidimo sąlygos. Atsakomybė už seksualinį priekabiavimą. Seksualinio priekabiavimo įrodymai.
  Baudžiamoji teisė, pristatymas(9 skaidrės)
  2010-03-29
 • Nacionalinės ir tarptautinės teisės normų reikalavimai vertinant nepilnamečių, pažeidusių baudžiamuosius įstatymus, elgesį

  Įžanga. Lietuvos Respublikos (LR) baudžiamųjų įstatymų, reglamentuojančių nepilnamečių baudžiamąją atsakomybę ypatumai. Baudžiamoji nepilnamečių atsakomybė. Nepilnamečių nubaudimas. Nepilnamečių atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės. Tarptautinės teisės aktai, reglamentuojantys nepilnamečių, pažeidusių baudžiamuosius įstatymus, elgesį. Tarptautinių teisės aktų santykis su Lietuvos Respublikos (LR) baudžiamaisiais įstatymais. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, kursinis darbas(15 puslapių)
  2007-02-07
 • Narkomanija. Narkotikų platinimas. Nusikaltimai susiję su narkotine priklausomybe. Nusikaltimai narkotinio apsvaigimo metu

  Įvadas. Kas yra narkotikai? Narkotikų platinimo Lietuvoje tipinė schema. Baudžiamoji ir administracinė jurisdikcija. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, referatas(9 puslapiai)
  2007-11-13
 • Naujasis baudžiamasis kodeksas

  Nusikaltimai asmens privataus gyvenimo neliečiamumui. Neteisėtas asmens būsto neliečiamumo pažeidimas. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengiami asmens lygiateisiškumui ir sąžinės laisvei. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai piliečių rinkimų teisėms ir Lietuvos respublikos prezidento, Seimo bei savivaldybių tarybų rinkimų ar referendumų tvarkai. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai asmens socialinėms teisėms. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai nuosavybei, turtinėms teisėms, turtiniams interesams. Nusikaltimai intelektinei teisei ir pramoninei nuosavybei. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengiami finansų sistemai. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai teisingumui. Nusikaltimai visuomenės saugumui. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai, susiję su disponavimu ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis, sprogstamosiomis medžiagomis. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai, susiję su disponavimu narkotinėmis ar psichotropinėmis, nuodingosiomis ar stipriai veikiančiomis medžiagomis. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai aplinkai ir žmogaus sveikatai. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai transporto eismo saugumui. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai viešajai tvarkai. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai viešajai tvarkai. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai valdymo tvarkai. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai valdymo tvarkai, susiję su dokumentų ar matavimo priemonių klastojimu. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai dorovei. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai dorovei. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai krašto apsaugos tarnybai.
  Baudžiamoji teisė, konspektas(43 puslapiai)
  2006-04-10
 • Nepakaltinamumas

  Įvadas. Nusikalstamos veikos sudėtis. Nusikalstamos veikos sudėties sąvoka. Nusikalstamos veikos sudėties požymiai. Pakaltinamumas ir nepakaltinamumas. Pakaltinamumo sąvoka. Nepakaltinamumo sąvoka. Medicininis nepakaltinamumo kriterijus. Juridinis nepakaltinamumo kriterijus. Nepakaltinamumas ir apsvaigimas nuo alkoholio ar kitų medžiagų. Nepakaltinamumas ir ribotas pakaltinamumas. Nepakaltinamumas ir neveiksnumas. Nepakaltinamumo įrodinėjimo ypatumai. Išvados. Summary.
  Baudžiamoji teisė, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2006-12-20
 • Nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypatumai ir prevencija

  Įvadas. Nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypatumai ir prevencija. Nepilnamečių nusikalstamumo bruožai. Baudžiamosios atsakomybės ypatumai. Prevencija. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, referatas(10 puslapių)
  2007-12-17
 • Nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypatumai: teoriniai ir praktiniai aspektai

  Įvadas. Nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės pagrindinės sampratos. Nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės samprata. Nepilnamečio samprata. Nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypatumų reglamentavimas. Baudžiamosios atsakomybės reglamentavimas. Vaiko teisių gynyba. Nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypatumų paskirtis. Nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypatumai. Auklėjamojo poveikio priemonės. Nepilnamečiams skiriamų bausmių ir jų skyrimo ypatumai. Nepilnamečių nusikalstamumo statistikos apžvalga. Išvados. Santrauka.
  Baudžiamoji teisė, kursinis darbas(19 puslapių)
  2008-12-18
 • Nepilnamečių nusikalstamumas – viena opiausių problemų nepilnamečių kriminalinėje justicijoje

  Įvadas. Nepilnamečių justicijos samprata. Nusikalstamumo socialiniai veiksniai.
  Baudžiamoji teisė, referatas(9 puslapiai)
  2007-06-29
 • Nepilnamečių nusikalstamumas (2)

  Įvadas. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo hipotezė. Tyrimo objektas. Tyrimo metodai. Tyrimo rezultatų analizavimas. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, tyrimas(4 puslapiai)
  2006-05-17
 • Nepilnamečių nusikalstamumo problema

  Situacijos įvardijimas. Galimi nepilnamečių nusikalstamumo problemos sprendimai. Tėvų ir policijos pareigūnų iniciatyva – optimaliausias sprendimas.
  Baudžiamoji teisė, namų darbas(8 puslapiai)
  2007-04-05
Puslapyje rodyti po