Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika>Specialioji pedagogika

Specialioji pedagogika (170 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Neįgalių vaikų integracija Lietuvoje

  Negalios samprata. Trumpa istorinė apžvalga. Kas ta integracija ir kodėl ji svarbi žmogui su negalia? Neįgaliųjų vaikų integracija Lietuvoje. Integracijos teorija ir praktika. Neįgaliųjų vaikų integracija Lenkijoje. Neįgaliųjų vaikų integracija Švedijoje. Neįgaliųjų vaikų integracija Norvegijoje. Neįgaliųjų vaikų integracija Estijoje. Neįgaliųjų vaikų integracija Prancūzijoje. Integracijos nauda.
  Specialioji pedagogika, kursinis darbas(12 puslapių)
  2006-02-15
 • Neįgaliųjų plaukimas

  Įvadas. Darbo tikslas - išsiaiškinti neįgaliųjų plaukimo ypatumus. Plaukimas gyvybiškai svarbus įgūdis. Pratimų vandenyje ir plaukimo nauda neįgaliesiems. Plaukimo naudos neįgaliųjų fiziniam ugdymui fiziologiniai aspektai. Vandens terapijos ir plaukimo pratybų neįgaliesiems organizavimo ypatumai. Neįgaliųjų mokymo plaukti įvairiais plaukimo būdais ypatumai. Neįgaliųjų žmonių plaukimas. Neįgaliųjų žmonių mokymo plaukti pagrindai. Neįgaliųjų žmonių mokymo plaukti ypatumai. Apibendrinimas.
  Specialioji pedagogika, referatas(31 puslapis)
  2008-12-01
 • Neįgaliųjų profesinis orientavimas

  Įvadas. Profesinio orientavimo aspektai. Profesinio orientavimo samprata. Profesinio orientavimo raida Lietuvoje. Lyčių lygybė darbo rinkoje. Neįgaliųjų asmenų diskriminacija darbo rinkoje. Neįgaliųjų užimtumas. Neįgaliųjų asmenų profesinis rengimas Lietuvoje. Veiksniai įtakojantys profesijų pasirinkimą. Pedagogų nuomonė apie mokinių profesinį orientavimą. Tyrimo metodika. Tyrimo dalyviai. Profesinio orientavimo veiksniai ir būdai. Profesijų pasirinkimo galimybės, dažnumas. Profesijų tinkamumas pagal mokinių galimybes. Profesijų pasirinkimas, įsidarbinimo galimybės lyčių aspektu. Išvados. Išnašos.
  Specialioji pedagogika, kursinis darbas(16 puslapių)
  2008-05-12
 • Neįgaliųjų socialinė integracija Lietuvos Respublikoje

  Įvadas. Nacionaliniai įstatymai. Profesinė kvalifikacija ir reabilitacija. Neįgaliųjų verslas. 10 profesinės reabilitacijos gerinimo sąlygų. Geros praktikos pavyzdžiai. Išvados.
  Specialioji pedagogika, referatas(11 puslapių)
  2007-05-08
 • Neįgaliųjų vaikų popamokinės veiklos formos, ugdymo turinys bei išliekamasis socialinis veiksnys

  Įvadas. Neįgaliųjų vaikų popamokinės veiklos formos, ugdymo turinys bei išliekamasis socialinis veiksnys. Nepamokinės ir pramoginės veiklos įvairovė. Klasės auklėtojo vieta moksleivių nepamokinėje veikloje. Laisvalaikio, pramogų samprata ir reikšmė. Bendrojo lavinimo mokyklos aukštesniųjų klasių specialiuosius ugdymosi poreikius turinčių moksleivių požiūris į popamokinę veiklą. Tyrimo organizavimas ir metodika. Respondentai. Išvados.
  Specialioji pedagogika, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2008-03-22
 • Neįgalus vaikas mokykloje. Pedagoginio humanizmo realizavimas

  Įstatymai, reguliuojantys neįgaliųjų asmenų socializaciją. Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas reglamentuoja. Specialiųjų poreikių vaikų integracijos problemos. Mokymo įstaigose. Socialinio pedagogo paskirtis sudarant asmenybės tobulėjimo sąlygas. Socialinio pedagogo funkcijos dirbant su negalią turinčiais vaikais. Individualių ugdymo programų kūrimas spec.poreikių turintiems vaikams. Integracijos kelias. Išvados ir pasiūlymai.
  Specialioji pedagogika, namų darbas(5 puslapiai)
  2009-09-23
 • Nemodalinės atminties sutrikimai

  Ugdytinio teigiamos mokymo motyvacijos palaikymas. Ugdytinio negalios apėjimas, taikant specialius mokymo būdus. Nepakankamai išlavėjusių gebėjimų ir pažintinių procesų ugdymas. Mokymo turinio keitimas. Vertinimas. Mokymo pasiekimų individualus vertinimas.
  Specialioji pedagogika, referatas(5 puslapiai)
  2007-06-28
 • Nežymiai sutrikusio intelekto aukštesniųjų klasių mokinių matų ir matinių skaičių įsisavinimo ypatumai

  Įvadas. Metrinės matų sistemos atsiradimas, matų įvairovė ir supažindinimas su matavimo vienetais. Metrinės matų sistemos atsiradimas. Matavimo vienetai Lietuvoje iki metrinės matų sistemos. Dabartiniai matavimo vienetai pasaulyje. Matų ir matinių skaičių mokymo programa specialiojoje mokykloje. Matų ir matinių skaičių veiksmų mokymo metodika specialiojoje mokykloje. Specialiosios mokyklos aukštesniųjų klasių mokinių matų ir matinių skaičių įsisavinimas. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatai. Matavimo vienetų įsisavinimas. Santykio tarp matavimo vienetų įsisavinimas. Sugebėjimas nustatyti ilgį iš akies, svorį- iš rankos. Sugebėjimas palyginti matinius skaičius bei pakeisti smulkesniu ar stambesniu. Sudėties bei atimties veiksmų su matiniais skaičiais atlikimas. Išvados. Priedai (12)
  Specialioji pedagogika, referatas(46 puslapiai)
  2007-02-06
 • Nežymiai sutrikusio intelekto mokinių šnekamosios kalbos ypatybės

  Įvadas. Nežymiai sutrikusio intelekto vaikų vaikų kalba. Kalbos vystymosi specifika. Nežymiai sutrikusio intelekto vaikų kalbos sutrikimai. Kalbos neišsivystymas. Sulėtėjusi kalbos raida. Kalbėjimo tempo sutrikimai. Mikčiojimas. Fonetiniai kalbos trūkumai. Žodyno charakteristika. Šnekamosios kalbos ypatybių charakteristika. Analizės eiga. Stebėjimo analizė. Išvados.
  Specialioji pedagogika, kursinis darbas(19 puslapių)
  2009-04-01
 • Nežymiai sutrikusio intelekto vaikų socializacija, jos ypatumai

  Įvadas. Nežymiai protiškai atsilikusių vaikų socializacija. Socializacijos procesas, jo samprata. Ugdymas, kaip socializacijos veiksnys. Kai kurių institucijų įtaka socializacijai. Šeima ir bendruomenė. Mokykla. Bažnyčia. Bendraamžių grupė. Nežymiai protiškai atsilikusių vaikų ypatumai, turintys įtakos socializacijai. Nežymiai protiškai atsilikusių vaikų socializacijos ypatumai. Tyrimo metodika. Tyrimo dalyviai. Tyrimo rezultatų analizė. Prisitaikymo ypatybės šeimoje. Bendravimas su draugais ir vyresniais žmonėmis. Mokinių savybės. Išvados.
  Specialioji pedagogika, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2008-03-15
 • Paauglių socializacijos ypatumai (2)

  Įvadas. Dėstymas. Šeima – socialinė institucija. Bendraamžių įtaka paaugliams. Mokykla – socializacijos institucija. Paauglių papildomas ugdymas. Mikroaplinkos įtaka asmenybės ugdymui ir jos socializavimui. Išvados.
  Specialioji pedagogika, referatas(6 puslapiai)
  2007-02-07
 • Pagalba specialiųjų poreikių vaikams

  PowerPoint pristatymas. Mokiniai skirstomi į medicinines fizinio pajėgumo grupes. Specialioji grupė. Kauno aklųjų ir silpnaregių vaikų būrelis "Akių šviesos". Sutrikusios klausos vaikų muzikinis ugdymas popamokinėje veikloje. Yra vykdomos kurčiųjų orientavimosi sporto būreliai. Bendravimo su neįgaliais vaikais ypatumai. Protiškai atsilikusių mokinių mokomoji pagalba. Lengvai protiškai atsilikusių mokinių mokomoji pagalba. Pratimai skirti vaikams, priklausantiems specialiajai grupei.
  Specialioji pedagogika, pristatymas(10 skaidrių)
  2006-03-28
 • Pamokos planas nežymaus protinio atsilikimo vaikams: Ritinys

  Tema: Geometrinių kūnų lipdymas. Pagrindiniai pamokos tikslai. Mokomosios priemonės. Įvadinė dalis. Supažindinimas. Ritinio pavyzdžio analizė. Darbo planavimas pagal techninį piešinį. Reikalavimai darbo rezultatams nusakyti. Iki pedagoginės pertraukėlės. Darbinė dalis. Baigiamoji dalis.
  Specialioji pedagogika, pavyzdys(4 puslapiai)
  2010-01-27
 • Pedagogo stebimoji praktika: Šiaulių specialiojo ugdymo centras

  Stebimoji praktika specialiojoje ikimokyklinėje įstaigoje. Stebėta vaikų veikla. Pedagogų veikla vaikų darželio grupėse. Studento atlikti darbai ikimokyklinėje grupėje. Praktikos apibendrinimas ir savirefleksija.
  Specialioji pedagogika, praktikos ataskaita(4 puslapiai)
  2007-05-23
 • Pedagogų požiūrio įtaka į neįgaliųjų vaikų integraciją

  Neįgaliųjų vaikų integracijos į bendrojo lavinimo mokyklą padėtis Lietuvoje, Požiūrio problema, Pedagogų požiūris į integruotą neįgaliųjų mokymą, Pedagogų požiūrio įtaka į neįgaliųjų vaikų integraciją į bendrojo lavinimo mokyklą, Išvados.
  Specialioji pedagogika, namų darbas(10 puslapių)
  2005-04-06
 • Pradinės praktikos ataskaita: Zarasų žemės ūkio mokykla

  Įvadas. Praktikos vietos analizė. Institucijos paskirtis, vizija, misija, tikslai. Paslaugų pobūdis. Darbo organizavimas. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais. Teisinis pagrindas. Sprendžiamos socialinės – pedagoginės problemos. Klientų problemos. Darbuotojai. Apibendrinimas. Darbas praktikos metu. Darbo eiga. Veiklos rezultatai ir savirefleksija. Profesinės kompetencijos, realizuotos praktikos metu. Išvados. Pasiūlymai. Priedas (1).
  Specialioji pedagogika, praktikos ataskaita(37 puslapiai)
  2008-03-01
 • Praktikos ataskaita: Kauno aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras (KASUC)

  Individualus praktikos planas. Praktikos lankomumo ataskaita. Kauno aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras (KASUC). Lankomumo ataskaita. Pamokų tvarkaraštis. Širdies susitraukimų dažnio kreivė. Pamokos glaudumo kreivė (5 klasė). Teorinės kūno kultūros pamokos planas – konspektas. Klasė: 9. Netradicinės kūno kultūros pamokos planas – konspektas. Klasė: 10. Kūno kultūros 1 pamokos planas-konspektas. Klasė: 9. Kūno kultūros 2 pamokos planas-konspektas. Kontrolinės 1 pamokos planas-konspektas. Kontrolinės 2 pamokos planas-konspektas. Kontrolinės 3 pamokos planas-konspektas. Kontrolinės 4 paskaitos planas-konspektas. Aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro mokinių fizinio pajėgumo įvertinimo testavimas. Praktikos aprašymas.
  Specialioji pedagogika, praktikos ataskaita(20 puslapių)
  2009-06-22
 • Projektas: Sportuok - būk stiprus ir sveikas

  Projekto rengimo ir vykdymo vieta. Projekto valdymas. Informacija apie projektą. Projekto adresatas. Projekto įgyvendinimo etapai. Detalus projekto apibūdinimas. Situacijos analizė. Pagrindinės problemos, kurias siekiama išspręsti vykdant projektą. Projekto tikslas. Uždaviniai. Laukiami rezultatai. Projekto skirtumai lyginant su kitais projektais. Programos įgyvendinimo planai ir metodika. Programos veiklos planas. Veiklos kryptys. Veiklos turinys. Vykdytojai. Įgyvendinimo terminai. Projekto įgyvendinimo metodika. Biudžetas. Detali viso projekto išlaidų sąmata. Projekto finansavimo šaltiniai.
  Specialioji pedagogika, namų darbas(5 puslapiai)
  2009-02-17
 • Projekto rengimas: Donorystė – viltis gyventi!

  Projekto pavadinimas: Donorystė – viltis gyventi! Programai įgyvendinti reikalinga pinigų suma. Prašoma suma: 20000 lt. Situacijos apibūdinimas ir įvertinimas. Problemos pagrindimas ir projekto įgyvendinimo būtinumas. Projekto tikslai ir uždaviniai. Įgyvendinimo būdai. Projekto objektas. Projekto partneriai. Įgyvendinimo etapai ir terminai. Laukiami rezultatai. Rezultatų įvertinimo kriterijai. Projekto tęstinumo galimybės. Informacijos apie projektą ir jos rezultatus sklaidos būdai. Projekto biudžetas. Kiti rėmėjai.
  Specialioji pedagogika, namų darbas(4 puslapiai)
  2007-11-11
 • Protiškai atsilikusių vaikų ugdymas

  Protinis atsilikimas. Lengvai protiškai atsilikę. Sunkiai protiškai atsilikę. Psichologinės ir elgesio ypatybės. Dėmesys. Atmintis. Savireguliacija. Dauno sindromas. Autizmas.
  Specialioji pedagogika, referatas(6 puslapiai)
  2006-02-20
Puslapyje rodyti po