Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Statistika>Ekonominė statistika>Ekonominės statistikos kursiniai darbai

Ekonominės statistikos kursiniai darbai (138 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Namų ūkių statistinis tiriamasis darbas

  Užduotis. Bendra namų ūkių charakteristika – aprašomoji statistika. Vieno šeimos nario vidutinių pajamų ir išlaidų pasiskirstymas ir palyginimas. Vieno šeimos nario vidutinių išlaidų skirtumas mieste ir kaime. Vieno namų ūkio nario vidutinių išlaidų ir vidutinių pajamų tiesioginis ryšys. Namų ūkių santaupų kitimas. Namų ūkių nelygybė. Gini koeficientas.
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(13 puslapių)
  2008-05-28
 • Namų ūkių tyrimai

  Įvadas. Namų ūkių samprata ir tyrimai. Namų ūkių disponuojamų pajamų lygis, diferenciacija ir dinamika, šalies skurdo lygis. Namų ūkių vartojimo išlaidų lygis, diferenciacija ir dinamika, priklausomybė nuo pajamų lygio. Išvados.
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2007-01-25
 • Namų valdų pasiūlos kainų statistinė analizė: Vilniaus rajonas

  Įvadas. Verčių zonų žemėlapis. Pasiūlos kainos. Sklypų pasiūlos kainos lentelė. Namų valdų pasiūlos kainos lentelė. Namų kainos pasiūlos lentelė. Tikimybinių skirstinių skaitinės charakteristikos. Poslinkio charakteristikos. Namų valdų poslinkio charakteristikos. Namų poslinkio charakteristikos. Sklaidos charakteristikos. Žemės sklypų sklaidos charakteristikos. Namų valdų sklaidos charakteristikos. Namų sklaidos charakteristikos. Paklaidų skaičiavimas. Weibull‘o tikimybinis skirstinys. Žemės sklypai. Namų valdos. Namai. Lognormalinis tikimybinis skirstinys. Žemės sklypai. Namų valdos. Namai. Didžiausių ekstremalių reikšmių tikimybinis skirstinys. Žemės sklypai. Namų valdos. Namai. Gamma tikimybinis skirstinys. Žemės sklypai. Namų valdos. Namai. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais.
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(60 puslapių)
  2009-06-15
 • Natūrali gyventojų kaita Kauno miesto, Lazdijų, Šilalės ir Rokiškio rajonų, Kauno apskrities ir Lietuvos teritorijose 2003 — 2007 metais

  Įvadas. Šio kursinio darbo tikslas: Apžvelgti natūralios gyventojų kaitos rodiklius. Uždaviniai. Darbo hipotezė. Pagrindinės sąvokos nagrinėjant šia temą. Metodika. Rezultatai. Gimstamumo rodiklių palyginimas Kauno, Kauno apskrities, Lietuvos, Lazdijų, Rokiškio, ir Šilalės rajonų. Mirtingumo rodiklių palyginimas Kauno, Kauno apskrities, Lietuvos, Lazdijų, Rokiškio, ir Šilalės rajonų. Natūralaus gyventojų prieaugio rodiklių palyginimas Kauno, Kauno apskrities, Lietuvos, Lazdijų, Rokiškio, ir Šilalės rajonų. Santuokos ir ištuokos rodiklių palyginimas Kauno, Kauno apskrities, Lietuvos, Lazdijų, Rokiškio, ir Šilalės rajonų. Vaikų iki 1 metų mirtingumo rodiklių palyginimas Kauno, Kauno apskrities, Lietuvos, Lazdijų, Rokiškio, ir Šilalės rajonų. Išvados.
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(13 puslapių)
  2009-03-07
 • Naujų negyvenamųjų pastatų skaičiaus kitimas Lietuvos Respublikoje, Alytaus apskrityje ir jo savivaldybėse

  Įvadas. Tikslas – ištirti naujų negyvenamųjų pastatų skaičiaus kitimo rodiklius Lietuvos Respublikoje, Alytaus apskrityje ir jo savivaldybėse. Pastatytų naujų negyvenamųjų pastatų skaičiaus statistinio tyrimo teorinis pagrindimas. Statistinės lentelės. Grafinis statistinių duomenų vaizdavimas. Santykiniai dydžiai. Vidutiniai dydžiai. Variacijos matai. Asimetrijos ir eksceso rodikliai. Dinamikos eilutės ir jų rodikliai. Analitiniai dinamikos eilučių rodikliai. Ekonominių teiškinių tarpusavio analizė. Dinamikos eilučių analizė – tiesinis trendo modelis. Dinamikos eilučių ektrapoliacija prognozavimui. Pastatytų naujų negyvenamųjų pastatų statistinio tyrimo eiga ir metodai. Pastatytų naujų negyvenamųjų pastatų skaičiaus statistinis tyrimas. Pradiniai tyrimo duomenys ir jų santykiniai dydžiai. Pastatytų naujų negyvenamųjų pastatų skaičiaus skaitinės charakteristikos. Pastatytų naujų negyvenamųjų pastatų skaičiaus reikšmių pasiskirstymas. Statistinio tyrimo skaičiaus dinamikos eilutės rodikliai. Tarpusavio ryšio analizė. Pastatytų naujų negyvenamųjų pastatų skaičiaus prognozavimas. Išvados. Priedas (Manifestinė kontento lentelė).
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2010-03-30
 • Nedarbo lygio Radviliškio mieste statistinis tyrimas

  Įvadas. Nedarbas ir užimtumas. Darbo išteklių klasifikacija. Nedarbo tipai ir visiškas užimtumas. Nedarbo priežastys. Nedarbo pasekmės ir nuostoliai. Nedarbo mažinimo priemonės ir užimtumo reguliavimas. Tyrimo metodika. Nedarbo lygio analizė Radviliškio mieste. Trumpa Radviliškio darbo biržos charakteristika. Ekonominės situacijos apžvalga Radviliškio mieste. Bedarbių struktūra Radviliškio mieste. Užimtųjų gyventojų dinamika Radviliškio mieste. Išvados.
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2006-11-25
 • Nedarbo lygio statistinis įvertinimas

  Nedarbo nuostoliai. Nedarbo nuostoliai (kaštai). Bedarbiai ir jų struktūra. Nedarbo tipai. Visiškas užimtumas ir jo kriterijai. Moterų nedarbas Lietuvoje. Nedarbo priežastys ir mažinimo priemonės. Nedarbo mažinimo priemonės. Darbo pasiūla gali būti padidinta. Darbo paklausa gali būti padidinta. Nedarbo nuotėkio srautas. Lietuvos darbo birža. Darbo biržos funkcijos. Statistinių duomenų analizė. Išvados.
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(30 puslapių)
  2006-04-24
 • Nedarbo lygio statistinis tyrimas Vilniaus apskrityje ir jos savivaldybėse

  Įvadas. Nedarbo lygis. Nedarbo lygio Vilniaus apskrityje ir jo savivaldybėse statistinis tyrimas. Absoliutinių ir santykinių dydžių apskaičiavimas. Nedarbo lygio vidutinių rodiklių apskaičiavimas. Nedarbo lygio variacijos matavimas. Analitinių rodiklių apskaičiavimai. Nedarbo lygio kitimo ir pokyčio tempai. Vidutinių dinamikos rodiklių apskaičiavimas. Nedarbo lygio prognozavimas. Dinamikos eilučių prognozavimas. Nedarbo lygio prognozavimas naudojant trendą. Išvados.
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2007-12-07
 • Nedarbo lygio Šiaulių mieste statistinis tyrimas

  Įvadas. Nedarbo lygio samprata. Nedarbo tipai. Nedarbo lygio sąvoka. Nedarbo lygio Šiaulių mieste statistinė analizė. Nedarbo lygio Šiaulių mieste struktūros tyrimas. Bedarbių skaičiaus dinaminis tyrimas. Faktorinė nedarbo lygio analizė. Išvados.
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(15 puslapių)
  2006-04-20
 • Nedarbo lygio Utenos mieste statistinis tyrimas

  Įvadas. Teorinė dalis. Nedarbo lygio Utenos mieste statistinis tyrimas. Nedarbo tipai. Laikinasis nedarbas. Struktūrinis nedarbas. Ciklinis nedarbas. Lietuvos darbo rinkos problemos ir tendencijos. Lietuvos darbo rinkos ir Europos sąjungos šalių palyginimas. Praktinė dalis. Bedarbių skaičiaus kitimo analizė. Jaunimo iki 25 m. kitimo analizė. Bedarbių struktūra pagal lytį. Bedarbių procento nuo darbingo amžiaus gyventojų skaičiaus analizė. Ieškančiųjų darbo įdarbinimo kitimo analizė. Ieškančiųjų darbo įdarbinimo kitimo analizė. Išvados. Priedas (1).
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(17 puslapių)
  2007-03-20
 • Nedarbo statistinis tyrimas

  Įvadas. Statistinės priemonės nedarbo tyrimui. Statistinės lentelės. Grafinis duomenų skaičiavimas. Santykiniai dydžiai. Vidutiniai dydžiai. Statistinės informacijos variacijos rodikliai. Dinamikos eilučių rodikliai. Dinamikos eilučių prognozavimas. Nedarbo statistinis tyrimas. 2004-ųjų metų darbo rinkos prognozė. Išvados.
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(16 puslapių)
  2007-03-23
 • Negyvenamųjų pastatų statybai išduotų leidimų skaičius Klaipėdos apskrityje

  Įvadas. Negyvenamųjų pastatų statyba, pagal išduotų leidimų skaičių Klaipėdos apskrityje statistinio tyrimo teorinis pagrindimas. Negyvenamųjų pastatų statybai išduotų vienetų skaičius Klaipėdos apskrityje statistinio tyrimo eiga. Negyvenamųjų pastatų statybai išduotų leidimų skaičius Klaipėdos apskrityje statistinio tyrimo rezultatai. Išvados. Chronologinė lentelė. Darbas iliustruotas grafikais ir lentelėmis.
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2008-11-11
 • Pagal statybos leidimus leistų statyti butų 1-2 butų namuose naudingo ploto statistinis tyrimas Marijampolės rajone

  Teorinė dalis. Grafikai. Formulės. Metodinė dalis. Praktinė dalis. Butų naudingojo ploto statistinis tyrimas. Statistinių dydžių apskaičiavimas.
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2007-09-26
 • Pagrindinių darbo jėgos rodiklių ir BVP tarpusavio priklausomybės įvertinimas kiekybiniu ir kokybiniu aspektais

  Statistikos tiriamasis kursinis darbas. Įvadas. Darbo jėgos ir BVP statistinis tyrimas. Dinaminių eilučių apskaičiavimas analizuojant darbo jėgos ir BVP rodiklius. Vidurkių apskaičiavimas. Darbo jėgos ir BVP statistinis prognozavimas. Analitinis metodas – trendo funkcija. Dinaminės eilutės išlyginimas pagal vidutinį absoliutinį padidėjimo ir vidutinį. Didėjimo tempą. Darbo jėgos ir BVP tarpusavio ryšio analizė. Tiesinės koreliacijos koeficientas. Regresijos lygtis. Išvados.
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(17 puslapių)
  2006-12-21
 • Pajamų pasiskirstymo netolygumo įvertinimo metodai

  Įvadas. Temos dėstymas. Lorenzo kreivė (Lorenz curve). Struktūriniai koeficientai. Džini koeficientas (Gini index). Robino Hudo indeksas (Robin Hood index). Atkinsono indeksas (Atkinson index). Teilo entropijos matas (Theil’s inequality coefficient). Pavyzdys. Išvados. Summary. Priedai (3).
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2007-11-14
 • Panevėžio apskrities vidutinio darbuotojų skaičiaus žemės ūkyje, medžioklėje ir miškininkystėje statistinis tyrimas

  Vidutinio darbuotojų skaičiaus žemės ūkyje, medžioklėje ir miškininkystėje teorinis pagrindimas. Statistinių lentelių naudojimas, atliekant darbuotojų skaičiaus žemės ūkyje, medžioklėje ir miškininkystėje, statistinį tyrimą. Grafikai kaip statistinio tyrimo instrumentai. Formulių naudojimas atliekant statistinį tyrimą. Panevėžio apskrities vidutinio darbuotojų skaičiaus žemės ūkyje, medžioklėje ir miškininkystėje statistinio tyrimo eiga ir instrumentai. Panevėžio apskrities vidutinio darbuotojų skaičiaus žemės ūkyje, medžioklėje ir miškininkystėje statistinio tyrimo rezultatai. Išvados.
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2007-11-27
 • Panevėžio apskrities visų ūkių auginamų bulvių statistinė analizė 2002–2004 m.

  Įvadas. Statistiniai duomenų apie bulves šaltiniai ir analizės būdai. Statistiniai duomenų apie bulvių plotus, derlių ir derlingumą šaltiniai. Bulvių statistinės analizės metodai ir būdai. Bulvių plotų, derliaus ir derlingumo statistinė analizė. Bulvių plotų statistinė analizė. Bulvių derlingumo statistinė analizė. Bulvių derliaus statistinė analizė. Bulvių plotų, derliaus ir derlingumo perspektyvos. Išvados. Priedai (19 psl.).
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(46 puslapiai)
  2009-09-15
 • Panevėžio apskrities visų ūkių cukrinių runkelių plotų, derliaus ir derlingumo statistinė apskaita ir analizė

  Įvadas. Statistiniai duomenų apie cukrinius runkelius šaltiniai ir analizės būdai. Statistiniai duomenų šaltiniai. Cukrinių runkelių statistinės analizės metodai ir būdai. Cukrinių runkelių plotų, derliaus ir derlingumo statistinė analizė. Cukrinių runkelių plotų statistinė analizė. Cukrinių runkelių derliaus statistinė analizė. Cukrinių runkelių derlingumo statistinė analizė. Cukrinių runkelių plotų, derliaus ir derlingumo perspektyvos. Išvados.
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2007-10-16
 • Parduota produkcija (be PVM ir akcizo), to meto kainomis

  Parduota produkcija (be PVM ir akcizo), to meto kainomis, tūkst. litų. Įvadas. Parduotos produkcijos(be PVM ir akcizo), to meto kainomis analizės teorinis pagrindimas. Statistinės lentelės. Santykiniai dydžiai. Vidutiniai dydžiai. Variacijos rodikliai. Koreliacijos ir regresijos samprata. Prognozavimas. Parduotos produkcijos (be PVM ir akcizo), to meto kainomis analizės metodinis pagrindimas. Parduotos produkcijos (be PVM ir akcizo), to meto kainomis analizės praktinis pagrindimas. Vidutinių ir santykinių rodiklių taikymas. Koreliacijos ir regresijos ryšių bei prognozavimo taikymas. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais ir lentelėmis. Priedai (3).
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(38 puslapiai)
  2008-05-06
 • Parduota produkcija (be PVM ir akcizo), to meto kainomis. Požymiai: ekonominės veiklos rūšys ir mėnuo

  Modulio Ekonominė statistika kursinis darbas. Įvadas. Tyrimo tikslas – apibendrintų duomenų gavimas ir siekimas atskleisti tų reiškinių visumos bendrąsias savybes konkrečiomis laiko ir vietos sąlygomis. Statistinio tyrimo parduota produkcija be PVM ir akcizo), to meto kainomis, tūkst. Lt., teorinės prielaidos. Lentelių pateikties ypatumai. Duomenų vaizdavimas grafiškai. Duomenų kitimo rodikliai. Duomenų skaitinių charakteristikų skaičiavimas. Duomenų tarpusavio ryšių nustatymas. Duomenų prognozavimas. Statistinio tyrimo parduota produkcija (be PVM ir akcizo), to meto kainomis, tūkst. Lt., modelis. Statistinio tyrimo parduota produkcija(be PVM ir akcizo), to meto kainomis, tūkst. Lt., rezultatai. Duomenų dinaminė analizė. Duomenų tarpusavio ryšių ir priklausomybės analizė. Duomenų prognozavimo modelis. Išvados. Priedai (5).
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(38 puslapiai)
  2010-11-09
Puslapyje rodyti po