Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Statistika>Ekonominė statistika

Ekonominė statistika (182 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Utenos apskrities vasarinių kviečių plotų, derliaus, ir derlingumo statistinė analizė

  Įvadas. Statistiniai duomenų apie vasarinius kviečius šaltiniai ir analizės būdai. Statistiniai duomenų šaltiniai. Tyrimo būdai. Vasarinių kviečių plotų, derliaus ir derlingumo statistinė analizė. Utenos apskrities visų ūkių vasarinių kviečių pasėlių plotų statistinė analizė. Utenos apskrities visų ūkių vasarinių kviečių derliaus statistinė analizė. Utenos apskrities visų ūkių vasarinių kviečių derlingumo statistinė analizė. Vasarinių kviečių plotų, derliaus ir derlingumo perspektyvos. Išvados. Priedai (9).
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(42 puslapiai)
  2007-12-05
 • Utenos apskrities visų ūkių bulvių auginimo rezultatų statistinė analizė ir prognozavimas

  Įvadas. Statistiniai duomenų apie bulves šaltiniai ir analizės metodai. Statistiniai duomenų apie bulves šaltiniai. Bulvių statistinės analizės metodai ir būdai. Bulvių pasėlių plotų, derliaus ir derlingumo statistinė analizė. Bulvių plotų statistinė analizė. Bulvių derliaus statistinė analizė. Derlių lemiančių veiksnių analizė. Bulvių derlingumo statistinė analizė. Bulvių auginimo rezultatų prognozavimas. Bulvių plotų prognozavimas. Bulvių derliaus prognozavimas. Bulvių derlingumo prognozavimas. Išvados.
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2008-05-08
 • Utenos apskrities visų ūkių vasarinių miežių plotų, derliaus ir derlingumo statistinė apskaita ir analizė

  Įvadas. Statistiniai duomenų apie vasarinius miežius šaltiniai ir analizės būdai. Statistiniai duomenų šaltiniai. Tyrimo būdai. Vasarinių miežių plotų, derliaus ir derlingumo statistinė analizė. Utenos apskrities visų ūkių vasarinių miežių pasėlių plotų statistinė analizė. Utenos apskrities visų ūkių vasarinių miežių derliaus statistinė analizė. Utenos apskrities visų ūkių vasarinių miežių derlingumo statistinė analizė. Vasarinių miežių plotų, derliaus ir derlingumo perspektyvos. Išvados. Priedai (13).
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(40 puslapių)
  2007-02-07
 • Utenos apskrities visų ūkių žieminių kvietrugių plotų, derliaus ir derlingumo statistinė apskaita ir analizė

  Įvadas. Statistiniai duomenų apie žieminius kvietrugius šaltiniai ir analizės būdai. Statistiniai duomenų šaltiniai. Utenos apskrities žieminių kvietrugių statistinės analizės būdai. Žieminių kvietrugių plotų, derliaus ir derlingumo statistinė analizė. Žieminių kvietrugių plotų statistinė analizė. Žieminių kvietrugių derliaus statistinė analizė. Žieminių kvietrugių derlingumo statistinė analizė. Žieminių kvietrugių plotų, derliaus ir derlingumo perspektyvos. Išvados ir pasiūlymai.
  Ekonominė statistika, referatas(23 puslapiai)
  2007-12-12
 • Utenos apskrityje veikiančių ūkio subjektų skaičius 2002-2009 metais

  Įvadas. Tyrimo tikslas – apibendrintų duomenų gavimas ir siekimas atskleisti tų reiškinių visumos bendrąsias savybes konkrečiomis sąlygomis. Pradiniai duomenys ir struktūra apie veikiančius ūkio subjektus Utenos apskrityje 0-4. Duomenų vaizdavimas grafiškai. Santykiniai dydžiai. Duomenų vaizdavimas grafiškai. Santykiniai dydžiai. Skaitinės charakteristikos. Duomenų skaitinių charakteristikų skaičiavimas. Stačiakampė (Box-Plot) diagrama. Reiškinių ryšiai. Duomenų tarpusavio ryšių nustatymas. Tarpusavio ryšio priklausomybės (koreliacija). Koreliacijos koeficientas(r). Duomenų prognozavimas. ARIMA modelis. Arima prognozavimo metodas. Statistinių duomenų prognozavimas. Trendo projekcija. Palyginimas. Išvados. Priedai (12 psl.).
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(50 puslapių)
  2011-01-03
 • Užimtųjų skaičiaus ir bendrojo vidaus produkto kitimas Lietuvos apskrityse 1996 – 2001 metais

  Įvadas. Statistikos objektas ir metodas. Užimtųjų skaičiaus ir BVP kitimo dinamika. Vidutinis absoliutinis padidėjimas. Didėjimo tempas. Vidutinis padidėjimo tempas. Pagreičio koeficientas. Padidėjimo tempas. Vidutinis padidėjimo tempas. Dinaminių eilučių išlyginimas pagal apskaičiuotas vidutinio absoliutinio padidėjimo ir vidutinio didėjimo tempo reikšmes. Eksponentinis dinaminis eilutės išlyginimas. Analitinis metodas, taikant mažiausių kvadratų metodą. Prognozavimas, naudojant trendo funkciją. Išvados. Priedai (2).
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2006-11-09
 • Užimtųjų statybose vyrų ir moterų statistinis tyrimas Alytaus apskrityje

  Įvadas. Parduotos pramoninės produkcijos kiekio tyrimo teorinis pagrindimas. Statistinių lentelių naudojimas tiriant parduotos pramoninės produkcijos kiekį. Grafikai kaip statistinio tyrimo instrumentai. Formulių naudojimas atliekant statistinį tyrimą. Parduotos pramoninės produkcijos (be PVM ir akcizo) veikusiomis kainomis Alytaus apskrityje statistinio tyrimo eiga ir instrumentai. Parduotos pramoninės produkcijos (be PVM ir akcizo) veikusiomis kainomis statistinio tyrimo Alytaus apskrityje statistinio tyrimo rezultatai. Bendrieji duomenys. Santykinių dydžių apskaičiavimas. Išvados. Priedas (1).
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(37 puslapiai)
  2007-03-27
 • Užimtumas ir nedarbas (2)

  Teorinis skyrius. Darbo rinka. Darbo jėgos pasiūla. Darbo jėgos paklausa. Užimtumas. Nedarbo lygis. Migracija. Emigracija. Nedarbas Europos Sąjungos šalyse. Kodėl nedarbo lygis Europoje toks aukštas? Ekonominės nedarbo pasekmės. Prognozės. Sąvokos. Statistikiniai bei ekonometriniai metodai ir testai. Ekonometrinė analizė. Nedarbas (nedirbantys). Deterministinio (tiesinio) trendo išskyrimas. Daugiamatis regresinis modelis. Daugiamatis regresinis modelis su tiesiniu trendu. Modelio (pagal Egipto pavyzdį) daugiamatė regresija. "Egipto" modelio daugiamatė regresija (pirmiesiems skirtumams). Modelio (pagal Egipto pavyzdį) daugiamatė regresija (pavėlinant egzogeninius kintamuosius). Egipto modelio daugiamatė regresija (pirmiesiems skirtumams) – pavėlinant egzogeninius kintamuosius. Apibendrinimas. Išvados. Priedai (6).
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(46 puslapiai)
  2007-02-07
 • Užimtumo statybose Kauno apskrityje statistinis tyrimas

  Įvadas. Užimtųjų statybose statistinio tyrimo teorinis pagrindimas. Statistinių duomenų grupavimas. Statistinės lentelės. Grafinis statistinių duomenų vaizdavimas. Absoliutiniai ir santykiniai dydžiai. Vidutiniai dydžiai. Kiekybinio požymio variacijos rodikliai. Dinamikos eilutės. Dinamikos eilučių lygių kitimo prognozavimas. Ekonominių reiškinių tarpusavio ryšio analizė. Praktinė dalis. Parduotos pramonės produkcijos Utenos apskrityje ir jos savivaldybėse statistinis tyrimas. Išvados. Priedas (1).
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(36 puslapiai)
  2007-10-12
 • Užsienio prekybos tendencijos Lietuvoje

  Ūkio statistika ir ekonometrija. Įvadas. Teorija ir metodai. Aprašomoji statistika. Ekonometrinė analizė ir prognozavimas. Porinė regresija (vienmatė). Daugiamatė regresija. Prognozavimas su trendu. Koreliacija. Regresijos lygties prognozavimas. Prognozavimas slenkančio vidurkio metodu. Prognozavimas eksponentinio išlyginimo metodu. Trendas. Išvados.
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2008-06-03
 • Užsienio prekybos tendencijos Lietuvoje (2)

  Įvadas. Darbo tikslas. Išanalizuoti 2006-2008 metų Lietuvos užsienio prekybos svarbiausius aspektus. Teorinė dalis. Ekonometrinis tyrimas. Duomenys. Aprašomoji statistika. Importas. Eksportas. BVP (Bendras vidaus produktas). Modeliavimas. Liekamųjų paklaidų analizė. Daugialypis regresijos modelis. Determinacijos koeficiento įvertis. Liekamųjų paklaidų analizė. Prognozavimas. Išvados. Darbas iliustruotas diagramomis.
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(18 puslapių)
  2009-06-03
 • Veikiančių ūkio subjektų skaičiaus tyrimas 2002-2009 metais

  Ekonominės statistikos kursinis darbas. Įvadas. Darbo tikslas – remiantis įvairiais statistiniais rodikliais bei metodais ištirti veikiančių ūkio subjektų skaičiaus kitimo tendencijas bei kuo galima aiškiau skaičiavimais juos paaiškinti. Veikiančių ūkio subjektų skaičiaus statistinio tyrimo teoriniai pagrindai. Statistinės lentelės, naudotos veikiančių ūkio subjektų skaičiaus statistiniam tyrimui. Grafikai, naudoti veikiančių ūkio subjektų skaičiaus statistiniam tyrimui. Stulpelinė diagrama. Skritulinė diagrama. Linijinė diagrama. Histograma. Sklaidos diagrama. Stačiakampė diagrama (Box-Whisker). Formulės, naudotos veikiančių ūkio subjektų skaičiaus statistiniam tyrimui. Paprastas aritmetinis vidurkis. Mediana. Vidutinė kvartilė (Q2). Moda. Kvartiliai. Kvartilinis plotis. Dispersija. Vidutinis kvadratinis nuokrypis. Asimetrijos koeficientas. Koreliacijos koeficientas. Detreminacijos koeficientas (r2). Tiesinio ryšio regresijos lygtis. Tiesinis trendas. Veikiančių ūkio subjektų skaičiaus statistinio tyrimo Lietuvos Respublikoje ir Marijampolės apskrityje bei jos savivaldybėse metodika. Veikiančių ūkio subjektų skaičiaus statistinio tyrimo Lietuvos Respublikoje, apskrityje ir savivaldybėse rezultatai. Išvados. Priedai (3).
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(44 puslapiai)
  2010-12-10
 • Veikiančių ūkio subjektų skaičiaus tyrimas 2002-2010 metais: Lietuvos Respublika, Utenos apskritis ir jos savivaldybės

  Modulio "Ekonominė statistika" kursinis darbas, pavadinimas: Veikiančių ūkio subjektų skaičiaus Lietuvos Respublikoje bei Utenos apskrityje ir jos savivaldybėse, 2002-2010 metų laikotarpiu, tyrimas. Įvadas. Veikiančių ūkio subjektų skaičiaus statistinio tyrimo teorinis pagrindimas. Statistinių lentelių naudojimas atliekant statistinį tyrimą. Grafinis duomenų vaizdavimas statistiniame tyrime. Santykiniai ir absoliutiniai dydžiai. Vidutiniai dydžiai. Variacijos rodikliai. Dinamikos eilutės ir jų rodikliai. Duomenų tarpusavio ryšių nustatymas. Duomenų prognozavimas. Veikiančių ūkio subjektų tyrimo metodika. Veikiančių ūkio subjektų tyrimo rezultatai. Priedai (37 psl.).
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(78 puslapiai)
  2011-12-14
 • Veiklos rodiklių analizė: UAB "Vandens siurbliai"

  Įvadas. Darbo tikslas – atlikti UAB "Vandens siurbliai" veiklos rodiklių analizę, surasti stipriausias įmonės vietas, pritaikant pagrindinius statistikoje naudojamus metodus. UAB "Vandens siurbliai" charakteristika. Dinaminių eilučių analitiniai rodikliai. Absoliutinis pokytis. Vidutinis absoliutinis pokytis. Kitimo tempas. Vidutinis kitimo tempas. Vidutinis lygis. Padidėjimo (sumažėjimo) tempas. Vidutinis padidėjimo (sumažėjimo) tempas. Vidurkiai, jų rūšys. Paprastas aritmetinis vidurkis. Progresinis vidurkis. Aritmetinis vidurkis. Moda. Mediana. 1-asis kvartilis. 3-asis kvartilis. 1-asis decilis. 9-asis decilis. Pagrindinės vystymosi tendencijos nustatymo būdai. Statistinis prognozavimas. Analitinis būdas (Trendo funkcija). Standartizuota aproksimacijos paklaida. Dinamikos eilučių išlyginimas pagal vidutinį absoliutinį pokytį ir vidutinį kitimo tempą. Eksponentinis eilutės išlyginimas. Slankiųjų vidurkių metodas. Reiškinių tarpusavio ryšių analizė. Tiesinės koreliacijos koeficientas. Regresijos koeficientas. Elastingumo koeficientas. Regresijos lygtis. Koreliacijos indeksas. Determinacijos koeficientas. Indeksai. Paprastas vidurkinis indeksas. Paprastas agregatinis indeksas. Vidutinis aritmetinis indeksas. Laspeireso indeksas. Pašė indeksas. Maršalo–Edžvorto indeksas. Fišerio indeksas. Ekonominiai-statistiniai matai. Darbo našumas. Darbo imlumas. Multiplikatyvus (dviejų veiksnių) modelis. Išvados ir pasiūlymai.
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(21 puslapis)
  2009-01-28
 • Vidaus krovinių vežimas kelių transportu

  Vidaus krovinių vežimas kelių transportu: Pakrauta krovinių: LR, Klaipėdos apskritis. Iškrauta Krovinių Klaipėdos apskrityje: LR ir visos apskritys. Įžanga. Tyrimo tikslas: ištirti iškrautų krovinių Klaipėdos apskrityje: LR ir visos apskritys krovinių kiekį tūkstančiais tonų, įvertinti kiekvienos Lietuvos apskrities gabentų krovinių pokytį 2004-2007 metais, nustatyti galimas perspektyvas. Statistinio tyrimo teorinė dalis. Statistinės lentelės ir grafikai statistiniame tyrime. Grafikai statistiniame tyrime. Stulpelinės diagramos. Skritulinės diagramos. Skaitinių charakteristikų taikymas statistiniame tyrime. Koreliacija ir regresija. Statistinio tyrimo metodinė dalis. Statistinio tyrimo praktinė dalis. Pagrindiniai statistinio tyrimo duomenys. Išvados.
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2009-09-14
 • Vidutinės būsimo gyvenimo trukmės tyrimas

  Vidutinės būsimo gyvenimo trukmės priklausomybės nuo kūdikių iki 1 metų mirtingumo bei visuminių išlaidų sveikatai tyrimas. Ekonometrinis modelis. Įvadas. Metodologija. Ekonometrinio modelio sudarymas. Ekonominis etapas. Pradiniai statistiniai duomenys. Statistinis etapas. Grafinė duomenų analizė. Matematinės regresijos lygties išraiškos parinkimas. Nepriklausomų kintamųjų multikolinearumo tyrimas. Statistiškai reikšmingų veiksnių parinkimas. Parametrų įverčių skaičiavimas ir modelio matematinės išraiškos užrašymas. Parametrų statistinio reikšmingumo tikrinimas. Modelio patikimumo tikrinimas. III. Ekonometrinis etapas. Ekonominės-socialinės problemos analizė ir tyrimo išvados. Prognozavimas regresija.
  Ekonominė statistika, tyrimas(13 puslapių)
  2007-09-21
 • Vidutinis darbuotojų skaičius Lietuvos Respublikoje (LR)

  Įvadas. Statistiniai duomenys. Santykiniai rodikliai. Variacijos rodikliai. Dinamikos eilučių rodikliai. Baziniai ir grandininiai analitiniai dinamikos eilučių indikatoriai. Vidutiniai dinamikos eilučių indikatoriai. Dinamikos eilutės prognozė 2 periodams į priekį. Išvados.
  Ekonominė statistika, tyrimas(14 puslapių)
  2009-03-01
 • Vietų skaičius kaimo turizmo sodybose

  Įvadas. Vietų skaičiaus kaimo turizmo sodybose Lietuvos Respublikoje (LR) tyrimas. Santykinių dydžių skaičiavimas. Struktūros santykiniai dydžiai. Intensyvumo santykinis dydis. Ekonominio išsivystymo santykinis dydis. Dinamikos santykinai dydžiai. Intensyvumo santykinis dydis. Ekonominio išsivystymo santykinis dydis. Dinamikos santykinai dydžiai. Vidutinis kvadratinis nuokrypis. Variacijos koeficientas. Dinamikos eilučių rodiklių apskaičiavimas. Dinamikos eilučių analitiniai rodikliai. Absoliutus lygio padidėjimas ar sumažėjimas (prieaugis). Dinamikos eilučių rodiklių apskaičiavimas. Dinamikos eilučių analitiniai rodikliai. Absoliutus lygio padidėjimas ar sumažėjimas (prieaugis). Dinamikos eilučių vidutiniai rodikliai. Vidutinis dinamikos eilutės lygis. Vidutinis absoliutinis padidėjimas/sumažėjimas. Vidutinis didėjimo tempas. Vidutinis padidėjimo tempas. Vietų skaičiaus kaimo turizmo sodybose prognozavimas LR (Lietuvos Respublikoje). Dinamikos eilučių prognozavimas. Tiesinis trendas. Prognozės paklaida. Išvados.
  Ekonominė statistika, tyrimas(25 puslapiai)
  2010-01-11
 • Vilniaus apskrities ūkininkų ir kitų gyventojų ūkių pašarinių šakniavaisių plotų, derliaus ir derlingumo statistinė analizė

  Rezume (anglų kalba). Įvadas. Statistinių duomenų apie pašarinius šakniavaisius šaltiniai ir analizės būdai. Statistinių duomenų apie pašarinius šakniavaisius šaltiniai. Statistinių duomenų apie pašarinių šakniavaisių analizės būdai. Pasėlių plotų analizės būdai. Pasėlių derliaus ir derlingumo analizės būdai. Pašarinių šakniavaisių plotų, derliaus ir derlingumo statistinė analizė. Pašarinių šakniavaisių plotų statistinė analizė. Pašarinių šakniavaisių derliaus statistinė analizė. Pašarinių šakniavaisių derlingumo statistinė analizė. Pašarinių šakniavaisių plotų, derliaus ir derlingumo perspektyvos. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (7).
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(42 puslapiai)
  2007-12-29
 • Vilniaus apskrities žemės ūkio bendrovių vasarinių kviečių plotų, derliaus ir derlingumo statistinė apskaita ir analizė

  Įvadas. Statistiniai duomenų apie vasarinius kviečius šaltiniai ir analizės būdai. Statistiniai duomenų šaltiniai. Statistinių duomenų tyrimo būdai. Vasarinių kviečių plotų, derliaus ir derlingumo statistinė analizė. Vasarinių kviečių plotų statistinė analizė. Vasarinių kviečių derliaus statistinė analizė. Vasarinių kviečių derlingumo statistinė analizė. Vasarinių kviečių plotų, derliaus ir derlingumo perspektyvos. Išvados. Priedai (4).
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(32 puslapiai)
  2008-04-15
Puslapyje rodyti po