Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Teisė>Konstitucinė teisė

Konstitucinė teisė (232 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucijoje įtvirtintos pilietinės (politinės) asmens teisės ir laisvės

  Įžanga. Politinių teisių ir laisvių samprata. Politinės teisės ir laisvės Lietuvoje. Respublikos (LR) Konstitucijoje. Rinkimų teisė. Teisė inicijuoti referendumą. Piliečių įstatymų iniciatyvos teisė. Peticijų teisė. Teisė vienytis į politines partijas. Išvados. Išnašos.
  Konstitucinė teisė, referatas(12 puslapių)
  2008-05-09
 • Lietuvos Respublikos (LR) konstitucinės teisės šaltinių sistema

  Konstitucinės teisės šaltinio sąvoka. Konstitucinės teisės šaltinių sistema. Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucija- pagrindinis valstybės įstatymas. Konstitucinio Teismo aktai. Konstituciniai Įstatymai. Tarptautinės sutartys. Įstatymai. Seimo statutas. Poįstatyminiai aktai. Fakultatyviniai konstitucinės teisės šaltiniai. Išvados.
  Konstitucinė teisė, referatas(22 puslapiai)
  2005-10-06
 • Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucinio Teismo kompetencija (2)

  Įvadas. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pagrindiniai bruožai. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Tesimo veiklos principai. Nepriklausomumas. Viešumas. Kolegialumas. Žodiškumas. Teisminio posėdžio nepertraukiamumas. Rungtyniškumas ir byloje dalyvaujančių asmenų lygiateisiškumas. Teismo kalba. Konstitucinio teismo sudarymas ir Konstitucinio Teismo teisėjų statusas. Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo kompetencija. Įstatymų teisėtumas. Kitų Seimo priimtų aktų teisėtumas. Respublikos Prezidento teisės aktų teisėtumas. Vyriausybės teisės aktų teisėtumas. Respublikos Prezidento ar Seimo narių rinkimų teisėtumas. Išvada, ar Respublikos Prezidento sveikatos būklė leidžia jam ir toliau eiti pareigas. Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių teisėtumas. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas ir apkaltos procesas. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo aktai. Nutarimai. Išvada. Sprendimai. Asmenys turintys teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą. Byloje dalyvaujantys asmenys. Išvados.
  Konstitucinė teisė, kursinis darbas(6 puslapiai)
  2007-10-18
 • Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucinio Teismo reikšmė teisėsaugos sistemai

  Įvadas. Lietuvos respublikos konstitucinio teismo statusas ir kompetencija šalies teisinėje terpėje. Istorinė Konstitucinio Teismo genezė Lietuvoje. Dabartinio Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo statusas ir sudėtis. Konstitucinio Teismo teisėjų statusas. Pagrindinės teisenos taisyklės Konstituciniame teisme. Konstitucijoje įtvirtinta Konstitucinio Teismo vieta valdžių padalijimo principo aspektu. Lietuvos respublikos konstitucinio teismo vieta šalies teisėsaugos sistemoje. Konstitucinė valstybės valdžios institucijų sistema. Konstitucinio teismo ir kitų valdžios institucijų veiklos sąryšis. Konstitucinio teismo veiklos įtaka šalies politiniams procesams. Lietuvos respublikos konstitucinio teismo jurisdikcijos ribų problemos. Bendrieji Konstitucinio Teismo jurisdikcijos klausimai. Jurisdikcijos viešpatavimo problemos. Atvejai, kai Konstitucinis Teismas išeina už prašymo ribų. Konstitucinių įstatymų atitikimo Konstitucijai, įstatymų atitikimo konstituciniams įstatymams klausimai. Seimo poįstatyminių teisės aktų atitikimo įstatymams klausimas. Apkaltos procedūros teisinis reguliavimas. Išvados.
  Konstitucinė teisė, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2009-08-24
 • Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucinio teismo veiklos principai

  Santrauka. Įvadas. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas. Konstitucinio Teismo teisėjai. Konstitucinio Teismo teisėjų statusas. Konstitucinio Teismo pirmininko statusas. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo veiklos principai. Nepriklausomumas. Viešumas. Kolegialumas. Žodiškumas. Teisminio posėdžio nepertraukiamumas. Rungtyniškumas ir byloje dalyvaujančių asmenų lygiateisiškumas. Teismo kalba. Išvados.
  Konstitucinė teisė, kursinis darbas(14 puslapių)
  2006-11-07
 • Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucinis Teismas (3)

  Lietuvos Respublikos konstitucinis teismas. Teisinis statusas. Įžanga. Konstitucinis Teismas Valstybės valdžios organų sistemoje. Funkcijos ir įgaliojimai. Konstitucinio teismo funkcijos. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo statuso pagrindiniai bruožai. Teisminio posėdžio nepertraukiamumas. Teismo kalba. Konstitucinio teismo veiklos principai. Nepriklausomumas. Viešumas. Kolegialumas. Žodiškumas. Konstitucinio teismo sudarymo tvarka. Konstitucinio teismo pirmininkas. Pirmosios trys Konstitucinio Teismo sudėtys. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo kompetencija.
  Konstitucinė teisė, kursinis darbas(15 puslapių)
  2006-05-17
 • Lietuvos Respublikos (LR) pilietybės gavimas ir praradimas

  Įžanga. Tikslas: susipažinti ir aptarti pilietybės gavimą ir praradimą Lietuvoje. Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimas. Lietuvos Respublikos pilietybės netekimas. Išvados.
  Konstitucinė teisė, kursinis darbas(11 puslapių)
  2008-11-26
 • Lietuvos Respublikos (LR) prezidento įgaliojimai santykiuose su vyriausybe

  Įvadas. Lietuvos Respublikos Prezidento įgaliojimai santykiuose su Vyriausybe pagal 1918 – 1938 metų Konstitucijas. Teisės aktai, reglamentuojantys Respublikos Prezidento įgaliojimus santykiuose su Vyriausybe. Respublikos Prezidento įgaliojimai formuojant Vyriausybę. Respublikos Prezidento įgaliojimai Vyriausybei atsistatydinus ir Vyriausybei grąžinus įgaliojimus. Respublikos Prezidento teisės aktai ir Vyriausybės narių įgaliojimai juos kontrasignuojant. Respublikos Prezidento ir Vyriausybės santykiai skiriant ir atleidžiant valstybės pareigūnus. Išvados. Santrauka (anglų kalba).
  Konstitucinė teisė, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2006-10-29
 • Lietuvos Respublikos (LR) Seimo konstitucinis statusas

  Įvadas. Lietuvos respublikos Seimo konstitucinis statusas. Seimo rinkimų tvarka. Seimo nario statusas. Seimo įgaliojimai. Seimo struktūra ir darbo tvarka. Seimo kontrolieriai. Išvados.
  Konstitucinė teisė, kursinis darbas(11 puslapių)
  2006-10-23
 • Lietuvos Respublikos (LR) teismų sistema

  Įvadas. Istorinė Lietuvos teismų sistemos apžvalga nuo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės iki šių dienų. Tarpukario Lietuvos teismų sistema. Sovietinės Lietuvos teismų sistema. Teismų reforma Lietuvoje. Dabartinė Lietuvos Respublikos teismų sistema ir kompetencija. Bendrosios kompetencijos teismai ir jų jurisdikcija. Specializuoti teismai ir jų jurisdikcija. Ginčai dėl teismingumo ir jų sprendimas. Konstitucinio Teismo vieta Lietuvos Respublikos teismų sistemoje. Išvados.
  Konstitucinė teisė, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2005-11-22
 • Lietuvos Respublikos (LR) Vyriausybės kompetencija

  Įvadas. Tyrimo tikslas - išanalizuoti Lietuvos valstybės tarpukario Vyriausybės įgaliojimų ypatumus ir atskleisti Vyriausybės įgaliojimų, išdėstytų Lietuvos respublikos (LR) Konstitucijoje bei Lietuvos respublikos (LR) Vyriausybės įstatyme, sampratą ir kylančius probleminius klausimus. Lietuvos valstybės vyriausybės kompetencija 1918-1938 metų konstitucijose. Lietuvos respublikos vyriausybės įgaliojimai, krašto reikalų tvarkymas, Lietuvos Respublikos teritorijos neliečiamybės saugojimas. Valstybės saugumo ir viešosios tvarkos garantavimas. Vykdo įstatymus ir Seimo nutarimus dėl įstatymų įgyvendinimo, taip pat Respublikos Prezidento dekretus. Koordinuoja ministerijų ir kitų Vyriausybės įstaigų veiklą. Rengia valstybės biudžeto projektą ir teikia jį Seimui; vykdo valstybės biudžetą, teikia. Seimui biudžeto įvykdymo apyskaitą. Rengia ir teikia Seimui svarstyti įstatymų projektus. Užmezga diplomatinius santykius ir palaiko ryšius su užsienio valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis. Vykdo kitas pareigas, kurias Vyriausybei paveda Konstitucija ir kiti įstatymai. Išvados. Summary.
  Konstitucinė teisė, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2010-12-21
 • Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos Konstitucijų lyginamoji analizė

  Įvadas. Lyginamoji dviejų Konstitucijų analizė. Lietuvos ir Rusijos Federacijos Respublikos. Bendra Rusijos Federacijos Konstitucinės sistemos charakteristika. Valdžių pasidalijimas. Žmogaus ir piliečio teisės ir laisvės. Išvados.
  Konstitucinė teisė, referatas(10 puslapių)
  2006-02-14
 • Lietuvos Respublikos Konstitucija

  Įvadas. Konstitucijos rengimo ir priėmimo istorija. Konstitucijos struktūra (sudedamosios dalys). Konstitucijos teisinės savybės. Pagrindiniai konstitucijos bruožai. Konstitucijos funkcijos. Konstitucijos reikšmė ir išskirtinumas. Konstitucijos taikymo problemos. Išvados.
  Konstitucinė teisė, referatas(11 puslapių)
  2007-03-16
 • Lietuvos Respublikos Konstitucinė teisė

  Konstitucinės teisės reikšmė ir jos vieta Lietuvos Respublikos (LR) teisės sistemoje, konstitucingumo raida Lietuvos valstybėje, 1992 metų Lietuvos respublikos (LR) konstitucijos pagrindiniai bruožai. Konstitucijos keitimo tvarka. Pilietybė. Konstitucinis Teismas. Rinkimų teisė. Referendumas. Seimas. Prezidentas.
  Konstitucinė teisė, konspektas(13 puslapių)
  2005-05-19
 • Lietuvos Respublikos Konstitucinė teisė (2)

  Lietuvos Respublikos Konstitucinės teisės samprata. Konstitucinės teisės sąvoka, reguliavimo dalykas, metodas. Konstitucinės teisės normos, jų rūšys ir ypatumai. Konstitucinės teisės normų ypatumai. Konstituciniai teisės institutai. Konstitucinių teisinių santykių sąvoka, turinys, ypatumai. Konstitucinių teisinių santykių subjektai. Klasifikavimas, jų atsiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo pagrindai. Konstitucinės teisės institutai. Lietuvos Respublikos konstitucinės teisė mokslas. Lietuvos respublikos konstitucinės teisės mokslo sąvoka ir dalykas. Konstitucinės teisės mokslo metodologija. Konstitucinės teisės mokslo šaltinio sąvoka, mokslo šaltinių sistema. Konstitucinės teisės mokslo sistema. Lietuvos respublikos konstitucinės teisės šaltiniai. Konstitucinės teisės šaltinio sąvoka, klasifikavimo pagrindai ir sistema. Lietuvos respublikos įstatymai, jų rūšys (konstituciniai, paprastieji). Organiškieji įstatymai. Poįstatyminiai aktai, kaip konstitucinės teisės šaltiniai, jų rūšys. Konstitucinio teismo nutarimai kaip konstitucinės teisės šaltiniai. Tarptautinės teisės aktai kaip Lietuvos konstitucinės teisės šaltiniai. Tarpvalstybinės sutartys kaip konstitucinės teisės šaltiniai. Konstitucinės teisės šaltinių pereinamumas. Lietuvos konstitucingumo raida. Nepriklausomos Lietuvos respublikos susikūrimas ir pirmieji jos konstituciniai aktai. 1918 02 16 nepriklausomybės akto ir 1920 05 16 steigiamojo seimo rezoliucijos. Lietuvos respublikos laikinosios konstitucijos: 1918 11 02 ir 1919 04 04. 1920 06 10 laikinoji Lietuvos valstybės konstitucija. Nuolatinės Lietuvos respublikos konstitucijos: 1922 08 07 Steigiamojo seimo priimta 1-oji nuolatinė Lietuvos valstybės konstitucija, 1928 m. 05 15 konstitucija, 1938 05 12 Lietuvos konstitucija. Okupaciniai režimai Lietuvoje - konstitucingumo raidos paskirtis. Molotovo-Ribentropo paktas ir Lietuvos okupacija. 1940 06 15 valstybinis perversmas, Lietuvos inkorporavimas į Tarybų Sąjungos sudėtį. 1941 m. Birželio sukilimas, laikinoji vyriausybė ir hitlerinė okupacija. Sovietinio režimo atkūrimas. Sovietinės konstitucijos Lietuvoje ir jų reforma 1988-1990 m. L. Valstybingumo atkūrimo konstituciniai aktai, priimti 1990 03 11. Lietuvos respublikos LPĮ-laikinoji pereinamojo laikotarpio konstitucija, jos bruožai. Lietuvos respublikos konstitucijos projektai. Lietuvos respublikos konstitucija 1992 m. Lietuvos respublikos Konstitucijos pagrindiniai principai ir funkcijos. Žmogaus ir piliečio teisės ir laisvės Lietuvos respublikos konstitucinėje teisėje. Lietuvos pilietybė. Pilietybės sąvoka ir principai Lietuvos respublikos konstitucinėje teisėje. Lietuvos respublikos pilietybės įgijimo būdai. Lietuvos pilietybės pripažinimas. Teisės į pilietybę išsaugojimas ir teisės į pilietybę įgyvendinimas. Pilietybės įgijimas natūralizacijos būdu. Lengvatinės natūralizacijos sąlygos, taikomos atskiriems asmenims. Užsieniečių teisinė padėtis Lietuvoje. Užsieniečio sąvoka Lietuvos kt. Nuosavybės teisė ir Lietuvos ūkio organizavimo konstituciniai principai. Valstybės biudžetas ir bankų sistema. Politinės sistemos samprata ir elementai. Savivaldos formos ir turinys. Daugiapartiškumas ir politinių partijų institucializacija. Lietuvos partinės sistemos ypatumai. Nevalstybinės organizacijos Lietuvos politinėje sistemoje. Individas Lietuvos politinėje sistemoje. Lietuvos valstybės forma. Valstybės formos samprata ir elementai. Lietuvos valstybės valdymo formos sąvoka ir ypatumai. Valstybės santvarkos sąvoka. Lietuvos respublika-suvereni unitarinė valstybė. Lietuvos valstybės administracinė-teritorinė struktūra. Lietuvos valstybės politinio režimo samprata ir ypatumai. Užsienio politikos principai. Valstybės gynimo konstituciniai pagrindai. Lietuvos valstybės simboliai. Lietuvos respublikos valstybinės valdžios sistema. Valstybės institucijos sąvoka ir pagrindiniai požymiai. Lietuvos respublikos valdžios institucijų konstitucinis statusas ir jų klasifikacija. Valstybės kontrolės konstitucinis statusas. Seimo kontrolieriai. Lietuvos respublikos valdžios institucijų sistemos organizavimo ir jų veiklos konstituciniai principai. Lietuvos respublikos rinkimų teisė. Rinkimų teisės sąvoka. Aktyvioji ir pasyvioji rinkimų teisė. Rinkimų teisės šaltiniai. Rinkimų sistemos sąvoka ir rūšys. Lietuvos rinkimų sistemos ypatumai. Rinkimų teisės principai. Rinkimų organizavimo ir vykdymo tvarka. Rinkimų komisijos, jų rūšys, sudarymo tvarka, kompetencija. Rinkėjų sąrašai. Rinkimų apygardos. Rinkimų apylinkės. Kandidatų iškėlimo ir registravimo tvarka. Kandidatų veiklos garantijos. Rinkiminė agitacija. Balsavimas. Balsų skaičiavimas ir rinkimų rezultatų nustatymas. Rinkimų galiojimo sąlygos. Pakartotinis balsavimas ir pakartotiniai rinkimai. Referendumas. Lietuvos Respublikos seimas. Parlamentarizmo istorija Lietuvoje. Lietuvos respublikos seimo konstitucinis statusas. Lietuvos respublikos seimo formavimo tvarka. Lietuvos respublikos seimo sudėtis ir struktūra. Seimo pirmininkas ir valdyba. Seniūnų sueiga, jos veiklos kryptys. Seimo frakcijos, komitetai, komisijos. Seimo pirmininkas. Seimo pirmininko pavaduotojai (ne daugiau kaip 5). Seimo kancleris. Komitetai. Komisijos. Frakcijos. Seimo valdyba. Seniūnų sueiga. Seimo įgaliojimai: kontrolės, finansų, užsienio politikos ir kitose srityse. Seimo aktų rūšys. Seimo įgaliojimų laikas ir darbo tvarka. Apkaltos procesas kaip parlamentinė procedūra. Apkaltos pagrindai. Lietuvos Respublikos seimo nario statutas. Seimo narys – tautos atstovas seime. Seimo nario priesaika. Seimo nario įgaliojimai. Seimo nario imunitetas ir indemnitetas. Seimo nario įgaliojimų pasibaigimas. Įstatymų leidyba Lietuvoje. Įstatymų leidybos konstituciniai pagrindai ir principai. Lietuvos respublikos įstatymų leidybos iniciatyvos teisė, jos subjektai. Įstatymų projektų svarstymas. Įstatymų priėmimas. Konstitucinių įstatymų priėmimo ypatumai. Įstatymų provulgavimas ir veto teisė. Vetuotų įstatymų pakartotinis priėmimas. Įstatymų įsigaliojimas. Lietuvos respublikos prezidentas. Lietuvos respublikos prezidentas – valstybės vadovas. Prezidento rinkimai ir įgaliojimų laikas. Prezidento įgaliojimų nutrūkimas. Prezidento kompetencija ir įgaliojimų rūšys. Prezidento aktai, jų rūšys, priėmimo ypatumai. Kontrasignacija. Prezidento aparatas. Lietuvos Respublikos vyriausybė. Lietuvos respublikos vyriausybės sudėtis ir formavimo tvarka. Kompetencija. Įgaliojimų laikas. Įgaliojimų grąžinimas ir atstatydinimas. LRV narių garantijos. LRV santykiai su seimu ir prezidentu. LRV veiklos organizavimas, jų rūšys, priėmimo tvarka. Ministerijos, kitos LRV įstaigos. Lietuvos respublikos konstitucinis teismas. Konstitucinio teisėtumo sąvoka, jo užtikrinimo būdai ir formos. Konstitucinės priežiūros sąvoka, sistema, būdai ir formos. Konstitucinio teismo uždaviniai, jo santykiai su kitomis valstybės institucijomis. Konstitucinio teismo teisėjų skyrimo tvarka ir statusas. Konstitucinės priežiūros apimtis ir vykdymo būdai. Vietos savivalda ir valdymas. Vietos savivaldos samprata ir teisinis reguliavimas. Savivaldos principai: savivaldos institucijos, jų kompetencija. Savivaldybių tarybų rinkimai. Savivaldybių ekonominis pagrindas. Savivaldybių ir valstybinės valdžios institucijų santykiai. Savivaldybių veiklos teisinės garantijos. Valdymo organizavimas aukštesniuose administraciniuose vienetuose.
  Konstitucinė teisė, konspektas(45 puslapiai)
  2005-10-21
 • Lietuvos Respublikos Konstitucinė teisė (3)

  Konstitucinių ginčų nagrinėjimo tvarka Lietuvos Respublikoje. Pagrindinės teisenos taisyklės konstituciniame teisme. Teisminis nagrinėjimas. Prašymų ištirti teisės aktų atitikimą konstitucijai teisena. Paklausimų dėl išvados nagrinėjimas. Išvados.
  Konstitucinė teisė, referatas(19 puslapių)
  2007-07-11
 • Lietuvos Respublikos Konstitucinės teisės mokslo raida. Mykolo Riomerio indėlis į konstitucinės teisės mokslo raidą

  Įvadas. Konstitucinės teisės mokslas, šaltiniai ir sistema. Konstitucinės teisės mokslo užuomazgos Lietuvoje. Konstitucinės teisės mokslas Lietuvoje (1918-1940m.) ir m. Riomerio indėlis į konstitucinės teisės mokslo raidą. Konstitucinės teisės mokslas sovietinės santvarkos metais. Konstitucinė teisė atkūrus Lietuvos nepriklausomybę. Išvados.
  Konstitucinė teisė, referatas(10 puslapių)
  2007-04-03
 • Lietuvos Respublikos Konstitucinės teisės mokslo raida. Mykolo Romerio indėlis į Lietuvos konstitucinės teisės mokslo raidą (2)

  Įvadas. Konstitucinės teisės mokslas Lietuvoje 1918-1940m. Konstitucinės teisės mokslas sovietinės santvarkos metais. Konstitucinė teisė lietuvių išeivijos darbuose. Konstitucinė teisė atstačius Lietuvos nepriklausomybę. Išvados.
  Konstitucinė teisė, referatas(10 puslapių)
  2007-05-29
 • Lietuvos Respublikos konstitucinės teisės normų ypatumai

  Konstitucija – pagrindinis įstatymas. Konstitucijos paskirtis. Konstitucijos priėmimas – kūrimas. Konstitucijos garantas – konstitucinis teismas. Išvados.
  Konstitucinė teisė, referatas(14 puslapių)
  2006-01-20
 • Lietuvos Respublikos Konstitucinės teisės šaltiniai

  Įžanga. Konstitucinės teisės šaltinių sąvoka ir jų klasifikacija. Pagrindiniai Lietuvos Respublikos konstitucinės teisės šaltiniai ir jų specifika. Lietuvos Respublikos Konstitucija – Lietuvos teisinės sistemos pagrindas. Konstituciniai įstatymai ir konstituciniai aktai – sudedamoji Konstitucijos dalis. Tarptautiniai teisės aktai kaip Lietuvos Respublikos konstitucinės teisės šaltiniai. Lietuvos Respublikos įstatymai. Konstitucinio Teismo aktų kaip Lietuvos Respublikos konstitucinės teisės šaltinių ypatumai. Poįstatyminiai aktai Lietuvos Respublikos konstitucinėje teisėje. Fakultatyvieji konstitucinės teisės šaltiniai: problemos ir diskusijos. Išvados.
  Konstitucinė teisė, referatas(24 puslapiai)
  2006-12-21
Puslapyje rodyti po