Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Statistika>Ekonominė statistika

Ekonominė statistika (182 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Pagal statybos leidimus leistų statyti butų 1-2 butų namuose naudingo ploto statistinis tyrimas Marijampolės rajone

  Teorinė dalis. Grafikai. Formulės. Metodinė dalis. Praktinė dalis. Butų naudingojo ploto statistinis tyrimas. Statistinių dydžių apskaičiavimas.
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2007-09-26
 • Pagrindinių darbo jėgos rodiklių ir BVP tarpusavio priklausomybės įvertinimas kiekybiniu ir kokybiniu aspektais

  Statistikos tiriamasis kursinis darbas. Įvadas. Darbo jėgos ir BVP statistinis tyrimas. Dinaminių eilučių apskaičiavimas analizuojant darbo jėgos ir BVP rodiklius. Vidurkių apskaičiavimas. Darbo jėgos ir BVP statistinis prognozavimas. Analitinis metodas – trendo funkcija. Dinaminės eilutės išlyginimas pagal vidutinį absoliutinį padidėjimo ir vidutinį. Didėjimo tempą. Darbo jėgos ir BVP tarpusavio ryšio analizė. Tiesinės koreliacijos koeficientas. Regresijos lygtis. Išvados.
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(17 puslapių)
  2006-12-21
 • Pajamų pasiskirstymo netolygumo įvertinimo metodai

  Įvadas. Temos dėstymas. Lorenzo kreivė (Lorenz curve). Struktūriniai koeficientai. Džini koeficientas (Gini index). Robino Hudo indeksas (Robin Hood index). Atkinsono indeksas (Atkinson index). Teilo entropijos matas (Theil’s inequality coefficient). Pavyzdys. Išvados. Summary. Priedai (3).
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2007-11-14
 • Panevėžio apskrities vidutinio darbuotojų skaičiaus žemės ūkyje, medžioklėje ir miškininkystėje statistinis tyrimas

  Vidutinio darbuotojų skaičiaus žemės ūkyje, medžioklėje ir miškininkystėje teorinis pagrindimas. Statistinių lentelių naudojimas, atliekant darbuotojų skaičiaus žemės ūkyje, medžioklėje ir miškininkystėje, statistinį tyrimą. Grafikai kaip statistinio tyrimo instrumentai. Formulių naudojimas atliekant statistinį tyrimą. Panevėžio apskrities vidutinio darbuotojų skaičiaus žemės ūkyje, medžioklėje ir miškininkystėje statistinio tyrimo eiga ir instrumentai. Panevėžio apskrities vidutinio darbuotojų skaičiaus žemės ūkyje, medžioklėje ir miškininkystėje statistinio tyrimo rezultatai. Išvados.
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2007-11-27
 • Panevėžio apskrities visų ūkių auginamų bulvių statistinė analizė 2002–2004 m.

  Įvadas. Statistiniai duomenų apie bulves šaltiniai ir analizės būdai. Statistiniai duomenų apie bulvių plotus, derlių ir derlingumą šaltiniai. Bulvių statistinės analizės metodai ir būdai. Bulvių plotų, derliaus ir derlingumo statistinė analizė. Bulvių plotų statistinė analizė. Bulvių derlingumo statistinė analizė. Bulvių derliaus statistinė analizė. Bulvių plotų, derliaus ir derlingumo perspektyvos. Išvados. Priedai (19 psl.).
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(46 puslapiai)
  2009-09-15
 • Panevėžio apskrities visų ūkių cukrinių runkelių plotų, derliaus ir derlingumo statistinė apskaita ir analizė

  Įvadas. Statistiniai duomenų apie cukrinius runkelius šaltiniai ir analizės būdai. Statistiniai duomenų šaltiniai. Cukrinių runkelių statistinės analizės metodai ir būdai. Cukrinių runkelių plotų, derliaus ir derlingumo statistinė analizė. Cukrinių runkelių plotų statistinė analizė. Cukrinių runkelių derliaus statistinė analizė. Cukrinių runkelių derlingumo statistinė analizė. Cukrinių runkelių plotų, derliaus ir derlingumo perspektyvos. Išvados.
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2007-10-16
 • Parduota produkcija (be PVM ir akcizo), to meto kainomis

  Parduota produkcija (be PVM ir akcizo), to meto kainomis, tūkst. litų. Įvadas. Parduotos produkcijos(be PVM ir akcizo), to meto kainomis analizės teorinis pagrindimas. Statistinės lentelės. Santykiniai dydžiai. Vidutiniai dydžiai. Variacijos rodikliai. Koreliacijos ir regresijos samprata. Prognozavimas. Parduotos produkcijos (be PVM ir akcizo), to meto kainomis analizės metodinis pagrindimas. Parduotos produkcijos (be PVM ir akcizo), to meto kainomis analizės praktinis pagrindimas. Vidutinių ir santykinių rodiklių taikymas. Koreliacijos ir regresijos ryšių bei prognozavimo taikymas. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais ir lentelėmis. Priedai (3).
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(38 puslapiai)
  2008-05-06
 • Parduota produkcija (be PVM ir akcizo), to meto kainomis. Požymiai: ekonominės veiklos rūšys ir mėnuo

  Modulio Ekonominė statistika kursinis darbas. Įvadas. Tyrimo tikslas – apibendrintų duomenų gavimas ir siekimas atskleisti tų reiškinių visumos bendrąsias savybes konkrečiomis laiko ir vietos sąlygomis. Statistinio tyrimo parduota produkcija be PVM ir akcizo), to meto kainomis, tūkst. Lt., teorinės prielaidos. Lentelių pateikties ypatumai. Duomenų vaizdavimas grafiškai. Duomenų kitimo rodikliai. Duomenų skaitinių charakteristikų skaičiavimas. Duomenų tarpusavio ryšių nustatymas. Duomenų prognozavimas. Statistinio tyrimo parduota produkcija (be PVM ir akcizo), to meto kainomis, tūkst. Lt., modelis. Statistinio tyrimo parduota produkcija(be PVM ir akcizo), to meto kainomis, tūkst. Lt., rezultatai. Duomenų dinaminė analizė. Duomenų tarpusavio ryšių ir priklausomybės analizė. Duomenų prognozavimo modelis. Išvados. Priedai (5).
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(38 puslapiai)
  2010-11-09
 • Pasaulio gyventojai XXI amžiuje

  PowerPoint pristatymas. 4 pagrindiniai aspektai. Bendra pasaulio gyventojų skaičiaus kitimo prognozė XXI a. Pasaulio gyventojų skaičiaus kitimas MIŠ (mažai išsivysčiusiose šalyse). Pasaulio gyventojų skaičiaus kitimas LIŠ (labiau išsivysčiusiose šalyse). Labiau ir mažiau išsivysčiusių šalių gyventojų skaičiaus prognozės. Gyventojų skaičiaus kitimo tendencijos tarp miesto ir kaimo. Pasaulio ir kaimo gyventojai 1950-2030 metais. Gyventojų palyginamoji lentelė tarp miesto ir kaimo. Gyventojų senėjimo proceso prognozės. Gyventojų sudėtis išsivysčiusiose šalyse. Gyventojų sudėtis besivystančiose šalyse. Gyventojų senėjimo pasekmės šalies ekonomikai. Pasaulio gyventojų pasiskirstymas lyties atžvilgiu. Kinijos pavyzdys. Išvados.
  Ekonominė statistika, pristatymas(17 skaidrių)
  2009-04-15
 • Pastatytų butų 1-2 butų namuose naudingas plotas Alytaus apskrityje ir jos rajonuose

  Įvadas. Pastatytų butų 1-2 butų namuose naudingo ploto Alytaus apskrityje ir jos rajonų savivaldybėse statistinio tyrimo teorinis pagrindimas. Statistinių lentelių naudojimas atliekant naudingo ploto statistinį tyrimą. Grafikai kaip statistinio tyrimo instrumentas. Formulių naudojimas atliekant naudingo ploto statistinį tyrimą. Pastatytų butų 1-2 butų namuose naudingo ploto Alytaus apskrityje. Duomenų įvedimas ir grafikų braižymas. Skaitinės statistinių duomenų charakteristikos. Statistinių duomenų prognozavimas. Pastatytų butų 1-2 butų namuose naudingo ploto Alytaus apskrityje ir jos savivaldybėse tyrimo rezultatai. Išvados.
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2007-03-06
 • Pensijų ir socialinių pašalpų dinamikos statistinė analizė

  Įvadas. Socialinio draudimo sistema Lietuvoje. Valstybinio socialinio draudimo kūrimasis ir vystymasis 1991-2004 metais. Socialinio draudimo būtinumas. Statistinės analizės metodologija. Statistinės analizės rodikliai. Statistinės analizės duomenys ir metodai. Pensijų ir socialinių pašalpų kitimo statistinė analizė. Pensijų dinamikos statistinė analizė. Pradiniai statistiniai duomenys. Absoliutiniai pensijų lygių padidėjimai. Išmokėtų pensijų skaičiaus didėjimo tempai. Išmokėtų pensijų skaičiaus padidėjimo tempai. Pensijų padidėjimo tempų vieno procento reikšmės. Vidutiniai pensijų skaičiaus kitimo rodikliai. Vidutinis pensijų lygis. Vidutinis absoliutus pensijų gavėjų prieaugis. Vidutiniai pensijų gavėjų skaičiaus augimo tempai. Vidutiniai padidėjimo (sumažėjimo) tempai. Išmokėtų socialinių pašalpų lygių kitimo analizė (prognozavimas). Socialinės pašalpos gavėjų skaičiaus ir BVP ryšys. Socialinės pašalpos gavėjų skaičiaus ir nusikalstamumo ryšys. Išvados.
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2006-03-21
 • Registruotų lengvųjų automobilių skaičius pagal gamintoją (Vilniaus apskritis)

  Ekonominės statistikos tiriamasis darbas. Įvadas. Teorinė dalis. Santykiniai rodikliai. Laiko eilutės analitiniai rodikliai. Laiko eilutės vidutiniai rodikliai. Dinamikos eilučių prognozavimas. Ryšio kryptis ir stiprumas, koreliacinė – regresinė analizė. Analitinė dalis. Pradiniai ir papildomi duomenys. Rodiklių skaičiavimai. Santykiniai rodikliai. Laiko eilutės analitiniai rodikliai. Laiko eilutės vidutiniai rodikliai. Laiko eilutės prognozės artimiausiam periodui. Išvados.
  Ekonominė statistika, tyrimas(21 puslapis)
  2011-11-09
 • Rizikos teorija verslo sistemose (2)

  Bankroto tikimybės skaičiavimas eksponentinių skirstinių mišinio atveju. Užduotis: Duotam mišiniui rasti bankroto tikimybę, kai procesas sudėtinis Puasono ir iš bankroto tikimybės išraiškos nustatyti reguliavimo koeficientą, ir patikrinti. Rasti: E(X). Apskaičiuoti saugumo garantą. Rasti bankroto tikimybės vaizdą. Vaizdą išreikšti paprastosiomis trupmenomis. Rasti bankroto tikimybės pirmavaizdį. Patikrinti. Rasti reguliavimo koeficientą R. Naudotinos formulės. Sprendimas.
  Ekonominė statistika, namų darbas(5 puslapiai)
  2010-11-24
 • Skurdo ir nelygybės rodiklių apskaičiavimas

  Įvadas. Duomenų aprašomoji statistika. Kiekybiniai duomenys. Pagrindiniai vartojamų charakteristikų apibrėžimai. Namų ūkio dydis. Aprašomoji statistika. Namų ūkio disponuojamos pajamos. Aprašomoji statistika. Namų ūkio vartojimo išlaidos. Aprašomoji statistika. Kokybiniai duomenys. Vieno namų ūkio nario vidutinių išlaidų pasiskirstymo įvertinimas. Hipotezių tikrinimas. Skurdo ir nelygybės rodiklių apskaičiavimas. Skurdo rodiklių apskaičiavimas. Pajamų nelygybės kaime ir mieste įvertinimas Regresinė analizė. Koreliacinė analizė. Išvados. Priedai (3 psl.)
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2009-11-23
 • Statybos sąnaudų kainų indeksai

  Pratarmė. Probleminės srities aprašas. Modelio sudarymas. Stebinių analizė. Preliminari laiko eilutės analizė. Sezoninio lago įvertinimas. Laiko eilutės sezoniškumo įvertinimas. Trendo modelio sudarymas. Modelio reikšmingumo įvertinimas. Laiko eilutės prognozė. Išvados.
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(21 puslapis)
  2008-11-19
 • Statistika (31)

  1. Tyrimo tikslas – išsiaiškinti, kiek laiko per mėnesį Lietuvos studentai prakalba mobiliuoju telefonu. Tyrimo aprašymas. Tyrimo duomenų analizė. 2. Puasono skirstinys. Stjudento skirstinys. χ2 skirstinys. Uždaviniai. Situacija vieno faktoriaus dispersinei analizei. Situacija dviejų faktorių dispersinei analizei. 3. Laipsninė kreivė. Rodiklinė kreivė. Laipsninė rodiklinė kreivė. Tiesinio trendo kreivė. Riboto augimo kreivė. Sezoniniai svyravimai ir trendo lygtis. Sklaidos diagrama. Prognozė.
  Ekonominė statistika, uždavinys(53 puslapiai)
  2007-03-27
 • Statistika (46)

  4 statistikos uždaviniai ir jų sprendimai. Intervalinė variacinė eilutė, sudaryta jungiamuoju metodu nelygiais intervalais (paskutinis neapibrėžtas). Lietuvos Respublikos (LR) gyventojų skaičius metų pradžioje (tūkst.). Bendrasis kainų indeksas. Kiek procentų padidėjo (sumažėjo) prekių apyvarta, jei parduotų prekių kiekis padidėjo 1,65%? Paaiškinti ekonominę prasmę. Paltų, puspalčių, apsiaustų gamyba (tūkst. vnt.).
  Ekonominė statistika, namų darbas(12 puslapių)
  2008-01-25
 • Statistika (84)

  1 užduotis. Lietuvos savivaldybių darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2007 metais. 2 užduotis. N apskrities namų ūkių piniginės pajamos ir vartojimo išlaidos, skaičiuojant vienam ūkio nariui 2007 m. 3 užduotis. Duomenys apie N įmonės dirbančiuosius 2007 metais. 4 užduotis. Sudaryti paprastos suvestinės lentelės maketą, iš kurios būtų matyti fakulteto studentų pasiskirstymas pagal gyvenamąją vietą (miestas, kaimas) ir lytį 2003 – 2007 metais. Lentelės turinį (skiltys) išdėstyti: a) paprastai; b) kombinuotai. Suformuluoti lentelės pavadinimą. 5 užduotis. 3 ūkio vasarinių miežių derlingumas. 3 ūkio vasarinių miežių derlingumas. 6 užduotis. 1 lentelė. Studentų skaičius Lietuvos kolegijose. Studentų skaičiaus dinamika Lietuvos kolegijose. 7 užduotis. 30-34 metų amžiaus studentų skaičius Lietuvos universitetuose. 30-34 metų amžiaus Lietuvos universitetų studentų pasiskirstymas pagal studijų pakopas ir jų dinamiką. 8 užduotis. Lietuvos namų ūkių disponuojamos pajamos 2007 metais. Lietuvos namų ūkių disponuojamų pajamų pasiskirstymas 2007 metais. 9 užduotis. N įmonės dirbančiųjų darbo užmokestį 2009 metų vasario mėn. lyginant su sausio mėnesiu, buvo planuota padidinti 12 proc., o faktiškai tepadidėjo 5 proc. Kaip įvykdytas darbo užmokesčio didinimo planas? 10 užduotis. 19 – 21 ūkių bulvių auginimo ir ekonominiai rodikliai 2007 metais. 11 užduotis. 19 AB darbuotojų skaičius 2008 metų birželio mėnesį. 12 užduotis. 1 lentelė. 19 AB darbuotojų skaičius 2008 m. 13 užduotis. 1 lentelė. 19-21 ūkių bulvių auginimo ekonominiai rodikliai. 14 užduotis. Augalinio aliejaus gamyba Lietuvoje Augalinio aliejaus gamybos dinamika Lietuvoje. 15 užduotis. Lietuvoje pagamintų žemės ūkio produktų kiekiai ir kainos. 16 užduotis. Naudojant 15 uždavinio duomenis apskaičiuoti kaip pakito pagamintų produktų vertė 2007 metais palyginti su 2005 metais ir nustatyti kokią įtaką tam turėjo: produktų kiekio pokyčiai; kainų pokyčiai. Nustatyti absoliutines prekių vertės pokyčių sumas. 17 užduotis. 19 ūkio gamybiniai ir ekonominiai rodikliai. 18 užduotis. Naudojant 17 uždavinio duomenis apskaičiuoti kaip pakito darbo laiko sąnaudos. 2006 metus palyginti su 2005 metais ir nustatyti kokią įtaką tam turėjo žemės ūkio produktų kiekiai ir darbo našumo pokyčiai.
  Ekonominė statistika, laboratorinis darbas(27 puslapiai)
  2011-01-07
 • Statistika: veikiančių ūkio subjektų skaičius Klaipėdos apskrityje

  Įvadas. Statistinės priemonės, panaudotos atliekant statistikos tyrimą. Statistinės lentelės. Grafinis statistinių duomenų vaizdavimas. Santykiniai dydžiai. Vidutiniai dydžiai. Statistinės informacijos variacijos rodikliai. Dinamikos eilučių rodikliai. Dinamikos eilučių prognozavimas. Dinamikos eilučių ekstrapoliacija. Prognozavimas panaudojant trendo projekciją. Ekonominių ryšių veikiančių ūkio subjektų skaičiaus tyrime ypatumai. Klaipėdoje veikiančių ūkio subjektų skaičiaus statistinis tyrimas. Duomenų suvedimas į lenteles. Veikiančių ūkio subjektų skaičiaus kitimo atvaizdavimas grafikuose. Vidutiniai dinamikos eilučių kitimo rodikliai.
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(32 puslapiai)
  2007-09-19
 • Statistikos tiriamasis darbas: įmonės veiklos analizė

  Įvadas. Tyrimo tikslas: išanalizuoti finansinę veiklą ir pardavimų pajamas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo metodai. Tyrimo rezultatų analizė. Dinaminės eilutės rodiklių tyrimo analizė. Pelno (nuostolio) absoliutinis padidėjimas (sumažėjimas). Vidutinis absoliutinis padidėjimas (sumažėjimas). Didėjimo (mažėjimo) tempas. Vidutinis didėjimo (mažėjimo) tempas. Padidėjimo (sumažėjimo) tempas. Vidutinis padidėjimo (sumažėjimo) tempas. Vidurkių tyrimo analizė. Išvados, siūlymai.
  Ekonominė statistika, analizė(11 puslapių)
  2007-12-14
Puslapyje rodyti po