Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Psichologija
Rūšiuoti pagal
 • Bendroji ir teisės psichologija

  Psichologija. Pagrindinės psichologijos kryptys. Pažinimas kaip socialinės informacijos apdorojimas. Organizacija (informacijos reprezentacija atmintyje). Informacijos atkūrimas ir sprendimo priėmimas. Atmintis. Užmiršimas. Atminties sutrikimai. Atminties gerinimas. Mokymasis. Išmokimo tipai. Asmenybės teorijos. William H. Sheldon. S. Freud. Asmenybės struktūra. Įtampos šalinimo būdai. Vystymosi stadijos. Socialinis elgesys. Tarpasmeniniai konfliktai ir jų sprendimas. Pagrindinės tarpasmeninių konfliktų sprendimo strategijos. Pagalbos psichologija. Liudytojų psichologija. Papildomos apklausos priemonės. Įtariamųjų apklausa. Melagingo prisipažinimo tipai. Melo atskleidimas. Meluojama dėl kelių priežasčių. Informacija perduodama trim būdais. Poligrafai (melo detektoriai). Procedūrinis teisingumas.
  Psichologija, konspektas(26 puslapiai)
  2010-09-17
 • Bendroji ir teisės psichologija (2)

  Įvadinė paskaita. Psichologijos istorija. Pagrindinės psichologijos kryptys. Psichologijos šakos (sritys). Teisės psichologija. Šiuolaikinės teisės psichologijos praktinio pritaikymo sritys. Psichologijos tyrimo metodas. Tyrimo metodų sistema. Tyrimo technikos. Testų tipai. Tyrimo strategijos. Tyrimo etapai. Psichologinių tyrimų etika. Psichologo profesinė etika. Teisės psichologo profesinė etika. Pagrindinės teisės psichologo profesinės etikos dilemos. Psichika. Ypatingosios sąmonės būsenos – miegas. Psichikos struktūra. Freud psichikos sandaros samprata. Psichinių reiškinių rūšys. Ypatingos sąmonės būsenos – miegas. Pažinimas kaip socialinės informacijos apdorojimas. Pažinimas. Pojūčių klasifikacija. Jutimas – pagrindiniai dėsniai. Socialinės informacijos apdorojimo etapai. Kategorizacija. Organizacija (informacijos reprezentacija atmintyje). Kognityvinės reprezentacijos pavyzdžiais modelis. Suskirstytos rezprezentacijos modelis. Informacijos atkūrimas ir sprendimo priėmimas. Kognityvinis disonansas. Perdėta savikliova. Euristikos. Atmintis. Mokymasis. Freud. Freud psichikos samprata. Neįsisamoninti psichiniai reiškiniai. Asmenybės struktūra. Asmenybės varomosios jėgos. Įtampos šalinimo būdai. Gynybiniai mechanizmai. Ego gynybinių mechanizmų bruožai. Gynybiniai mechanizmai. Vystymosi stadijos. Tyrimo metodai. Socialinis elgesys. Socialinis vaidmuo. Aplinkybės, kurios didina konformistiškumą. Stanley Milgram eksperimentas ir paklusimo priežastys. Kodėl piliečiai paklūsta arba nepaklūsta įstatymams? Pagalbos psichologija. Pagrindinės tarpasmeninių konfliktų sprendimo strategijos. Liudytojų apklausa. Liudytojų parodymų tyrimo metodai. Standartinės liudytojo apklausos trūkumai. Kognityvinis interviu. Kognityvinio interviu etapai. Ar įsiminta informacija prarandama amžiams? Liudytojų parodymų tikslumo ir patikimumo samprata ir vertinimas. Parodymų patikimumo vertinimo būdai. Realybės požymiai, taikomi atliekant parodymų turinio analizę. Liudytojų parodymus veikiantys veiksniai. Situacijos veiksniai. Veiksniai, susiję su liudytoju. Veiksniai, lemiantys įtariamojo atpažinimo tikslumą. Vaikų apklauso ypatumai. Įtariamųjų psichologija. Įtariamųjų prisipažinimo motyvai. Melo atskleidimas. Fiziologinės reakcijos ir melas: poligrafo panaudojimas. Veiksniai, įtakojantys melo išaiškinimą. Tipiškos klaidos atskleidžiant melą. Vaikų melas.
  Psichologija, konspektas(35 puslapiai)
  2011-06-27
 • Bendroji psichologija

  Psichologijos mokslo objektas, uždaviniai, tyrimo principai ir metodai. Asmenybės samprata, jos struktūra. Asmenybės pažinimo procesai. Asmenybės emocinės valios sferos apibūdinimas. Raidos ir pedagoginė psichologija. Raidos ir psichologijos objektas. Raidos tarpsnio(periodo, stadijos) samprata. Psichikos raida antrojoje vaikystėje. Paauglystė. Pedagoginės psichologijos objektas. Įvadas į mokymą. Moksleivių mokymasis. Mokymosi tipai. Prasmingas ir beprasmis mokymasis. Mokymosi sėkmės veiksniai. Mokymosi motyvacija, jos prigimtis, tipai, žadinimo būdai. Mokymo metodai. Moksleivio vertinimas. Socialinė psichologija. "Aš" vaizdo apibūdinimas, arba iš kur aš žinau, kad aš tikrai esu aš. "Aš" vaizdo įsisąmoninimas. "Aš" vaizdo pastovumas. "Aš" vaizdo turinys. Savęs vertinimas. Žmonių grupės. Tarpasmeniniai santykiai grupėse. Grupės įtaka asmenybei. Lyderystė. Bendravimo psichologija. Konfliktų psichologiniai ypatumai. Konflikto sprendimo taktikos.
  Psichologija, špera(33 puslapiai)
  2005-07-24
 • Bendroji psichologija (2)

  Įvadas. Mokslinė ir buitinė psichologija. Trumpa psichologijos mokslo raida. W. Wundt'o psichologijos programa. Bihevioristinė psichologija. Psichodinaminė kryptis. Kognityvinė psichologija. Humanistinė psichologija. Psichologijos šakos. Psichologijos tyrimo metodai. Duomenų rinkimo būdai. Tyrimų strategijos. Kūno ir psichikos ryšio problema. Nervų sistemos sandara ir funkcijos. Pažinimo procesai. Jutimai ir suvokimas. Jutimų rūšys. Suvokimas. Suvokimo dėsniai. Dėmesys. Atmintis. Sensorinė, trumpalaikė ir ilgalaikė atmintis. Mąstymas. Problemų sprendimas. Kūrybinis mąstymas. Intelektas. Motyvai. Emocijos. Asmenybės psichologija. Asmenybės samprata. Asmenybės teorijos samprata. S. Freud'o (1856-1939) asmenybės teorija. Asmenybės raida. C.G.Jung (1875-1952) asmenybės teorija. Analitinė psichologija. K. Horney (1885-1952). E. Fromm (1900-1980). G. Allport (1897-1967). C. Rogers (1902-1987). F.Skinner (1904-1990) Operantinio mokymosi teorija. A. Bandura. Socialinio-kognityvinio išmokimo teorija. Socialinė psichologija. Socialinis elgesys. Socialiniai vaidmenys. Socialinis suvokimas. Atribucijos teorija. Nuostatos. Ar elgesys tikrai priklauso nuo nuostatų? Ar elgesys veikia nuostatas? Stereotipai. Stereotipų vaidmuo. Bendravimo psichologija. Emocinis bendravimo aspektas. Bendravimas kaip komunikacija. Bendravimo būdai. Kalbėjimas. Žodinio bendravimo būdai. Klausimai. Dominuoti ar nusileisti? Kokius jausmus sunkiausia išsakyti bendraujant? Klausymasis. Kodėl nesiklausome? Klausymosi lygiai. Kas svarbu klausantis. Kas yra aktyvus klausymasis. Aktyvaus klausymosi metodai. Konfliktai. Konflikto signalai. Socialinė įtaka. Konformizmas ir paklusnumas. Konformizmo priežastys. Paklusnumas. Grupės įtaka. Elgesys stebint kitiems. Socialinis palengvinimas. Socialinis dykinėjimas. Deindividuacija. Socialiniai santykiai. Altruizmas, pagalba. Patrauklumas. Artimumas. Fizinis patrauklumas. Panašumas. Aistringoji meilė. Organizacinės psichologijos apibūdinimas. Darbo motyvacija. Komunikacija organizacijose. Vadovavimo psichologija. Vadovavimo bruožų teorijos. Vadovavimo stilių teorijos. Situacinės vadovavimo teorijos. Darbuotojų atranka.
  Psichologija, konspektas(76 puslapiai)
  2005-11-01
 • Bendroji psichologija (4)

  Psichologijos apibūdinimas. Psichologijos istorijos santrauka. Psichologijos metodai. Psichikos aiškinimas. Sąmonė ir jos būsenos. Jutimas ir suvokimas. Mąstymas. Kalba ir kalbėjimas. Atmintis. Mokymasis. Intelektas. Vaizduotė. Dėmesys.
  Psichologija, špera(15 puslapių)
  2006-06-23
 • Bendroji psichologija (5)

  A blokas. "Kaip užauginti brandų žmogų". Tikslas – mokėti įvertinti brandaus žmogaus bruožus bei suvokti jo vystymosi veiksnius. B blokas. "Atminties tyrimas". Tikslas – išmokti praktiškai atlikti atminties tyrimą ir geriau suvokti atminties ypatumus. C blokas. "Asmenybės teorijų palyginimas. Tikslas – mokėti atskirti, analizuoti bei įvertinti asmenybės teorijas.
  Psichologija, namų darbas(9 puslapiai)
  2006-10-12
 • Bendroji psichologija (6)

  Psichikos komponentai. Psichiniai reiškiniai skirstomi. Psichologijos šakos. Asmenybės samprata, jos struktūra. Konfliktas. Individualumas. Jaudinimo ir slopinimo procesai. Hierarchinių sugebėjimų struktūra. Asmenybės pažinimo procesai. Asmenybės emocinės - valios sferos apibūdinimas. Įžanga. Įkyriosios būsenos. Baimė. Nerimas. Afektas. Fobijos. Agorofobija. Akrofobija. Arachnofobija. Dismorfobija. Eritrofobija. Hidrofobija. Klaustrofobija. Klitrofobija. Ligų baimė. Kancerofofija. Kardiofobija. Venerofobija. Tanatofobija. Nekrofobija. Pirofobija. Noktofobija.
  Psichologija, konspektas(11 puslapių)
  2006-10-18
 • Bendroji psichologija (8)

  Emocijų klasifikacija pagal K. Izardą (C. Izard, 1977). Emocijų funkcijos. Bendravimo būdai. Proksemika. Okuletika. Asmenybės sutrikimai. Nerimo sutrikimai. Fobijos. Somatoforminiai sutrikimai. Disociaciniai sutrikimai. Nuotaikos sutrikimai. Schizofreniniai sutrikimai. Asmenybės sutrikimai. Stresas ir jo įveikimo būdai. Asmenybės struktūra. Postruktūrės. Temperamento skirstymas į tipus. Temperamento skirstymas pagal I. Pavlovą. Svarbu. Charakterio akcentuacijos ir nukrypimai. Charakterio tipai. Psichologija. Psichologijos tikslas. Parapsichologijos ir psichologijos santykis. Psichikos samprata, struktūra ir rūšis. Rūšys. Filogenetinė ir ontogenetinė psichikos raida. Ontogenezinė žmogaus raida pagal Eriką Eriksoną. Laikotarpiai. Psichologijos tyrimo stadijos ir metodai. Mokslinio tyrimo stadijos. Miegas. Meditacija. Hipnozė. Psichika ir smegenys. Trys neuronų rūšys. Funkcinė žmogaus nervų sistemos sandara. Smegenų tyrimai. Smegenų žievė. Jutimas ir suvokimas. Pojūčiai ir jų rūšys. Jutimo slenksčiai. Dėmesys. Suvokimas. Suvokimo organizavimas ir pastovumas. Erdvė. Laikas. Mąstymas. Pagrindinės mąstymo operacijos. Mąstymo struktūra. Mąstymo ypatybės. Išmokimas. Socialinio išmokimo teorija. Kognityvinė teorija. Psichologijos kryptys. Sąvokos.
  Psichologija, konspektas(29 puslapiai)
  2009-02-06
 • Bendroji psichologija (9)

  Psichikos struktūra. Fizinių ir psichinių reiškinių ryšys. Psichologijos tyrimo metodai: tyrimo strategijos. Psichologijos tyrimo metodai: tyrimo technikos. Jutimas ir suvokimas. Pojūčių ir suvokimų rūšys, jų klasifikavimas. Bendrieji pojūčių dėsningumai. Bendrieji suvokimo ypatumai. Dėmesys. Dėmesio rūšys.Dėmesio veiksniai. Dėmesio ypatybės, individualūs dėmesio skirtumai. Atmintis. Atminties rūšys. Atminties veiksniai. Individualūs atminties skirtumai (veiksniai). Atminties procesai. Užmiršimas. Mąstymas. Mąstymo turinio formos (vaizdiniai, sąvokos, sprendimai). Mąstymo operacijos. Mąstymo rūšys, tipai ir raidos stadijos. Emocijos ir jausmai. Emocinių reiškinių savybės, funkcijos ir raiškos formos. Emocijų teorijos. Emocijų ir jausmų formos: elementarios emocijos, afektai, aistros, nuotaikos, stresas, frustracija, aukštesnieji jausmai. Asmenybės aktyvumas ir kryptingumas. Juos įtakojantys veiksniai; poreikiai, motyvai, nuostatos, vertybės ir vertybinės orientacijos, interesai, tikslai, aspiracijos. Temperamentas. Temperamento tipo klasifikacija. Aukštosios nervinės veiklos tipai ir temperamentas. Temperamento tipai ir jų psichologinė charakteristika. Temperamento kintamumo problema. Charakterio bruožai ir asmenybės nuostatos. Charakterio formavimasis. Charakterio akcentuacijos. Intelektas. Intelekto teorijos. Intelektas. Intelektą įtakojantys veiksniai. Intelektas ir amžius. Intelektas ir kūrybiškumas. Intelekto kraštutinumai. Psichologijos mokslo kryptis – psichoanalizė. Z. Froido (Sigmund Freud) asmenybės teorija. Z. Froido (Sigmund Freud) psichikos samprata. Humanistinė psichologija. Masto ir Rodžersas. Klinikinės psichologijos tyrimas. Naujas požiūris į asmenybę. Psichologijos mokslo atsiradimas; objektas, tikslas, uždaviniai. Psichologijos mokslo šakos, ryšiai su kitais mokslais.
  Psichologija, konspektas(15 puslapių)
  2009-08-05
 • Besiskiriančių ir išsiskyrusių šeimų vaikų problemos

  Įvadas. Skyrybų proceso etapai. Skyrybų poveikis skirtingo amžiaus vaikams. Skyrybų poveikis skirtingų lyčių vaikams. Negatyvių poskyrybinių tėvų santykių poveikis vaikui. Tėvų nenoro skirtis "dėl vaikų" neigiamos pasekmės. Laikotarpio po skyrybų svarba tolimesniame vaiko gyvenime. Išvados.
  Psichologija, referatas(18 puslapių)
  2006-03-03
 • Biheviorizmas

  Įvadas. Bihevioristinės krypties apibrėžimas. B.F. Skinerio idėjos. J.B.Vatsono idėjos. Bihevioristų teorijos. Elgesio akcentavimas. Klasikinė sąlyginė reakcija. Operantinis sąlygojimas. Socialinio išmokimo teorija. Bihevioristinės teorijos vertinimas. Išvados.
  Psichologija, referatas(12 puslapių)
  2006-02-08
 • Biheviorizmas, Geštaltpsichologija, Neopsichologija, Kognityvinė psichologija ir Humanistinė psichologija

  Įvadas. Darbo tikslas – išsiaiškinti pagrindinius aspektus apie šias psichologijos kryptis. Biheiviorizmas. Geštaltpsichologija. Neopsichonalizė (neofroidizmas). Kognityvinė psichologija. Humanistinė psichologija. Išvados.
  Psichologija, referatas(9 puslapiai)
  2010-05-19
 • Biheviorizmas, humanizmas psichikos raidoje

  Įvadas. Biheviorizmo teorija. Trys biheviorizmo teorijos. Humanizmo teorija. Humanistinio mokymo principai. Išvados.
  Psichologija, referatas(7 puslapiai)
  2006-05-25
 • Biologiniai psichikos pagrindai: sensorinės sistemos

  3 laboratoriniai darbai. Literatūros apžvalga. TAU ir KAPPA efektai. Darbo priemonės: rašiklis, medinė lazdelė, sekundometras. Darbo eiga: Tau efekto stebėjimas. KAPPA efekto stebėjimas. Išvados. Prisilietimo lokalizavimas. Darbo tikslas: nustatyti, kaip skiriasi dirgiklio prisilietimo lokalizavimas. Rezultatai ir jų aptarimas. Išvados. Dirgiklio lokalizavimas kūno paviršiuje užmerktomis akimis. Darbo tikslas: nustatyti, ar regėjimas turi įtakos odos jautrumui. Išvados.
  Psichologija, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2011-01-25
 • Biologiniai psichikos pagrindai: sensorinės sistemos (2)

  3 laboratoriniai darbai. Literatūros apžvalga. Aklosios dėmės skersmens matavimas. Darbo tikslas. Įsitikinti jog egzistuoja akloji dėmė ir išmatuoti jos diapazoną. Darbo išvados. Spalvų skyrimas. Darbo tikslas: nustatyti ar tiriamasis gerai skiria spalvas, ar jis neturi spalvų skyrimo sutrikimų. Išvados. Teksto, atspausdinto be tarpų skaitymas. Darbo tikslas: įvertinti abiejų tekstų skaitymo ypatumus bei paaiškinti, kas nulemia skaitymo greitį, kas lengvina, o kas trukdo. Išvados.
  Psichologija, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2011-01-25
 • C.G. Jungas "Psichologija ir religija"

  Knygos skaitymo dienoraštis. Įžanga. Pasąmonės autonomiškumas. Dogmos ir natūralūs simboliai. Natūralaus simbolio istorija ir psichologija.
  Psichologija, analizė(5 puslapiai)
  2006-02-09
 • C.G. Jungas "Siela ir mirtis"

  C.G. Jungo kūrinio "Siela ir mirtis" analizė.
  Psichologija, analizė(6 puslapiai)
  2006-04-06
 • Darbas ir žaidimas

  Įvadas. Darbo ir žaidimo veikla. Darbo ir žaidimo prigimtis. Gyvenimo trukmė: poveikis darbui ir žaidimui. Priklausomybė/nepriklausomybė darbe ir žaidime. Darbą ir žaidimą įtakojantys veiksniai. Fiziniai veiksniai. Psichologiniai veiksniai. Socialiniai kultūriniai veiksniai. Aplinkos veiksniai. Politiniai ekonominiai veiksniai. Individualumas darbe ir žaidime. Priklausomybė/Nepriklausomybė darbe ir žaidime. Išvados.
  Psichologija, referatas(6 puslapiai)
  2006-01-24
 • Darbinio streso poveikis darbuotoju asmeninei gerovei ir profesinei veiklai

  Įvadas. Darbo tikslas. Išsiaiškinti darbinio streso poveikį darbuotojų asmeninei gerovei ir profesinei veiklai. Darbo uždaviniai. Stresas ir jo priežastys. Streso požymiai. Streso įveika ir poveikis. Išvados.
  Psichologija, namų darbas(7 puslapiai)
  2010-04-07
 • Depresija (8)

  Įvadas. Kas ta depresija. Psichoanalitinis požiūris. Socialinis – kognityvinis požiūris. Biologinis požiūris. Depresijos gydymas. Skirtumai tarp vyrų ir moterų depresijos. Amžiaus poveikis depresijai.
  Psichologija, referatas(9 puslapiai)
  2007-09-27
Puslapyje rodyti po