Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Teisė>Civilinė teisė

Civilinė teisė (591 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Civilinės teisės sąvoka. Reguliuojami teisiniai santykiai

  Įvadas. Civilinės teisės samprata ir funkcijos. Civilinės teisės sąvoka. Civilinės teisės šaltiniai. Civilinės teisės sistema. Civilinės teisės funkcijos. Reglamentavimo funkcija. Valstybės prievartos legalizavimo ir normavimo funkcija. Informavimo funkcija. Civilinės teisės principai. civilinės teisės principų samprata. Civilinės teisės principų konkurencija. Civilinių santykių teisinio reglamentavimo principai. Civiliniai teisiniai santykiai. Civilinio teisinio santykio samprata. Civilinio teisinio santykio atsiradimas. civilinių teisinių santykių subjektai. Civilinio teisinio santykio objektas. Civilinio teisinio santykio turinys. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(17 puslapių)
  2009-03-24
 • Civilinės teisės sistema

  Civilinės teisės sistemos samprata. Civilinės teisės sistemos antriniai elementai. Bendroji dalis. Šeimos teisė. Daiktinė teisė. Paveldėjimo teisė. Prievolių teisė. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(14 puslapių)
  2008-03-28
 • Civilinės teisės sistemos

  Civilinės teisės sistemos sąvoka. Civilinės teisės sistema – struktūrinė analizė. Civilinės teisės sistema civilinės ir bendrosios teisės šeimose. Kapitalistinių šalių civilinės ir prekybos teisės sistemų vystymosi raida. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(7 puslapiai)
  2005-07-15
 • Civilinės teisės šaltiniai

  Civilinės teisės šaltiniai. Civilinės teisės šaltinių sąvoka. Lietuvos respublikos civilinės teisės šaltinių klasifikacija. Pirminiai civilinės teisės šaltiniai. Antriniai civilinės teisės šaltiniai. Lietuvos respublikos konstitucija. Civilinis kodeksas. Kiti civiliniai įstatymai. Poįstatyminiai aktai. Civilinių įstatymų ir poįstatyminių aktų galiojimo sąlygos. Tarptautinė privatinė teisė. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(9 puslapiai)
  2006-01-12
 • Civilinės teisės šaltiniai (2)

  Įvadas. Civilinės teisės šaltinio samprata. Civilinės teisės šaltiniai kontinentinėje ir anglosaksų teisėje. Lietuvos respublikos civilinės teisės šaltinių klasifikacija. Pirminiai civilinės teisės šaltiniai . Antriniai civilinės teisės šaltiniai. Civiliniai įstatymai ir poįstatyminiai aktai. Lietuvos respublikos konstitucija. Civilinis kodeksas. Išvados. Praktinė užduotis.
  Civilinė teisė, referatas(8 puslapiai)
  2006-02-14
 • Civilinės teisės šeimų sistemos

  Įvadas. Teisės šeimų stiliai. Civilinės teisės šeimos. Romanų – germanų sistema. Anglų – amerikiečių sistema. Religinės teisės sistemos. Tolimųjų Rytų teisės sistemos. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(11 puslapių)
  2009-06-01
 • Civilinės teisės vienodinimo, harmonizavimo tendencijos Europoje

  Lietuva ir teisės harmonizavimo tendencijos Europoje. Europos civilinės teisės kodifikacijos poreikis. Vidinės priežastys harmonizuoti Sąjungos šalių teisę. Sutarčių teisės harmonizacija. Lietuva ir teisės harmonizavimo tendencijos Europoje. Europos civilinės teisės kodifikacijos poreikis. Europos civilinės teisės sandara ir šaknys. Vidinės priežastys harmonizuoti Sąjungos šalių teisę.
  Civilinė teisė, referatas(6 puslapiai)
  2005-10-21
 • Civilinio proceso dalyviai

  Įvadas. Civilinio proceso šalys. Šalių procesinis lygiateisiškumas. Civilinis procesinis veiksnumas. Kuratoriaus paskyrimas. Ieškovas ir atsakovas. Šalių teisės ir pareigos. Tinkama ir netinkama šalis. Procesinis bendrininkavimas. Bendrininkų santykiai. Procesinis teisių perėmimas. Atstovavimas teisme. Išvados. Priedai.
  Civilinė teisė, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2006-02-07
 • Civilinio proceso dalyviai (2)

  PowerPoint pristatymas. Kas yra civilinis procesas? Civilinio proceso dalyviai. Fiziniai asmenys. Juridiniai asmenys. Viešosios teisės juridiniai asmenys. Privatinės teisės juridiniai asmenys. Juridiniai asmenys, nesiekiantys pelno. Civilinio proceso dalyviai, neturintys juridinio asmens teisių.
  Civilinė teisė, pristatymas(11 skaidrių)
  2007-04-13
 • Civilinio proceso stadijos ir civilinis procesas pirmos instancijos teisme

  Įvadas. Civilinio proceso stadijos ir jų paskirtis. Ieškinė Teisena. Teisingumas. 135 straipsnis. Civilinės bylos, teismingos apylinkės teismui. 136 straipsnis. Civilinės bylos, teismingos apygardos teismams. 136 straipsnis. Civilinės bylos, teismingos tik Vilniaus apygardos teismui. 136 straipsnis neteko galios. 136 straipsnis. Bylos, teismingos administraciniam teismui. 137 straipsnis. Ieškinio pareiškimas pagal gyvenamąją vietą. 138 straipsnis. Teisingumas pagal ieškovo pasirinkimą. 139 straipsnis. Išimtinis teisingumas. 140 straipsnis. Sutarties teisingumas. 141 straipsnis. Kelių tarpusavyje susijusių bylų teismingumas. 142 straipsnis. Teismo priimtos savo žinion bylos perdavimas kitam teismui. 143 straipsnis. Bylos perdavimas iš teismo, kuriam ji teisminga, kitam teismui. 144 straipsnis. Ginču dėl teismingumo neleistinumas. 145 straipsnis. Bylos perdavimas užsienio valstybės teismui. Ieškinio Pareiškimas. 146 straipsnis. Ieškinio pareiškimo forma ir turinys. 147 straipsnis. Neteko galios. 148 straipsnis. Ieškinio pareiškimo priedai. 149 straipsnis. Kelių ieškininių reikalavimų sujungimas ir išskyrimas. 150 straipsnis. Civilinių bylų pareiškimų priėmimas. 151 straipsnis. Pareiškimo trūkumų šalinimas. 152 straipsnis. Priešieškinio pareiškimas. 153 straipsnis. Sąlygos, kuriomis teismas priima priešieškinį. 154 straipsnis. Priešieškinio pareiškimo taisyklės. Išvados.
  Civilinė teisė, konspektas(12 puslapių)
  2010-01-13
 • Civilinio proceso teisė (2)

  Išieškotų sumų paskirstymas tarp išieškotojų. Civilinio proceso teisės reguliavimo dalykas. Proceso atnaujinimas dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių. Civilinio proceso teisės sąvoka ir metodas. Įrodinėjimo pareiga. Kasacinės instancijos teismo teisės. Civilinės metrikacijos įrašų neteisingumo nustatymas. Pasirengimo teisminiam bylos nagrinėjimui tvarka. Atstovavimo teisme sąvoka ir rūšys. Apeliacinio skundo nagrinėjimas. Ieškinio sąvoka ir elementai. Teismo leidimų išdavimas. Ieškinio užtikrinimas. Kasacinio skundo nagrinėjimas. Civilinio proceso teisės šaltiniai. Liudytojų parodymai. Atstovo procesinė teisinė padėtis. Išieškojimas iš fizinių asmenų turto. Parengiamoji teismo posėdžio dalis. Procesinis teisių perėmimas. Civilinio proceso teisės principai. Civilinės bylos sustabdymas. Juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymas. Atsisakymas priimti ieškininį pareiškimą. Tinkama ir netinkama šalis. Fizinio asmens pripažinimo nežinia kur esančiu ir paskelbimas mirusiu. Dalyvaujančių byloje asmenų samprata. Civilinės bylos nutraukimas. Daiktiniai įrodymai. Šalių sąvoka, jų procesinės teisės ir pareigos. Teisminiai ginčai ir sprendimo priėmimas bei paskelbimas. Įrodinėjimo dalykas. Prarastos teismo ar vykdomosios bylos atkūrimas. Rašytiniai įrodymai. Šaukiamoji teisena. Kreipimosi į teismą tvarka. Įvaikinimo bylų nagrinėjimas. Civilinis procesinis teisnumas ir veiksnumas. Dėl santuokos nutraukimo dviejų sutuoktinių sutikimu ar vieno iš jų pareiškimu. Teisė į ieškinį. Teismo išlaidų paskirstymas. Dėl alimentų nepilnamečiams vaikams išieškojimo, kai nėra ginčo. Fizinio asmens pripažinimas neveiksniu arba ribotai veiksniu. Procesinis bendrininkavimas. Bylos nagrinėjimas iš esmės teismo posėdyje. Nepilnamečio pripažinimas visiškai veiksniu (emancipacija). Prokuroro dalyvavimas civiliniame procese. Kasacinio apskundimo objektas ir tvarka. Advokato teisinė padėtis civiliniame procese. Išieškojimas iš įmonių, įstaigų, organizacijų turto. Atsakovo interesų gynimo būdai. Pareiškimo palikimas nenagrinėtu. Bendrosios teismų sprendimų vykdymo taisyklės. Įrodinėjimo sąvoka ir subjektai. Civilinių bylų teismingumas ir jo rūšys. Globos arba rūpybos bylų nagrinėjimas. Skundų, paduodamų dėl notarų ir notarinius veiksmus atliekančių įstaigų, pareigūnų, išsprendimas. Šalių ir trečiųjų asmenų paaiškinimai. Turto pripažinimas bešeimininkiu ir nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymas. Civilinių bylų žinybingumas ir jo rūšys. Įrodymų sąvoka ir rūšys. Ypatingos teisenos esmė.
  Civilinė teisė, špera(22 puslapiai)
  2006-10-29
 • Civilinio proceso teisė (3)

  Civilinio proceso teisės samprata, dalykas ir metodas. Civilinis procesas: kitos subjektinių teisių ir interesų gynimo bei ginčo sprendimo formos. Teisė į teisminę gynybą – viena pagrindinių asmens teisių. Teisė į gynybą Lietuvos respublikos Konstitucijoje ir kituose teisės šaltiniuose. Civilinio proceso teisės atribojimas nuo kitų teisės šakų. Civilinio proceso ryšys su materialiosiomis teisės šakomis. Civilinio proceso teisės funkcijos ir uždaviniai, tikslai. Civilinio proceso teisės dalykas ir metodas. Civilinio proceso teisės sąvoka ir sistema. Civilinio proceso modeliai ir jų esmė. Civilinio proceso teisės raida Lietuvoje. Civilinio proceso modelis Lietuvos civilinio proceso teisėje. Civilinio proceso samprata ir esmė, skirtumas nuo civilinio proceso teisės. Civilinio proceso teisenos. Civilinio proceso stadijos. Tarptautinio civilinio proceso sąvoka ir reguliavimo sritis. Civilinio proceso teisės mokslas. Civilinio proceso teisės mokymo disciplina. Šiuolaikinės civilinio proceso teisės raidos tendencijos. Civilinio proceso teisės šaltiniai. Civilinio proceso teisės šaltinių samprata. Teisės šaltinių klasifikacija. Tiesioginiai teisės šaltiniai. Netiesioginiai (antriniai) šaltiniai. Civilinio proceso teisės vienodinimas. Tarptautinio civilinio proceso teisės šaltiniai. Civilinio proceso teisės normos ir jų ypatumai. Civilinio proceso teisės normos galiojimas laiko atžvilgiu, teritorijoje ir asmenims. Laiko atžvilgiu. Galiojimas teritorijoje. Galiojimas asmenims. Įstatymo ir teisės analogija civiliniame procese. Civilinio proceso teisės principai. Civilinio proceso teisės principų samprata. Civilinio proceso teisės principų reikšmė. Civilinio proceso teisės principų sistema ir tarpusavio ryšys. Civilinio proceso teisės principų klasifikavimas. Atskirų civilinio proceso teisės principų turinys. Teisminės gynybos prieinamumo ir universalumo principas. Teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismas. Teisės į teisingą (sąžiningą, tinkamą) teismo procesą. Teisėjų nepriklausomumo ir nešališkumo principas. Teismo proceso viešumo principas. Šalių procesinio lygiateisiškumo principas. Teismo proceso kalbos principas. Žodiškumo principas. Betarpiškumo principas. Bylos nagrinėjimo nepertraukiamumo ir teisėjų sudėties nekintamumo principas. Rungimosi principas. Dispozityvumo principas. Teismo sprendimo priėmimo slaptumo principas. Teisės būti išklausytam principas. Teisėjo vadovavimo procesui principas. Laisvo įrodymų vertinimo principas. Draudimo piktnaudžiauti procesu principas. Proceso koncentracijos (operatyvumo) principas. Proceso ekonomiškumo principas. Kooperacijos principas. Teismo sprendimo privalomumo principas. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos (VGTP) principas. Teismo pareigos aiškinti ir taikyti įstatymus vadovaujantis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo kriterijais principas. Civiliniai procesiniai teisiniai santykiai ir jų subjektai. Civilinių procesinių teisinių santykių (CPTS) samprata ir bruožai. Civilinių procesinių ir materialiųjų teisinių santykių sąveika. CPTS atsiradimo, pasikeitimo ir nutraukimo pagrindai. CPTS elementai. CPTS subjektai, jų klasifikavimas. Proceso dalyviai: dalyvaujantys byloje asmenys, kiti proceso dalyviai. Civilinis procesinis teisnumas ir veiksnumas. Fiziniai ir juridiniai asmenys, valstybė - civilinių procesinių teisinių santykių subjektai. Fiziniai asmenys - civilinių procesinių teisinių santykių subjektai. Juridiniai asmenys - civilinių procesinių teisinių santykių subjektai. Valstybė - civilinių procesinių teisinių santykių subjektas. Teismas - privalomas civilinių procesinių teisinių santykių subjektas. Teismo vaidmuo šiuolaikinėje visuomenėje. Teismų ir teisėjų atsakomybė. Teismo vaidmuo civiliniame procese. Teismo išaiškinimo pareiga. Teismo sudėtis. Teisėjo ir kitų civilinio proceso dalyvių nušalinimo pagrindai ir tvarka. Neleistinumas teisėjui pakartotinai dalyvauti nagrinėjant bylą. Civilinio proceso šalys. Civilinio proceso šalių samprata. Ieškovas ir atsakovas. Šalis materialiąja ir procesine teisine prasme. Šalių esminiai bruožai. Šalių procesinės teisės ir pareigos. Šalių pareiga rūpintis civilinio proceso skatinimu. Tinkama ir netinkama šalis. Netinkamos šalies pakeitimas tinkama. Procesinis bendrininkavimas. Bendrininkavimo rūšys. Privalomasis ir fakultatyvinis bendrininkavimas. Procesinis teisių perėmimas. Tretieji asmenys civiliniame procese. Tretieji asmenys civiliniame procese: samprata, požymiai, rūšys ir reikšmė. Tretieji asmenys, pareiškiantys savarankiškus reikalavimus; jų skirtumai nuo ieškovo. Tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų. Jų skirtumas nuo bendrininkų ir nuo netinkamos šalies. Trečiųjų asmenų procesinės teisės ir pareigos. Viešojo intereso gynimas civiliniame procese. Prokuroro, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų bei fizinių asmenų, ginančių viešąjį interesą, dalyvavimo civiliniame procese pagrindai, tikslas ir formos, procesinės teisės ir pareigos. Prokuroro (P) dalyvavimas civiliniame procese. Valstybės ar savivaldybių institucijų bei kitų asmenų, ginančių viešąjį interesą, dalyvavimas civiliniame procese. Valstybės ir savivaldybių institucijų įtraukimas arba jų įstojimas į procesą duoti išvadą byloje. Grupės ieškinys.
  Civilinė teisė, konspektas(60 puslapių)
  2007-05-04
 • Civilinio proceso teisė (4)

  Civilinis procesas ir kitos subjektinių teisių ir interesų gynimo bei ginčų sprendimo formos. Arbitražas. Teisminės gynybos privalumai. Teisė į teisminę gynybą, kaip viena pagrindinių asmens teisių. Teisė į teisminę gynybą Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir kituose teisės šaltiniuose. Civilinio proceso teisės atribojimas nuo kitų teisės šakų. Civilinio proceso teisės dalykas. Civilinio proceso teisės metodas. Civilinio proceso teisės sąvoka ir sistema. Civilinio proceso samprata ir esmė, skirtumas nuo civilinio proceso teisės. Civilinio proceso modeliai ir jų esmė. Civilinio proceso modelis Lietuvos civilinio proceso teisėje. Civilinio proceso teisenos. Civilinio proceso stadijos. Civilinio proceso teisės mokslas. Civilinio proceso teisės raida Lietuvoje. Šiuolaikinės civilinio proceso teisės ir jos doktrinos raidos tendencijos. Šaltinių samprata. Šaltinių sistema ir klasifikacija. Civilinio proceso teisės vienodinimas. Civilinio proceso teisės normos. Teisės normų galiojimas. Teisės ir įstatymų analogija. Civilinio proceso teisės principai. Civilinio proceso teisės principų samprata ir sistema. Civilinio proceso teisės principų klasifikavimas. Civilinio proceso teisės principų reikšmė. Atskirų civilinio proceso teisės principų turinys ir jų tarpusavio ryšys. Civiliniai procesiniai santykiai. Civilinių procesinių santykių dalyviai. Proceso dalyviai. Civilinis procesinis veiksnumas. Teismas. Teismo sudėtis. Teisėjų ir kitų dalyvių nušalinimas. Neleistinumas teisėjui pakartotinai dalyvauti nagrinėjant bylas. Civilinio proceso šalys. Tretieji ir kiti asmenys civiliniame procese. Tretieji asmenys civiliniame procese: samprata, požymiai, rūšys, ir reikšmė. Tretieji asmenys, pareiškiantys savarankiškus reikalavimus. Jų skirtumai nuo ieškovo. Trečiųjų asmenų procesinės teisės ir pareigos. Viešojo intereso gynimas civiliniame procese.
  Civilinė teisė, konspektas(18 puslapių)
  2007-05-24
 • Civilinio proceso teisė (5)

  Civilinio proceso teisės sąvoka, dalykas, sistema, šaltiniai. Civilinio proceso teisės principai. Konstituciniai principai. Civilinio proceso teisės principai, įtvirtinti kituose įstatymuose. Civiliniai procesiniai teisiniai santykiai ir subjektai. Civilinių procesinių teisinių santykių ypatumai. Šalys, jų teisės ir pareigos. Procesinis teisių perėmimas, netinkamos šalies pakeitimas tinkama. Trečiųjų asmenų sąvoka, rūšys, procesinės teisės ir pareigos. Atstovavimo sąvoka ir rūšys. Atstovo procesinė padėtis, įgalinimų įforminimas. Civilinių bylų priskirtinumas. Civilinių bylų teismingumas. Civiliniai procesiniai terminai. Bylinėjimosi išlaidos. Teismo nuobaudos. Įrodinėjimo sąvoka ir tikslas. Įrodymų sąvoka ir klasifikacija. Įrodinėjimo priemonės civiliniame procese. Teisminiai pavedimai ir įrodymų užtikrinimas. Procesinių dokumentų rūšys. Ieškinio sąvoka, turinys, pareiškimo teismui tvarka. Atsakovo interesų gynimo procesinės priemonės. Pasirengimo bylų nagrinėjimui teismo posėdyje būdai. Laikinosios apsaugos priemonės. Teismo posėdis ir jo sudedamosios dalys. Šalių ir kitų bylos dalyvių neatvykimo į teismo posėdį pasekmės. Teismo sprendimų rūšys, turinys, priėmimo ir paskelbimo tvarka. Teismo nutartys. Civilinės bylos nagrinėjimo atidėjimas. Bylos sustabdymas ir baigimas nepriėmus sprendimo. Atskirų kategorijų civilinių bylų nagrinėjimo ypatumai. Ypatingosios teisenos esmė. Atskirų ypatingosios teisenos bylų kategorijų nagrinėjimo ypatumai. Apeliacijos esmė ir reikšmė. Neįsiteisėjusių teismo sprendimų ir nutarčių apskundimo tvarka. Apeliacinio skundo nagrinėjimo tvarka. Apeliacinės instancijos teismo teisės. Kasacijos esmė ir reikšmė. Kasacinio apskundimo tvarka. Bylos nagrinėjimas kasacine tvarka. Proceso atnaujinimo pagrindai ir tvarka. Vykdymo proceso esmė ir reikšmė, dalyviai. Vykdomieji dokumentai. Teismų sprendimų, nutarčių ir nutarimų vykdymo tvarka. Priverstinio vykdymo priemonės. Užsienio valstybių teismų pavedimų ir sprendimų vykdymo tvarka Lietuvoje. Lietuvos Respublikos (LR) teismų kreipimosi su pavedimas į užsienio teismus tvarka.
  Civilinė teisė, konspektas(74 puslapiai)
  2008-03-17
 • Civilinio proceso teisė (6)

  Skirta civilinio proceso teisės kvalifikacinio egzaminui. Civilinio proceso esmė, principai, šios teisės šakos santykis su kitomis teisės šakomis. Civilinio proceso teisės teisinis reglamentavimas. Konstitucijos ir Tarptautinių teisės aktų reikšmė Civilinio proceso teisei. Civilinių procesinių teisinių santykių pažymiai. Šalių ir dalyvaujančių byloje asmenų rūšys, jų teisės, pareigos. Viešojo intereso turinys ir jo gynimo būdai Civilinio proceso tvarka. Subjektai, ginantys viešąjį interesą procese. Atstovavimo instituto esmė. Atstovų rūšys, atstovavimo forma. Asmenys, galintys būti atstovais teisme Teismingumo esmė civiliniame procese. Teismo sudėties ypatumai instancinėje teismų sistemoje. Nušalinimo pagrindai ir tvarka. Įrodinėjimo esmė ir etapai. Įrodinėjimo priemonių rūšys. Aplinkybės, kurių nereikia įrodinėti. Procesinių terminų instituto esmė procese. Procesinių terminų rūšys atskiriems procesiniams veiksmams. Bylinėjimosi išlaidų požymiai. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklės. Subjektai ir sąlygos atleisti nuo bylinėjimosi išlaidų. Šalių procesinių dokumentų rūšys ir jų paskirtis procese. Civilinės bylos iškėlimo sąlygos. Laikinųjų apsaugos priemonių rūšys ir esmė. Sprendimus tvarka.užsienio valstybės teisme patvirtintų taikos sutarčių ir teismo nutarčių pripažinimo ir leidimo vykdyti tvarka. Teismo proceso formos. Teismo sudėties ypatumai instancinėje teismų sistemoje. Sankcijos už proceso tvarkos pažeidimą ir įpareigojimų nevykdymą. Teismo procesinių dokumentų rūšys ir forma. Teismo sprendimo galia. Sprendimų rūšys. Ypatingosios teisenos bylų kategorijų nagrinėjimo ypatumai, ginčo ir ypatingosios teisenos santykis. Vykdymo proceso teisinis reglamentavimas. Vykdymo proceso subjektai, vykdymo proceso dokumentai. Išieškojimo ypatumai. Tarptautinio ir nacionalinio teisingumo santykis procese. Lietuvos Respublikos teismams neteismingų bylų rūšys. Užsienio teismų (arbitražų) sprendimų pripažinimo sąlygos ir tvarka.
  Civilinė teisė, špera(25 puslapiai)
  2009-05-27
 • Civilinio proceso teisės normų ypatumai

  Įvadas. Skiriamieji civilinio proceso teisės normų bruožai. Civilinio proceso teisės normų galiojimas. Civilinio proceso teisės normų galiojimas laiko atžvilgiu. Civilinio proceso teisės normų galiojimas teritorijos atžvilgiu. Civilinio proceso teisės normų galiojimas asmenų atžvilgiu. Civilinio proceso teisės normų aiškinimas. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(18 puslapių)
  2011-02-21
 • Civilinio proceso teisės santykių subjektai ir jų klasifikacija

  Įvadas. Civilinio proceso teisės subjektai. Teismai. Civilinio proceso šalys. Šalių procesinės teisės ir pareigos. Tretieji asmenys. Kiti proceso dalyviai. Išvados.
  Civilinė teisė, kursinis darbas(18 puslapių)
  2008-03-05
 • Civilinio proceso tikslai

  Civilinio proceso mokyklos. Liberaliojo civilinio proceso mokykla. Socialinio civilinio proceso mokykla. Civilinio proceso tikslai pagal F.Kleiną. Specialieji civilinio proceso tikslai. Civilinio proceso teisės tikslai. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(21 puslapis)
  2005-09-28
 • Civilinio teisinio santykio subjektai. Pagrindiniai daiktinės teisės bruožai

  PowerPoint pristatymas. Civilinio teisinio santykio subjektai. Pagrindiniai daiktinės teisės bruožai.
  Civilinė teisė, pristatymas(5 skaidrės)
  2008-01-03
 • Civilinis ir baudžiamasis procesas pagal Lietuvos statutus

  Įžanga. Civilinis ir baudžiamasis procesas pagal Lietuvos statutus. Svarbiausi Teismo proceso bruožai pagal Lietuvos Statutus. Teismo proceso eiga. Įrodinėjimo priemonės Lietuvos statutuose. Liudytojų ir priesaikos pagalbininkų institutai Lietuvos Statutuose. Prisipažinimas. Daiktiniai įkalčiai. Ritualinė priesaika. Formalių įrodymų teoriją. Teismo sprendimų ir nuosprendžių vykdymo problemos ir mėginimai jas išspręsti. Nešališki sprendimai ir nuosprendžiai. Sprendimas. Nuosprendžių nevykdymas. Teismo proceso vengimas. Išvados.
  Civilinė teisė, namų darbas(7 puslapiai)
  2009-11-18
Puslapyje rodyti po