Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Kalbų studijos

Kalbų studijos (169 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Semantika

  Semantika kaip mokslo šaka. Semantikos raida. Pagrindinės semantikos kryptys ir jų atstovai. Bendrieji semiotikos teiginiai. Ženklo bruožai. Žodžio kaip ženklo funkcijos. Reikšmė. Leksinė ir gramatinė žodžio reikšmės. Frazeologizmai, jų klasifikacija. Frazeologizmai gimtojoje ir studijuojamoje kalboje. Semema. Sema. Semų tipai: denotacinės ir konotacinės semos. Konotacinė reikšmė. Konotacijos tipai: emocinis, vaizdinis, stilistinis komponentai. Žodžio reikšmės vertės: sintagminė vertė. Žodžio valentingumas. Semantinės funkcijos (agento, percepiento, instrumento, lokatyvo ir kt.). Distribuciniai žodžių tarpusavio santykiai. Paradigminė vertė. Leksinės-semantinės opozijos tipai: privatyvinė, gradualinė, ekvipolentinė, dizjunkcinė, nolinė opozicija. Leksinė-semantinė paradigma. Semantinis laukas. Derivacinė vertė. Žodžio darybos elementai. Darybinės paradigmos. Semantinė derivacija. Reikšmės komponentinė struktūra ir jos tyrimo būdai. Reikšmės komponentinė analizė. Leksikografija. Žodynų tipai. Sintaksinis kalbos struktūros lygmuo. Žodžių junginiai, jų tipai. Sintaksinių ryšių tipai: prijungimas, sujungimas, predikatyvumas. Sakinys. Sakinio požymiai. Modalumas. Modalumo raiškos priemonės. Modaliniai sakinių tipai. Sakinių klasifikacija pagal struktūrą: vientisiniai ir sudėtiniai sakiniai. Vientisinių sakinių klasifikacija. Sakinio branduolys. Sakinio modelio tipai. Sudėtinių sakinių klasifikacija. Tekstas. Jo bruožai. Teksto struktūrinis, prasminis, komunikacinis vientisumas. Teksto rišlumo priemonės: referencija, substitucija, elipsė, konjukcija. Leksinės rišlumo priemonės: kolokacija, reiteracija. Teksto komunikacinė funkcija. Funkcinis stilius, registras, žanras.
  Kalbų studijos, konspektas(5 puslapiai)
  2005-09-07
 • Semantiniai žodžių tipai

  Įžanga. Semantiniai žodžių tipai. Homonimai. Antonimai. Paronimai. Sinonimai. Jų pavyzdžiai. Išvados.
  Kalbų studijos, referatas(9 puslapiai)
  2006-01-26
 • Senoji anglų kalba

  PowerPoint pristatymas. Anglų kalba. Anglų kalba yra valstybinė arba de facto valstybinė kalba šiose valstybėse. Fonetika. Abėcėlė. Senosios anglų kalbos balsių pakitimai. Alfabetas. Gramatika. Daiktavardis. Skirstomi pagal kamieną. Skirstomi. Būdvardis. Būdvardžių laipsniai. Veiksmažodžiai pagal kamieną gali būti stiprieji. Veiksmažodžiai pagal kamieną gali būti silpnieji. Žodynas. Senojoje anglų kalboje galima suskaičiuoti apie 600 skolinių. Veiksniai įtakoję kalbos pakitimus.
  Kalbų studijos, pristatymas(16 skaidrių)
  2008-12-15
 • Senųjų raštų rašybos ypatumai

  PowerPoint pristatymas. Pratarmė. Raštas Lietuvoje. Šiek tiek gramatikos. Raštas. Lietuviški žodžiai lenkiškuose tekstuose. Knygos. Raštų slavizmai. Garsai lietuvių kalboje. Lietuvių vardynas. Seniausias lietuviškas tekstas. Paskutinis pasisakymas.
  Kalbų studijos, pristatymas(35 skaidrės)
  2007-05-09
 • Sintaksė

  Įvadas. Sintaksė. Sintaksė anglų kalboje (keletas sakinių modelių). Sintaksinio nagrinėjimo tvarka (lietuvių kalboje). Vientisinis sakinys. Nagrinėjimas žodžiu. Tiesioginė kalba. Sudėtinis sakinys. Sakinių su tiesiogine kalba sintaksinė sandara. Bendrinė kalba (anot Alekso Girdenio). Sakinys prancūzų kalboje. Vientisinis sakinys. Vientisinis sakinys. Pagrindinės sakinio dalys. Veiksnys. Tarinys. Žodžių tvarka.
  Kalbų studijos, referatas(13 puslapių)
  2006-06-13
 • Sintaksės konstrukcijos

  Įvairių sintaksės konstrukcijų pavyzdžiai. Subjektiniai žodžių junginiai ir jų raiška: Daiktavardžio vardininkas. Kilmininkas su neveikiamosios rūšies dalyviu. Neapibrėžto kiekio kilmininkas. Neiginio kilmininkas. Naudininkas su beasmeniais veiksmažodžiais. Naudininkas su padalyviu. Objektiniai žodžių junginiai ir jų raiška: Viduriniais linksniais. Prielinksninėmis konstrukcijomis. Objektine bendratimi. Vardininkas su neveikiamosios rūšies dalyviu. Veiksmažodis su padalyviu. Atributiniai žodžių junginiai ir jų raiška: Būdvardžiu. Būdvardiškuoju žodžiu. Įvairiais linksniais. Prielinksninėmis konstrukcijomis. Bendratimi. Veiksmažodiniu daiktavardžiu. Aplinkybiniai žodžių junginiai ir jų raiška: Dalyviais, pusdalyviais, padalyviais su veiksmažodžiais. prielinksninėmis konstrukcijomis. Prieveiksmiais. Įvairiais linksniais. Predikatyvų žodžių junginiai ir jų raiška. Sudurtinio tarinio atvejai. Suvestinio tarinio atvejai, kai bendratis yra subjektinė. Predikatiniu pažyminiu.
  Kalbų studijos, namų darbas(6 puslapiai)
  2009-03-04
 • Skirtingos kokybės priebalsių įtaka žemutinio [a:] kiekybei dabartinėje lietuvių bendrinėje kalboje

  Įvadas. Lietuvių bendrinės kalbos trukmės tyrimai. Tyrimo tikslai ir uždaviniai. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatų analizė. Išvados. Sschlussvolgerungen.
  Kalbų studijos, kursinis darbas(21 puslapis)
  2006-10-12
 • Skolinių "biznis, biznierius, biznesmenas" analizė dabartinėje lietuvių kalboje

  Įvadas. Skoliniai – biznis, biznesmenas, biznierius. Internete. Internetiniuose straipsniuose. Komentaruose. Sakytinėje kalboje. Radijuje, televizijoje. Išvados.
  Kalbų studijos, kursinis darbas(8 puslapiai)
  2008-01-16
 • Slang

  Introduction. Origins of slang. Development of slang. Purpose of slang. Formation of slang. Position in the language. Conclusion. Darbas anglų kalba.
  Kalbų studijos, referatas(5 puslapiai)
  2006-01-09
 • Slovanske mytologie

  Darbas čekų kalba apie slavų mitologiją. Úvod. Kořeny slovanské mytologie Mýty o vzniku světa a člověka. Posmrtný život. Obřady praslovanů. Slavnosti. Seznam hlavních bohů. Kult přirodních duchů. Závěř.
  Kalbų studijos, kursinis darbas(12 puslapių)
  2005-05-14
 • Specialybės teksto samprata. Teksto struktūra. Pastraipa — pagrindinis teksto vienetas. Pastraipų kūrimas, sakinių leksinės, gramatinės ir leksinės gramatinės siejimo priemonės. Prasminis sakinių siejimas. Teksto sandara (įvadas, dėstymas, išvados)

  Įvadas. Tekstas. Teksto prasmė. Teksto formos. Teksto komponavimas. Rašymas ir mąstymas. Pagrindinė mintis. Planavimas. Rašymo proceso modelis. Pastraipa. Pastraipos samprata. Pastraipos sandara. Pastraipos kūrimo principai. Sakinys. Sakinio sąvoka. Sakinio kūrimas. Sakinių siejimas. Specialybės kalba. Specialybės kalba ir su ja susijusios sąvokos. Profesinė kalba ir dokumentai. Išvados.
  Kalbų studijos, referatas(15 puslapių)
  2006-05-29
 • Standard Lithuanian and its dialects

  Darbas anglų kalba. Bendrinė lietuvių kalbą ir tarmės. Introduction. Development. Conclusion.
  Kalbų studijos, referatas(9 puslapiai)
  2007-01-11
 • Straipsnio pristatymas: "Leksikos tyrimo semantiniais laukais vaidmuo leksikografijoje"

  Straipsnio "Leksikos tyrimo semantiniais laukais vaidmuo leksikografijoje" pristatymas. Įvadas. Žodžio aiškinimo struktūra. Leksinė semantinė sistema ir jos bruožai. Sisteminis rašymas. Leksikos tyrimai semantinių laukų principu. Leksinių vienetų hierarchija. Žodžių daugiareikšmiškumas. Reikšmių eksplikavimas. Išvados.
  Kalbų studijos, rašinys(3 puslapiai)
  2007-10-11
 • Šiuolaikinės lietuvių kalbos raida

  Kinta visuomenė – kinta kalba. Kaip kinta šiuolaikinė lietuvių kalba. Žodyno skoliniai ir jų vertinimas. Naujadarai. Enciklopedinė ir žodynų informacija. Agresija kalboje. Naujieji frazeologiniai junginiai. Kalbos mada. Lietuvių kalba globalizacijos sąlygomis: mirti ar išlikti? Kalbinė tolerancija.
  Kalbų studijos, referatas(21 puslapis)
  2009-05-14
 • Tautos pasaulėjautos atspindžiai lietuvių leksikoje ir frazeologijoje

  Įvadas. Lietuvių kalendorinės šventės. Kūčios. Krikštai. Užgavėnės. Rasa. Ilgės. Gimimas, vestuvės, mirtis – pagrindiniai virsmai žmogaus gyvenime. Vestuvės. Gimimas ir mirtis. Svarbiausi žmogaus organai ir jų reikšmė. Plaučiai. Kepenys. Akys. Plaukai. Kaulai. Išvados. Priedas.
  Kalbų studijos, referatas(12 puslapių)
  2005-12-13
 • Tekstas. Teksto samprata

  Teksto visuma. Teksto samprata. Teksto požymiai ir bruožai. Teksto sandara. Teksto skaidymas ir siejimas. Teksto tobulinimas ir glaudinimas. Teksto pagrindinė mintis. Tekstų rūšys. Rašytinis tekstas (rašiniai). Rašymas ir mąstymas. Rašinio teksto tipai. Rašinio tipai. Rašinio pradmenų mokymas. Vaikai turintys rašymo sutrikimų. Šiaulių Medelyno pagrindinės mokyklos mokinių rašomieji darbai. Tyrimo metodika. Tyrimo analizė ir rezultatai. Išvados.
  Kalbų studijos, referatas(21 puslapis)
  2005-06-29
 • Tekstynai

  Įvadas. Tekstyno sąvoka. Tekstyno sąsajos su tekstu. Tekstynų tipai. Lietuvių kalbos tekstynai. Dabartinės Lietuvių kalbos tekstyno ypatybės. Darbas su tekstynu. Tekstynai kitomis kalbomis. Išvados.
  Kalbų studijos, referatas(14 puslapių)
  2008-04-29
 • Teksto kompozicija ir stilius

  Reklamos kalba. Garsinės reklamos standartiniai veiksniai. Meninės kalbos stilius. Tekstas-rašytojas-visuomenė. Kūrinio prasmės nepastovumas. Kūrybinio akto veiksniai Teksto interpretacija. Analizės ir interpretacijos sąvokų samprata. Kalbiniai ir nekalbiniai teksto interpretacijos šaltiniai. Teksto suvokimas. Teksto suvokimo individualumas.
  Kalbų studijos, špera(4 puslapiai)
  2006-04-01
 • Teksto lingvistika

  Teksto lingvistikos tyrimų objektas, mokslo raida ir kryptys. Teksto lingvistikos ryšiai su kitais mokslais. Kohezijos, konektorių samprata ir santykis. Kohezijos rūšys (pagal kalbos lygmenį, atvirumą, artimumą). Aktualioji sakinio skaida. Grandininis ir paralelinis sakinių siejimas, silogizmas. Koherencijos samprata. Kontekstų rūšys. Intencionalumo samprata. Kalbėjimo akto funkcijų klasifikacija. Intertekstualumo samprata. Precedentinių tekstų ir precedentinių fenomenų samprata ir santykis. Bendruomenės kognityvinės bazės samprata bei precedentinių fenomenų tipologija. Precedentinių tekstų transformavimo tipai. Teksto sandara. Pastraipos ir teksto pilnaties samprata, sandara ir santykis. Pastraipų rūšys. Sakinių santykiai pastraipoje. Tekstų klasifikacija. Pagal formą: sakytinio ir rašytinio teksto skirtumai. Pagal kalbėtojų skaičių (monologiniai, dialoginiai, poliloginiai). Pasakojimo samprata, struktūra, modeliai, santykis su samprotavimu ir aprašymu. Aprašymo samprata ir rūšys; detalių svarba ir rūšys; aprašymo modeliai. Aiškinimo samprata ir modeliai. Argumentavimo samprata ir struktūra; argumentų rūšys; įrodymo būdai. Pagal funkcijas. Mokslinių tekstų paskirtis, skaida į postilius ir žanrus. Publicistinių tekstų paskirtis, skaida į postilius ir žanrus.
  Kalbų studijos, konspektas(10 puslapių)
  2010-06-03
 • Tempuswechsel in litauischen Märchen

  Darbas vokiečių kalba. Laikų kaita lietuvių kalbos pasakose. Einleitung. Tempusgebrauch in litauischen Märchen. Unterschied zwischen Präsen und Präteritumsverwendung. Tempuswechsel. Wechsel vom Präteritum zum Präsens. Wechsel vom Präsens zum Präteritum. Mehrfache Tempuswechsel zwischen Präteritum und Präsens. Tempuswechsel zwischen drei Haupttempora. Vielfältigkeit des Tempora innerhalb eines Märchens. Sinn des Tempuswechsels. Anwendungsbereiche für Tempuswechsel. Tempuswechsel im Verbindung mit bestimmt Verben. Tempora in direkter Rede. Tempuswechsel in indirekten Fragesätzen. Tempusanwendung im Dialogen. Tempusverwendung in Einschüben. Andere Anwendungsgebiete für Tempuswechsel. Resümee.
  Kalbų studijos, kursinis darbas(19 puslapių)
  2007-11-30
Puslapyje rodyti po