Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Diplominiai darbai

Diplominiai darbai (575 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Socialinio pedagogo vaidmuo ugdant ekologinę kultūrą vaikų globos namuose

  Santrauka. Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Ekologinės aplinkos įtaka globos namų vaikų sveikatai. Vaikų sveikatą įtakojantys veiksniai. Globos namų ekologinės aplinkos sąlygos ir jų įtaka vaikų sveikatai. Būsto, teritorijos sąlygos, patalpų priežiūros įtaka vaiko sveikatai. Oro taršos poveikis vaiko sveikatai. Vandens kokybės poveikis vaiko sveikatai. Maisto kokybės poveikis vaiko sveikatai. Biologinės taršos poveikis vaiko sveikatai. Triukšmo poveikis vaiko sveikatai. Ekologinis ugdymas. Tyrimas. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatų lyginamoji analizė. Išvados. Pasiūlymai. Summary. Priedai (2).
  Socialinis darbas, diplominis darbas(35 puslapiai)
  2007-02-26
 • Socialinio pedagogo veikla, vykdant žemo statuso paauglių socializaciją mokykloje

  Santrauka. Summary. Įvadas. Pagrindinės sąvokos ir terminai, naudoti baigiamajame darbe. Paauglio statusą lemiantys veiksniai. Paauglio statusas bendraamžių grupėje ir jų tarpusavio santykiai. Bendraamžių įtaka paauglio asmenybės formavimuisi. Šeimos įtaka paauglio asmenybės formavimuisi. Žiniasklaidos įtaka paauglio asmenybės formavimuisi. Žemo statuso paauglių ypatumai. Faktoriai, lemiantys sudėtingą paauglio adaptaciją bendraamžių grupėje. Socialinio pedagogo veiklos svarba, vykdant žemo statuso paauglių socializaciją mokykloje. Socialinio pedagogo veikla, formuojant žemo statuso paauglių socialinius įgūdžius. Socialinio ugdymo reikšmė žemo statuso paauglių socializacijos procese. Socialinio pedagogo veiklos, vykdant žemo statuso paauglių socializaciją mokykloje, tyrimas. Tyrimo charakteristika. Tyrimo pagrindimas. Tyrimų rezultatų analizė. Tyrimo rezultatų apibendrinimas. Išvados. Priedai (3).
  Socialinis darbas, diplominis darbas(63 puslapiai)
  2007-01-16
 • Socialinių paslaugų prieinamumas pagyvenusiems žmonėms Radviliškio rajone

  Anotacija. Abstract. Įvadas. Darbo tikslas – nustatyti socialinių paslaugų prieinamumo pagyvenusiems žmonėms Radviliškio rajone ypatumus. Socialinių paslaugų teikimas pagyvenusiems asmenims: teoriniai aspektai. Įstatyminė bazė, reglamentuojanti socialinių paslaugų teikimą. Socialinė politika ir socialinė apsauga pagyvenusių asmenų poreikio kontekste. Socialinių paslaugų rūšys pagyvenusiems asmenims. Socialinės paslaugos. Bendrosios socialinės paslaugos. Specialiosios socialinės paslaugos. Socialinių paslaugų prieinamumo pagyvenusiems žmonėms Radviliškio rajone tyrimas. Tyrimo metodika. Tyrimo duomenų analizė ir apibendrinimas. Išvados. Rekomendacijos. Priedas: anketa (4 psl.).
  Socialinis darbas, diplominis darbas(36 puslapiai)
  2010-01-27
 • Socialinių pedagogų bendradarbiavimas su rizikos šeimomis, mažinant vaikų nusikalstamumą

  Įvadas. Literatūros apžvalga. Vartojamų sąvokų aiškinimas. Socialinio pedagogo ir šeimų bendradarbiavimo ypatumai vaikų socializacijos procese. Vaikų, linkusių į nusikalstamas veikas, deviantinis elgesys, jų pedagoginė-psichologinė charakteristika. Šeimos vaidmuo vaikų auklėjimo procese, auklėjimo klaidos. Tyrimo metodika. Metodikos pagrindimas ir respondentai. Tyrimo eiga. Duomenų apdorojimas ir patikimumas. Tyrimo rezultatai. Respondentų grupių demografiniai duomenys. Bendradarbiavimo sampratos ypatumai. Požiūris į pagalbos teikimą paaugliams, įvykdžiusiems nusikalstamas veikas bei jų šeimoms. Lūkesčiai socialinio pedagogo veiklai. Vaikams reikšmingų asmenų nustatymas, suaugusių santykio su vaiku tyrimas. Rezultatų aptarimas. Respondentų grupių demografinių duomenų analizė. Bendradarbiavimo sampratos analizė. Požiūrio į pagalbos teikimą paaugliams, įvykdžiusiems nusikalstamas veikas bei jų šeimoms analizė. Lūkesčių analizė socialinio pedagogo veiklai. Vaikams reikšmingų asmenų nustatymas, suaugusių santykio su vaiku tyrimo rezultatų analizė. Pabaiga. Išvados. Rekomendacijos. Santrauka. Summary. Priedai (17 psl.).
  Socialinis darbas, diplominis darbas(83 puslapiai)
  2008-12-04
 • Socialumas Vandos Juknaitės prozoje

  Įvadas. Pagrindinis tikslas: aptarti socialumo sklaidą lietuvių literatūroje ir jo įtaką bei svarbą V. Juknaitės kūrybai. Socialinis standartiškumas ir kitoniškumas. Įvairiapusės socialumo interpretacijos. Prozos socialumo samprata. Faktografinis proziškumas (Tariamas iš tamsos/Pokalbiai su vaikais). "Suaugę" vaikai. "Išsiduosi. Balsu". "Šermenys".
  Lietuvių literatūra, diplominis darbas(43 puslapiai)
  2009-06-08
 • Sociokultūrinės aplinkos įtaka paauglių dvasinių vertybių pasirinkimui

  Įvadas. Darbo tikslas – atskleisti sociokultūrinės aplinkos įtaką paauglių dvasinių vertybių pasirinkimui. Sociokultūrinės aplinkos įtakos paauglių dvasinių vertybių pasirinkimui teoriniai aspektai. Sociokultūrinės aplinkos samprata. Paauglių vertybinės nuostatos. Paauglystės amžiaus tarpsnio charakteristika. Paauglio santykio su aplinka ypatumai. Šeimos įtaka paauglių dvasinių vertybių pasirinkimui. Mokyklos įtaka paauglių dvasinių vertybių pasirinkimui. Bendraamžių įtaka paauglių dvasinių vertybių pasirinkimui. Masinės kultūros įtaka paauglių dvasinių vertybių pasirinkimui. Sociokultūrinės aplinkos įtakos paauglių dvasinių vertybių pasirinkimui tyrimas. Tyrimo organizavimas ir metodika. Tyrimo rezultatų analizė. Sociokultūrinės aplinkos įtaka dvasinių vertybių pasirinkimui: paauglių ir pedagogų požiūrių analizė. Šeimos įtakos paauglių dvasinių vertybių pasirinkimui analizė. Mokyklos įtakos paauglių dvasinių vertybių pasirinkimui analizė. Bendraamžių įtakos paauglių dvasinių vertybių pasirinkimui analizė. Masinės kultūros įtakos paauglių dvasinių vertybių pasirinkimui analizė. Paauglių dvasinių vertybių pasirinkimo vertinimas. Išvados. Santrauka. Summary.
  Pedagogika, diplominis darbas(43 puslapiai)
  2010-06-23
 • Sodybos sutvarkymo projektas: M. Balašaičio sodyba

  M. Balašaičio sodybos sutvarkymo projektas. Įvadas. Darbo tikslas: sudaryti M. Balašaičio sodybos sutvarkymo projektą. Darbo metodika, reikšminiai žodžiai ir sąvokos. Darbo objekto aprašymas. Objekto esama padėtis. Gamtinės, klimatinės ir ekologinės sąlygos. Darbo rezultatai ir jų aptarimas. Sodybos įvažiavimo ir vaikščiojimo takų sistema. Takų ir takelių sistema. Takų bei takelių įrengimo technologija. Sodybos apšvietimo sistema. Apšvietimo sistema. Šviestuvų įrengimo technologija. Sodybos tvorų sistema. Sodybos tvoros. Sodybos tvoros įrengimo technologija. Mažoji architektūra. Sodyboje projektuojama pavėsinė. Sodyboje projektuojamos pavėsinės įrengimo technologija. Želdinių kompozicijos ir dendrologinis planas. Veja, jos įrengimas ir priežiūra. Darbo saugos reikalavimai. Sąmatos. Takų dangų sąmata. Šviestuvų sąmata. Sklypo tvorų sąmata. Sklypo tvora iš klinkerinių plytų ir plieninių konstrukcijų sąmata. Sklypo tvora iš cinkuoto vielinio tinklo sąmata. Sodybos pavėsinės sąmata. Želdinimo sąmata. Bendra sklypo sutvarkymo sąmata. Išvados ir rekomendacijos.
  Žemės ūkis, diplominis darbas(42 puslapiai)
  2009-03-17
 • Specialisto ir eksperto dalyvavimas pirmosios instancijos teisme

  Magistro darbas iš baudžiamojo proceso teisės disciplinos. Įžanga. Eksperto dalyvavimas pirmosios instancijos teisme: Eksperto statusas baudžiamajame procese; Eksperto dalyvavimas teisminiame bylos nagrinėjime; Ekspertizės atlikimas teisme ir eksperto apklausa; Procesiniai eksperto dalyvavimo teisme ypatumai pagal užsienio valstybių įstatymus. Specialisto dalyvavimas pirmosios instancijos teisme: Specialisto statusas baudžiamajame procese; Specialisto dalyvavimas teisminiame bylos nagrinėjime; Teismo pavedimų specialistui vykdymas ir specialisto apklausa. Išvados. Santrauka. Summary.
  Teisė, diplominis darbas(55 puslapiai)
  2005-07-12
 • Specialių poreikių mokiniams teikiamos pedagoginės-psichologinės paramos ypatumai

  Įvadas. Specialiųjų poreikių mokinių tipologijos. Šiuolaikinės sąvokos "specialiųjų poreikių vaikai" samprata. Sutrikusio intelekto mokiniai. Elgesio sutrikimai. Mokytojų vaidmuo teikiant pedagoginę-psichologinę paramą specialiųjų poreikių mokiniams. Psichologinės paramos moksleivius. klasifikavimas. Pedagoginė parama specialiųjų poreikių mokiniams. Psichologinės paramos, teikiamos specialių poreikių turintiems mokiniams N sanatorinėje internatinėje mokykloje analizė. Trumpa N sanatorinės internatinės mokyklos charakteristika. Tyrimo metodai. Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas. Problemų, kylančių teikiant pedagoginę-psichologinę paramą N įstaigoje patirtis ir perspektyvos. Išvados. Išnašos.
  Specialioji pedagogika, diplominis darbas(31 puslapis)
  2007-12-11
 • Spirituoto vyno gamybos skyrius

  Santrauka. Summary. Savokų žodynėlis. Įvadas. Darbo tikslas: Suprojektuoti spirituoto vyno gamybos skyrių. teorinė dalis. Vyno mielių rasės. Vanduo. Vaisių derliaus nuėmimas ir paruošimas. Rauginimas. Vaisvynių ligos ir trūkumai. Praktinė dalis. Techninis, ekonominis pagrindimas. Esama padėtis įmonėje. Miesto/gyvenvietės, įmonės teritorijos statybos charakteristika. Žaliavų zonos charakteristika ir materialinio aprūpinimo pagrindas. Gamybinio pajėgumo ir gamybinės programos pagrindimas. Technologinė dalis. Numatomos produkcijos asortimentas, gaminių aprašai. Numatomos naudoti pagrindinės ir pagalbinės žaliavos bei jų paruošimas gamybai. Technologinio proceso medžiagų skaičiavimai. Produktų gamybos srautų diagramos, technologinio proceso aprašas ir analizė. Technologinio proceso aprašymas. Technologinio proceso svarbių valdymo taškų analizė ir RVASVT planas. Technologinio proceso kokybės kontrolės organizavimo aprašas. Technologinių įrengimų pasirinkimas – pagrindimas. Įrengimų charakteristikos, poreikio skaičiavimai ir pagrindimas. Įrengimų darbo grafikas. Gamybinių patalpų plotų skaičiavimai. Darbo saugos ir priežiūros organizavimas. Darbo saugos organizavimo klausimai. Rizikos faktorių aprašas. Priešgaisrinė sauga. Civilinė sauga. Finansinis – ekonominis projekto įvertinimas. Gamybos programos nustatymas. Ilgalaikio turto vertės nustatymas. Tiesioginių gamybos išlaidų apskaičiavimas. Netiesioginių gamybos išlaidų apskaičiavimas. Išlaidos pagalbinėms žaliavoms/medžiagoms. Išlaidos netiesioginiam darbo užmokesčiui. Išlaidos energijai. Poreikis ir išlaidos netechnologinių procesų energijai. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sumos apskaičiavimas. Išlaidos gamybinių įrengimų priežiūrai. Išlaidos pagalbinėms medžiagoms. Išlaidos einamajam remontui. Kitos netiesioginės išlaidos. Veiklos sąnaudos. Administracinės išlaidos. Bendrosios išlaidos. Pelno nuostolio ataskaita. Pinigų srauto ataskaita. Finansiniai – ekonominiai rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. Išvados ir rekomendacijos.
  Maisto technologija, diplominis darbas(57 puslapiai)
  2010-03-01
 • Sportinės klasės lėktuvo projektas

  Įvadas. Sportinės klasės lėktuvo skaičiavimas. Konkurentų analizė. Kilimo masės skaičiavimas. Pirmas priartėjimas. Geometriniai skaičiavimai. Masių skaičiavimas antru priartėjimu. Lėktuvo entruotė. Aerodinaminiai skaičiavimai. Specialioji dalis. Atsparuminis pagrindinės važiuoklės lingės skaičiavimas. Darbo sauga. Gamtos apsauga. Išvados.
  Kita, diplominis darbas(66 puslapiai)
  2006-10-31
 • Stabilus atraminių dažnių generatorius

  Reziume. Įvadas. Dažnių sintezės generatorių triukšmų tyrimas. Dažnių sintezatorių klasifikacija. Pasyvios dažnių sintezės metodų įvertinimas. Aktyviosios dažnių sintezės metodų įvertinimas. Harmoninių virpesių generatorių dažnio stabilumas. Bendrosios žinios apie generatorių dažnio nestabilumą. RC ir LC generatorių dažnio nestabilumas. Kvarcinių rezonatorių savybės. Kvarcinių generatorių sintezės technologija. Eksperimentinė dalis su programa ADIsimPLL. Rezultatų apibendrinimas ir išvados. Priedai (2). PLL sintezatorių charakteristikos. Darbas iliustruotas diagramomis.
  Mechanika, diplominis darbas(45 puslapiai)
  2007-05-23
 • Starteris

  Įvadas. Kas yra starteris ir kokia jo sudėtis? Starterių tipai ir jų veikimo principai. Starterio parametrai ir konstrukcijos ypatybės. Starterio gedimai ir jų šalinimo ypatybės. Išvados.
  Mechanika, diplominis darbas(17 puslapių)
  2007-03-30
 • Statybos kokybės valdymas

  Anotacija. Įvadas. Kokybės vadybos samprata. Kokybės ir jos vadybos sampratos. Konkurencija ir kokybė. Kokybės ir jos vadybos sampratos. Tiekėjų ir vartotojų koncepcija. Visuotinės kokybės vadybos samprata. Orientacijos į vartotoją principas. Nuolatinio veiklos tobulinimo principas. Visuotinio dalyvavimo principas. Kokybės valdymo standartai LST EN ISO 9001. Kokybės standartų samprata, raida ir taikymas įmonėse. Reikalavimai LST EN ISO 9001:2001 kokybės vadybos sistemoms. ISO 9001 sertifikavimo procesas įmonėje. ISO 9001:2000 sertifikato įtaka statybos įmonės kokybei. Dešimt Dž. Sedono teiginių prieš ISO 9000 sistemą. Kokybės valdymas statyboje. Kokybės valdymo statyboje samprata. Rangovo darbo kokybės rodikliai. Rangovo darbo kokybės (CQP) rodikliai projekte. Išlaidos kokybei statybos pramonėje. PAF (prevention-appraisal-failure) modelis statyboje. Kokybės planai. AB "Panevėžio statybos trestas" kokybės vadybos sistemos tyrimo analizė. AB "Panevėžio statybos trestas" struktūra. Tyrimo analizė. Išvados ir pasiūlymai. Priedas (1).
  Kokybės vadyba, diplominis darbas(68 puslapiai)
  2007-10-16
 • Statybose dirbančių asmenų darbo sąlygų įvertinimas

  Įvadas. Statybos darbų aplinka. Mikroklimatas. Oro temperatūra. Oro cirkuliacija. Triukšmas. Oro užterštumas. Technologinės atliekos. Dujos ir garai. Apšvietimas. Virpesiai. Darbo judesiai ir pozos. Statybos darbo rizika ir darbų sauga. Darbo rizika statybose. Rizikos mažinimo ir šalinimo priemonės. Darbų sauga. Darbų saugos reikšmė ir uždaviniai. Darbuotojų aprūpinimas saugos ir sveikatos priemonėmis. Elektros įrenginių eksploatavimo saugos darbų pagrindai. Elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklių sąvokos. Elektrotechnikos darbuotojams keliami reikalavimai. Elektrotechnikos darbuotojų funkcijos, teisės ir pareigos. Apsaugos nuo elektros poveikio būdai ir priemonės. Organizacinės priemonės. Elektros įrenginių techninės priemonės. Darbai vykdomi atjungus elektrą. Darbas atjungus elektros įtampos avariniais atvejais. Darbai vykdomi neatjungus įtampos, toli nuo įtampą turinčių dalių. Atskirų elektros įrenginių priežiūra. Oro linijos. Pirmosios medicinos pagalbos organizavimas. Pirmosios pagalbos vaistinėlė. Pirmosios pagalbos vaistinėlės būtinumas ir jos sudėtis. Apsaugos nuo kritimo priemonės statiniuose. Bendrosios pirmosios pagalbos taisyklės. Kraujavimas. Kraujavimo stabdymas. Išvados.
  Sauga, diplominis darbas(47 puslapiai)
  2006-06-12
 • Stomuotų žmonių slauga ir gyvenimo kokybė

  Santrauka. Darbo objektas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Tyrimo metodai. Tyrimo charakteristika. Išvados. Summary. Įvadas. Pagrindinės sąvokos ir terminai. Gyvenimo kokybės samprata. Stomos aptartis medicininiu požiūriu. Stomijos bei stomos priežiūros istorija. Stomos vieta ir jų klasifikacija. Kolostomų sudarymo indikacijos. Stomų funkcionavimas. Stomų komplikacijos. Stomos slaugymo priežiūros ypatumai. Išmatų surinktuvai ir jų pakeitimas. Išmatų surinktuvo dydžio parinkimas ir stomos irigacija. Parastominės odos bei žaizdos priežiūra. Mityba. Psichologinės, socialinės pasekmės ir pagalba stomuotiems. Slaugos ypatumų, siekiant stomuotų pacientų gyvenimo kokybės gerinimo, tyrimas. Tyrimo charakteristika. Tyrimo pagrindimas. Tyrimo rezultatų analizė. Tyrimų rezultatų apibendrinimas. Išvados.
  Slauga, diplominis darbas(43 puslapiai)
  2006-06-12
 • Streptococcus agalactiae išskyrimo iš patologinės medžiagos aspektai

  Įvadas. Darbo tikslas: nustatyti streptokoko agalactiae išskyrimo iš patologinės medžiagos aspektus. Žmogaus kūno mikroflora. Streptokoko Agalactiae charakteristika. Tiriamosios medžiagos apžvalga. Tiriamoji medžiaga iš pūlingų eksudatų. Tiriamoji medžiaga iš moterų lyties takų. Tiriamoji medžiaga šlapimas. Tiriamos medžiagos ėmimas, laikymas ir transportavimas. Pūlingų eksudatų paėmimas. Moters lyties takų išskyrų paėmimas. Šlapimo paėmimas . Mikrobiologinio tyrimo eiga. Pūlingų eksudatų mikroskopija. Moters lyties organų išskyrų mikroskopija. Šlapimo mikroskopija. Dažymas Gramo būdu. Pūlingų eksudatų, žaizdų ir abscesų išsėjimas. Moters lyties organų išskyrų išsėjimas. Šlapimo išsėjimas. Mikroorganizmo identifikavimo testai. Atsparumo antibiotikams nustatymas. Rezultatų interpretacija. Tyrimo metodika. Tiriamųjų imtis. Tyrimo metodai. Tyrimo eiga. Rezultatų analizė ir apibendrinimas. S. agalactiae mikrobiologinių tyrimų metodikų, tyrimo rezultatų analizė ir apibendrinimas. Išvados.
  Medicina, diplominis darbas(32 puslapiai)
  2011-04-26
 • Stresas mokytojo darbe

  Įvadas. Streso samprata psichologijoje. Streso priežastys. Streso rūšys. Streso poveikis. Streso pasekmės. Stresas mokytojų darbe. Streso įtaka mokytojo asmenybei. Svarbiausi mokytojo asmenybės bruožai. Bendravimo reikšmė mokytojų darbe. Mokytojo temperamento ir charakterio ypatumų įtaka streso atsparumui. Klasės auklėtojo pozicija ir stresinės situacijos. Streso įveikimo būdai. Mokytojų streso įveikimo būdai. Tyrimo tikslas, hipotezės, uždaviniai. Tiriamieji ir metodikos. Metodika. Rezultatai ir jų analizė. Streso analizė. Darbuotojų streso koreliacija. Streso vidurkių palyginimas tarp vyrų ir moterų. Streso koreliacija vyrų grupėse. Streso koreliacija moterų grupėje. Streso ir statuso koreliacija. Streso vidurkiai skirtingo amžiaus grupėse. Streso vidurkiai skirtingo išsilavinimo grupėse. Koreliacija tarp streso ir materialinės padėties. Savęs vertinimo analizė. Savęs vertinimas vyrų ir moterų grupėse. Koreliacija tarp streso ir savęs vertinimo. Polinkio žalingiems įpročiams analizė. Tikėjimo į Dievą analizė. Išvados.
  Socialinė psichologija, diplominis darbas(48 puslapiai)
  2006-10-25
 • Studentų streso tyrimas: Vytauto Didžiojo Universitetas ir Kauno Medicinos Universitetas

  VDU ir KMU studentų streso tyrimas. Įvadas. Tyrinėjimų apžvalga. Streso samprata ir ypatumai. Emocijų vaidmuo patiriant stresą. Emocijos ir asmenybė. Stresą sukeliantys veiksniai. Streso reakcijos sistema. Streso vystymosi stadijos. Stresas ir asmenybiniai faktoriai. Teigiama ir neigiama streso reikšmė. Streso įveikimas. Studentų patiriamo streso ypatumai. Studentų patiriamo streso ypatumai. Kasdieniniai rūpesčiai. Gyvenimo pasikeitimai. Polinkis į A elgesio tipą. Statistinis tyrimas. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Iškeltos statistinės hipotezės. Tyrimo metodika. Įvadas į psichologinį tyrimą. Tiriamųjų charakteristika ir imties sudarymo principai. Psichologinio tyrimo kintamieji. Naudojami psichologiniai, statistiniai tyrimo metodai. Psichologinio tyrimo metodo aprašymas. Naudojami statistiniai kriterijai. Rezultatai. Psichologinio tyrimo statistinis duomenų apdorojimas. Psichologinio tyrimo iškeltų hipotezių tikrinimas. Išvados. Priedai (15).
  Psichologija, diplominis darbas(57 puslapiai)
  2007-02-27
 • Sunkvežimių serviso rekonstrukcija: Mercedes Benz

  Anotacija. Annotation. Įvadas. Įmonės charakteristika. Pradiniai duomenys. Gamybinės programos skaičiavimas. Metinė darbų apimtis. Darbininkų skaičiaus apskaičiavimas. Darbo postų ir automobilių laukimo bei saugojimo vietų skaičiaus nustatymas. Darbo postų skaičius. Automobilių laukimo bei saugojimo vietų skaičiaus nustatymas. Gamybinių ir pagalbinių patalpų plotų skaičiavimas. Projektuojamos įmonės TP ir ER zonos plotas. Sandėlių plotas. Pagalbinių patalpų plotas. Technologinių įrenginių parinkimas. Energetika. Elektros energijos sąnaudos. Vandens sąnaudos. Suslėgto oro sąnaudos. Technologijos skyrius. Atliekamų TP ir ER darbų technologinio proceso schema. Darbo organizavimo skyrius. Įmonės organizacinė struktūra. Įmonės darbo proceso organizavimas. Darbo vietų organizavimas. Darbo ir poilsio režimas. Nestandartinio prietaiso - automobilių kėbulų tempimo stendo projektavimas. Projektuojamos konstrukcijos paskirtis. Panašių stendų apžvalga ir analizė. Sukonstruoto stendo konstrukcija ir veikimo principas. Pagrindinių stendo elementų atsparumo skaičiavimas. Traukimo gervės atsparuminis skaičiavimas. Statinio fiksavimo piršto atsparumo skaičiavimas. Grandinės stiprumo skaičiavimas. Žmonių saugos ir gamtos saugos skyrius. Žmonių sauga. Aplinkos apsauga. Plovyklos nuotėkų valymo technologija. Natūralus ir dirbtinis apšvietimas. Ventiliacijos skaičiavimas.
  Inžinerija, diplominis darbas(67 puslapiai)
  2007-04-03
Puslapyje rodyti po