Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Teisė>Administracinė teisė

Administracinė teisė (261 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Priėmimo į valstybės tarnybą sąlygos

  PowerPoint pristatymas. Priėmimo į valstybės tarnybą sąlygos. Priėmimo į valstybės tarnybą procedūros. Karjeros vystymas. Tarnybinis kaitumas (mobility). Tarnybinio kaitumo plėtotės kliūtys. Tarnybinio kaitumo privalumai. Tarnybinio kaitumo tipai.
  Administracinė teisė, pristatymas(27 skaidrės)
  2007-04-18
 • Priešgaisrinės apsaugos organizavimas

  Įžanga. Priešgaisrinės apsaugos užtikrinimo sistema. Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas. Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos. Valstybinė priešgaisrinė priežiūra. Priešgaisrinės apsaugos darbo organizavimas. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(13 puslapių)
  2006-10-16
 • Respublikos Prezidento įgaliojimai valstybinės valdžios institucijų sistemoje

  PowerPoint pristatymas. Prezidentas. Pagal įgyvendinimo pobūdį Prezidento įgaliojimai skirstomi į... Pagal Prezidento įgaliojimų santykį su valstybės valdžios rūšimis. Respublikos Prezidento įgaliojimai vykdomosios valdžios srityje. Respublikos Prezidento įgaliojimai įstatymų leidžiamosios valdžios srityje. Kaip Prezidentai A. Brazauskas ir V. Adamkus išnaudojo savo teises ir galimybes įstatymų leidyboje? Respublikos Prezidento įgaliojimai teisminės valdžios srityje. Respublikos Prezidento dekretai ir potvarkiai. Prezidento galios išplaukia iš šaltinių. Veiksniai, kurie, daro įtaką Prezidento galioms. Prezidentas yra tarsi "pakabintas ore". Problemos sprendžiamos atsiremiant į du konstitucinius teiginius. Išvados.
  Administracinė teisė, pristatymas(21 skaidrė)
  2009-01-19
 • Respublikos prezidento paskirtis ir pagrindinės veiklos funkcijos

  Įvadas. Prezidento funkcijos. Respublikos Prezidento rinkimų tvarka ir jo įgaliojimų nutrūkimas. Respublikos Prezidento kompetencija. Respublikos Prezidento teisės aktai, imunitetas, vėliava, antspaudas, valstybinis aprūpinimas ir aptarnavimas.
  Administracinė teisė, referatas(15 puslapių)
  2006-05-02
 • Savivaldybių ir apskričių viršininkų institucijų kompetencija ir sąveika kultūros srityje

  Įvadas. Vietos savivaldos esmė. Savivaldybių įvairovė. Savivaldybių funkcijos. Savivaldybių institucijos. Savivaldybės tarybos funkcijos. Savivaldybės administracijos direktoriaus funkcijos. Apskrities viršininko institucija. Apskrities viršininko įgaliojimai. Savivaldybių ir apskričių viršininkų institucijų sąveika kultūros srityje. Programos rezultatai. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(18 puslapių)
  2007-03-20
 • Savivaldybių struktūra ir vykdoma veikla

  Įvadas. Darbo tikslas aptarti savivaldybių veiklą, jos struktūrą, valdymą, bei vykdomas funkcijas Lietuvoje. Savivaldybių struktūra ir samprata Lietuvoje. Savivaldybės institucijų vykdoma veikla. Savivaldybių vykdomos funkcijos. Teisiniai dokumentai reglamentuojantys savivaldybių veiklą. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(9 puslapiai)
  2008-11-20
 • Seimo vieta ir funkcijos šalies politinėje sistemoje

  Įvadas. Seimo sudėtis. Parlamento darbas. Seimo funkcijos. Įstatymų leidyba. Seimo vieta valstybės valdyme. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(11 puslapių)
  2007-03-21
 • Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

  Įvadas. Istorija. Darbas. Socialinio draudimo sritis. Socialinės paramos sritis. Struktūra. Misija ir strateginiai tikslai. Misija. Strateginiai tikslai. Uždaviniai. Įstaigos prie ministerijos. Socialines apsaugos ir darbo ministerijos teisinis reglamentavimas. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(17 puslapių)
  2006-02-14
 • Socialinės apsaugos teisė

  Įvadas. Prienų rajono Socialinės paramos tarnybos veiklos apibūdinimas. Tarnybos juridinis statusas. Teisės aktai, reglamentuojantys tarnybos veiklą. Tarnybos bendradarbiavimas su kitais paslaugų teikėjais. Išvados. Priedas.
  Administracinė teisė, referatas(15 puslapių)
  2006-03-06
 • Socialinis draudimas

  Valstybinio socialinio draudimo kūrimasis ir vystymasis. Socialinis draudimas Lietuvoje. Kas privalo mokėti valstybinio socialinio draudimo įmokas. Asmenys, apdrausti visu valstybiniu socialiniu draudimu. Asmenys, apdrausti valstybinio socialinio draudimo bazinei pensijai ir papildomai pensijos daliai. Asmenys, apdrausti valstybiniu socialinio draudimo pensijų draudimu. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(14 puslapių)
  2005-06-03
 • Socialinių paslaugų administravimas

  Socialinių paslaugų administravimo (SPA) kurso reikšmė ir paskirtis. Socialinių paslaugų apibrėžimas. Socialinių paslaugų kriterijai. Socialinių paslaugų klasifikavimas. Socialinių paslaugų klasifikavimo poreikis. Socialinės paslaugos pagal klientų grupes. Socialinės paslaugos pagal teikėjo pavaldumą (steigėją). Socialinės paslaugos pagal jų pobūdį. Bendradarbiavimas teikiant socialines paslaugas. Socialinių paslaugų infrastruktūra. Socialinių paslaugų infrastruktūros pagal klientų grupes analizė. Socialinių paslaugų infrastruktūros pagal paslaugų pobūdį analizė. Socialinių paslaugų infrastruktūros pagal paslaugų teikėjų statusą (pavaldumą) analizė.
  Administracinė teisė, konspektas(11 puslapių)
  2007-04-18
 • Socialinių paslaugų administravimas (10)

  Socialinių paslaugų rinkos tyrimai. Tolydi žmogaus socialinė raida: prielaidos ir koncepcija. Kitos koncepcijos bei požiūriai į žmogaus socialinė raidą. Bendrybės ir skirtumai. Žmogaus socialinės raidos įvertinimas. Žmogaus socialinės raidos tendencijos Lietuvoje. Žmogaus socialinė raida transformacijų laikotarpiu.
  Administracinė teisė, konspektas(7 puslapiai)
  2007-04-18
 • Socialinių paslaugų administravimas (11)

  Teoriniai socialinio darbo modeliai. Humanistinės – egzistencinės socialinio darbo metodologinės nuostatos. Sisteminis socialinis darbo modelis. Apklausa. Problemos tyrimas. Sutarties sudarymas. Planavimas ir veikla. Įvertinimas ir užbaigimas. Bihevioristinis socialinio darbo modelis. Krizės intervencijos modelis.
  Administracinė teisė, konspektas(13 puslapių)
  2007-04-18
 • Socialinių paslaugų administravimas (12)

  Socialinės teisės Europos sąjungoje. Europos sąjungos teisė ir socialinės teisės. Bendrijos darbuotojų pagrindinių socialinių teisių chartija. Europos tarybos 1961 m. Socialinė chartija ir 1996 m. Socialinė chartija. Europos socialinių teisių komitetas. Europos socialinė chartija ir Tarptautinis socialinių, ekonominių ir kultūrinių teisių paktas. Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija.
  Administracinė teisė, konspektas(7 puslapiai)
  2007-04-18
 • Socialinių paslaugų administravimas (13)

  Socialinis marketingas socialinių paslaugų rinkoje. Socialinio marketingo apibrėžimas. Socialinio marketingo skirtumai. Procesas ir koncepcija. Ryšys su kitomis disciplinomis. Pagrindiniai socialinio marketingo komponentai. Marketingo orientacija. Socialinio marketingo bruožai. Visuomenės informavimo apie teikiamas socialines paslaugas prasmė ir reikšmė Lietuvoje.
  Administracinė teisė, konspektas(8 puslapiai)
  2007-04-18
 • Socialinių paslaugų administravimas (2)

  Valstybės socialinė politika ir socialinės politikos rinka. Žmogaus socialinė raida. Valstybės socialinė politika. Visuotinės gerovės valstybė. Vakarų šalių socialinės apsaugos modeliai (marginalusis (liekamojo pobūdžio), socialinės politikos, institucinis). Išplėstinis socialinės politikos modeliavimas: penki modeliai. Lietuvos socialinės politikos modelis. Modeliavimo reikšmė socialiniame moksle. Vakarų šalių socialinės gerovės modeliai. Rytų Europos socialinės politikos modelis. Lietuvos socialinės politikos modelio ypatumai. Dekomodifikacija socialinėje apsaugoje. Socialinė rinkos ekonomika ir socialumo reikšmė. Socialinės apsaugos dekomodifikacijos laipsnis.
  Administracinė teisė, konspektas(19 puslapių)
  2007-04-18
 • Socialinių paslaugų administravimas (3)

  Socialinių paslaugų infrastruktūra ir administruojančios institucijos. Valstybinė socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros programa. Socialinių paslaugų tinklo plėtojimo kryptis Lietuvoje. Socialinių paslaugų tinklo išvystymo vertinimas. Socialinių paslaugų infrastruktūros 2004 – 2006 metų programa.
  Administracinė teisė, konspektas(8 puslapiai)
  2007-04-18
 • Socialinių paslaugų administravimas (4)

  Socialinių paslaugų vykdytojai, jų veiklos sritys ir tarpusavio sąveikos. Socialinių paslaugų organizavimas: paslaugų organizatoriai, teikėjai ir gavėjai. Socialinių paslaugų organizavimo principai. Socialinių paslaugų teikimo principai. Nevyriausybinių organizacijų (NVO) socialinių paslaugų sektorius: samprata ir reikšmė. Galimybės ir būdai įtraukti NVO į socialinių paslaugų rinką. Savanoriškas darbas NVO sektoriuje. Šalies konstitucinė santvarka: demokratijos institutai. Valdžių sistema. Tiesioginė demokratija. Demokratijos konsolidacijos problema. Teisinės sistemos reforma, jos sunkumai.
  Administracinė teisė, konspektas(6 puslapiai)
  2007-04-18
 • Socialinių paslaugų administravimas (5)

  Žmogaus ir šeimos socialinės raidos ir raiškos poreikiai ir paslaugos jiems tenkinti. Esamos situacijos vertinimas. Socialinės paramos šeimai politika. Piniginė socialinė parama. Socialinių paslaugų sistemos plėtra. Socialinių paslaugų deinstitucionalizacija. Socialinių paslaugų sistemos efektyvumas. Socialinės paramos politikos tobulinimas. Paramos šeimai tobulinimas. Socialinių paslaugų kokybės gerinimas. Socialinių programų nukentėjusiems asmenims bei socialinės rizikos grupėms rengimas ir įgyvendinimas. Pabėgėlių socialinė integracija. Socialinės paramos šeimoms ir vaikams klasifikacija. Parama šeimai įvairiuose socialinės gerovė politikos modeliuose. Paramos šeimai politikos tipai.
  Administracinė teisė, konspektas(11 puslapių)
  2007-04-18
 • Socialinių paslaugų administravimas (6)

  Socialinės paramos paslaugų administravimas. Socialinių paslaugų raidos apžvalga. Socialinių paslaugų katalogas. Socialinių paslaugų teikimas. Nacionalinė narkotikų prevencijos programa. Pagalba namuose ir kitos bendrosios paslaugos. Socialinės paramos koncepcija.
  Administracinė teisė, konspektas(6 puslapiai)
  2007-04-18
Puslapyje rodyti po