Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Kursiniai darbai

Kursiniai darbai (5731 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Žinių visuomenės plėtra Lietuvoje

  Kursinio projekto tikslas: siekiant plėtoti žinių visuomenę, kuri yra atvira, išsilavinusi, nuolat besimokanti ir mokėjimu (žiniomis) savo veiklą grindžianti, visų pirma svarbu išanalizuoti žinių visuomenės plėtros Lietuvoje veiksnius. Šių veiksnių identifikavimas padėtų atskleisti prioritetines sritis ir sumodeliuoti žinių visuomenės plėtros Lietuvoje veiksmų planą. Tyrimo objektas: veiksniai, lemiantys žinių visuomenės plėtros galimybes. Tyrimo objekto kaip sistemos interpretacija. Šiuolaikinių vadybos teorijų taikymo tyrimo objektui galimybių įvertinimas. Ekonominių valdymo metodų taikymo tyrimo objektui sričių nustatymas. Administracinių valdymo metodų taikymo tyrimo objektui tikslingumo įvertinimas. Tyrimo objekto psichologinių aspektų identifikavimas ir įvertinimas. Kiekybinių valdymo sprendimų metodų taikymo tyrimo objektui galimybių įvertinimas. Išvados.
  Sociologija, kursinis darbas(30 puslapių)
  2005-10-14
 • Žinių visuomenės plėtra Lietuvoje (2)

  Įvadas. Informacinės ir žinių visuomenės kaip sistemos interpretacija. Ekonominių valdymo metodų taikymas žinių visuomenės sričių nustatymui. Pagrindiniai informacinės visuomenės plėtros siekiniai. Su informacinės visuomenės plėtra susijusių darbų finansavimo poreikių apibendrinimas. Išvados.
  Sociologija, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2006-09-27
 • Žmogaus darbo dvasiniai metmenys

  Įvadas. Bažnyčios mokymo apie darbą principai. Darbas – žmogiškosios kūrybos išraiška. Darbo prasmės ir orumo klausimas. Dvasinė darbo prasmė. Išvados.
  Religija, kursinis darbas(20 puslapių)
  2008-11-04
 • Žmogaus išteklių poveikis pastatų ūkio valdymui

  Įvadas. Žmogaus išteklių poveikis pastatų ūkio valdymui. Personalo tipai (išsilavinimas, pareigos ir t.t.), reikalingi pastatų ūkio valdymo užduotims vykdyti. Faktoriai įtakojantys žmones, jų veiklos efektyvumą organizacijoje ir galimų pasikeitimų organizacijoje poveikis žmonių darbui ir gerovei. Darbuotojų įtraukimas į planų kūrimą ir strateginių uždavinių sprendimą organizacijoje. Darbuotojų dažno pasikeitimo įtaka įmonės veiklai. Išvados. Priedai (2).
  Personalo vadyba, kursinis darbas(19 puslapių)
  2007-12-16
 • Žmogaus orumas kaip žmogaus teisių pagrindas

  Įvadas. Žmogaus teisės. Žmogaus teisių istorinė raida Lietuvoje. Žmogaus teisių deklaracijos bei konvencijos. Thomo Paine deklaruotinos žmogaus teisės. Žmogaus orumas. Teisė į orumą. Teisė į orumą teisnumo požiūriu. Žmogaus orumo teisinė formulė. Žmogaus orumo gynimo teisinis režimas. Orumas kaip žmogaus teisių pagrindas. Išvados. Išnašos.
  Civilinė teisė, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2008-05-25
 • Žmogaus privatus gyvenimas - baudžiamojo įstatymo saugoma teisinė vertybė

  Įvadas. Privataus gyvenimo samprata. Privataus asmens gyvenimo neliečiamumo įtvirtinimas teisės aktuose. Konfidencialios informacijos apie asmens privatų gyvenimą teisėtas rinkimas. Asmens susirašinėjimo, pokalbių telefonu, telegrafo pranešimų ir kitokio susižinojimo neliečiamumas. Asmens būsto neliečiamumas. Išvados. Summary. Išnašos.
  Baudžiamoji teisė, kursinis darbas(20 puslapių)
  2008-04-10
 • Žmogaus teisės ir laisvės darbo teisiniuose santykiuose

  Įvadas. Teisinių darbo santykių samprata. Teisinių darbo santykių reglamentavimo principai. Darbuotojų teisės ir laisvės. Lygiateisiškumas – viena pagrindinių žmogaus teisių. Diskriminacija – darbo teisiniuose santykiuose. Darbo sutartis – darbuotojų teisių ir laisvių garantas. Teisė į darbą ir tinkamas darbo sąlygas. Žmonių sauga darbe. Darbuotojų atstovai ir kolektyvas. Išvados. Summary.
  Darbo teisė, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2007-12-18
 • Žmogaus teisių katalogas Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucijoje

  Įvadas. Žmogaus teisių sąvoka. Žmogaus teisių raida. Žmogaus teisių klasifikavimas. Socialinės – ekonominės teisės. Politinės teisės. Asmeninės teisės. Kultūrinės teisės. Žmogaus teisės Lietuvos respublikos konstitucijoje. Žmogaus teisių ribojimas. Išvados. Priedas (1).
  Konstitucinė teisė, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2007-03-09
 • Žmogaus teisių samprata ir esmė

  Įvadas. Žmogaus teisių samprata ir esmė. Žmogaus teisių raida formavimosi etapai. Žmogaus teisės Lietuvos Respublikos Konstitucijoje. Žmogaus teisių klasifikavimas. Socialinės – ekonominės teisės. Politinės teisės. Pilietinės (asmeninės) teisės. Kultūrinės teisės. Žmogaus teisių ir laisvių ribojimas bei ribojimo problemos. Žmogaus teisių apsauga. Žmogaus teisių ir laisvių garantija. Vaikų teisės Lietuvoje. Išvados. Priedas.
  Teisė, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2009-05-14
 • Žmogiškieji ištekliai

  Įvadas. Apibrėžimas. Tikslas. Sąvokos. Žmogiškųjų išteklių valdymas. Principai. Personalo valdymas. Šiuolaikinis požiūris į žmogiškųjų išteklių valdymą. Žmogiškųjų išteklių valdymo tikslai. Valdymo sritys. Žmogiškųjų išteklių planavimas. Pagrindinės sąvokos. Darbo paklausa. Darbo pasiūla. Darbo jėgos planavimas. Planavimo etapai. Prognozavimas. Žmogiškųjų išteklių programos. Verbavimas ir atranka. Orientavimas. Lanksti įmonė. Personalo išlaikymas. Organizacijos mažinimas. Mokymas. Investicijos į darbuotojus. Žmogiškųjų išteklių sisteminis valdymo požiūris. Žmogiškųjų išteklių vadovo padėtis organizacijoje. Žmogiškųjų išteklių vadovo pareigos. Žmogiškųjų išteklių politika. Žmogiškųjų išteklių strategija. Apibendrinimas.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(32 puslapiai)
  2006-04-12
 • Žmogiškieji ištekliai viešajame administravime

  Įvadas. Žmogiškieji ištekliai ir jų vaidmuo viešajame administravime. Viešojo administravimo institucijų struktūrizavimas. Žmogiškųjų išteklių reikšmė. Žmogiškųjų išteklių apskaita. Viešojo administravimo efektyvumas ir jį lemiantys veiksniai. Vadovo įtaka organizacijai ir jos vystymuisi. Kvalifikacijos kėlimas. Visuomenės tarnautojų profesiniai principai ir vertybės. Atsakomybės vaidmuo valstybės tarnyboje. Visuomenės tarnautojo asmeninių ir profesinių savybių derinimas. Viešojo administravimo etika. Sprendimų priėmimo svarba. Prioritetų nustatymas ir jų reikšmė viešojo administravimo plėtrai. Žmogiškųjų jausmų įtaka administravimui. Bendrosios personalo ugdymo vystymosi tendencijos ir įtaka viešojo administravimo plėtrai. Personalo ugdymas. Besimokančios įstaigos formavimas. Personalo kaip kapitalo vertinimas. Žmogiškųjų išteklių įvertinimas – kryptingo personalo ugdymo pradžia. Viešojo administravimo plėtros sąlygos. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2006-09-27
 • Žmogiškieji ištekliai viešajame administravime (2)

  Įvadas. Viešasis administravimas Lietuvoje. Viešojo administravimo institucijų struktūra. Viešojo administravimo principai bei vertybės. Viešojo administravimo plėtra. Žmogiškieji ištekliai ir jų reikšmė. Žmogiškųjų išteklių reikšmė. Žmogiškųjų išteklių valdymas. Žmogiškųjų išteklių apskaita. Kvalifikacijos kėlimas ir tobulinimas. Karjera viešajame administravime. Darbuotojų motyvacija. Žmogiškųjų išteklių įvertinimas. Išvados.
  Viešasis administravimas, kursinis darbas(16 puslapių)
  2008-02-13
 • Žmogiškųjų išteklių administravimo rodikliai savivaldybėse ir jų panaudojimas

  Įvadas. Tikslas – pasiūlyti, kaip išmatuoti žmogiškųjų išteklių valdymą savivaldybių institucijose. Žmogiškųjų išteklių valdymo savivaldybėse samprata. Pagrindinės sąvokos ir jų vartojimo aspektai. Žmogiškųjų išteklių valdymas valstybės tarnyboje. Strateginis žmogiškųjų išteklių planavimas. Veiklos matavimo savivaldybėse samprata. Pagrindinės sąvokos ir jų vartojimo aspektai. Veiklos matavimo sistema. Veiklos matavimo parengimas. Veiklos matavimo įgyvendinimas. Veiklos vertinimo modeliai. Bendrasis vertinimo modelis. Naujasis viešojo valdymo modelis. Veiklos matavimo pritaikymas savivaldybių žmogiškųjų išteklių administravime. Veiklos rodikliams keliami reikalavimai. Žmogiškųjų išteklių administravimo rodikliai. Žmogiškųjų išteklių valdymas ir veiklos. Matavimas savivaldybių vidaus administravimo kontekste. Žmogiškųjų išteklių administravimo rodiklių panaudojimas ir jų teikiama nauda. Išvados. Santrauka. Priedai (7).
  Viešasis administravimas, kursinis darbas(45 puslapiai)
  2010-03-22
 • Žmogiškųjų išteklių valdymas (4)

  Įvadas. Darbo tikslas būtų išsiaiškinti ir išnagrinėti žmogiškųjų išteklių valdymą, jo sampratą bei pritaikymą organizacinėje struktūroje. Bus taikomas mokslinės teorinės literatūros ir kiti informacijos šaltiniai. Personalo valdymas. Žmoniu ištekliu valdymo procesas. Žmogiškųjų ištekliu principai. Šiuolaikinis požiūris į žmogiškųjų ištekliu valdymą. Žmogiškųjų ištekliu tikslai. Veiklos sritys. Žmoniu ištekliu planavimas. Verbavimas. Atranka. Socializacijos (adaptacijos) paskirtis. Veiklos vertinimas. Veiklos vertinimas. Pareigų paaukštinimas, perkėlimas, pareigų pažeminimas ir atleidimas iš darbo vietų. Mokymo ir tobulinimo tikslas. Perkėlimas į kitas pareigas.Bausmės, pažeminimai ir atleidimai iš pareigų. Žmoniškųjų ištekliu sisteminis valdymo požiūris. Žmogiškųjų išteklių politika ir strategija. Žmogiškųjų išteklių valdymo tyrimas. Žmogiškųjų ištekliu auditas.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2010-04-06
 • Žmogiškųjų išteklių valdymas: produktų tiekimas UAB "Sigita"

  Įvadas. Žmogiškųjų išteklių vaidmuo UAB "Sigita" verslo organizavime. UAB "Sigita" veiklos analizė. Žmonių išteklių planavimas. Darbo jėgos verbavimas. Darbuotojų atranka. Darbuotojų adaptavimas. Mokymas ir tobulinimas. Darbuotojų veiklos vertinimas ir kompensavimas. Paaukštinimas, perkėlimas, pažeminimas ir atleidimas iš pareigų. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(18 puslapių)
  2008-06-04
 • Žmogiškųjų santykių teorijos pritaikymas šiuolaikiniame vadybos moksle ir praktikoje

  Įvadas. Vadybos samprata ir esmė. Valdymo teorijos. Mokslinis valdymas 1885 – 1920 metais. Klasikinė arba administracinė valdymo mokykla 1920 – 1950 metais. Žmogiškųjų santykių koncepcija vadyboje 1930 – 1950 metais. Žmogiškųjų santykių mokykla ir jos atstovai. D. McGregoras. "Z" teorija. F. Herzbergas. Motyvacijos svarba. E. Mayo. M. P. Follet. Chester I. Barnard. S. Robbinsas. Šiuolaikinis vadybos mokslas. Žmogiškųjų santykių teorijos pritaikymas šiuolaikiniame vadybos moksle ir praktikoje. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(16 puslapių)
  2009-03-24
 • Žmonių išteklių valdymo Lietuvoje patirtis ir problemos, jų priežastys

  Įvadas. Darbo samprata. Darbo humanizavimas — svarbiausias šiuolaikinis principas. Motyvacijos esmė. Pasitenkinimas darbu. Skatinimo poveikis. Ekonominės skatinimo sistemos. Darbo įvertinimo metodai. Darbo išteklių samprata. Darbo išteklių ekonomika ir valdymas. Darbo išteklių valdymo uždaviniai šalies mastu. Darbo išteklių valdymo valstybinė politika. Regioninis darbo išteklių valdymo aspektas. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos veikla darbo rinkoje. Nedarbas ir teoriniai gyventojų užimtumo aspektai. Socialinio draudimo esmė ir panaudojimas. Darbuotojų prisirišimas organizacijoje. Žmonių išteklių emigracija svetur. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2006-04-13
 • Žmonių su negalia tyrimas: UAB "Elkada"

  Įvadas. Darbo temos aktualumas. Darbo objektas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Darbo metodika. Asmuo turintis klausos negalią šiuolaikinėje visuomenėje. Klaidingos nuomonės apie sutrikusios klausos asmenis. Panevėžio UAB "Elkada". Bendrovės aprašymas. UAB "Elkada" personalas. UAB "Elkada" darbuotojai (su klausos negalia). Tiriamojo darbo aprašymas ir analizė. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatai. Išvados.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(12 puslapių)
  2006-06-01
 • Žodinis (verbalinis) bendravimas

  Įvadas. Verbalinio bendravimo formos. Sakytinis kalbėjimas. Rašytinis kalbėjimas. Žodinio bendravimo būdai. Išvados.
  Socialinė psichologija, kursinis darbas(8 puslapiai)
  2008-03-30
 • Žodžio "galva" frazeologizmai lietuvių ir prancūzų kalbose

  Frazeologizmo samprata. Frazeologizmų skirstymas semantiniu požiūriu. Nemotyvuotos reikšmės frazeologizmai. Motyvuotos reikšmės frazeologizmai. Frazeologizmų skirstymas struktūriniu požiūriu. Prijungiamieji frazeologizmai. Sujungiamieji frazeologizmai. Lyginamieji frazeologizmai. Frazeologizmų funkciniai tipai. Frazeologizmų su žodžiu "galva" semantinė mikrosistema. Frazeologizmai lyginimo aspektu. Išvados.
  Kalbų studijos, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2005-10-16
Puslapyje rodyti po