Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Kursiniai darbai

Kursiniai darbai (5731 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Statistinė analizė: alkoholinių gėrimų gamyba AB "Stumbras"

  AB "Stumbras" veiklos statistinė analizė. Įvadas. Tyrimo tikslas. Atlikti išsamią AB "Stumbras" turimų duomenų statistinę analizę, pateikti išvadas ir 2008 metų prognozes bei pasiūlymus. Vidurkiai. Duomenų sklaidos charakteristikos. Dinaminių eilučių analitiniai rodikliai. Statistinis prognozavimas. Trendo funkcija. Pagal antro laipsnio parabolę. Pagal tiesės išraišką. Dinamikos eilutės išlyginimas pagal vidutinį absoliutinį pokytį ir vidutinį kitimo tempą. Eksponentinis dinamikos eilutės išlyginimas. Reiškinių tarpusavio ryšių statistinė analizė. Brove - Pirsono koeficientas. Regresijos koeficientas. Elastingumo koeficientas. Regresijos lygtis. Koreliacijos indeksas. Determinacijos koeficientas. Išvados ir pasiūlymai.
  Aprašomoji statistika, kursinis darbas(17 puslapių)
  2009-04-10
 • Statistinė analizė: auginimas ir prekyba gėlėmis UAB "Germantės gėlės"

  Įvadas. UAB "Germantės gėlės" plėtros galimybės. UAB "Germantės gėlės" pristatymas. UAB "Germantės gėlės" esamų ir potencialių klientų tyrimas. UAB "Germantės gėlės" plėtros galimybės ir jų pagrindimas. Bendros aplinkos analizė. Šakos aplinkos analizė. Paslaugos apibūdinimas praeityje, dabar, ateityje. Paslaugos platinimo sistema. Išvados ir pasiūlymai. Anketa. Darbas iliustruotas diagramomis.
  Aprašomoji statistika, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2008-10-06
 • Statistinė gyventojų analizė

  Įvadas. Gyventojų skaičiaus kitimas. Gyventojų išsidėstymas. Gyventojų tautinė sudėtis. Gyventojų sudėtis pagal lytį ir amžių. Santuokos. Ištuokos. Gimstamumas. Mirtingumas. Vidutinė būsimo gyvenimo trukmė. Išvados.
  Statistika, kursinis darbas(21 puslapis)
  2006-10-26
 • Statistiniai duomenų apie vasarinių javų augalus šaltiniai ir analizės būdai

  Įvadas. Statistiniai duomenų apie vasarinių javų augalus šaltiniai ir analizės būdai. Statistiniai duomenų apie vasarinių javų plotus, derlių ir derlingumą šaltiniai. Vasarinių javų statistinės analizės metodai ir būdai. Vasarinių javų plotų, derliaus ir derlingumo statistinė analizė. Vasarinių javų plotų statistinė analizė. Vasarinių javų derlingumo statistinė analizė. Vasarinių javų derliaus statistinė analizė. Vasarinių javų plotų, derliaus ir derlingumo perspektyvos. Išvados. Priedai (13).
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(50 puslapių)
  2006-10-24
 • Statistinis santuokų ir ištuokų tyrimas

  Įvadas. Santykiniai dydžiai. Dinamikos santykiniai dydžiai. Santykinių dydžių struktūra. Santykinių dydžių koordinacija. Santykinių dydžių palyginimas. Vidurkiai. Aritmetinis vidurkis. Variacijos rodikliai. Variacijos užmojis. Vidutinis tiesinis nuokrypis. Dispersija. Vidutinis kvadratinis nuokrypis. Variacijos koeficientas. Tiesinis variacijos koeficientas. Dinamikos eilučių rodikliai. Analitiniai dinaminiai eilutės rodikliai. Absoliutaus lygio padidėjimas (sumažėjimas). Didėjimo arba mažėjimo tempas. Padidėjimo arba sumažėjimo tempas. Padidėjimo 1% absoliutinė reikšmė. Vidutiniai dinaminiai eilučių rodikliai. Vidutinis dinaminis eilutės lygis. Vidutinis absoliutus padidėjimas arba sumažėjimas. Vidutinis didėjimo (mažėjimo) tempas. Vidutinis padidėjimo (sumažėjimo) tempas. Išvados.
  Statistika, kursinis darbas(18 puslapių)
  2008-03-26
 • Statistinis tyrimas: asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymo paslaugų teikimo Vilniaus apskrityje ir jos savivaldybėse 2001-2006 metais

  Asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymo paslaugų teikimo Vilniaus apskrityje ir jos savivaldybėse 2001-2006 metais, statistinis tyrimas. Įvadas. Tikslas įvertinti asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymą Vilniaus apskrityje ir jos savivaldybėse. Asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymo paslaugų teikimo Vilniaus apskrityje ir jos savivaldybėse teorinis pagrindimas. Statistinės lentelės. Grafikai. Formulių naudojimas atliekant statistinį tyrimą. Santykiniai dydžiai. Vidutiniai dydžiai. Variacijos rodikliai. Dinamikos eilučių rodikliai. Dinamikos eilučių prognozavimas. Asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymo paslaugų teikimo Vilniaus apskrityje ir jos savivaldybėse statistinio tyrimo rezultatai 2001-2006 metais. Išvados.
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(32 puslapiai)
  2009-10-14
 • Statistinis tyrimas: bedarbių skaičius Klaipėdos apskrityje

  Įvadas. Bedarbių skaičiaus, darbo biržos duomenimis, statistinio tyrimo teorinis pagrindimas. Bedarbių skaičius, darbo biržos duomenimis, Klaipėdos apskrityje, statistinio tyrimo eiga ir instrumentai. Bedarbių skaičiaus, Klaipėdos apskrityje statistinio tyrimo rezultatai. Išvados.
  Aprašomoji statistika, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2007-02-08
 • Statistinis tyrimas: draudimo bendrovių veikla

  Draudimo bendrovių veiklos statistinis tyrimas. Įvadas. Draudimo bendrovių veiklos ir statistinio įvertinimo teoriniai aspektai. Draudimo veiklos samprata. Draudimo veiklos skirstymas. Statistikos objektas ir taikomas statistinis vertinimo metodas. Draudimo bendrovių veiklos statistinio vertinimo praktiniai aspektai. Lietuvos draudimo bendrovių veiklos kitimo dinamika. Statistiniai skaičiavimai. Gyvybės draudimo ir negyvybės draudimo veiklos pajamų augimo tendencijų nustatymas. Dinamikos eilučių ekstrapoliacija. Regresijos lygties ir koreliacijos skaičiavimai. Aproksimacijos paklaida. Trendo funkcija. Dinamikos eilučių išlyginimas naudojant slenkančių vidurkių metodą. Išvados.
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(20 puslapių)
  2006-11-09
 • Statistinis tyrimas: gyventojų skaičiaus kitimas Tauragės apskrityje

  Įvadas. Teorinė dalis. Statistinės eilutės. Statistinės lentelės. Grafikai. Santykiniai dydžiai. Vidutiniai rodikliai. Variacijos rodikliai. Prognozavimas. Metodinė dalis. Praktinė dalis. Analizuojami gyventojų skaičiaus kitimo rodikliai 2005–2008 metais Tauragės apskrityje, mieste. Išvados.
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(43 puslapiai)
  2009-02-27
 • Statistinis tyrimas: mažmeninės prekybos ir maitinimo apyvarta

  Įvadas ir darbo tikslas. Mažmeninės prekybos ir maitinimo apyvartos lentelės ir grafinis duomenų vaizdavimas. Statistinių mažmeninės prekybos ir maitinimo apyvartos duomenų apskaičiavimas. Santykinių mažmeninės prekybos ir maitinimo apyvartos dydžių apskaičiavimas. Vidutinių mažmeninės prekybos ir maitinimo apyvartos dydžių apskaičiavimas. Statistinės mažmeninės prekybos ir maitinimo apyvartos variacijos matavimas. Mažmeninės prekybos ir maitinimo apyvartos dinamikos eilučių rodiklių apskaičiavimas. Analitiniai dinamikos eilučių rodikliai. Vidutiniai dinamikos eilučių kitimo rodikliai. Dinamikos eilučių lygių kitimo analizė (prognozavimas). Išvados.
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2006-10-16
 • Statistinis tyrimas: mokamos pensijos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (VSDFV) Joniškio rajone

  Įvadas. Mokamos pensijos VSDFV (Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos) arba Sodros Joniškio rajono skyriuje. Mokamų pensijų VSDFV (Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyb0s) Joniškio rajono skyriuje skaičius. Statistinis tyrimas: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Joniškio rajone mokamos pensijos. Santykinių dažnių apskaičiavimas ir reikšmių analizė. Vidutinių rodiklių apskaičiavimas ir reikšmių analizė. Dinamikos eilučių rodiklių apskaičiavimas ir jų analizė. Išvados.
  Aprašomoji statistika, kursinis darbas(16 puslapių)
  2008-11-11
 • Statistinis tyrimas: namų ūkiai

  Įvadas. Apibrėžimai. Duomenys, kurie buvo panaudoti kursiniame projekte. Bendra namų ūkio charakteristika – aprašomoji statistika. Namų ūkio dydis. Namų ūkio disponuojamos pajamos. Namų ūkio vartojimo išlaidos. Skurdo rodiklių įvertinimas. Skurstančių gyventojų lygis šalyje. Žemų pajamų nuokrypis. Žemų pajamų indeksas. Kvadratinis skurdo nuokrypis. Regresinė analizė. Determinacijos koeficiento įvertis.
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(14 puslapių)
  2006-05-27
 • Statistinis tyrimas: nedarbo lygis (2)

  Įvadas. Statistinės priemonės, panaudotos atliekant statistikos tyrimą. Statistinės lentelės. Grafinis duomenų vaizdavimas. Santykiniai dydžiai. Vidutiniai dydžiai. Statistikos informacijos variacijos rodikliai. Dinamikos eilučių rodikliai. Dinamikos eilučių prognozavimas. Eksponentinis išlyginimas. Dinamikos eilučių ekstrapoliacija. Nedarbo lygio statistinis tyrimas. Santykinių dydžių apskaičiavimas. Dinamikos santykinių dydžių apskaičiavimas. Struktūros santykinio dydžio apskaičiavimas. Intensyvumo santykinio dydžio apskaičiavimas. Ekonominio augimo (išsivystymo) santykinio dydžio apskaičiavimas. Nedarbo lygio vidutinių rodiklių apskaičiavimas. Nedarbo lygio variacijos matavimas. Dinamikos eilučių rodiklių apskaičiavimas. Analitinių rodiklių apskaičiavimas. Vidutinių rodiklių apskaičiavimas. Nedarbo lygio prognozavimas. Dinamikos eilučių ekstrapoliacija. Išvados. Priedai (2).
  Statistika, kursinis darbas(30 puslapių)
  2006-05-18
 • Statistinių duomenų apdorojimas programa SPSS

  Temos aktualumas. Darbo tikslas. Uždaviniai. Santrauka. Tyrimo objektas. Statistika ir SPSS programa. Statistika ir SPSS programa. Populiariausių statistikos paketų vardai. Ekonominė dalis. SPSS programa Lietuvoje. Verslo uždavinių sprendimas naudojant SPSS programą. Ekonominių reiškinių tarpusavio analizė. Programų palyginimas. Įvairių programų, darbo trukmės ir tikslumo palyginimas, atliekant DSS analizę. SPSS programinės įrangos kainos. SPSS programinės įrangos atnaujinimų kainos. SPSS programinės įrangos atnaujinimų kainos akademinėms institucijoms. SPSS knygų kainos. SPSS vadovėlių kainos. Išvados ir pasiūlymai.
  Statistika, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2006-12-15
 • Statistinių duomenų apie įmonę rinkimas, sisteminimas ir analizė: UAB "Čilija"

  UAB "Čilija" pristatymas. Lietuvos statistikos departamento duomenų analizė. Statistinių duomenų apie UAB "Čilija" analizė. Dinamikos santykiniai dydžiai. Ekstrapoliacija. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(16 puslapių)
  2007-04-04
 • Steel stuctures: steel frame design

  Darbas anglų kalba. Plieninės struktūros. Explanatory script. Initial data. Design of the deck beams. First variant. Second variant. Design of the main beams. Reducing the cross-section of main beam. Designing butt welds in the changed cross section. Shear strength of cross-section. Designing flange welds connecting the flange and the web. Verification of local stress. Lateral stability of web. Local stability of web. Design of beam supports. Design of axially loaded columns. Design of column head. Design of column foot. Bending moments in sections 1, 2, 3. The depth of the cross-member.
  Inžinerija, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2009-06-09
 • Stereotipai spausdintinėje reklamoje (nuomonių analizė)

  Įvadas. Darbo tikslas: atskleisti šiuo metu visuomenei, spausdintinės reklamos perduodamuose pranešimuose minimus bei aktualizuojamus stereotipus. Literatūros analizė. Reklama ir jos funkcijos. Reklamos priemonės. Praktinė dalis. Žmonių nuomonė apie stereotipus spausdintinėje reklamoje. Išvados.
  Sociologija, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2009-02-09
 • Stogo dangos (2)

  Įvadas. Bituminė stogo danga. Ritininė prilydoma stogo danga. Reikalavimai plokščių stogų konstrukcijoms. Reikalavimai hidroizoliacinėms stogų dangoms. Prilydoma polimerinė bituminė stogo danga. Bituminės čerpelės. Pvc danga. Čerpės. Keraminės čerpės. Betoninės čerpės. Silikatinės čerpės. Stiklinės čerpės. Cementiniai beasbesčiai lakštai. Fazercementinės plokštelės. Asbestiniai stogai. Metalines stogo dangos. Cinkuoto plieno čerpės su akmens barstalu. Skardinė stogo danga. Medinė stogo danga. Nendrinė stogo danga. Apželdintas stogas. Ekstensyvus apželdinimas. Intensyvus apželdinimas. Apželdinto stogo privalumai. Stogo dangai keliami reikalavimai. Išvados. Priedai.
  Statyba, kursinis darbas(38 puslapiai)
  2005-11-13
 • Stoicizmas

  Įvadas. Stoikų mokyklos pirmtakai. Stoikų mokyklos kūrėjai. Stoikų mokyklos raida. Stoikų pažiūros. Logika. Fizika. Etika. Išvados.
  Senovės filosofija, kursinis darbas(15 puslapių)
  2006-01-18
 • Strategijos įgyvendinimas

  Įvadas. Strateginio valdymo sąvoka. Strategijos rengimo etapai. Strategijos įgyvendinimas. Strategijos įgyvendinimo programos. Užduočių rengimas ir komunikacija. Išteklių paskirstymas. Stebėsena ir kontrolė. Strateginiai lygiai. Strategijos alternatyvų analizė. Įmonės strateginio plano sudarymas. Įmonės pristatymas. Išvados. Priedai (2).
  Vadyba, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2006-11-29
Puslapyje rodyti po