Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Kursiniai darbai

Kursiniai darbai (5731 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Proceso dalyvių teisių užtikrinimas

  Įvadas. Asmens teisių apsauga baudžiamajame procese. Asmens laisvės neliečiamumas. Teismo ir teisėjo nepriklausomumas ir nešališkumas. Nekaltumo prezumpcija. Teisė į gynybą. Nukentėjusiojo teisė į žalos atlyginimą. Pareiga išaiškinti proceso dalyviams jų teises. Asmens teisė į neteisėtais veiksmais pažeistų. Teisių atkūrimą ir žalos atlyginimą. Išvados. Išnašos.
  Baudžiamoji teisė, kursinis darbas(12 puslapių)
  2008-05-16
 • Proceso valdymo įtaka kaštams

  Įvadas. Literatūros analizė. Teoriniai sprendimai. Tyrimai ir jų rezultatai. Duomenų įrašų valdymas. Darbuotojų produktyvumas. Išvados. Naudota literatūra (8).
  Vadyba, kursinis darbas(8 puslapiai)
  2005-10-21
 • Produkcijos gamybos ir realizavimo išlaidos (sąnaudos), pajamos (įplaukos), pelnas (pajamos), jų apskaičiavimas ir paskirstymas

  Įmonės finansų kursinis darbas. "N" įmonės produkcijos gamybos ir realizavimo išlaidos (sąnaudos), pajamos (įplaukos), pelnas (pajamos), jų apskaičiavimas ir paskirstymas. Įvadas. Literatūros apžvalga. Produkcijos gamybos ir realizavimo pajamos. Pajamų pripažinimas. Produkcijos gamybos ir realizavimo sąnaudos. Sąnaudų pripažinimas. Finansinis rezultatas, jo apskaičiavimas ir paskirstymas. Išvados ir pasiūlymai.
  Finansai, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2008-02-10
 • Produkcijos gamybos ir realizavimo išlaidos, pajamos, pelnas, jo apskaičiavimas ir paskirstymas įmonėje

  Darbo tikslas – remiantis teoriniais ir praktiniais literatūros šaltiniais ir UAB "N įmonės" praktine patirtimi, išanalizuoti produkcijos gamybos ir realizavimo išlaidas, pajamas, pelną, jo apskaičiavimą ir paskirstymą, tai įvertinti ir pateikti išvadas. Produkcijos gamybos ir realizavimo išlaidos, pajamos, pelnas, jo apskaičiavimas ir paskirstymas UAB "N" įmonėje. Produkcijos gamybos ir realizavimo išlaidos, jų pripažinimas. Produkcijos gamybos ir realizavimo pajamos, jų pripažinimas. Pelnas, jo apskaičiavimas ir paskirstymas. Išvados ir pasiūlymai.
  Apskaita, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2005-12-07
 • Produkcijos katalogo kūrimas: AB "Vilniaus pergalė"

  Įvadas. Projekto tikslas. Išleisti produkcijos katalogą AB "Vilniaus pergalė" ir taip padidinti pardavimus ir pritraukti kuo daugiau klientų. Projekto apibūdinimas. Projekto planas. Darbai, darbų tarpusavio priklausomybė, trukmė. Ištekliai. Žmonės. Įrenginiai. Medžiagos ir paslaugos. Išteklių įkainiai, kainos. Išteklių priskyrimai užduotims. Biudžetas. Numatomi finansavimo šaltiniai. Projekto rizikos valdymas. Projekto kokybės valdymas. Priedai.
  Rinkodara, kursinis darbas(10 puslapių)
  2009-04-03
 • Produkto darymo procesas: organizacija "Vaikų darželis"

  Įvadas. Organizacijos valdymo struktūra. Teorinė dalis. Praktinė dalis. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(17 puslapių)
  2006-05-24
 • Produkto įvedimas į rinką: sulčių gėrimas "Miau"

  Tyrimo objektas. Tyrimo objekto analizė. Aplinkos analizė. Makroaplinka. Mikroaplinka. Didžiausi "Miau" konkurentai. Problemos formulavimas. Tikslai. Hipotezės. Tyrimo metodo parinkimas. Tyrimas tikslinėje grupėje. Realus eksperimentas. Tyrimo metodikos parengimas. Duomenų rinkimas. Duomenų analizė ir interpretavimas. Išvados ir rekomendacijos.
  Rinkodara, kursinis darbas(17 puslapių)
  2007-06-05
 • Produkto, paslaugų kūrimas ir vykdymas

  Įvadas. Veiklos organizavimo vadybinė charakteristika. Naujos veiklos (produkto, paslaugų) kūrimo organizavimas. Naujo produkto projektavimas ir darbų organizavimas. Įrengimų parinkimas. Gamybinių srautų projektavimas. Naujo produkto gamybos organizavimo principai. Naujo produkto gyvavimo ciklas. Gamybinė programa. Galimi gamybinės veiklos organizavimo variantai. Technologinė specializavimo forma. Daiktinė specializavimo forma. Veiklos organizavimo elementų poreikis. Gamybiniai–technologiniai įrengimai. Technologinė specializavimo forma (1-as variantas). Daiktinė specializavimo forma. Pertraukiamo veikimo srovinė linija (2-as variantas). Daugiadaiktė srovinė linija (3-as variantas). Pastatai. Pagrindinės veiklos. Pagalbinės, aptarnavimo, kokybės kontrolės patalpos. Administracinės ir buitinės patalpos. Personalas. Pagrindiniai darbininkai. Pagalbiniai ir aptarnavimo darbininkai. Vadovai, specialistai, tarnautojai. Medžiagos. Įrankiai. Visų rūšių energija. Veiklos organizavimas. Pagrindinės gamybinės veiklos organizavimas. Išdėstymas erdvėje (trimis būdais). Išdėstymas laike. Operacijų derinimo būdai. Darbo grafikų formavimas srovinėje linijoje, tarpoperacinių atsargų mažinimo galimybių išsiaiškinimas. Daugiastaklinio darbo organizavimas. Ciklograma. Pagalbinės veiklos ir aptarnavimo organizavimas. Remonto ūkio. Įrankių ūkio. Medžiagų atsargų valdymas. Sandėlių organizavimas. Vidaus transporto organizavimas. Kokybės kontrolės organizavimas. Kitų veiklų organizavimas. Gamybinės struktūros formavimas. Organizacinė valdymo struktūra. Išvados. Priedai (5).
  Vadyba, kursinis darbas(50 puslapių)
  2008-02-04
 • Produktų pasiūlos tyrimas: UAB "Senukai"

  Įvadas. Prekės samprata, klasifikavimas. Pasiūla ir ją veikiantys veiksniai. UAB "Senukai" produktų pasiūlos tyrimas. Tyrimų metodologija ir metodika. Tyrimų instrumentarijaus parengimas ir pagrindimas. Duomenų analizė. Hipotezių tikrinimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Rinkodara, kursinis darbas(19 puslapių)
  2007-02-05
 • Profesijos rinkimosi motyvai: moksleiviai

  Moksleivių savo profesijos rinkimosi pagrindiniai motyvai. Operacinė apibrėžtis. Įvadas. Tyrimo tikslas: Išskirti pagrindinius moksleivių savo profesijos rinkimosi motyvus. Mokslinės literatūros analizė. Profesijos svarba moksleivio integracijai. Sunkumai renkantis profesiją. Profesijos pasirinkimas kaip ugdymo objektas. Mokyklos įtaka renkantis profesiją. Mokinių rengimosi karjerai svarba. Darbo vietos nepastovumas. Darbo jėgos nepastovumas. Tyrimo organizavimo aprašymas. Tiriamųjų atranka. Tyrimo duomenų rinkimas ir apdorojimas. Tyrimo rezultatai jų analizė ir interpretacija. Išvados. Priedai (3).
  Pedagogika, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2009-03-26
 • Profesinės rizikos vertinimas: tinkuotojas UAB "Statetas"

  Įvadas. Bendra tiriamojo objekto (įmonės) charakteristika. Darbo vietos charakteristika. Darbo aplinkos profesinės rizikos veiksnių ir jų šaltinių identifikavimas, rizikos tyrimas ir rizikos priimtinumo nustatymas. Fizikiniai veiksniai (1 lentelė). Fiziniai veiksniai (2 lentelė). Cheminiai veiksniai (3 lentelė). Biologiniai veiksniai (4 lentelė). Ergonominiai ir psichofiziologiniai veiksniai (5 lentelė). Rizikos įvertinimo duomenų lapas. Rizikos sumažinimo veiksmų planas. Rizikos priimtinumas ir būtinos priemonės jai sumažinti. Išvados.
  Sauga, kursinis darbas(14 puslapių)
  2006-05-16
 • Profesinių kvalifikacijų pripažinimo principas pagal Europos Sąjungos (ES) teisės nuostatas

  Europos Sąjungos teisės kursinis darbas. Profesinės kvalifikacijos pripažinimo pagal Europos Sąjungos teisę normatyvinis pagrindas. Reglamentuojamos profesijos. Profesinių kvalifikacijų pripažinimo taikymas Ratione Personae. Akademinio laipsnio diplomai. Papildomos (kompensacinės) priemonės. Profesinės kvalifikacijos, įgytos ne Europos Sąjungos valstybėje narėje, pripažinimas. Laikinai teikiamos paslaugos. Profesinės kvalifikacijos pripažinimo reguliavimo tolesnės tendencijos. Reziumė.
  Tarptautinė teisė, kursinis darbas(13 puslapių)
  2010-12-15
 • Profesinių sąjungų pripažinimas ir darbuotojų atstovavimas globalizacijos sąlygomis

  Įvadas. Profesinių sąjungų išskirtinumas nuo kitų darbuotojų atstovų. Profesinės sąjungos kaip darbuotojų atstovai. Profesinių sąjungų judėjimas Lietuvoje. Profesinių sąjungų reikšmė. Profesinių Sąjungų pripažinimas Lietuvoje ir užsienyje. Europos Sąjungos įtaka Lietuvos profesinės sąjungoms. Darbuotojų atstovavimas globalizacijos sąlygomis. Darbuotojų dalyvavimas įmonės valdyme. Išvados. Summary.
  Darbo teisė, kursinis darbas(20 puslapių)
  2007-03-20
 • Profesorius Vladas Jurgutis – finansininkas, pedagogas, politikas

  Įvadas. Vladas Jurgutis Lietuvos istorijos vingiuose. Akademiko Vlado Jurgučio mokslinė ir pedagoginė veikla. Universiteto profesorius – tikrasis pašaukimas. Vlado Jurgučio moksliniai darbai. Bibliografija. Profesorius Vladas Jurgutis - pinigų teorija ir Lietuvos finansų sistemos kūrimas. Pažiūros pinigų teorijos klausimu. Lietuvos banko organizavimas ir valdymas. Išvados.
  Ekonominės teorijos, kursinis darbas(17 puslapių)
  2006-11-08
 • Prognozavimas

  Anapus ekonominės filosofijos. Pagrindiniai prognozavimo metodai. Kokybiniai prognozavimo metodai. Kiekybiniai prognozavimo metodai. Ekonomikos ir vadybos prognozavimas būdai. Sprendimų palaikymo sistemos. Prognozavimas – strateginio valdymo dalis. Prognozių naudingumas. Dinaminių eilučių tyrimas. Cikliniai svyravimai ir ilgalaikė tendencija. Sezoniniai svyravimai ir atsitiktinės įtakos. Supaprastintas būdas nustatyti sezoniškumą. Vystymosi krypties numatymas. Barometrinis prognozavimo metodas. Pinigų srautų prognozavimas. Pardavimų prognozavimas. Finansinis prognozavimas, keičiantis santykiniams rodikliams. Išvados.
  Ekonominės teorijos, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2005-05-18
 • Prognozavimas ir strateginis valdymas

  Įvadas. Strateginis valdymas ir prognozavimas. Strategijos sampratos kilmė. Strateginio valdymo ištakos organizacijų vadyboje. Strateginio valdymo samprata, savybės ir tikslai. Strateginio valdymo teikiama nauda, pranašumai ir trūkumai. Strateginė analizė strateginiame valdyme. Prognozavimas. Prognozavimo metodai. Prognozavimo ir planavimo procesų tarpusavio sąveika. Prognozavimo reikšmė ir problemos. Strateginio valdymo mokslo ir jo raidos teoriniai aspektai. Strateginio valdymo raidos ciklas. Ryšys tarp strateginio valdymo meno ir išorinės aplinkos. Strateginio valdymo modeliai ir "Balanced Scorecard" metodika. Strateginio valdymo modeliai. "Balanced Scorecard" metodika. Strateginės minties integravimo galimybės Lietuvoje. Išvados. Priedai (2).
  Vadyba, kursinis darbas(45 puslapiai)
  2009-03-09
 • Programavimas (4)

  Praktinis darbas nr. 1. C++ uždavinio sprendimas ir jo aprašymas. Įvadas. Užduoties formulavimas. Užduoties analizė. Programinės dalies aprašymas. Vartotojo instrukcija. Išvados ir pasiūlymai. Programos algoritmo blokinė schema.
  Programos, kursinis darbas(9 puslapiai)
  2006-12-01
 • Programavimas C++. Mokyklos duomenų bazės administravimas

  Užduotis. Užduoties analizė. Užduoties išsikelti uždaviniai. Algoritmas. Testavimo rezultatai. Duomenų peržiūra. Duomenų paieška. Duomenų redagavimas. Nepažangių mokinių radimas. Duomenų papildymas. Duomenų trynimas. Duomenų rikiavimas. Programos kodas.
  Programos, kursinis darbas(10 puslapių)
  2006-05-01
 • Programavimo kalbų raida

  Įvadas. Interpretatoriai. Kompiliatoriai. Programavimo kalbų klasifikacija. Kalbos pritaikytos mašinoms. Mašininė kalba. Simbolinio kodavimo kalbos. Autokodai. Makros. Kalbos, priklausančios nuo mašinų. Problematiškai orientuotos kalbos. Universalios kalbos. Dialoginės kalbos. Neprocedūrinės kalbos. Programavimo kalbų vystymasis. Plankalkul. Asembleris. Lisp. Fortran. Algol. Beisik. Refal. Prolog ir Prolog++. Pascal. C. C kalbos ypatumai. C kalbos trūkumai. C++. C++ projekto pastabos. Ada. Išvada.
  Programos, kursinis darbas(17 puslapių)
  2006-09-18
 • Programinė įranga organizacijoje

  Informacinių technologijų kursinis darbas. Įžanga. Programinė įranga. Taikomosios programos. Tekstų redaktoriai. Ekonominės paskirties programos. Leidybinės sistemos. Kompiuterinė grafika, animacija ir programinė vaizdo įranga. Duomenų bazių valdymo sistemos. Automatizuoto projektavimo sistemos. Matematinės ir statistinės programos. Kitos taikomųjų programų rūšys. Integruoti taikomųjų programų paketai. Sisteminės programos. Operacinės sistemos. Pagalbinės programos. Įrankinės sistemos. Programinė įranga organizacijoje. Išvados.
  Programos, kursinis darbas(13 puslapių)
  2007-01-02
Puslapyje rodyti po