Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Diplominiai darbai

Diplominiai darbai (575 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Darbuotojų motyvacijos skatinimo galimybės: UAB "Transcom worldwide Vilnius"

  Anotacija. Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti UAB "Transcom worldwide Vilnius" kompanijos taikomas darbuotojų motyvavimo priemones ir pateikti kitas motyvavimo galimybes. Motyvacijos samprata įvairiose teorijose. Motyvacijos teorijos. Motyvacijos samprata poreikių motyvacijos teorijose. A. Maslow žmonių poreikių teorija. F. Herzberg dviejų veiksnių teorija. Motyvacijos samprata procesinėse motyvacijos teorijose. V. Vroom lūkesčių teorija. J.Adams teisingumo teorija. L.W. Porter – E.E. Lawler modelis. Darbuotojų motyvavimas. Darbuotojų iniciatyvumą skatinantys veiksniai. Darbuotojų motyvavimo būdai. Darbuotojų motyvacija UAB "Transcom worldwide Vilnius". UAB "Transcom worldwide Vilnius" ir jo veiklos apžvalga. Darbuotojų motyvacinės sistemos "UAB Transcom worlwide Vilnius". UAB "Transcom worldwide Vilnius" vertybės. UAB "Transcom worldwide Vilnius" siūlomos paslaugos. UAB "Transcom worldwide Vilnius" klientai Lietuvoje. UAB "Transcom worldwide Vilnius" darbuotojų ir vadovų tyrimas. Darbuotojų tyrimo organizavimas ir eiga. Darbuotojų demografinė charakteristika. Darbuotojų požiūris į UAB "Transcom worldwide Vilnius" taikomą darbuotojų motyvavimą ir motyvacijos skatinimo galimybės. Vadovų tyrimo organizavimas ir eiga. Vadovų demografinė charakteristika. Vadovų požiūris į UAB "Transcom worldwide Vilnius" darbuotojų motyvacija ir motyvacijos skatinimo galimybės. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (2).
  Vadyba, diplominis darbas(45 puslapiai)
  2010-09-17
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos būklė autotransporto įmonėse

  Bendroji tyrimo charakteristika, Darbuotojų saugos ir sveikatos autotransporto įmonėse būklė ir ją sąlygojantys veiksniai, Saugos ir sveikatos būklė autotransporto įmonėse, Nelaimingų atsitikimų autotransporto įmonėse pagrindiniai veiksniai ir priežastys, Darbuotojų saugos ir sveikatos sąlygų autotransporto įmonėse charakteristika, Traumatizmas ir profesinis sergamumas autotransporto įmonėse pagal darbuotojų vertinimus, Traumatizmas ir profesinis sergamumas autotransporto įmonės pagal ekspertų vertinimus, Sveikatos tikrinimo tvarka, Darbo ir poilsio režimas, Teisės aktų, parengtų pagal Europos Sąjungos (ES) teisės aktus, įgyvendinimas, Krovininių automobilių ir autobusų parko kitimo tendencijos, Autotransporto įmonių darbo vietų ir darbo priemonių charakteristika saugos ir sveikatos požiūriu, Autotransporto įmonių darbo vietų ir darbo priemonių tipologija, Rekomendacijos steigiamoms modernizuotoms darbo vietoms ir darbo priemonėms siekiant, kad jos atitiktų darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimus. Traumatizmo prevencijos ir ją reglamentuojančių dokumentų tobulinimas, įvertinant sąryšį su esama darbuotojų saugos ir sveikatos būkle autotransporto įmonėse, Pagrindinės nelaimingų atsitikimų ir profesinių susirgimų raidos tendencijos, Pagrindinės nelaimingų atsitikimų veiksnių ir priežasčių kitimo tendencijos, Saugos ir sveikatos tobulinimo autotransporto įmonėse strateginiai scenarijai, Saugos ir sveikatos tobulinimo autotransporto įmonėse tikslai ir jų įgyvendinimo priemonės, Išvados. Priedai (4).
  Sauga, diplominis darbas(61 puslapis)
  2005-03-08
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos sąlygų gerinimo būdai autotransporto įmonėje "Baltic Custom"

  Diplominis darbas ir PowerPoint pristatymas. Įvadas. DSS sąlygų gerinimo metodologiniai principai. Darbuotojų saugos ir sveikatos sąlygų gerinimo teorinė samprata, funkcijos ir būdai. Europos sąjungos ir Lietuvos teisės aktai, reglamentuojantys DSS sąlygų gerinimą. Reikalavimai keliami DSS sąlygoms autotransporto įmonėse. Darbuotojų saugos ir sveikatos sąlygos ir jų gerinimo galimybės transporto įmonėje. DSS sąlygų tyrimo bendroji charakteristika. Traumatizmą ir sergamumą sąlygojančių veiksnių įvertinimas. DSS gerinimo priemonės ir jų veiksmingumo vertinimas. Vairuotojų darbo sąlygų vertinimas DSS požiūriu. Darbuotojų saugos ir sveikatos sąlygų gerinimo strategijos formavimas. Pagrindinės darbuotojų saugos ir sveikatos sąlygų tobulinimo kryptys. Ilgalaikiai darbuotojų saugos ir sveikatos sąlygų gerinimo tikslai, uždaviniai ir jų įgyvendinimo priemonės. Išvados ir siūlymai. Žodynas. Priedai (4). PowerPoint pristatymas. Problema. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Objektas. Tyrimo metodai. Pagrindinė hipotezė. Darbo struktūra. Nelaimingo atsitikimo tyrimo tvarka. Darbuotojų apklausa. Ar vairuotojai gerai aprūpinti asmeninėmis apsaugos priemonėmis. Respondentų pasisakymas apie pertraukas; sveikatos tikrinimų objektyvumą. Profesinės saugos ir sveikatos strategijos įmonėje įgyvendinimo priemonės. Išvados. Siūlymai.
  Sauga, diplominis darbas(92 puslapiai)
  2005-03-07
 • Dažnų sekų paieškos tikimybinio algoritmo tyrimas

  Apžvalga. Įžanga. Teorinė dalis. Pagrindinės sąvokos. Dažnų rinkinių (sekų, fragmentų) paieška. Algoritmų apžvalga. Apriori algoritmas. AprioriTid algoritmas. ECLAT algoritmas. Tiesioginės paieškos algoritmas. GSP algoritmas. Rekursinis algoritmas. Tikimybinis algoritmas. Praktinė dalis. Testinės duomenų bazės. Eksperimentai. Išvados. Literatūros sąrašas. Santrauka. Summary. Priedai (Programos kodas Pascal programavimo kalba. Programos, sukurtos Delphi programavimo kalba, kodas).
  Informatika, diplominis darbas(72 puslapiai)
  2008-09-22
 • Demografinių procesų pokyčiai Lietuvoje

  Įvadas. Kaimo gyventojų skaičiaus sudėties ir struktūros pokyčiai. Gyventojų skaičius. Gyventojų sudėtis ir struktūra. Gyventojų sudėtis pagal lytį. Gyventojų amžiaus sudėtis ir struktūra. Natūrali gyventojų kaita ir migracijos permainos. Natūrali gyventojų kaita. Gimstamumas. Mirtingumas ir vidutinė būsimo gyvenimo trukmė. Santuokos: kintantis požiūris. Ištuokos. Migracija. Kaimo gyventojų skaičiaus, sudėties, natūralios kaitos ir migracijos perspektyvos. Išvados. Priedai (8).
  Sociologija, diplominis darbas(41 puslapis)
  2007-05-15
 • Demokratinio pilietiškumo ugdymas mokykloje: būklė ir tobulinimo kryptys

  Įvadas. Demokratinio pilietiškumo ugdymo teorinė apžvalga. Europos tarybos pozicija demokratinio pilietiškumo atžvilgiu. Demokratinis pilietiškumas Lietuvos švietimo reformos kontekste. Pilietinio ugdymo tikslai Lietuvos mokykloje. Pilietinio ugdymo sistema. Demokratinio pilietiškumo ugdymo struktūra Lietuvos mokyklose. Teisės aktai, reglamentuojantys pilietiškumo ugdymą. Demokratinio pilietiškumo ir pilietinio ugdymo sąvokų analizė. Pilietinio ugdymo metodai ir jų taikymas mokykloje. Žodiniai dėstymo metodai. Aktyvieji mokymosi metodai. Debatai kaip vienas iš būdų mokyti pilietiškumo. Demokratinio pilietiškumo ugdymo mokykloje tyrimas. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatų analizė. Mokytojų apklausa ir rezultatai. Išvados. Santrauka.
  Pedagogika, diplominis darbas(35 puslapiai)
  2009-02-06
 • Dešimtų klasių gimnazistų ir moksleivių profesinį orientavimą ir apsisprendimą įtakojančių veiksnių analizė

  Įvadas. Profesinio orientavimo ir profesinio rengimo teisės aktų apžvalga. Profesinio orientavimo įstaigų ir informacinių sistemų tinklo apžvalga. Profesinio orientavimo strategija. Asmenybės socialinė raida ir profesijos pasirinkimas. Savęs vertinimas ir pažangumas. Tyrimo metodikos. Tyrimo eiga. Tiriamųjų profesinių polinkių analizė. Išvados.
  Pedagogika, diplominis darbas(40 puslapių)
  2005-07-27
 • Dialogo samprata M. Buberio filosofijoje

  Įvadas. Darbo tikslas yra ištirti M. Buberio dialogo sampratą. Didžiausias dėmesys bus skiriamas atkreipti dėmesį su kuo galimas dialogas filosofo manymu ir kaip dialogas, kaip tam tikras vyksmas, gali būti išreiškiamas vienoje ar kitoje situacijoje. Dialogiškumo samprata. M. Buberis dialogo filosofijos kontekste. Dialogas kaip įsiskverbimas. Dialogiškumo galimybės M. Buberio filosofijoje. Dialogas tarp žmonių. Santykis tarp dievo ir žmogaus. Gamta kaip dialogo dalyvis. Dialogo galimybė su pačiu savimi. Išvados.
  Naujųjų amžių filosofija, diplominis darbas(34 puslapiai)
  2010-04-18
 • Dienraščio telekomunikacijų tinklas: UAB "Po saule"

  Įmonė UAB "Po saule" užsiima dienraščio "Po saule" leidyba. Įvadas. Firmos apibūdinimas. Firmos ir jos telekomunikacijų tinklo priešistorė. Duomenys apie firmą. Duomenys apie darbuotojus. Teikiamos elektroninės paslaugos. Interneto svetainės struktūra. Mokamos elektroninės paslaugos. Elektroninių paslaugų privalumai. Informacinių ir telekomunikacinių paslaugos. vartojimo poreikio analizė. Informacijos srautai firmoje. Informacijos srautų analizė. Informacijos srautai firmos viduje. Informacijos mainai su išore. Duomenų bazės. Duomenų apsauga. Videokonferencinis ir audiokonferencinis ryšys. Informatikos ir telekomunikacinių priemonių parinkimas. Asmeninės ryšio priemonių parinkimas. Grupinio naudojimo priemonių parinkimas. Kitų įrenginių parinkimas. Tinklų parinkimas. Vidinio tinklo organizavimas. Tarpfilialinio ryšio sudarymas. Interneto ryšio prijungimas. Tinklų apkrovimas. Fiksuoto telefono ryšio abonentų sukuriama apkrova. Duomenų perdavimo technologijoms tenkama apkrova. Įrenginių numeracija. Ekonominiai skaičiavimai. Išlaidos už fiksuotą telefoninį ryšį. Išlaidos už pokalbius mobiliuoju ryšiu. Išlaidos už internetą. Išlaidos už duomenų perdavimą mobiliuoju ryšiu. Bendros mėnesio išlaidos telekomunikacijoms. Epilogas. Išvados. Priedai (10 psl.).
  Informatika, diplominis darbas(46 puslapiai)
  2008-05-19
 • Differences in body image satisfaction between Lithuanian and American college students

  Darbas anglų kalba. Kūno vaizdo pasitenkinimo skirtumai tarp Lietuvos ir Amerikos koledžų studentų. Abstract. Introduction. Methods. Participants. Materials. Apparatus. Procedure. Results. Differences of total body image satisfaction. Differences in weight, shape and muscle satisfaction. Shape satisfaction. Muscle satisfaction. Differences between total current and ideal figure means. Ideal figure. Differences. Discussion. Limitations of the study. Appendix.
  Biologinė psichologija, diplominis darbas(30 puslapių)
  2006-07-14
 • Diplomatinių atstovybių statusas ir jų funkcijos

  Įvadas. Diplomatinių atstovybių statusas. Diplomatinių atstovybių samprata ir paskirtis. Dalinė diplomatinė atstovybė ir visiškas jos uždarymas. Diplomatinių atstovybių vadovų rangai. Imunitetai ir privilegijos. Imunitetai ir privilegijos bendrai. Diplomatinis imunitetas nuo valstybės civilinės jurisdikcijos ir jo įgyvendinimas Lietuvos Respublikoje. Diplomatinių atstovybių patalpų neliečiamybė ir jos užtikrinimo praktiniai aspektai. Valstybių atstovybių ir valstybių vadovų statusas tarptautinėse organizacijose. Diplomatinių atstovybių funkcijos. Funkcijos diplomatinės atstovybės, kaip vieno vieneto. Diplomatinės atstovybės vadovo funkcijos. Funkcijų pasiskirstymas tarp diplomatinių atstovybių padalinių, personalo. Išvados ir pasiūlymai.
  Teisė, diplominis darbas(37 puslapiai)
  2006-10-30
 • Distribucinė ir prekybinė įmones ūkinės ir komercinės veiklos analizė

  Įvadas. Analitinė dalis. Tiekimų distribucinis procesas. Distribucijos sąvoka. Distribuciniai kanalai, tiekimo schemos. UAB "X" veiklos analizė ir jos aplinkos tyrimas. UAB "X" pristatymas. Įmonės tikslai. UAB "X" struktūra. Įmonės geografinė padėtis. Įmonės produktas. UAB "X" darbuotojai. Darbuotojų darbo apmokėjimas ir premijavimas. UAB "X" autotransporto parkas. Įmonės autotransporto parko sudėtis. Kuras, kuro sunaudojimo normos. UAB "X" autotransporto techninis aptarnavimas. Automobilių parko vidutine rida. UAB "X" marketingo aplinka. Teisinė – ekonomine aplinka. Konkurencinė aplinka. Rinkos segmentavimas. UAB "X" veiklos organizavimas Vilniaus zonoje. Didmeninė ir mažmeninė prekyba alumi. Produkto paskirstymas. Įmonės klientai. Įmonės tiekėjai. Kainų strategija. Atsargos ir jų sandėliavimas, pakrovimo – iškrovimo darbų organizavimas. Veiklos rėmimas. Tuščios taros supirkimas. UAB "X" transporto paslaugos. Įmonės aptarnaujama zona. Veiklos organizavimas. Produkto atvežimas ir sandėliavimas. Veiklos reorganizavimas. UAB "X" veiklos finansinė analizė. Įmonės finansinės veiklos įvertinimas. Projektinė dalis. Logistikos įtaka UAB "X" veiklai. Logistikos sąvoka ir jos ryšys su marketingu. Logistikos veikla, jos funkcijos ir uždaviniai. Logistikos kontrolės efektyvumas. UAB "X" transporto parko atnaujinimas. Transportavimas ir jo vieta įmonės veikloje. Transporto parko atnaujinimo priežastys. Automobilių atnaujinimo galimybes. UAB "X" veiklos tobulinimas Vilniaus zonoje. Įmonės veiklos trūkumai ir problemos. Problemų sprendimo būdai. Ryšių palaikymas su klientais, naujų klientu paieška, distribucijos kėlimas. Veiklos tobulinimo pajamos ir išlaidos. UAB "X" klientų įsiskolinimų grąžinimo būdai. Internetas įmonės veikloje. Išvados ir pasiūlymai.
  Vadyba, diplominis darbas(54 puslapiai)
  2007-01-24
 • Dorovinio ugdymo ypatumai ikimokykliniame amžiuje

  Įvadas. Dorovės teoriniai aspektai. Dorovė – vidinis žmogaus pasaulis. Dorovės funkcijos. Dorovinis ugdymas. Šeimos reikšmė vaikų dorovinio ugdymo auklėjimui. Tinkamo vaikų elgesio ugdymo metodai. Tinkamo vaikų elgesio transformavimas. Netinkamo vaikų elgesio prevencija. Vaikų elgesio intervencija. Tautosakos svarbą dorovinio ugdymo procese. Pasakų įtaka teigiamoms savybėms ugdyti. Liaudies daina – vartai į doros pasaulį. Dorovinio ugdymo lopšelyje-darželyje "Sigutė" tyrimas. Tyrimo metodika ir eiga. Tyrimo rezultatų vertinimas ir analizė. Savojo "aš" vertinimas. Jausmų, emocijų atpažinimas ir įvertinimas. Savęs supratimas ir vertinimas. Elgesio normų žinojimas. Dorovinio elgesio formavimas, remiantis etnine kultūra. Muzikinio ugdymo apžvalga. Meninio ugdymo ypatumai ir metodai. Ekologinio ugdymo galimybių įvertinimas. Išvados. Priedai.
  Pedagogika, diplominis darbas(39 puslapiai)
  2005-10-31
 • Duomenų bazių taikymas VGTU internetiniame tinklapyje

  Įvadas. Problemos aktualumas, keliami tikslai. Duomenų bazės. Kas yra duomenų bazė. Duomenų bazių privalumai. Priėjimo priemonių unifikavimas. Našumo padidėjimas. Vientisumo sustiprinimas. Duomenų bazių trūkumai. DBVS. Duomenų bazių tipai. Rinkmenų valdymo sistemos. Hierarchinės duomenų bazės. Reliacinės duomenų bazės. Reliacinis modelis. Duomenų bazės ir internetas. Duomenų bazių valdymo sistemos naudotinos Interneto technologijose. MySQL. PostgreSQL. MSSQL Server. Duomenų bazių valdymo sistemų palyginimas. MySQL prieš PostgreSQL. ACID testas. SQL dialektai. Kurią rinktis? MySQL privalumai. Web-aplikacijų kūrimo technologijos. ASP (Active Server Pages). Perl. Python. ColdFusion. PHP. Web-aplikacijų kūrimo technologijų palyginimas. PHP prieš Perl. Panašumai. Skirtumai. PHP prieš ASP. Greitis. Atminties valdymas. Kaina. Duomenų bazės. Klaidos. Mobilumas. PHP prieš ColdFusion. Palaikomos platformos. Kalbų skirtumai. DBVS palaikymas. Technologijos pasirinkimas. VGTU dinaminio turinio valdymo sistemos modeliavimas. Principinė prisijungimo prie sistemos schema. Svetainės valdymo sistemos modulių schema. Valdymo sistemos veikimas. Sistemos saugumas. Pagrindiniai pavojai. Saugumo priemonės. Apache serveris. Slaptažodžių kodavimas. Saugus prisijungimas prie duomenų bazės. VGTU svetainės turinio valdymo sistemos sukūrimas. Duomenų bazės struktūra. Lentelė "istorija". Lentelė "senatas". Lentelė "admins". Moduliai. Modulis "Istorija". Modulis "Senatas". Prisijungimo kontrolės (PK) modulis. Modulis "Vartotojai". Submoduliai. Vartotojų administravimo (VA) submodulis. TIK submodulis. GIK submodulis. Duomenų vaizdavimas svetainėje. Išvados ir pasiūlymai. Priedai.
  Informatika, diplominis darbas(50 puslapių)
  2006-02-24
 • Duomenų importas "EasyWeb" turinio valdymo sistemoje naudojant XML technologiją

  Įvadas. Analitinė dalis. Programavimo kalbos. PHP. ASP. Kalbų privalumai ir trūkumai. Priežastys nulėmusios pasirinkimą. Duomenų bazės. Oracle ir MySql skirtumai. Priežastys, nulėmusios MySql DBVS pasirinkimą. XML. XML panaudojimas. UAB LINKARTA. Veikla ir jos kryptys. EASYWEB. Apie. Patogi vartotojo sąsaja ir darbo aplinka. Struktūrizuotų duomenų sistema. Daugiakalbiškumo sistema. Teisių sistema. Publikavimo sistema. Duomenų importas. Tikslai. Iškilę sunkumai. Importo sistemos sudedamosios dalys. Duomenų failo paėmimas iš kitos sistemos. Duomenų failo apdorojimas. Domenų failo nuskaitymas. Klasė "XML". Klasė "XMLObject". Duomenų failo skaidymas. Duomenų apdorojimas. Duomenų apdorojimo taisyklės. Duomenų importo taisyklių rūšys. Taisyklių realizacija duomenų bazėje. Duomenų importo funkcijos. Vartotojo sąsaja. Duomenų failo apdorojimo sąsaja. Taisyklių redagavimo ir sukūrimo sąsaja. Rezultatų pateikimas. Išvados. Priedai (4).
  Programos, diplominis darbas(51 puslapis)
  2006-12-04
 • Edukacinės veiklos vadybiniai aspektai Lietuvos krašto muziejuose

  Santrauka. Įvadas. Muziejaus reikšmė ir paskirtis. Edukacinė veikla muziejuje. Muziejaus edukacinės programos. Edukacinės veiklos formos. Muziejų vadyba. Ką turi žinoti kiekvienas muziejininkas apie projektų vadybą. Vadybininko veiklos ypatumai. Lietuvos muziejų edukacinės veiklos formos ir jų vadybiniai aspektai. Tyrimo metodika. Edukacinės veiklos populiarumas. Tyrimo rezultatų aptarimas. Išvados. Pasiūlymai. Summary. Priedas (1).
  Vadyba, diplominis darbas(41 puslapis)
  2007-02-19
 • Ekologinės žemdirbystės plėtra Lietuvoje

  Įvadas. Ekologinė žemdirbystė kaip alternatyva tradicinei žemdirbystei. Ekologinės žemdirbystės samprata ir ypatumai. Ekologinė žemdirbystės patirtis Europoje. Ekologinės žemdirbystės formavimosi Lietuvoje prielaidos ir veiksniai. Ekologinės žemdirbystės atsiradimo priežastys. Ekologinių ūkių sertifikavimas. Parama ekologiniams ūkiams. Ekologinės žemdirbystės plėtros problemos ir perspektyvos Lietuvoje. Ekologinio žemės ūkio plėtra. Ekologiškų produktų rinkos problema. Ekonominiai ekologinio ūkininkavimo rezultatai. Ekologinės žemdirbystės perspektyvos, Lietuvai integruojantis į Europos Sąjungą. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (2).
  Žemės ūkis, diplominis darbas(55 puslapiai)
  2005-09-08
 • Elektroninė valdžia ir viešojo administravimo tobulinimas: Šiaulių miesto savivaldybės pavyzdžiu

  Įvadas. Tikslas – atliekant Šiaulių miesto gyventojų anketinę apklausą, įvertinti Šiaulių miesto savivaldybės teikiamas elektronines paslaugas, jų aktualumą bei respondentų gebėjimą jomis naudotis. Informacinė visuomenė ir jos kūrimo tendencijos Lietuvoje. Pagrindiniai informacinės visuomenės bruožai. Informacinės visuomenės plėtra Lietuvoje. Elektroninės valdžios plėtros Lietuvoje problemos ir tendencijos. Elektroninės valdžios samprata. Elektroninės valdžios koncepcija. Elektroninės valdžios plėtros gairės ir problemos. Viešojo administravimo plėtros Lietuvoje, panaudojant informacines technologijas, analizė. Elektroninės viešosios paslaugos ir jų įgyvendinimo analizė. Viešųjų interneto prieigos taškų plėtros analizė. Viešojo administravimo pokyčių tendencijų analizė ir plėtros prioritetai. Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos analizė. Elektroninės valdžios projektų, plėtojančių šiuolaikinę viešojo administravimo sistemą, įgyvendinimo analizė. Šiaulių miesto savivaldybės teikiamų elektroninių paslaugų naudojimo ir vertinimo tyrimas. Šiaulių miesto savivaldybės teikiamų viešųjų elektroninių paslaugų apžvalga bei kitų šalies savivaldybių pasiekimai elektroninio valdymo srityje. Gyventojų, kaip Šiaulių miesto savivaldybės viešųjų elektroninių paslaugų potencialių naudotojų, nuomonės statistinė analizė. Tyrimo imtis. Šiaulių miesto gyventojų gebėjimo naudotis it įtaka elektroninių paslaugų naudojimui. Šiaulių miesto savivaldybės teikiamų elektroninių paslaugų, bei jų efektyvumo ir aktualumo vertinimas. Išvados ir rekomendacijos. Priedas (1).
  Viešasis administravimas, diplominis darbas(85 puslapiai)
  2009-05-14
 • Elektroninės prekybos galimybių raida Lietuvoje

  Įvadas. Elektroninės prekybos samprata ir formos. Elektroninės prekybos teikiamas prekių asortimentas. Elektroninės prekybos formos. Elektroninė parduotuvė. Elektroninis aukcionas. Bankų vaidmuo elektroninėje prekyboje. Bankų teikiamos paslaugos. Elektroninės atsikaitymo priemonės. Užsakymų ir atsiskaitymų elektroninėje prekyboje sauga. Elektroninės prekybos sistemų raidos perspektyvos. Elektroninės prekybos sistemos nauda. Nedidelis elektroninės prekybos populiarumas. Elektroninės komercijos situacija pasaulyje ir Lietuvoje. Žmonės vengia elektroninės prekybos. Elektroninės komercijos augimas pasaulio regionuose. Tyrimo metodikos ir organizavimo pristatymas. Tyrimo duomenų analizė. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (2).
  Vadyba, diplominis darbas(61 puslapis)
  2011-12-22
 • Elektroninės prekybos sistema: UAB "Fektus"

  Įvadas. Elektroninės komercijos analizė. Elektroninės komercijos apibrėžimas. Elektroninės komercijos modeliai. Elektroninės komercijos modelių paplitimas rinkoje ir iš jų gaunamas pelnas. Elektroninės komercijos formos. Virtuali parduotuvė. Elektroninė birža. Elektroninis aukcionas. Elektroninės paslaugos. Atsiskaitymo už prekes internetu rizika. Saugaus atsiskaitymo internetu užtikrinimas. Saugų atsiskaitymą internetu užtikrinančios technologijos. SSL protokolo technologija. MOP technologija. SET protokolo technologija. "CyberCash" mokėjimo technologija. Atsiskaitymo internetu būdai. Mokėjimo kortelės. Elektroniniai čekiai. Elektroniniai pinigai. Skaitmeniniai pinigai. Elektroninės komercijos sistemų apžvalga Lietuvoje. Elektroninės prekybos sistemos "Virtuali parduotuvė" pritaikymas praktikoje. Įmonės tinklalapio struktūra. Elektroninės prekybos sistemos "Virtuali parduotuvė" struktūra. Duomenų bazės analizė. Trumpas duomenų bazės dalykinės srities aprašymas. Koncepcinis duomenų bazės modelis. Objektų sąrašas. Esybės ir jų atributai. Duomenų bazės ryšiai. Elektroninės prekybos sistemos "Virtuali parduotuvė" formų analizė. Kompiuterio konfigūracijos pasirinkimo forma. Kompiuterio konfigūracijos patvirtinimo forma. Vartotojo duomenų, reikalingų sandoriui atlikti, įvedimo forma. Atsiskaitymo už prekes sistema. Duomenų bazės valdymo sistema. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (2).
  Programos, diplominis darbas(108 puslapiai)
  2006-12-04
Puslapyje rodyti po