Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika>Mokslas ir švietimas

Mokslas ir švietimas (253 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Egipto švietimo sistema

  Šalies apibūdinimas. Švietimo politika. Švietimo sistemos struktūra. Nevalstybinė mokomoji veikla. Administravimas ir finansai. Pedagoginių kadrų problemos. Mokytojų programos ir jų rengimas. Egzaminai. Edukaciniai tyrimai. Švietimo problemos.
  Mokslas ir švietimas, rašinys(4 puslapiai)
  2006-05-09
 • Ekologinis ugdymas (2)

  Įvadas. Ekologinio ugdymo ypatumai miesto ir kaimo mokyklose. Įvadas. Popamokinio ekologinio ugdymo veiklos programos tikslai ir uždaviniai. Veiklos programa skirstoma i dešimt dalių. Jeigu ekologinio ugdymo programa bus sėkmingai įgyvendinta, bus pasiekti tokie laimėjimai. Informacinių technologijų taikymas pasaulio pažinimo pamokose. Įvadas. Išvados. Gamtotyros metodo įtaka trečios klasės moksleivių gamtamokslinei kompetencijai ir nuostatoms pasaulio pažinimo pamokų atžvilgiu. Įvadas. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo išvados. Gamtamokslinis ugdymas pradinėje mokykloje: moksleivių patirtis, vertinimai ir nuostatos. Įvadas. Tyrimo tikslas. Tyrimo objektas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo metodika ir tiriamųjų charakteristika. Tyrimo rezultatai. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, referatas(10 puslapių)
  2007-04-11
 • Ekonomikos specialistų rengimo sistema Lietuvoje

  Įvadas. Ekonomikos mokslo ištakos ir raida. Dabartinės mokslo institucijos, rengiančios ekonomikos specialistus. ISM vadybos ir ekonomikos universiteto studijų sistema. Kauno technologijos universiteto ekonomikos specialistų rengimo sistema. Vilniaus universiteto ekonomikos specialistų rengimo sistema. Ekonomikos specialistų rengimo sistemos Lietuvoje trūkumai. Lietuvos ekonomikos mokslo ir studijų reformos kryptys. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, referatas(13 puslapių)
  2008-04-07
 • Ekonomikos studijų ypatumai Vokietijos universitetuose

  Įvadas. Vokietijos aukštojo mokslo ištakos. Aukštojo mokslo reforma. Studijų kryptys. Studijų formos. Studijų kryptys ir baigimo galimybės. Terminų žodynėlis. Mokslo įstaigos ir struktūros. Lietuviai Vokietijoje. Nuo ko pradėti. Kiek kainuoja studijos ir pragyvenimas Vokietijoje. Lietuvos ir Vokietijos aukštojo mokslo sistemų palyginimas. Priedas (1). Darbas iliustruotas grafikais.
  Mokslas ir švietimas, referatas(22 puslapiai)
  2007-07-04
 • Ekonomikos studijų programos Vokietijoje

  Įvadas. Aukštasis mokslas Vokietijoje. Aukštojo mokslo šaknys. Aukštojo mokslo struktūra. Apgyvendinimas ir išlaidos. Priėmimas į aukštąsias mokyklas. Ekonomikos studijos Vokietijoje. Ekonomikos studijų programos. Vokietijos ir Lietuvos ekonomikos studijų programų palyginimas. Išvados. Priedas (1).
  Mokslas ir švietimas, referatas(7 puslapiai)
  2008-04-29
 • Elementarioji matematika: geometriniai vaizdiniai

  Tema: Geometrinių vaizdinių formavimas. Tikslai: Mokyti atpažinti, palyginti, nustatyti dydį ir pavadinti geometrines figūras. Vaikų amžius 3-4 m. Judėjimo ir muzikos kampelis. Gamtos kampelis. Tyrinėjimo kampelis. Dailės kampelis. Tautinis kampelis. Statybinių žaidimų kampelis. Priedai (4psl.)
  Mokslas ir švietimas, pavyzdys(7 puslapiai)
  2009-03-16
 • Etika pagrindinėje mokykloje: teorija ir praktika

  Įvadas. Tyrimo tikslas: ištirti kaip etikos reglamentavimas taikomas mokyklose praktiškai. Etikos teorija. Etikos samprata. Etika ir filosofija. Etikos, kaip mokyklinės disciplinos raida. Etikos, kaip dorinio ugdymo esmė. Etikos tikslas, uždaviniai. Struktūra. Integravimo galimybės. Planavimas, ugdymo organizavimas, vertinimas. Empirinis etikos tyrimas. Tyrimo metodika ir organizavimas. Tyrimo rezultatai ir jų analizė. Mokytojų apklausa. Mokinių apklausa. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, kursinis darbas(14 puslapių)
  2009-02-21
 • Europos Sąjungos (ES) mokslo programos

  Europos Sąjungos (ES) mokslo programos – samprata ir raida. Europos Sąjungos (ES) mokslo programos kaip Europos Sąjungos (ES) mokslo politikos įgyvendinimo instrumentai. EUREKA programa. EUREKA sąvoka ir tikslai. Eureka veiklos principai ir sritys. Eureka projektų statusas bei rengimo tvarka. Eureka finansavimas. Sėkmingai įgyvendinti Eureka projektai Lietuvoje. Europos Sąjungos (ES) 6-oji bendroji programa. FP6 veiklos sritys. FP6 įgyvendinimo būdai. Bendroji 7-oji Europos Sąjungos (ES) programa (fp7). Trans europinių (telekomunikacinių) tinklų programa – eten. Tarptautinė asociacija – intas. Pažangios gamybos sistemos – ims. Pažangi energetika Europai - eie. ETP - Europos technologijų platformos. Mokslinių tyrimų infrastruktūra. Brite/Euram. eContent. Darbas iliustruotas lentelėmis, schemomis.
  Mokslas ir švietimas, referatas(58 puslapiai)
  2005-09-23
 • Europos sąjungos moksliniai tyrimai ir technologijos

  Įvadas. Tyrimai ir technologijos. Europos sąjungos 6FP programa. Metodai. Prioritetinių tyrimų kryptys. Integruotieji projektai. Eureka ir cost programos. Lietuvos prioritetinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) kryptys. Tyrimų finansavimas Europoje. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, referatas(15 puslapių)
  2006-11-03
 • Europos vaikų ir jaunimo laisvalaikio institucijų asociacija (EAICY)

  Įvadas. Apie EAICY (Europos vaikų ir jaunimo laisvalaikio institucijų asociaciją). EAICY istorija. EAICY veikla. Konferencijos, mokymai, seminarai. Mainai tarp vaikų ir jaunuolių bei tarp profesionalų. Europos vaikų ir jaunimo laisvalaikio institucijų asociacijos (EAICY) įstatai. EAICY Lietuvoje. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, referatas(8 puslapiai)
  2010-05-31
 • Gabūs vaikai ir jų mokymosi problemos

  Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti gabumų identifikavimo bei gabių vaikų ir jų ugdymo problemas mokykloje. Gabūs vaikai ir jų problemos mokykloje. Gabūs vaikai-jų skiriamosios savybės. Kas labiausiai kliudo atsiskleisti gabumams? Svarbiausios gabių vaikų problemos mokykloje. Gabių vaikų ugdymo problemos. Koks mokytojas turėtų ugdyti gabius vaikus. Lyčių skirtumai ir sugebėjimų ypatumai. Kaip ugdyti talentingą vaiką. Mokymo sistemos trūkumai gabių vaikų atžvilgiu ir jų sprendimo variantai. Išvados. Priedai (11 psl.).
  Mokslas ir švietimas, referatas(23 puslapiai)
  2009-06-09
 • Gamtamokslinio ugdymo naujos idėjos švietimo reformos konceptualiuose dokumentuose

  PowerPoint pristatymas. Gamtos mokslai. Mokykloje pateikiamas gamtos mokslų kursas. Pagrindinis gamtamokslinio ugdymo tikslas. Gamtamokslinių dalykų integracija. Kaip to išvengti? Apibendrinta daugelio šalių patirtis parodė, kad integruotas gamtamokslinių dalykų mokymas. Pagrindiniai integruoto ugdymo projektų bendrieji bruožai. Dėl kokių priežasčių įgyvendinamas integruotas gamtamokslinių dalykų mokymas? Pasaulio ir žinių apie jį nedalomumas. Naujų technologijų įdiegimas. Ekologijos problemos. Ugdymo turinio ryšio su sociokultūriniu gyvenimu būtinumas. Apibendrinimas.
  Mokslas ir švietimas, pristatymas(18 skaidrių)
  2011-01-04
 • Higher education in Lithuania and Greece

  Introduction. Higher education in Lithuania. Number of institutions and their type. Higher education in Greece. Non-university level. University level studies. Tuition and Studies. Duration of Studies. Admission to Higher Education. Differences and similarities between Lithuania and Greece higher education. Conclusions.
  Mokslas ir švietimas, referatas(10 puslapių)
  2007-01-17
 • Higher education in Poland and Lithuania

  Introduction. Higher education in Poland and Lithuania. Higher education in Poland. Higher education in Lithuania. Comparison. Conclusion.
  Mokslas ir švietimas, referatas(18 puslapių)
  2006-11-10
 • Higher education in Vilnius

  Darbas anglų kalba apie Vilniaus aukštąsias mokyklas. Introduction. The University of Vilnius. Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius Pedagogical University. Vilnius College in Higher Education. Vilnius College of Construction and Design. Vilnius Technical College. Conclusion.
  Mokslas ir švietimas, referatas(7 puslapiai)
  2006-02-08
 • Ikimokyklinio amžiaus vaikų socialinių įgūdžių ugdymas per muzikinę veiklą

  Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti ikimokyklinio amžiaus vaikų socialinių įgūdžių raišką per muzikinę veiklą. Muzikinis ugdymas. Muzikinio ugdymo pedagoginės sąlygos. Muzikinio ugdymo metodika. Socialinių įgūdžių lavinimas per muzikinę veiklą. Socialinių įgūdžių raiška. Socialumo kompetencija. Muzikos įtaka vaiko psichikos raidai. Vaiko muzikinės kultūros ugdymo veiksniai. Muzikinis vaiko auklėjimas šeimoje. Muzikinis vaiko auklėjimas darželyje. Pedagogų požiūrio į ikimokyklinio amžiaus vaikų socialinių įgūdžių ugdymo galimybių per muzikinę veiklą ir tėvų požiūrio į muzikinės veiklos įtaką vaiko raidai tyrimas. Išvados. Priedas: anketa (4 psl.)
  Mokslas ir švietimas, diplominis darbas(41 puslapis)
  2008-11-05
 • Informacijos ir komunikacijos technologijų integravimas į švietimą Lietuvoje

  Įvadas. Šio darbo tikslas – išanalizuoti informacijos ir komunikacijos technologijų (IKT) integravimo į švietimą bendrųjų tendencijų ypatumus. Informacijos ir komunikacijos technologijų (IKT) integracija į švietimą Europos Sąjungos dokumentuose. Bendrieji IKT diegimo švietime principai. Trumpa informacinių ir komunikacinių technologijų diegimo į Lietuvos švietimą 2005-2007 metų strategijos bei programos analizė. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, namų darbas(9 puslapiai)
  2007-10-18
 • Internetas — žmogaus ugdymo veiksnys

  Įvadas. Ugdymas. Ugdymo tikslai ir uždaviniai. Informacijos technologijos - ugdymo procese. Internetas šiuolaikiniame ugdyme. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, referatas(9 puslapiai)
  2009-05-11
 • Ispanijos ir Lietuvos švietimo sistemų lyginamoji analizė

  Įvadas. Švietimo sistemos valdymas. 1980-1990 metų švietimo sistema. Naujoji švietimo sistema. Švietimo sistemos finansavimas ir pedagogų rengimas. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, referatas(5 puslapiai)
  2008-04-18
 • Ispanijos švietimo sistema

  Švietimas Ispanijoje. Švietimą Ispanijoje reglamentuoja pagrindiniai dokumentai. Bendrasis Ispanijos švietimo įstatymas. Pirmasis švietimo lygmuo arba ikimokyklinis ugdymas. Antrasis švietimo lygmuo – pradinis mokymas. Trečiasis lygmuo – privalomasis vidurinis mokymas. Neprivalomasis vidurinis išsilavinimas. Nemokyklinis profesinis rengimas. Aukštasis mokslas. Pedagogų rengimas. Švietimo sistemos finansavimas.
  Mokslas ir švietimas, rašinys(6 puslapiai)
  2007-02-06
Puslapyje rodyti po