Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Kalbų studijos

Kalbų studijos (169 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Juozas Balčikonis - leksikografas

  Įvadas. Biografija. Leksikografijos darbas. Istorija. Žodžių rinkimas. Žodyno tobulinimas. Paskutinieji darbai. Išvados.
  Kalbų studijos, referatas(6 puslapiai)
  2005-12-13
 • Juozas Senkus ir jo veikla

  Įvadas. Juozo Senkaus tėviškė, tėvai ir giminės. Juozas Senkus Vilkaviškio gimnazijoje. Studijos Universitete. Darbai studijas baigus. Atsiliepimai apie Juozą Senkų. Okupantų skriaudos. Juozo Senkaus šeima. Ligos ir gyvenimo pabaiga. Juozo Senkaus draugai. Išvados.
  Kalbų studijos, referatas(8 puslapiai)
  2006-05-31
 • Ką aš žinau apie kalbą?

  PowerPoint pristatymas. Ką aš žinau apie kalbą? Kalbotyra - kas tai? Žymiausi kalbininkai, jų darbai. Pirmieji lietuvių kalbos žodynai jų svarba. Lietuvių kalbos mokslui nusipelnę kalbininkai. Augustas Šleicheris. Frydrichas Kuršaitis. Antanas Juška. Jonas Juška. Antanas Baranauskas. Kazimieras Jaunius. Jonas Jablonskis. Kazimieras Būga. Užsienio šalių kalbininkai, bei jų darbai. Mokslo įstaigos besirūpinančios lietuvių kalba bei jos tyrimu. Žurnalai, bei knygelės spausdinantys kalbinius dalykus.
  Kalbų studijos, pristatymas(17 skaidrių)
  2006-03-22
 • Ką aš žinau apie kalbą? (2)

  PowerPoint pristatymas. Kalbotyra ir jos šakos. Žymiausi kalbiniai darbai. Pirmieji lietuvių kalbos žodynai. Lietuvių kalbos mokslui nusipelnę kalbininkai. Užsienio šalių kalbininkai. Kokios įstaigos rūpinasi lietuvių kalbos tyrimu? Išvados.
  Kalbų studijos, pristatymas(12 skaidrių)
  2006-03-23
 • Kalbos ir kalbininkų samprata seniau ir šiuolaikinėje visuomenėje

  Įvadas. Lietuvių bendrinės kalbos raida. Lietuvių bendrinės kalbos susiformavimas, jos plėtotė. Lietuvių bendrinės kalbos padėtis nepriklausomos Lietuvos laikotarpiu. Lietuvių bendrinės kalbos padėtis sovietmečiu. Lietuvių bendrinės kalbos padėtis nuo 1990 metų iki šiol. Bendrinės kalbos normos ir norminimo kriterijai. Kalbos norma. Bendrinės lietuvių kalbos norminimo pradžia. Bendrinės kalbos norminimo kriterijai šiandien. Kiek kalbos normų kitimą lemia ar gali lemti visuomenė? Kalbos samprata šiandieninėje visuomenėje. Kalba - kaip komunikatorė bei žmogaus ir tautos reprezentatorė. Ką patys lietuviai mąsto apie savo kalbą ir jos ateitį? Kalbininkų samprata šiuolaikinėje visuomenėje. Išvados.
  Kalbų studijos, referatas(12 puslapių)
  2006-03-02
 • Kalbos istorija

  Lietuvių kalbos kilmė ir raida. Lietuvių kalbos tarmės. Aukštaičių tarmė. Žemaičių tarmė. Svarbiausi skirtumai žemaičių tarmės nuo aukštaičių. Seniausi išlikę lietuviški tekstai. Lietuvių kalbos vartojimas raštu. Lietuvos raštija. Pirmoji lietuviška knyga. Lietuvių abėcėlės istorija. Lyginamoji kalbotyra.
  Kalbų studijos, referatas(6 puslapiai)
  2005-11-22
 • Kalbos kilmės problema

  Įvadas. Kalbos kilmė. Pirmosios senovės žmonių kalbos kilmės hipotezės. Pirmieji moksliniai kalbos kilmės sprendimai. Šiuolaikinės kalbos kilmės versijos. Kalba ir mąstymas. Lietuvių kalbos kilmės problema ir raida. Išvados.
  Kalbų studijos, referatas(8 puslapiai)
  2009-03-09
 • Kalbos kilmės problematika

  Kalbos kilmė. Kalbos kilmės tyrinėjimai. Kalba - gamtos dovana, ar dievo įsikišimo reikalas?
  Kalbų studijos, referatas(10 puslapių)
  2009-03-23
 • Kalbos lingvistika. XIX - XX amžiaus kalbos tyrinėjimai

  Kalbos lingvistika. XIX - XX amžiaus (19-20 amžiaus) kalbos tyrinėjimai. Francas Bopas. Lyginamoji-istorinė kalbotyra. Augustas Šleicheris. Jaunagramatikai. Arealinė lingvistika.
  Kalbų studijos, rašinys(5 puslapiai)
  2006-11-21
 • Kalbos stiliai

  Kalbos stiliai. Funkciniai stiliai. Buitinis stilius. Mokslinis stilius. Administracinis stilius. Publicistinis stilius. Meninis stilius. Stilių sąveika.
  Kalbų studijos, referatas(7 puslapiai)
  2005-10-20
 • Kalbos tipai

  PowerPoint pristatymas. Teritoriniai dialektai (tarmės). Patarmė. Šnekta. Pašnektė. Izoglosa. Dialektografija. Dialektologija. Profesiniai dialektai. Socialiniai dialektai. Rašomoji kalba. Bendrinė kalba. Žargonas. Slengas.
  Kalbų studijos, pristatymas(19 skaidrių)
  2008-01-17
 • Kalbotyra

  Dešimtos klasės vadovėlio kalbotyros skyriaus apibendrinimo klausimai ir atsakymai.
  Kalbų studijos, špera(3 puslapiai)
  2005-02-14
 • Kalbotyra (11)

  Indų gramatikos mokykla. Senovės Graikijos kalbos mokslo ypatumai. Analogistų ir anomalistų ginčas. Platonas. Aristotelis. Aleksandrijos mokykla. Senovės Roma. M.T. Varonas. Arabų kalbos mokslas. Tiurkologija. Žydų kalbos mokslas. Viduramžiai. Renesansas. Didžiųjų geografinių atradimų epocha. Ž. Skaligeris. Mykolas Lietuvis. Pederas Siuva. Pilypas Ruigys. M.V. Lomonosovas. Port Rojalio universali gramatika. Universaliosios gramatikos esmė. XVII amžiaus (18 amžiaus) kalbos mokslo klausimai. Lyginamojo istorinio metodo atsiradimas bei jo pradininkai. Istorinės kalbotyros atsiradimas. Pirmųjų komparatyvistų epocha. F.R. Bopas. J. Grimas. Kalbos raida pagal J. Grimą. R. Raskas. A. Vostokovas. G. Kurcijus. J.K. Ceisas. Fr. Dycas. Fr. Protas. Fr. Miklošičius. Evoliucijos teorija ir kalbotyra. Šleicheris. Kalbų medis. Tipologinė klasifikacija. Kalbos biologinė koncepcija. Šmito teorija. Jaunagramatikiai. H. Paulis.
  Kalbų studijos, špera(7 puslapiai)
  2008-01-22
 • Kalbotyra (2)

  Ką tiria kalbotyra. Lietuvių kalbos gramatikos ir žodynai. Lietuvių kalbos tarmės. Lietuvių kalbos tyrimai.
  Kalbų studijos, konspektas(4 puslapiai)
  2005-06-10
 • Kalbotyra (3)

  Kalbos prigimtis ir funkcijos. Kalba ir šneka. Kalbos struktūra. Kalba kaip ženklų sistema. Kalbos tipai. Kalbos funkciniai stiliai. Kalba ir mąstymas. Kalbos kitimai. Kalbotyra ir jos uždaviniai. Kalbotyros pagrindinės šakos. Garsų klasifikacija. Kirtis ir jo tipai. Intonacija ir jos rūšys. Fonema ir su ja susijusios sąvokos. Fonemų (fonologinė) sistema. Morfema ir jos rūšys. Semantiniai žodžių tipai. Žodžio supratimas. Žodžio morfeminės sandaros kitimai. Žodžio morfeminė ir darybinė analizė. Žodžių darybos būdai. Gramatinių reikšmių reiškimas. Gramatinės kategorijos ir jų tipai. Žodis ir sąvoka. Žodžio leksinė reikšmė. Žodžio leksinių reikšmių rūšys. Leksikos sudėtis. Leksikos sudėtis. Leksika kilmės atžvilgiu. Žodžio etimologija. Leksika raidos atžvilgiu. Frazeologizmai. Frazeologizmų klasifikacija. Leksikografija ir žodynų tipai. Tipologinė kalbų klasifikacija.
  Kalbų studijos, konspektas(11 puslapių)
  2005-09-06
 • Kalbotyra (4)

  Kalbotyros užuomazgos. Kalbotyros objektas. Kalbos funkcijos. Vidinė kalbos struktūra. Kalbotyros mokslo metodai. Kalba, kaip ženklų sistema. Kalba ir mąstymas. Mokslai nagrinėjantys kalbas. Kalbotyros šakos. Kalbotyra. Diachroninės ir sinchroninės kalbotyros priešprieša. Fonetinis fonologinis lygmuo. Šnekos garsas ir jo akustinės ypatybės. Kalbos padargai ir garsų artikuliacija. Garsų klasifikacija. Prozodijos elementai. Garsų pridėjimas ir įterpimas. Fonema ir su ja susijusios sąvokos. Pagrindinės morfologijos sąvokos. Laisvosios ir sietinės morfos.
  Kalbų studijos, konspektas(10 puslapių)
  2005-11-17
 • Kalbotyra (5)

  PowerPoint pristatymas-viktorina. Taisyklės. Pirmas etapas. Pirmo etapo atsakymai. Antras etapas. Atsakymai.
  Kalbų studijos, pristatymas(18 skaidrių)
  2006-04-11
 • Kalbotyra (6)

  Kalba – svarbiausia komunikacijos priemonė. Leksikologijos, morfologijos ir žodžių darybos objektai. Santykis su kitais gramatikos skyriais. Žodis kaip leksinė ir gramatinė kategorija. Leksinė, gramatinė ir darybinė žodžio reikšmės. Žodžio dalys. Žodžio daugiareikšmiškumas. Sinonimai. Antonimai. Homonimai. Vertalai. Semantizmai. Lietuvių kalbos leksika kilmės požiūriu. Veldiniai. Skoliniai. Tarptautiniai žodžiai. Barbarizmai. Hibridai. Lietuvių kalbos leksika vartojimo sferų požiūriu. Frazeologizmai, jų klasifikavimo pagrindai, vertimo problematika. Kalbos dalis – gramatinė superkategorija. Daiktavardžio kaip gramatinės kategorijos samprata. Būdvardžio kaip gramatinės kategorijos samprata. Įvardžio kaip gramatinės kategorijos samprata. Veiksmažodžio kaip gramatinės kategorijos samprata, formų sistema. Asmenuojamieji veiksmažodžiai. Dalyvio reikšmė, vartosena, gramatiniai požymiai. Sudurtinės laikų ir nuosakų formos. Bendratis, padalyvis, pusdalyvis, būdinys, siekinys, reikiamybės dalyvis - reikšmė, vartosena, gramatiniai požymiai. Prieveiksmio kaip gramatinės kategorijos samprata. Prielinksnio kaip gramatinės kategorijos samprata. Dalelytė kaip gramatinė kategorija. Jungtukas kaip gramatinė kategorija. Jaustuko kaip gramatinės kategorijos samprata. Ištiktuko kaip gramatinės kategorijos samprata. Giminė kaip gramatinė kategorija. Skaičius kaip gramatinė kategorija. Linksnis kaip gramatinė kategorija. Linksniuotės. Asmuo kaip gramatinė kategorija. Asmenuotės. Rūšis kaip gramatinė kategorija. Veikslas. Nuosaka kaip gramatinė kategorija. Įvardžiavimas kaip gramatinė kategorija. Laipsnis kaip gramatinė kategorija. Laikas kaip gramatinė kategorija. Laiko paradigma. Morfologinė žodžių daryba. Darybos būdai. Svarbiausios darybos sąvokos. Priešdėliniai daiktavardžiai. Priesaginiai daiktavardžiai. Priesagų vediniai. Daiktavardžiai dūriniai ir galūnių vediniai. Priešdėliniai būdvardžiai. Priesaginiai būdvardžiai. Būdvardžiai dūriniai ir galūnių vediniai. Prieveiksmių daryba. Priešdėliniai veiksmažodžiai. Priesaginiai veiksmažodžiai.
  Kalbų studijos, konspektas(96 puslapiai)
  2006-04-18
 • Kalbotyra (7)

  Klausimai-atsakymai. Kalbos kilmė ir reikšmė. Pasaulio kalbos. Indoeuropiečių kalbų šeima. Baltų kalbos. Lietuvių kalbos raida. Lietuvių kalba priešrašytiniu laikotarpiu. Senųjų raštų kalba. Rašomosios kalbos sunykimas. Tautinis atgimimas ir bendrinė kalba.
  Kalbų studijos, špera(3 puslapiai)
  2006-04-25
 • Kalbotyra (8)

  20 klausimų kalbotyros testas. Teisingi atsakymai.
  Kalbų studijos, testas(3 puslapiai)
  2006-05-21
Puslapyje rodyti po