Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Diplominiai darbai

Diplominiai darbai (575 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Sezoninės augalų dekoratyvumo kaitos tyrimai želdynuose

  Baigiamojo darbo užduotis. Želdinių ir jų dizaino neuniversitetinių studijų vertinamų profesinių kompetencijų sąrašas. Įvadas. Darbo tikslas - Ištirti sezoniškumo kaitą Kauno kolegijos Kraštotvarkos fakulteto (Kauno r., Mastaičiai) ir Garliavoje esančios sodybos želdynuose bei pateikti kompozicinius siūlymus. Metų sezonai ir jų kaita. Laiko ir klimato juostos. Metų sezonai vidutinių platumų klimato juostoje. Sezoninio augalų vystymosi ritmiškumas. Sezoninių spalvų kaita kraštovaizdyje. Kraštovaizdžio fenologiniai indikatoriai. Kraštovaizdžio spalvinės kaitos dinamika. Metų laikų spalvų teorija. Klasikiniai spalvų derinimo būdai. Gamtos estetinis ir psichologinis poveikis žmogui. Augalų formų, kvapų ir spalvų poveikis žmogui. Miško kraštovaizdžio poveikis žmogui. Augalų žydėjimo ypatumai vegetacijos periode. Sumedėjusių augalų žydėjimo charakteristika. Žolinių augalų žydėjimo charakteristika. Apibendrinimas. Tyrimo objektų aprašymas. Kauno rajono ir Garliavos regiono gamtinės ir klimatinės sąlygos. Gamtinės sąlygos ir kraštovaizdis. Klimatinės sąlygos. Kauno kolegijos kraštotvarkos fakulteto želdynas. Trumpa želdyno istorija. Tyrimo objektai. Sodybos Garliavoje želdynas. Trumpa želdyno istorija. Tyrimo objektas. Darbo rezultatai ir jų aptarimas. Kraštotvarkos fakulteto želdyno sezoninės kaitos tyrimo rezultatai. Mažojo kiemelio sezoninės kaitos tyrimas. Prie pagrindinio įėjimo daugiaeilio gėlyno sezoninės kaitos tyrimas. Daugiamečių gėlių masyvas. Klevų grupės prie II bendrabučio sezoninės kaitos tyrimas. Garliavos sodybos gėlyno sezoninės kaitos tyrimo rezultatai. Augalai trumpiausios nakties – Joninių šventėje. Darbo rezultatų apibendrinimas. Sezoniškumo kompoziciniai siūlymai. Išvados. Summary.
  Žemės ūkis, diplominis darbas(53 puslapiai)
  2011-03-30
 • Skaitmeninių vaizdų analizė nustatant judesį

  Bendra darbo charakteristika. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Grafinių vaizdų analizė. Pagrindinės sąvokos. Grafinių vaizdų transformacijos. Video parametrai. Grafinio vaizdo apdorojimo priemonės. Sąsuka. Furjė transformacijos. Kontrastas ir šviesumas. Spalvinė gama. Kiekybiniai pakeitimai. Histograma. Objekto judesio nustatymas. Regionais pagrįstas sekimas. Aktyvus kontūrų sekimo būdas. Požymiais pagrįstas sekimo modelis. "Roadwatch" sistemos veikimo principas. Situacijos modelis. Judesio nustatymo algoritmo sudarymas. Kompiuterinė analizė. Objekto judesio nustatymas. Triukšmas. Du objektai. Objekto koordinačių nustatymas. Naudota programinė įranga. Programos realizavimas. Algoritmas. Realizacija. Programos "Judesys" aprašymas. Programos testavimas. Programos privalumai. Programos trūkumai. Išvados. Programos kodas. Paveikslėliai (33).
  Programavimas, diplominis darbas(45 puslapiai)
  2007-07-12
 • Skirtingais būdais apskaičiuotų mineralinių trąšų normų veiksmingumas sukultūrintame smėlingo priemolio išplautžemyje

  Įvadas. Žieminių kviečių tręšimas. Bulvių tręšimas. Miežių tręšimas. Tyrimų sąlygos ir metodika. Dirvožemio savybės. Meteorologinės sąlygos. Bandymų vykdymo sąlygos ir metodika. Bandymų schema. Tyrimų bendrosios sąlygos. Tyrimų rezultatai ir jų aptarimas. Bandyme augintų žemės ūkio augalų derliai ir jų kokybė. Žieminiai kviečiai. Bulvės. Vasariniai miežiai. Lauko sėjomainos grandies žieminiai kviečiai-bulvės-miežiai produktyvumas. Išvados. Summary.
  Žemės ūkis, diplominis darbas(26 puslapiai)
  2012-02-21
 • Sklandytuvo flaterio teorinis tyrimas

  Anotacija. Annotation. Įvadas. Istorija. Flateris. Flaterio tyrimo kryptys. Teorinė tyrimo kryptis. Eksperimentinė tyrimo kryptis. Teorinių ir eksperimentinių rezultatų palyginimas. Pagrindinės flaterio teorijos prielaidos ir apribojimai. Flaterio analizės matematinis modelis. Programinis paketas SAF. Iki-garsinis sūkurių dangos metodas. Modalinė interpoliacija. Atstojamosios aerodinaminės jėgos interpoliacija. Vibracijų analizė. Flaterio prevencijos būdai. Teorinis flaterio tyrimas. Eleronas nebalansuotas. Eleronas išbalansuotas 50%. Eleronas išbalansuotas 100%. Eleronas išbalansuotas 150%. Eleronų balansavimo apibendrinimas. Išvados. Straipsnis: Sklandytuvo flaterio tyrimas (6 psl.) Priedai (40 psl.)
  Kvantinė mechanika, diplominis darbas(95 puslapiai)
  2010-07-20
 • Skurdo atsiradimo priežastys ir pasekmės

  Skurdo egzistavimo prielaidos Gerovės valstybės modelio kontekste. Skurdo sampratos teorinis pagrindimas. Skurdo atsiradimo priežastys ir jo matavimo būdai. Gerovės valstybės modeliai. "Gerovės valstybės" modelių egzistuojančių Europos sąjungos šalyse analizė. Išbaigti "Gerovės valstybės" modeliai Europos Sąjungoje. Skurdo rodiklių vertinimo sistema. Keturių "gerovės valstybės" modelių taikomų Europos Sąjungos šalyse analizė. Gerovės modelių priimtinumo Lietuvoje tyrimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Mikroekonomika, diplominis darbas(56 puslapiai)
  2007-05-10
 • Skurdo lygio Lietuvoje statistinė analizė

  Santrauka. Summary. Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti skurdo lygį Lietuvoje, atlikti skurdo lygio prognozę 2008 metams ir atskleisti jo mažinimo galimybes. Skurdo statistinės analizės teoriniai pagrindai. Skurdo samprata. Statistiniai duomenų apie skurdą šaltiniai. Skurdo rūšys, rodikliai ir jo įvertinimo metodai. Skurdo lygio statistinė analizė. Skurdo atsiradimo priežastys. Skrudo lygis Lietuvoje. Skurdo lygis pagal šeimos dydį. Skurdo lygis pagal lytį. Skurdo lygis pagal gyvenamą vietovę. Skurdo lygio mažinimas. Vyriausybinio sektoriaus priemonės. Nevyriausybinio sektoriaus priemonės. Vyriausybės politika, sprendžiant skurdo lygio mažinimą. Išvados. Priedai (3 psl.).
  Makroekonomika, diplominis darbas(40 puslapių)
  2008-12-05
 • Slaptas sekimas: takoskyra tarp operatyvinės veiklos ir baudžiamojo proceso

  Įvadas. Baudžiamojo proceso ir operatyvinės veiklos sąveikos problema. Sekimas baudžiamajame procese ir operatyvinėje veikloje. Slapto ir operatyvinio sekimo sampratos. Slapto ir operatyvinio sekimo teisiniai pagrindai ir atlikimo tvarka. Operatyvinės veiklos ir baudžiamojo proceso subjektų bendradarbiavimas, atliekant slaptą ir operatyvinį sekimą. Techninių priemonių panaudojimo galimybė atliekant slaptą ir operatyvinį sekimą. Slapto sekimo ir operatyvinio sekimo taikymas užsienio šalyse. Operatyvinės informacijos panaudojimo galimybės ikiteisminiame tyrime. Žmogaus ir piliečių teisių bei laisvių ribojimas ir apsauga atliekant sekimą. Išvados. Pasiūlymai. Santrauka. Summary. Priedai (4).
  Baudžiamoji teisė, diplominis darbas(64 puslapiai)
  2007-03-05
 • Slaugos kokybės vertinimas chirurginiuose skyriuose

  Įvadas. Temos aktualumas. Tyrimo problema. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo objektas. Tyrimo hipotezė. Tyrimo metodika ir organizavimas. Tiriamųjų atrankos kriterijai. Panaudoti tyrimo metodai. Statistinė duomenų analizė. Profesinių kompetencijų sąrašas. Slaugos kokybės samprata. Pagrindiniai kokybės bruožai. Sveikatos priežiūros sistemos kokybės lygiai. Slaugymo kokybė per apskaitą. Slaugos dokumentavimas. Slaugos standartai. Pagal A. Donabediano (1980) nustatytus požiūrius aprašomi sekantys standartai. Slaugos kokybės užtikrinimas - standartų nustatymas. Pagal R. Roger (1998) slaugos funkcijos. Slaugos kokybės užtikrinimo ciklas. Atsakomybė už slaugos kokybę. Išvados. Tyrimo rezultatai ir jų analizė. Paciento sutikimas jam atvykus į skyrių. Paciento supažindinimas su skyriaus vidaus tvarka. Slaugytojų pagalba, pacientams užpildant paguldymo į skyrių dokumentus. Paciento požiūris į slaugytojos elgesį su juo. Pacientų nuomonė apie palatoje palaikomą švarą. Pacientų nuomonė apie palatoje palaikomą ramybę. Slaugytojų bendravimas su pacientais ir jų šeimos nariais. Konfidencialumo išsaugojimas chirurginiuose skyriuose. Paciento ir slaugytojos bendradarbiavimas planuojant paciento slaugą. Slaugos poreikių nustatymas kartu su pacientu. Slaugos plano aptarimas ir jo koregavimas kartu su pacientu. Šeimos narių įtraukimas į paciento slaugą. Informacijos suteikimas apie atliekamas procedūras. Procedūrų laiko pranešimas pacientui. Pacientų palydėjimas į diagnostikos kabinetus. Medikamentų poveikio ir paskirties išaiškinimas. Aseptikos ir antiseptikos laikymasis manipuliacijų metu. Slaugytojos elgesys ir kompetencija atliekant manipuliacijas. Slaugytojos greitas reagavimas į paciento nusiskundimus. Slaugytojos bendravimas su pacientu. Psichologinis palaikymas iš slaugytojos pusės. Respondentų pasiskirstymas pagal gulėjimą stacionare skaičių. Tyrimo rezultatų apibendrinimas ir išvados. Išvados. Rekomendacijos. Slaugytojos dėmesys pacientui. Tiriamųjų pasiskirstymas pagal lytį. Respondentų pasiskirstymas pagal užsiėmimą. Tiriamųjų pasiskirstymas pagal išsilavinimą. Priedas (1).
  Slauga, diplominis darbas(49 puslapiai)
  2007-12-15
 • Smegenų skysčio ląstelinės sudėties nustatymas automatizuotu ir rankiniu būdu

  Profesinio bakalauro baigiamasis darbas. Įvadas. Likvoro fizinės ir cheminės savybės. Smegenų skysčio laboratorinis tyrimas. Smegenų skysčio paėmimas laboratoriniam tyrimui. Smegenų skysčio tyrimas ir jo diagnostinė reikšmė. Fizinių savybių nustatymas. Spalva. Kiekybinės (citozė) ir kokybinės (likvorograma) ląstelinės sudėties nustatymas. Likvoro citozės skaičiavimas naudojant "Cytospin" centrifugą. Sysmex XE 5000 metodika citozei nustatyti. Smegenų skysčio diagnostinė reikšmė. Moksliniai tyrimai lyginant likvoro citozės skaičiavimą automatiniu ir rankiniu būdu. Tiriamoji dalis. Tiriamųjų imtis. Tyrimo metodai. Tyrimo eiga. Rezultatų analizė ir apibendrinimas. Išvados.
  Medicina, diplominis darbas(29 puslapiai)
  2011-11-04
 • Smulkių ir vidutinių statybos įmonių strategijos formavimas

  Įvadas. Statybos įmonių strateginio valdymo samprata. Strategijos apibrėžimas. Strateginis valdymas ir jo etapai. Statybos įmonių plėtros dinamika ir strategijos. Europos statybos rinka. Statybos vaidmuo Europos ūkio sistemoje. Statybos šakos ypatumai. Statybos šakos makroekonominiai rodikliai. Europos statybos rinkos charakteristika. Statybos darbų apimtis. Statybos struktūra. Statybos eksportas. Smulkių ir vidutinių statybos įmonių perspektyvos Europos statybos rinkoje. Lietuvos smulkių ir vidutinių statybos įmonių strategijos formavimas. Lietuvos statybos įmonių padėtis smulkaus ir vidutinio verslo kontekste. Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo būklė. Lietuvos smulkaus ir vidutinio statybos verslo analizė ir problemos. Lietuvos smulkių ir vidutinių statybos įmonių plėtros strateginis modelis.
  Vadyba, diplominis darbas(95 puslapiai)
  2007-02-22
 • Smurto ir prievartos pasireiškimas tarp vyresnių klasių moksleivių (Vilkaviškio miesto vidurinių mokyklų tyrimo pagrindu)

  Profesinių kompetencijų, kurias siekiama pademonstruoti darbe sąrašas. Santrauka. Svarbių terminų ir santrumpų žodynėlis. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Prievarta ir smurtas – egzistencijos problema. Smurto kilmė ir vystymasis. Prievartos rūšys ir požymiai. Emocinė prievarta. Fizinė prievarta. Seksualinė prievarta. Nesirūpinimas vaikais, jų apleidimas. Paauglių priekabiavimas. Smurto prieš vaikus priežastys ir padariniai. Smurto priežastys. Pasekmės. Prievartos prevencija. Pedagoginis požiūris. Respublikinė prievartos prevencija. Vaikų prievartos mokykloje sustabdymo strategijos. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatai ir jų analizė. Išvados. Priedai (8).
  Socialinė psichologija, diplominis darbas(52 puslapiai)
  2006-03-30
 • Socialiai pažeistos šeimos

  Įvadas. Šeimos samprata ir pagrindinės kategorijos. Šeimos samprata. Šeimos funkcija Šeimos formos. Šiuolaikinė šeima. Socialiai pažeistos šeimos. Nepilnos šeimos, asocialios šeimos ir ju ypatumai. Socialinė pedagoginė pagalba šeimai. Socialinio pedagogo darbas su mokinių tėvais. Šeimai teikiamos socialinės pagalbos rūšys ir formos. Tyrimo metodai ir organizavimas. Ištirti klasės auklėtojų teikiamą socialinė pagalbą pažeistoms šeimoms mokykloje. Ištirti tėvų nuomonę apie socialinio pedagogo darbą metodų įvairovę su socialiai pažeistomis šeimomis. Išsiaiškinti socialinio pedagogo darbą su socialiai pažeistomis šeimomis. Išvados ir rekomendacijos. Summary. Priedas (1). Darbas iliustruotas diagramomis.
  Socialinis darbas, diplominis darbas(50 puslapių)
  2007-05-11
 • Socialinė parama probleminėms šeimoms, auginančioms vaikus

  Įvadas. Probleminės šeimos statusas bendruomenėje. Šeima - socialiai kontroliuojama mikroaplinka visuomenėje. Probleminių šeimų situacijos Trakų rajone apžvalga. Socialinės paramos Lietuvoje charakteristika. Socialinės paramos vieta bendroje socialinės apsaugos sistemoje. Socialinę paramą probleminėms šeimoms reglamentuojantys dokumentai. Trakų rajono savivaldybės socialinių paslaugų probleminėms šeimoms teikimo tvarkos svarbiausi aspektai. Trakų rajono savivaldybės socialinės paramos teikimo ypatumai. Socialinių paslaugų probleminėms šeimoms teikimas. Tyrimo metodika. Probleminių šeimų, auginančių vaikus požiūris į teikiamas socialines paslaugas. Ekspertų požiūrio į socialinių paslaugų teikimo organizavimą analizė. Išvados. Rekomendacijos. Summary. Priedai (5 psl.)
  Socialinis darbas, diplominis darbas(65 puslapiai)
  2009-02-17
 • Socialinė pedagoginė pagalba sprendžiant vaikų tarpusavio priekabiavimo problemą

  Santrauka. Raktiniai žodžiai. Įvadas. Tyrimo tikslas: išsiaiškinti socialinės pedagoginės pagalbos būdus sprendžiant vaikų tarpusavio priekabiavimo problemą. Vaikų tarpusavio priekabiavimo apibrėžtis teoriniu aspektu. Priekabiavimo tarp vaikų problema ir paplitimas. Priekabiaujančiųjų vaikų elgesio priežastys. Priekabiavimo pasekmės priekabiavimo aukoms. Socialinės pedagoginės pagalbos būdai sprendžiant vaikų tarpusavio priekabiavimo problemą. Socialinės pedagoginės pagalbos modelio lygmenys. Priekabiavimo prevencija globos įstaigose. Socialinės pedagoginės pagalbos tyrimas sprendžiant vaikų tarpusavio priekabiavimo problemą. Tyrimo metodika. Tyrimo analizė. Išvados. Pasiūlymai.
  Pedagogika, diplominis darbas(30 puslapių)
  2009-12-16
 • Socialinės aplinkos poveikis vyresnių klasių moksleivių vertybinėms orientacijoms

  Įvadas. Vertybinės orientacijos ir jų funkcionavimas visuomenėje. vertybės sąvoka ir jos aiškinimai. Vertybių savybės ir jų gyvavimo ciklas. Vertybinių orientacijų funkcionavimo ypatumai sociume. Paauglio gebėjimas internalizuoti vertybes. Vyresnių klasių moksleivių aplinkos analizė. Šeima, kaip pirminė socializacijos institucija. Mokykla, kaip antrinė socializacijos institucija. Bendraamžių grupių poveikis. Televizijos poveikio analizė. Socialinės aplinkos poveikis vyresnių klasių moksleivių vertybinėms orientacijoms tyrimas. Tyrimo išvados. Rekomendacijos. Išvados. Priedas.
  Pedagogika, diplominis darbas(52 puslapiai)
  2009-02-24
 • Socialinės pagalbos poreikis emigravusių tėvų mokyklinio amžiaus vaikams

  Įvadas. Tikslas: išanalizuoti socialinės pagalbos poreikį emigravusių tėvų vaikams. Emigracijos problema. Emigracijos priežastys. Psichosocialinės pasekmės emigravusių tėvų mokyklinio amžiaus vaikams. Teikiamos socialinės pagalbos emigravusių tėvų vaikams ypatumai. Psichosocialinių sunkumų, kylančių emigravusių tėvų vaikams tyrimas. Tyrimo organizavimo metodika. Tyrimo rezultatų analizė. Sunkumai būdingi emigravusių tėvų vaikams. Sunkumai kylantys dirbant su emigravusių tėvų vaikų globėjais. Mokykloje teikiama pagalba emigravusių tėvų vaikams. Emigravusių tėvų vaidmuo sprendžiant jų vaikams iškilusias problemas. Emigravusių tėvų ryšių palaikymas su jų vaikais, globėjais bei darbuotojais. Išvados ir pasiūlymai. Santrauka. Priedai: anketos (5 psl.)
  Pedagogika, diplominis darbas(38 puslapiai)
  2009-06-30
 • Socialinio darbo metodų taikymas, dirbant su probleminėmis šeimomis Švenčionių antrojoje vidurinėje mokykloje

  Įvadas. Pagrindinės sąvokos ir terminai. Šeimos, kaip pirmosios vaiko ugdymo institucijos, teorinė apžvalga. Šeimos samprata. Šeimos funkcijos. Probleminės šeimos teorinė apžvalga. Tėvų globos netekties priežastys. Probleminės šeimos vaikams būdingi bruožai. Socialinio darbo metodų taikymas, dirbant su probleminėmis šeimomis. Socialinio darbuotojo veikla, taikant socialinio darbo metodus Švenčionių antrojoje vidurinėje mokykloje. Individualus darbas. Socialinis darbas grupėje, komandinio darbo svarba. Socialinis darbas bendruomenėje. Socialinio darbo metodų taikymo galimybes, dirbant su probleminėmis šeimomis Švenčionių antrojoje vidurinėje mokykloje. Tyrimo charakteristika. Tyrimo rezultatų analizė. Išvados. Priedai (5).
  Pedagogika, diplominis darbas(46 puslapiai)
  2008-03-05
 • Socialinio darbuotojo vaidmuo Visagino pensionate

  Santrauka. Summary. Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti socialinio darbo ypatumus teikiant pagalbą asmenims turintiems proto ir psichinę negalią, bei ištirti socialinio darbuotojo vaidmenį. Santrauka. Summary. Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti socialinio darbo ypatumus teikiant pagalbą asmenims turintiems proto ir psichinę negalią, bei ištirti socialinio darbuotojo vaidmenį. Socialinė pagalba psichikos ir proto negalią turintiems asmenims Lietuvoje. Asmenų, turinčių psichines arba proto negalią, problemos ir pagrindiniai poreikiai. Socialinio darbuotojo bendravimo su klientais, turinčiais psichinę ir proto negalią ypatumai. Socialinio darbuotojo vaidmenys ir jų realizavimas. Visagino pensionato socialinė charakteristika. Socialinio darbuotojo vaidmens Visagino pensionate tyrimas. Tyrimo metodika ir pagrindimas. Tyrimo rezultatų pristatymas ir analizė. Išvados. Rekomendacijos. Priedas: anketa (5 psl.).
  Socialinis darbas, diplominis darbas(31 puslapis)
  2009-02-25
 • Socialinio draudimo fondo biudžetas: problemos ir perspektyvos

  Terminų sutrumpinimo sąrašas. Įvadas. 1skyrius. Socialinio draudimo istorinės ištakos. Draudimo globalizacija ir jį įtakojantys veiksniai. Draudimo formavimosi etapai. Socialinio draudimo samprata XX amžiuje ir jo svarbiausi bruožai. 2 skyrius. Socialinio draudimo sistema. Socialinis draudimas nuo nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų. Savarankiškai dirbančių asmenų valstybinis socialinis draudimas. Valstybinis savanoriškasis socialinis pensijų ir pašalpų draudimas. Užsienyje dirbančių asmenų socialinis draudimas. Delspinigių ir baudų atidėjimo ir atleidimo nuo jų galimybė. 3 skyrius. Socialinio draudimo fondo biudžeto analizė. Valstybinio socialinio draudimo biudžeto esmė, fondo pajamos ir išlaidos. VSD fondo pajamų bei išlaidų sudėtis, struktūra bei klasifikacija. Rodikliai, sąlygojantys valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto pajamas ir išlaidas. Valstybinių nebiudžetinių fondų esmė ir vaidmuo šalies ekonomikoje. Apibendrinančios išvados. Santrauka.
  Draudimas, diplominis darbas(48 puslapiai)
  2006-04-27
 • Socialinio pedagogo kasdienė veikla mokykloje, dirbant su socialinės rizikos šeimų vaikais

  Santrauka. Summary. Įvadas. Pagrindinės sąvokos ir terminai, naudojami baigiamajame darbe. Socialinės rizikos šeimų vaikų ypatumai bei jų socializaciją lemiantys veiksniai. Socialinio pedagogo veiklos svarba Čiūlėnų pagrindinėje mokykloje. Socialinio pedagogo kasdienė veikla, dirbant su socialinės rizikos šeimų vaikais mokykloje. Socialinio ugdymo metodai, funkcijos ir būdai, naudojami socialinio pedagogo veikloje, dirbant su socialinės rizikos šeimų vaikais mokykloje. Socialinio pedagogo kasdienės veiklos Čiūlėnų pagrindinėje mokykloje, dirbant su socialinės rizikos šeimų vaikais, tyrimas. Tyrimo charakteristika. Tyrimo pagrindimas. Tyrimo rezultatų analizė. Tyrimo rezultatų apibendrinimas. Išvados. Priedai (3).
  Socialinis darbas, diplominis darbas(47 puslapiai)
  2006-11-22
Puslapyje rodyti po