Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Teisė>Administracinė teisė>Administracinės teisės procesas (2)

Administracinės teisės procesas (2)

  
 
 
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344
Aprašymas

1. bilietas. Teisinio proceso bendrieji požymiai. Ombudsmeno institutas Lietuvoje (Seimo kontrolieriai, kitos analogiškos institucijos). Administracinių ginčų komisijų paskirtis ir sistema. Administracinių ginčų komisijų formavimas. Pagrįsto tikėjimosi principas. 2. bilietas. Institucijų (pareigūnų) būtiniausi veiksmai, siekiant tinkamai ištirti teisės pažeidimą. Administracinės teisės pažeidimo bylos tyrimo stadijos etapai. Hipotekos registro steigimas ir tvarkymas. Hipotekos registro steigimas. Bendrieji Europos Bendrijos (EB) teisės principai turintys administracinę procesinę reikšmę. 3. bilietas. Nutarimo atimti specialiąją teisę vykdymas, tokios nuobaudos termino sutrumpinimo pagrindai ir tvarka. Institucijos (pareigūnai), įgaliotos pradėti ir atlikti tyrimą administracinės teisės pažeidimo byloje. Kas yra licencijavimas. 4. bilietas. Nutarimo skirti baudą ir nutarimo skirti administracinį areštą vykdymo tvarkos ypatumai. Administracinės teisės (AT) pažeidimo bylos iškėlimo procesinis įforminimas. Sertifikavimas. Proporcingumo principas. 5. bilietas. Teismo sprendimų rūšys ir jų priėmimo pasekmės. Administracinių ginčų samprata. Administracinio, civilinio ir baudžiamo kodekso esminės savybės. Bendrųjų Europos Bendrijos teisės principų tikslinis interpretavimas. 12 bilietas. Prašymo atnaujinti procesą turinys, pateikimo tvarka ir terminuotojo proceso panašumai ir skirtumai. 6. bilietas. Administraciniai ginčai tarp valstybės ir asmens. Kvazi-teismo paskirtis, atliekamos funkcijos ir esminės savybės. Administracinio proceso stadijos ir jų reikšmė. Informavimo principas. 7 bilietas. Skundo dėl nutarimo administracinės teisės pažeidimo byloje nagrinėjimas. "Kvazi-teismo" sąvokos lingvistinė analizė. Administracinis procesas ir administracinė teisena. Gero administravimo normų nesilaikymo padariniai. 8 bilietas. Nutarimo, administracinės teisės pažeidimo byloje, apskundimo tvarka ir terminai. Kvazi-teismų atsiradimą sąlygojusios aplinkybės. Vykdomosios valdžios institucijų ir tarnautojų veiksmų įgyvendinant valstybinį valdymą teisinio reglamentavimo Lietuvoje būklė, būtinumas ir perspektyvos. Bendrųjų Europos Bendrijos teisės principų statusas ir jų naudojimas. 9 bilietas. Administracinio proceso paskirtis. Administracinės teisės pažeidimų bylų teisenos dalyviai, jų teisės ir pareigos. Kvazi-teismo ir teismo santykis. 10 bilietas. Nutarimo skirti administracinę nuobaudą teisėtumo patikrinimas. Procesiniai terminai administracinės teisės pažeidimų bylų teisenoje. Kvazi-teismo paskirtis, atliekamos funkcijos ir esminės savybės. 4 Bendrųjų Europos Bendrijos (EB) teisės principų interpretavimas administraciniame procese. 11 bilietas. Administracinio teismo teisės nagrinėjant bylą dėl proceso atnaujinimo. Įrodymų rūšys. Kvazi-teismo paskirtis, atliekamos funkcijos. Bendrasis valstybinių valdymo (viešojo administravimo) įgyvendinimo procesas, jo administracinė teisinė charakteristika. Kvazi-teismo paskirtis, atliekamos funkcijos ir esminės savybės. Bendrieji Europos Bendrijos teisės principai turintys administracinę procesinę reikšmę. 63 bilietas. Lietuvos Respublikos (LR) teritorijos adresų tvarkymas. Lietuvos Respublikos (LR) administracinių bylų teisenos įstatymo funkcijos. Lietuvos Respublikos (LR) įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos įstatymo atsiradimo priežastys ir reikšmė. Apsaugos nuo kaltinimo prieš save principas. 13 bilietas. Administracinių bylų proceso atnaujinimo esmė ir pagrindai. Administracinio proceso rūšys. Administracinės teisės pažeidimų bylų nagrinėjimo administracinė teisinė funkcija. Kvazi-teismo atliekama administracinių ginčų sprendimo funkcija. 14 bilietas. Atskirųjų skundų nagrinėjimas antros instancijos administraciniame teisme. Administracinių ginčų nagrinėjimo procesas. Kvazi-teismo atliekama administracinių ginčų sprendimo funkcija. Proporcingumo principas. 15 bilietas. Antros instancijos teismo teisės. Tarnybinių nuobaudų taikymo procesas. Taisyklė teisė būti išklausytam. Teisėtų lūkesčių ir teisinio tikrumo principas. 16 bilietas. Antros instancijos teismo sprendimai. Administracinės prievartos priemonių taikymo proceso rūšys. Baudžiamojo ir administracinio proceso santykis. 17 bilietas. Teismo posėdžių antros instancijos administraciniame teisme rūšys. Pasirengimas nagrinėti bylą. Bylos nagrinėjimas ir sprendimas rašytinio proceso tvarka. Bylos nagrinėjimas iš esmės. Teisės būti išklausytam principas. 18 bilietas. Skundo dėl pirmos instancijos administracinio teismo sprendimo turinys ir padavimo tvarka. Sąvokos "administracinė jurisdikcija" esmė. Paplitusios kvazi-teismų rūšys. Niekas neturi būti baudžiamas du kartus už tą patį pažeidimą principas. 19 bilietas. Teisė apskųsti neįsiteisėjusį administracinio teismo sprendimą. Kvazi-teismų sprendimų apskundimo galimybės administracinė procesinė reikšmė. Administraciniai gebėjimai administraciniame procese. Teisės į teisminę pagalbą principas. 20 bilietas. Administracinis procesas Vyriausiajame administraciniame teisme. Administracinio proceso stadijos. Paplitusios kvazi–teismų rūšys. Apsaugos nuo kaltinimo prieš save principas. 21 bilietas. Administracinio teismo priimami procesiniai sprendimai ir jų rūšys. Kriterijai, apsprendžiantys kiekvienos stadijos savarankiškumą. Įrodymai administracinių nuobaudų skyrimo teisenoje: kaip informacijos šaltinis ir kaip informacijos laikmena. Teisės aiškumo principas. 22 bilietas. Įrodymai administracinių bylų nagrinėjimo procese. Teisenos stadijos sampratos reikšmė. Savivaldybės visuomeninė administracinių ginčų komisija. Pagarbos įgytoms teisėms principas. 23 bilietas. Teismo posėdžio tvarka. Teisenos stadijos sampratos reikšmė. Bendrojo valstybinio valdymo įgyvendinimo proceso charakteristika. Teisės negaliojimo atgal principas. 24 bilietas. Administracinio proceso ir teisenos santykis. Administracinės teisės pažeidimų bylų teisenos stadijos. Vyriausioji administracinių ginčų komisija. Pagrįsto tikėjimosi principas. 25 bilietas. Atstovo procesinė teisinė padėtis. Advokatai (jų padėjėjai) administracinės bylos procese. Kvazi-teismų sprendimų apskundimo galimybės administracinė procesinė reikšmė. Teisės taikymas kaip teisės normų įgyvendinimo forma. Proporcingumo principas. 26 bilietas. Skundo (prašymo) padavimas, priėmimas ir pasirengimas jį nagrinėti Vyriausioje administracinių ginčų komisijoje. Lygiateisiškumo arba nediskriminacijos principas. 27 bilietas. Kvazi-teismo paskirtis, atliekamos funkcijos ir esminės savybės. Institucijos (pareigūnai), įgalioti pradėti ir atlikti tyrimą administracinėje teisės pažeidimo byloje. Administracinių procedūrų samprata viešojo administravimo įstatyme. 28 bilietas. Pasiruošimas administracinės bylos nagrinėjimui. Mokestinių ginčų nagrinėjimas mokestinių ginčų komisijoje. Administracinio sąžiningumo principas. 29 bilietas. Teisėjo veiksmai, gavus skundą (prašymą). Skundo (prašymo) trūkumų šalinimas. Įstatymų rengimas, poįstatyminių valdymo srities teisės aktų leidyba ir teisės taikymas įgyvendinant valstybinį valdymą. Licencijų ir leidimų sistema ir jos paskirtis. 30 bilietas. Valstybinė mokesčių inspekcija. 31 bilietas. Skundo (prašymo) pateikimo terminai, praleisto termino atnaujinimas. Teisė apskųsti neįsiteisėjusį administracinio teismo sprendimą. Informavimo principas. 32 bilietas. Reikalavimai skundui (prašymui). Gero administravimo normų nesilaikymo padariniai. 33 bilietas. Kreipimosi į administracinį teismą tvarka. Vietos mokesčio administratoriaus darbo organizavimas. Bendrųjų Europos Bendrijos (EB) teisės principų statusas ir jų naudojimas. 34 bilietas. Skundo (prašymo) teisė. Bendrojo administracinio proceso stadijos. Vietos mokesčio administratoriaus darbo organizavimas. Bendrųjų Europos Bendrijos (EB) principų interpretavimas administraciniame procese. 35 bilietas. Teisės taikymo įgyvendinant valstybinį valdymą bendroji samprata. Valstybinių mokesčių inspekcijų darbuotojai. 36 bilietas. Valstybinio valdymo pagrindinės teisės taikymo formos. Mokestinių ginčų samprata. Lietuvos Respublikos (LR) azartinių lošimų įstatymo atsiradimo priežastys ir reikšmė. Bendrieji Europos Bendrijos (EB) teisės principai turintys administracinę procesinę reikšmę. 37 bilietas. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo kompetencija. Valstybinio valdymo pagrindinės teisės taikymo formos. Administracinių ir mokestinių ginčų santykis. Lietuvos Respublikos (LR) įmonių įstatymo reikšmė administraciniam procesui. 38 bilietas. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo vieta Lietuvos teismų hierarchijoje. Valstybinio valdymo jurisdikcinė teisės taikymo forma. Lietuvos Respublikos (LR) administracinių ginčų komisijų įstatymo administracinė teisinė funkcija. Mokesčio administratoriaus ir jo pareigūno veiksmų įforminimas. Lietuvos Respublikos (LR) įstatymų ir kitų teisės aktų registro įstatymo funkcijos. Vilniaus apygardos administracinio teismo speciali kompetencija. Pirminiai ir išvestiniai sprendimai. Lietuvos Respublikos (LR) administracinių bylų teisenos įstatymo administracinė teisinė funkcija. Mokestinių ginčų nagrinėjimo tvarka. 40 bilietas. Apygardos administracinių teismų nagrinėjamos bylos. Įstatymų leidėjo diskrecija, administracijos (vykdomosios valdžios) diskrecija ir teismų diskrecija. Mokesčių mokėtojų apskaita. 41 bilietas. Reikalavimai pretendentams į administracinių teismų teisėjus. Teisės taikymas ir legislatyvinė diskrecija kaip administracinio proceso objektas. Neteisminis ir teisminis žalos, padarytos valstybės tarnautojų, išieškojimas. Mokestinių ginčų nagrinėjimas centrinio mokesčio administratoriaus įstaigoje. Lietuvos Respublikos (LR) įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos įstatymo funkcijos. 42 bilietas. Teisės taikymas ir administracinė valstybinio valdymo institucijų diskrecija kaip administracinio proceso objektas. Materialinės atsakomybės taikymo tvarka. Mokestinių ginčų komisija. Teisės I teisinės pagalbos principas. Materialinė atsakomybė, taikoma valstybės tarnautojams jos rūšis. Muitinės ar jos pareigūno sprendimų apskundimas. Apsaugos nuo kaltinimo prieš save principas. 44 bilietas. Kas ir kaip tokiu atveju gali kontroliuoti legislatyvine diskrecija. Administracinės ir tarnybinės atsakomybės taikymas statutiniams ir kai kuriems kitiems valstybės tarnautojams. Vyriausioji rinkimų komisija. Teisinio aiškumo principas. 45 bilietas. Kuo skiriasi legislatyvinė administracijos diskrecija nuo administracinės diskrecijos. Tarnybinių nuobaudų skyrimo tvarka: subjektai, tyrimo stadijos, baigiamieji tyrimo dokumentai ir veiksmai. Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimo dėl galutinių rezultatų apskundimas. Pagarbos įgytoms teisėms principas. 46 bilietas. Teisės viešpatavimo principas Europos Bendrijos (EB) teisėje ir Lietuvoje. Tarnybinė atsakomybė viešojo ir vidinio administravimo srityje. Skundų dėl atsisakymo išduoti leidimą gyventi Lietuvos Respublikos (LR) neteisminis nagrinėjimas. Teisės negaliojimas atgal principas. 47 bilietas. Piktnaudžiavimas diskrecijos teise kaip administracinio proceso dalykas. Tarnybinės ir materialinės atsakomybės taikymo proceso bendroji charakteristika. Skundų dėl atsisakymo išduoti leidimą dirbti Lietuvoje arba tokio leidimo panaikinimo teisminis nagrinėjimas. Pagrįsto tikėjimosi principas. 48 bilietas. Teisės akto rengimo stadijos. 49 bilietas. Teisės akto rengimas. Leidimai gyventi Lietuvos Respublikoje. 50 bilietas. Nutarimo administracinės teisės pažeidimo byloje paskelbimas ir nuorašo įteikimas. Teisės akto reikalavimai. Mokestinių ginčų nagrinėjimas vykdomosios valdžios institucijose. Gero administravimo principai. 51 bilietas. Nutarimų administracinės teisės pažeidimų bylose rūšys. Bendrasis administracinis procesas. 52 bilietas. Nutarimas administracinės teisės pažeidimo byloje, jo turinys. 53 bilietas. Protokolai administracinės teisės (AT) pažeidimo bylų teisenoje. Lietuvos Respublikos (LR) įstatymų ir kitų teisės aktų registrą tvarkančios įstaigos. Vykdomosios valdžios funkcijos. 54 bilietas. Bylą nagrinėjančios institucijos (pareigūno) pareigos nagrinėjant administracinės teisės pažeidimo bylą. Lietuvos Respublikos (LR) įstatymų ir kitų teisės aktų registravimo tvarka. Vykdomosios valdžios įgyvendinimo formos ir metodai. Informavimo principas. 55 bilietas. Bylos nagrinėjimo vieta, tvarka ir terminai. Lietuvos Respublikos (LR) įstatymų ir kitų teisės aktų registro duomenų naudojimas. Vykdomosios valdžios kontrolės esmė, pagrindai, tikslai ir formos. Gero administravimo normų nesilaikymo padariniai. 56 bilietas. Pasiruošimas nagrinėti administracinės teisės pažeidimo bylą. Valstybinis fizinių ir juridinių asmenų registravimas. Teisminė vykdomosios valdžios kontrolė, jos įgyvendinimo formos, įgyvendinimo problemos bei galimi sprendimų variantai. Bendrųjų Europos Bendrijos (EB) teisės principų statusas ir jų naudojimas. 57 bilietas. Valstybinis fizinių ir juridinių asmenų registravimas. Teisminės vykdomosios valdžios kontrolės įgyvendinimas Lietuvoje. Proporcingumo principas. 58 bilietas. Administracinės teisės pažeidimo bylų žinybingumas. Veiklos legitimacijos (legalizavimo) teisena. Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucija ir administracinis procesas. Teisėtų lūkesčių ir teisinio tikrumo principas. 59 bilietas. Administracinės teisės pažeidimo bylos nagrinėjimo stadijos etapai. Valstybės registrų strategijos reforma. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija ir administracinis procesas. 60 bilietas. Administracinės teisės pažeidimo bylos, nagrinėjimo administracinė procesinė esmė. Juridinių asmenų registravimas-pagal Civilinį Kodeksą (CK). Teisės būti išklausytam principas. 61 bilietas. Gyventojų registras. Lietuvos Respublikos (LR) administracinių ginčų komisijų įstatymo atsiradimo priežastys ir reikšmė. Lietuvos Respublikos (LR) administracinių teismų įsteigimo įstatymo teisinė charakteristika. 62 bilietas. Nekilnojamojo turto registravimas. Teisės į teisinę pagalbą principas. 63 bilietas. Lietuvos Respublikos (LR) teritorijos adresų tvarkymas. Lietuvos Respublikos (LR) administracinių bylų teisenos įstatymo funkcijos. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos įstatymo atsiradimo priežastys ir reikšmė. Apsaugos nuo kaltinimo prieš save principas. 64 Bilietas. Visų transporto priemonių registras. Neteisminių administracinių ginčų nagrinėjimo atsiradimo priežastys ir reikšmė. Teisinio aiškumo principas. 65 bilietas. Biudžetinių įstaigų registravimas. 66 bilietas. Nekilnojamų kultūros vertybių registravimas.

Rašto darbo duomenys
DalykasAdministracinės teisės konspektas
KategorijaTeisė >  Administracinė teisė
TipasKonspektai
Apimtis61 puslapis 
Literatūros šaltiniai0
Dydis135.82 KB
Autoriussimas
Viso autoriaus darbų1 darbas
Metai2006 m
Klasė/kursas3
Failo pavadinimasMicrosoft Word Administracines_teises_procesas_konspektas [speros.lt].doc
 

Panašūs darbai

Komentarai

Komentuoti

 

 
[El. paštas nebus skelbiamas]

 
 
Ar šis darbas buvo naudingas?
Taip
Ne
0
-1
Pasidalink su draugais
Pranešk apie klaidą