Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Socialinės aplinkos įtaka asmens socializacijos procese

  Įvadas. Socializacijos mikroveiksniai. Asmenybės socializacijos mezo ir makroveiksniai. Žmogaus socializavimasis aplinkoje. Socialinės aplinkos įtaka Kuršėnų globos namuose. Išvados.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2007-03-09
 • Socialinės aplinkos įtaka žmogui

  Įvadas. Žmogaus vystymosi etapai. Paveldėjimas ir aplinka. Šeima. Bendruomenė. Sistemos "Žmogus - Aplinka" struktūra. Žmogus aplinkoje. Darbo aplinka. Žmogų supanti aplinka. Išvados.
  Socialinė psichologija, referatas(11 puslapių)
  2008-03-14
 • Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

  Įvadas. Istorija. Darbas. Socialinio draudimo sritis. Socialinės paramos sritis. Struktūra. Misija ir strateginiai tikslai. Misija. Strateginiai tikslai. Uždaviniai. Įstaigos prie ministerijos. Socialines apsaugos ir darbo ministerijos teisinis reglamentavimas. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(17 puslapių)
  2006-02-14
 • Socialinės apsaugos plėtros ir užimtumo ekonominių veiksnių iki 2015m. strategija

  Socialinė ekonominė situacija. SSGG (SWOT) analizė. Bendrasis vidaus produktas, tenkantis vienam gyventojui. Gyventojų pajamų lygis. Socialinės apsaugos ir užimtumo politikos įgyvendinimo sistema. Užimtumas ir darbo rinkos politika. Socialinis draudimas. Socialinė parama. Apsirūpinimas būstu. Valstybės misija socialinės apsaugos ir užimtumo politikos srityje. Socialinės apsaugos plėtotės ir užimtumo politikos tikslai. Veiksmai ir nacionalinės programos. Pagrindinės veiksmų kryptys (strateginiai blokai). Užimtumo didinimo, nedarbo mažinimo ir darbo vietų kokybės tobulinimo krypties pagrindiniai veiksmai. Užimtumo gebėjimų didinimas. Darbo vietų kūrimo skatinimas. Gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas. Vyrų ir moterų lygių galimybių politikos aktyvinimas. Užimtumo politikos integravimo didinimas. Saugių ir sveikų darbo sąlygų sudarymas darbo vietose, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų mažinimas bei prevencija. Darbo santykių ir socialinės partnerystės tobulinimas. Socialinio draudimo sistemos plėtotės krypties pagrindiniai veiksmai. Socialinės paramos plėtojimo ir skurdo bei socialinės atskirties įveikimo krypties pagrindiniai veiksmai. Administracinių gebėjimų stiprinimas.
  Makroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2006-10-02
 • Socialinės apsaugos politika Lietuvoje

  Įvadas. Lietuvos socialinės apsaugos sistemos. Pensijos. Senatvės pensija. Našlių ir našlaičių pensija. Šalpos (socialinė) pensija. Invalidumo pensija. Valstybinės ir karių pareigūnų pensijos. Valstybinės pensijos nukentėjusiems asmenims. Vienkartinės kompensacijos. Nukentėjusiųjų asmenų valstybinės pensijos. Mokslininkų valstybinės pensijos. Pašalpos. Motinystės (tėvystės pašalpa). Motinystės pašalpa besimokančioms moterims. Pašalpa gimus kūdikiui. Šeimos pašalpa. Vaiko globos pašalpa. Pašalpa šeimoms, auginančioms tris ir daugiau vaikų. Socialinė pašalpa. Laidojimo pašalpa. Ligos (laikinojo nedarbingumo) pašalpa. Išvados. Terminų žodynėlis.
  Socialinis darbas, referatas(15 puslapių)
  2008-03-04
 • Socialinės apsaugos reforma Lietuvoje 1990-2003 metais

  Sovietinio laikotarpio paveldas. Būtinumas pritaikyti socialinės apsaugos sistemą prie rinkos ekonomikos. Tarptautinė įtaka. Demografiniai procesai. Senatvė, invalidumas, našlystė. Liga. Motinystė. 1994-1995 metų pensijų reforma.
  Viešasis administravimas, referatas(8 puslapiai)
  2009-04-07
 • Socialinės apsaugos sistemos raida Lietuvoje 1990 – 2000 metais

  Įvadas. Socialinės apsaugos samprata. Socialinės apsaugos sistemos raida Lietuvoje. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2006-11-10
 • Socialinės apsaugos svarba žmogaus gyvenime

  Įvadas. Socialinės apsaugos svarba žmogaus gyvenime. Gyvenimo kokybės samprata, ją įtakojantys veiksniai. Negalios įtaka žmogaus gyvenime. Socialinio darbo svarba neįgaliajam asmeniui. Savirealizacijos svarba žmogaus gyvenime. Strėvininkų pensionato gyventojų gyvenimo kokybės analizė. Gyvenamosios aplinkos įtaka analizuojant gyventojų gyvenimo kokybę. Pagrindinės problemos, trukdančios socialinės aplinkos vystymui. Socialinio darbo svarba pensionato gyventojams. Socialinio darbuotojo vaidmuo užtikrinant pensionato pensionato gyventojų pilnavertį gyvenimą. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(14 puslapių)
  2006-02-22
 • Socialinės apsaugos svarba žmogaus gyvenime (2)

  Įvadas. Socialinės apsaugos svarba žmogaus gyvenime. Gyvenimo kokybės samprata, ją įtakojantys veiksniai. Negalios įtaka žmogaus gyvenime. Socialinio darbo įtaka neįgaliajam asmeniui. Savirealizacijos svarba žmogaus gyvenime. Strėvininkų pensionato gyventojų gyvenimo kokybės analizė. Gyvenamosios aplinkos įtaka analizuojant gyventojų gyvenimo kokybę. Pagrindinės problemos, trukdančios socialinės aplinkos kūrimui. Socialinio darbo svarba pensionato gyventojams. Socialinio darbuotojo vaidmuo, užtikrinant pensionato gyventojų pilnavertį gyvenimą. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(9 puslapiai)
  2006-10-26
 • Socialinės apsaugos teisė

  Įvadas. Prienų rajono Socialinės paramos tarnybos veiklos apibūdinimas. Tarnybos juridinis statusas. Teisės aktai, reglamentuojantys tarnybos veiklą. Tarnybos bendradarbiavimas su kitais paslaugų teikėjais. Išvados. Priedas.
  Administracinė teisė, referatas(15 puslapių)
  2006-03-06
 • Socialinės apsaugos teisiniai aspektai pagal Lietuvos I statutą

  Įvadas. Pirmasis lietuvos statutas. Pirmojo lietuvos statuto struktūra. I skyrius "apie valdovo asmenį". Šio skyriaus normos reglamentuoja, II skyrius "apie šalies gynybą", III skyrius "apie bajorijos laisvę ir apie didžiosios kunigaikštystės išsiplėtimą", iv skyrius " apie moteris ir merginų ištekinimą", V skyrius "apie globėjus". VI skyrius "apie teisėjus ". VII skyrius "apie smurtą šalyje ir apie sumušimą, ir apie šlėktų nužudymus". Viii skyrius " apie žemės bylas, apie ribas ir apie ežias, apie kuopas". IX skyrius "apie kitus turtinius ginčus". X skyrius " apie praskolintus ir įkeistus dvarus". XI skyrius "apie bausmes už smurtą prieš valstiečius". Xii skyrius "apie atsakomybę už turto grobimą". XII skyrius "apie atsakomybę už vagystes". Socialinės apsaugos teisiniai aspektai pirmajame lietuvos statute. Moterų, merginų ir našlių padėtis. Globa ir paveldėjimas. Išvados. Priedai (15).
  Teisė, referatas(46 puslapiai)
  2011-11-10
 • Socialinės atsakomybės analizė: UAB "Senukai"

  Įvadas. Įmonės pristatymas. Apie įmonę. Konkurentai. E-komercija UAB "Senukuose". Socialiai atsakingos veiklos pavyzdžiai pasirinktoje įmonėje. Suinteresuotieji asmenys ir socialinės atsakomybės strategijos. Žmogaus teisės. Darbuotojai. Skaidrumas versle. Įmonės UAB "Senukai" veiklos sėkmė. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(17 puslapių)
  2008-01-28
 • Socialinės atsakomybės ataskaita: AB "Pieno žvaigždės"

  Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės daromas poveikis aplinkai. ĮSA vertinimas įmonėje "Pieno žvaigždės". ĮSA veiklos atlikimo rodiklių nustatymas įmonėje. Išvados.
  Sociologija, referatas(12 puslapių)
  2012-04-11
 • Socialinės atskirties vaikai

  Socialinės atskirties vaikų problematika. šiandieniniame gyvenime. Socialinės atskirties samprata. Socialiai pažeisti vaikai. Socialinės rizikos šeimos. Skurdo lygis namų ūkiuose su vaikais 2002 m. Socialinio pedagogo profesinė veikla ugdant komunikacinius gebėjimus. Efektyvios komunikacijos samprata. Komunikacinių gebėjimų ugdymo metodai socialinėje pedagogikoje. Teorinės socialinio pedagogo veiklos prielaidos ugdant komunikacinius gebėjimus. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(12 puslapių)
  2005-06-03
 • Socialinės atskirties veiksniai Lietuvoje

  Įvadas. Socialinės atskirties samprata. Socialinės atskirties grupės. Neįgaliųjų socialinė atskirtis. Pagyvenę žmonės kaip socialinė atskirtis. Socialinės atskirties veiksniai. Socialinės problemos ir socialinės atskirties veiksniai. Socialinės atskirties veiksniai darbo rinkoje. Išvados.
  Sociologija, referatas(12 puslapių)
  2011-05-09
 • Socialinės edukologijos objektas, principai, sąvokos ir metodologija

  Pagrindiniai terminai ir jų sąvokos. Humanizmas. Socialinė pedagogika. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(9 puslapiai)
  2006-05-13
 • Socialinės garantijos darbuotojams

  Įvadas. Socialinės apsaugos samprata. Socialinės apsaugos formos. Socialinės apsaugos teisės šaltiniai. Asmenys, kurie draudžiami valstybiniu socialiniu draudimu. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(8 puslapiai)
  2009-02-09
 • Socialinės geografijos tyrimo metodai

  Įvadas. Socialinės geografijos aprašymo atvejai. Konstancinis aprašymas. Dinaminių reiškinių, įvykių, pasireiškiančių atskirose šalyse, rajonuose ir t.t. aprašymas. Priežasties – pasekmės ryšių aprašymas. Prognozinis aprašymas. Statistinių duomenų apdorojimo metodas. Lyginamasis geografinis metodas. Kartografinis metodas. Ženklų metodas. Izolinijų metodas. Kokybinio fono metodas. Taškų metodas. Arealų metodas. Linijinių ženklų metodas. Judėjimo ženklų metodas. Kartodiagramų metodas. Lokalizuotų kartogramų metodas. Kartogramų metodas. Istorinis metodas. Geografinis aiškinimas. Mokslinių šaltinių ir literatūros analizė. Išvados.
  Geografija, referatas(22 puslapiai)
  2006-12-28
 • Socialinės grupės

  Socialinės grupės samprata. Socialinių grupių skirstymas. Socialinių grupių sąveikavimas. Mūsų kasdieninė sąveika. Moterys kaip socialinė atskirtis.
  Sociologija, referatas(11 puslapių)
  2007-01-04
 • Socialinės grupės ir bendrijos, jų vaidmuo Lietuvoje

  Įžanga. Socialinės grupės ir bendrijos, jų vaidmuo Lietuvoje. Maža socialinė grupė – socialinės psichologinės organizacijos atspindys. Žmogus, kaip grupinė būtybė. Bendruomenė, jos vaidmuo Lietuvoje. Išvados. Priedai (anketos).
  Sociologija, referatas(15 puslapių)
  2006-11-29
Puslapyje rodyti po