Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika>Mokslas ir švietimas

Mokslas ir švietimas (253 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Nevalstybinio švietimo sektoriaus plėtra

  Įvadas. Nevalstybinių švietimo paslaugų problematika. Samprata, tikslai. Dabartinės situacijos analizė, ekspertų siūlymai. Ne valstybinės mokyklos ryšys su valstybine. Nevalstybinės mokyklos samprata, ypatybės. Nevalstybinių ir valstybinių universitetų skirtumai. Konkurencija. Aukštųjų mokyklų konkurencijos modeliai. Būdai, kuriais galima suvienodinti konkurenciją. Nevalstybinių mokyklų steigimas. Steigimo subjektai. Steigimo reikalavimai. Nevalstybinės mokyklos Lietuvoje. Finansavimas. Jo galimybės. Šaltiniai. Lėšos. Aukštųjų mokyklų finansavimo principai (pasiūlymai Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo įstatymo projektui). Finansavimo problemos. Finansavimas Lietuvoje ir Europos Sąjungoje. Politinių partijų agituojama politika, siekiant nevalstybinių švietimo paslaugų plėtros. Finansiniai lūkesčiai. Nevalstybinių mokslo įstaigų integracija ir galimybės. Nevalstybinių universitetų integracija. Nevalstybinių kolegijų integracija. Tyrimas. Statistika. Integracijos galimybės. Ryšiai. Perspektyvos. Integracijos ir kultūros priklausomybė. Išvados. Summary.
  Mokslas ir švietimas, kursinis darbas(21 puslapis)
  2009-04-25
 • Norvegijos pradinio ugdymo sistema

  Švietimo reformos. Pagrindinis Norvegijos švietimo principas. Švietimo tikslas. Norvegijos švietimo dokumentai. Švietimo sistemos struktūra. Mokymo procesas pradinėje mokykloje. Mokymo dalykai. Prailginta grupė mokykloje (day-cary). Mokymosi pasiekimų vertinimas. Mokslo metų ir pamokų trukmė. Mokytojo kvalifikacija. Sutrikimų turinčių vaikų integravimas. Papildomas ugdymas.
  Mokslas ir švietimas, referatas(12 puslapių)
  2007-03-23
 • Nuotolinio mokymo (mokymosi) aplinkos

  Įvadas. Tyrimo tikslas: supažindinti su nuotolinio mokymosi aplinkomis ir su nuotolinio mokymosi aplinka "moodle". Virtualioji mokymosi aplinka. Apibrėžimai. Virtualiųjų mokymosi aplinkų klasifikavimas bei funkcijos. Virtualiųjų mokymosi aplinkų klasifikavimas. Virtualiųjų mokymosi aplinkų funkcijos. Virtualiųjų mokymosi aplinkų (VMA) naudojimas Lietuvoje. Nuotolinio mokymosi aplinka "moodle". Prisijungimas prie "moodle". Studijų aplinka. Slaptažodžio keitimas. Diskusijos (Forumas). Žinutės. Teorinė medžiaga (resursai). Savikontrolės/kontrolės užduotys. Seminarai, dialogai, užduotys, Flash Actyvities.
  Mokslas ir švietimas, namų darbas(11 puslapių)
  2009-11-17
 • Nuotolinis mokymasis norintiems nuolat tobulėti

  Įvadas. Nuotolinis mokymasis norintiems nuolat tobulėti. Situacija Lietuvoje. Virtualios mokymosi aplinkos skirstymas. HARMOS (Europos komisijos eContent programos projektas) - Virtuali "Muzikos magistro" mokykla ("Magister musicae").
  Mokslas ir švietimas, referatas(11 puslapių)
  2006-10-05
 • Olandijos ir Lietuvos švietimo politikos lyginamoji analizė

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Švietimo politika. Šalių apibūdinimas: lietuva - olandija.švietimo tikslai. Švietimo struktūra. Lietuva. Olandija. Švietimo valdymas. Lietuva. Olandija. Švietimo finansavimas. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, pristatymas(12 skaidrių)
  2011-11-07
 • Organizuoto suaugusiųjų ugdymo ypatumai: Lietuva ir Didžioji Britanija

  Įvadas. Darbe naudojamos sąvokos. Suaugusiųjų ugdymo raida. Suaugusiųjų ugdymo teorija. Mokymosi visą gyvenimą svarba. Lietuva - viena pirmųjų Europos Sąjungoje (ES) pagal besimokančiųjų suaugusiųjų skaičiaus augimą. Suaugusiųjų ugdymo Didžiojoje Britanijoje organizavimas. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, referatas(12 puslapių)
  2008-05-26
 • Pamokos ugdomoji analizė: Rusų kalba

  Rusų kalbos pamoka. Stebėjimo tikslas: ugdymas per pamoką. Stebėjimo vieta: Vilniaus "Ateities" vidurinė mokykla. Laikas. Klasė. Mokytojas. Pamokos tema. Pamokos tikslai. Pamokos tipas. Pamokos protokolas: lentelė. Struktūrinės dalys. Laikas. Mokytojo veikla. Mokinių veikla. Pastabos. Analizė-ataskaita.
  Mokslas ir švietimas, pavyzdys(4 puslapiai)
  2009-11-13
 • Pedagogika (25)

  Pedagogika kaip ugdymo mokslas ir menas. Pedagogikos mokslo sistema bei ryšiai su kitais mokslais. Žymiausi Lietuvos pedagogai. Lietuvos švietimo reformos esmė. Svarbiausieji dokumentai. Švietimo reformos įgyvendinimas mokykloje. Ugdymo veikėjai ir veiksniai. Šeimos, bažnyčios ir valstybės ugdomasis potencialas. Mokyklos ugdomoji galia. Pedagogo profesijos ypatumai. Pedagoginiai mokėjimai. Pedagoginio meistriškumo pamatai. Ugdymo samprata. Ugdymo daugiamatiškumas. Lavinimo ir auklėjimo sąryšis. Ugdymo tikslai: samprata, kėlimo pagrindai. Šiandieninės mokyklos ugdymo tikslai pamokai, papildomam ugdymui. Ugdymo turinys: struktūra bei pertvarkymo problemos nūdienos mokykloje, jį apsprendžiantys dokumentai. Dorovinio ugdymo problemos, uždaviniai ir turinys. Jo organizavimas šiuolaikinėmis sąlygomis. Mokinių pažinimo metodai. Duomenų apie mokinius panaudojimas ugdant. Asmenybės raida ir ugdymas. Vaiko asmenybės raida ir ją lemiantys veiksniai. Teigiamo požiūrio į mokymąsi ugdymas. Mokymosi motyvų problema. Ugdymo principai. Jų klasifikavimo pagrindai. Lietuvos švietimo principai. Reikšmingiausi, Jūsų nuomone, ugdymo principai bei jų charakteristikos. Ugdymo metodai bei būdai. Jų klasifikavimas. Metodų pasirinkimo pagrindai. Svarbiausių, jūsų manymu, metodų charakteristika. Ugdymo organizavimo formos. pamoka: apibrėžtis, tipai, struktūra. Reikalavimai šiuolaikinei pamokai. Rengimasis pamokai. Pamokos stebėjimas ir aptarimas. Ugdymo rezultatų tikrinimo bei vertinimo problemos, funkcijos, principai, metodai, dažnesnės vertinimo klaidos. Klasės auklėtojo vieta kitų ugdytojų tarpe. Problemiškiausi klasės auklėtojo veiklos barai. Klasės auklėtojo veiklos planavimas, organizavimas, tikrinimas bei vertinimas. Papildomas ugdymas: tikslai, principai, metodai, formos. Tobulinimo kryptys. Vaikų bei jaunimo organizacijų įtaka asmenybės tapsmui. Pasirinktos organizacijoms apibūdinimas. Lietuvos švietimo sistema.
  Mokslas ir švietimas, špera(35 puslapiai)
  2007-01-09
 • Pedagogika (27)

  Ugdymo pradžia ir institucinio švietimo sklaida Lietuvoje (IX – XVII amžius). Edukacinė komisija. Mokyklos ir pedagoginės minties raida XX amžiaus pradžioje (iki 1918 metų). Privatus švietimas. Švietėjai.
  Mokslas ir švietimas, špera(7 puslapiai)
  2007-02-09
 • Pedagoginės kryptys Vakarų Europoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) XIX amžiaus pabaiga - XX amžiaus pradžia

  Ugdymo sistemos. XIX amžiaus pabaiga- XX amžiaus pradžia pedagoginės kryptys Vakarų Europoje ir JAV (Jungtinėse Amerikos Valstijose). XIX amžiaus pabaiga - XX amžiaus prsdžia progresyvūs pokyčiai. Europos švietime: "Darbo mokykla". Pragmatinė pedagogika. Individualistinė pedagogika. Socialinė pedagogika. Nepriklausomos Lietuvos švietimo sistemos kūrimas (1918-1940 metais). I etapas – 1918-1925 metai. Problemos, susijusios su švietimu Lietuvoje. II etape iškyla naujos problemos (1925-1936). III etapas – 1936-1940 metai. Švietimas Lietuvoje 1940-1945 m. Švietimas Lietuvoje 1940-1990 metais. Prigimties ir aplinkos poveikio teorija ir jos atstovų idėjos. Dabartinės Lietuvos švietimo sistemos problemos ir naujovės. Kultūros pedagogikos kryptys ir jos atstovų idėjos - (S. Šalkauskio ir A. Maceinos mintys apie tautinį auklėjimą. Išsiaiškinti, kaip jie pateikia sąvokas "tauta", "tautinė civilizacija", "tautinis", "patriotinis", "tarptautinis", "nacionalinis" auklėjimas, kokios sąlygos reikalingos, kad galėtų gyvuoti tauta). Eksperimentinė pedagogika Lietuvoje ir jos atstovų veikla - (J. Vabalo-Gudaičio straipsniai "Konstrukcinės sąveikos pedagogika", "Pedagogiška tvarka klasėje ir jos palaikymas", "Gimtosios kalbos reikšmė"). Naujojo auklėjimo kryptis ir jos atstovų idėjos. (J. Laužiko mintys apie mokinių pažinimo svarbą ir metodus). Naujosios ugdymo sistemos. Mokymo individualizavimas. Valdorfo pedagogika. Montesori. "Geros sistemos".
  Mokslas ir švietimas, konspektas(13 puslapių)
  2010-02-02
 • Pradinė mokykla švietimo politikos kontekste

  Įvadas. Švietimo politikos samprata. Švietimo politiką įtakojantys veiksniai. Pradinis ugdymas Pradinio ugdymo tikslai. Švietimo strategija pradiniam ugdymui. Švietimo sistemos samprata. Pradinės mokyklos vieta švietimo sistemoje. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, referatas(9 puslapiai)
  2007-10-05
 • Praktikos ataskaita: Vilniaus Gedimino Technikos universiteto priėmimo komisija

  Praktikos, atliktos Vilniaus Gedimino technikos universiteto priėmimo komisijoje, ataskaita. Įvadas. Dėstymas. Kas yra ir kaip veikia VGTU Priėmimo komisija. Reikalingi dokumentai. Dokumentai reikalingi pateikiant prašymą. Dokumentai reikalingi įforminant priėmimą. Dalyvavimas bendrajame priėmime (LAMA BPO). Priėmimas asmenų turinčių aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą. 2005 m. Bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas statistika. Įstojusiųjų į VGTU pagrindines dienines studijas skaičius 2005 m. Įstojusiųjų į VGTU pagrindines neakivaizdines studijas skaičius 2005 m. Įstojusiųjų į pagrindines studijas asmenų, turinčių aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą, konkursas 2005 m. 2005 m. priėmimo į magistrantūrą ir specialiąsias profesines studijas statistika. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, praktikos ataskaita(20 puslapių)
  2006-12-12
 • Prancūzijos švietimo sistema

  Prancūzijos švietimo sistema. Švietimo ministro Jack'o Lang'o kalba "Kūno kultūra ir sportas mokykloje". Olimpinių vertybių formavimas mokykloje. Vaikų su negalia integravimas. Sporto sekcijos. Edukologinis kūno kultūros projektas. Kūno kultūra koledže. Kūno kultūra licėjuje. Sporto asociacija. Lengvosios atletikos sekcija "Daumier" koledže. Atrankos testai. Sportiniai rezultatai.
  Mokslas ir švietimas, referatas(10 puslapių)
  2007-01-11
 • Prancūzijos švietimo sistema (2)

  Šalies apibūdinimas. Švietimo sistema, jos istorinė raida. Prancūzijos motinos mokykla Polinos Kergomar veikla. Privačios mokyklos Prancūzijoje. Mokytojų rengimo problemas Prancūzijoje. Prancūzijoje pradinio mokymo turinys. Pedagogas Selestenas Frenė. Ikimokyklinis ugdymas. Motinos mokykla. Reikalavimai motinos mokyklos mokytojui. Pradinis mokymas. Pradinio mokymo turinys. Šiuolaikinė pradinė mokykla. Žemesnysis vidurinis mokymasis. Aukštesnysis vidurinis mokymasis. Aukštasis mokslas. Privatus mokymas. Mokytojų rengimas. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, referatas(19 puslapių)
  2008-06-27
 • Primary education in Lithuania and United States of America (USA)

  Darbas anglų kalba. Švietimo palyginimas Lietuvoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV). Pradinio ugdymo šalyse analizė. Primary education in Lithuania. Primary education in United States of America (USA). Comparison.
  Mokslas ir švietimas, referatas(10 puslapių)
  2007-02-05
 • Profesinis ir aukštasis mokslas sovietmečiu

  Įvadas. Profesinis mokslas sovietmečiu. Aukštojo mokslo sistema ir raida sovietiniais metais. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, referatas(9 puslapiai)
  2010-04-26
 • Profesinis švietimas

  Projekto charakteristika. Projekto tikslai. Projekto uždaviniai. Projekto finansavimas. Išvados. Anketa. Darbas iliustruotas diagramomis.
  Mokslas ir švietimas, tyrimas(8 puslapiai)
  2009-05-26
 • Projektas: vaikų užimtumo ir nusikalstamumo prevencija

  Juridinio asmens pavadinimas. Kėdainių "Ryto" vidurinė mokykla. Programos pavadinimas: Vaikų vasaros stovykla, 5 klasei. "Už sveiką gyvenimo būdą". Informacija apie įstaigą. Informacija apie programą. Situacijos analizė. Programos tikslai ir uždaviniai. Programos veiklos planas. Numatomi programos rezultatai. Programą įgyvendinantis personalas ir partneriai. Informacija apie programos vadovą. Organizuojamos stovyklos tipas. Organizuojamos stovyklos profilis. Programos sąmata. Projekto finansavimo šaltiniai.
  Mokslas ir švietimas, namų darbas(5 puslapiai)
  2008-05-27
 • Religious education at school

  Referatas anglų kalba. Religinis ugdymas Lietuvoje ir kitose šalyse. Introduction. The teaching of religions in certain countries. Religious education in Lithuania. Comparison. Future of religious education in EU (European Union). How to improve religion education. Conclusion.
  Mokslas ir švietimas, referatas(8 puslapiai)
  2007-02-05
 • Romėnų ugdymo pagrindai

  Auklėjimo reikšmė. Auklėjimas ankstyvajame feodalizme. Bažnyčios auklėjimo funkcija Vakarų Europoje. Feodalų pasauliečių auklėjimas. Viduramžių universitetai; cechų, gildijų ir miestų mokyklų reikšmė auklėjime. Scholastika.
  Mokslas ir švietimas, referatas(8 puslapiai)
  2005-11-12
Puslapyje rodyti po