Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Kursiniai darbai

Kursiniai darbai (5731 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Studentų pažangumo statistinis tyrimas

  Įvadas. Statistinės priemonės, panaudotos atliekant studentų pažangumo statistinį tyrimą. Grafinis statistinių duomenų vaizdavimas. Santykinių dydžių skaičiavimas. Vidutinių dydžių skaičiavimas. Statistinės informacijos variacijos rodikliai. Dinamikos eilučių rodikliai. Dinamikos eilučių prognozavimas. Studentų pažangumo statistinis tyrimas. Santykinių dydžių apskaičiavimas. Studentų pažangumo vidutinių dydžių skaičiavimas. Studentų pažangumo variacijos rodiklių matavimas. Dinamikos eilučių rodiklių skaičiavimas. Studentų pažangumo prognozavimas. Studentų pažangumo ir stipendijos dydžio tarpusavio ryšio analizė. Išvados.
  Statistika, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2007-03-20
 • Studentų požiūris į abortą

  Įvadas. Požiūris į abortą. Abortų rūšys. Abortų priežastys. Abortų pasekmės. Po nėštumo nutraukimo. Nėštumo nutraukimo komplikacijos. Priemonės abortų mažinimui. Studentų požiūrio į abortą tyrimas. Išvados. Darbas iliustruotas diagramomis.
  Sociologija, kursinis darbas(17 puslapių)
  2008-09-30
 • Studentų požiūris į jų pasirinktą specialybę: motyvacijos stojant, studijuojant bei projekcija į ateitį

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti studentų motyvaciją stojant ir studijuojant pasirinktą specialybę bei atskleisti jų ateities lūkesčius. Darbo objektas – Kauno kolegijos Tauragės skyriaus studentų motyvacijos stojant ir studijuojant pasirinktą specialybę. Teorinė darbo dalis. Ankstyvieji požiūriai į motyvaciją. Motyvas ir jo samprata. Motyvų rūšys. Motyvacijos samprata ir esmė. Motyvacijos sąvokos reikšmė. Pagrindinės motyvacijos teorijos. Tyrimo rezultatų analizė. Kauno kolegijos veiklos pristatymas. Tyrimo metodika. Respondentų charakteristika. Motyvaciniai veiksniai įtakoję stojimą ir studijavimą. Respondentų ateities lūkesčiai. Hipotezių tikrinimas. Išvados. Priedai (5 psl.)
  Rinkodara, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2010-03-24
 • Studentų požiūris į organų donorystę ir transplantaciją

  Sociologijos tyrimas. Santrauka. Įvadas. Donorystės aktualumas. Donoro samprata. Garbės donoro vardo suteikimas. Donorų grupės. Smegenų mirties kriterijai. Informacija apie kraujo perpylimą. Ksenotransplantacija. Skirtingas požiūris į donorystę. Katalikų bažnyčios požiūris į organų donorystę ir transplantaciją. Nacionalinis organų persodinimo biuras. Dažniausiai užduodami klausimai – klaidingos nuomonės. Statistinių duomenų nagrinėjamo klausimo analizė. Išvados. Priedas (1). Darbas iliustruotas diagramomis.
  Sociologija, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2007-05-05
 • Studentų sportinės adaptacijos ypatumai

  Įvadas. Studentų fizinio ugdymo aktualijos. Fizinio ugdymo svarba aukštojoje mokykloje. Studentų adaptacija aukštojoje mokykloje. Motyvai, kurie skatina studentus sportuoti. Valios ugdymas. Išvados.
  Sportas, kursinis darbas(17 puslapių)
  2009-03-06
 • Studijų derinimas su darbu

  Teorinė dalis. Tyrimo problema. Tyrimo objektas ir dalykas. Tyrimo tikslas ir uždaviniai. Tyrimo hipotezės. Pagrindinių sąvokų interpretacija. Rezultatų nagrinėjimas. Išvados ir rekomendacijos. Hipotezių nagrinėjimas. Anketa.
  Sociologija, kursinis darbas(18 puslapių)
  2006-01-12
 • Studijų derinimas su darbu (2)

  Įvadas. Studijų derinimas su darbu. Darbdavių požiūris į studijas. Neakivaizdinių studijų privalumai dirbantiems studentams. Darbo ir studijų kryžkelėje. Kodėl sunku rasti gerą darbą? Studijų derinimas su darbu tyrimas. Išvados. Priedas.
  Sociologija, kursinis darbas(16 puslapių)
  2008-10-10
 • Studijuoti universitete – mada ar būtinybė?

  Įvadas. Sąvokų paaiškinimas. Universitetinės mokyklos ir visuomenė. Universitetų tikslai. Universitetų uždaviniai. Universitetų absolventai Lietuvos pramonėje. Absolventų su aukštuoju mokslu konkurencija darbo rinkoje. Tyrimo analizė. Išvados. Priedas (1).
  Sociologija, kursinis darbas(15 puslapių)
  2007-03-27
 • Stūmoklinio siurblio mechaninė pavara

  Mašinų elementų kursinis projektas. Užduotis ir kinematinė schema. Įvadas. Kinematiniai ir energetiniai skaičiavimai. Reduktoriaus skaičiavimas. Orientacinis reduktoriaus velenų skaičiavimas. Reduktoriaus korpuso ir dangčio elementų matmenys. Grandininės pavaros skaičiavimas. Guolių parinkimas. Patikslintas velenų skaičiavimas. Pleištų stiprumo patikrinimas. Movos parinkimas. Tepimas. Montavimo ir eksploatacijos sąlygos. Darbo sauga. Specifikacijos.
  Mechanika, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2007-02-14
 • Su darbo užmokesčiu susijusių įsipareigojimų apskaita

  Įvadas. Darbo tikslas – naudojantis turimomis bei literatūros analizės metu įgytomis žiniomis pateikti su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų apskaitos organizavimo sampratą bei pavyzdį, kaip tokia apskaita atliekama įmonėje. Teorinė dalis. Darbo užmokesčio įsipareigojimai. Darbo užmokestis. Darbo užmokesčio formos. Darbo užmokesčio apmokėjimo sąlygų keitimas; atlygio už darbą kitimo atvejai. Darbo užmokesčio apmokėjimo sąlygų keitimas. Atlygio už darbą padidinimas. Atlygio už darbą sumažinimas. Atlygis už darbą atsižvelgiant į prastovas. Darbo užmokesčio apmokėjimas. Atostogų apmokėjimai. Atostogų rūšys. Kasmetinių atostogų teikimas. Kasmetinių atostogų apmokėjimai. Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) įsipareigojimai. Gyventojų pajamų mokesčio apskaičiavimas. Gyventojų pajamų mokesčio apmokėjimas. Valstybinio socialinio draudimo įsipareigojimai. Valstybinio socialinio draudimo įsipareigojimai. Valstybinių socialinio draudimo įmokų apskaičiavimas. Įsipareigojimai Garantiniam fondui. Praktinė dali. Uždavinys. Sprendimas. Išvados.
  Apskaita, kursinis darbas(30 puslapių)
  2010-06-22
 • Suaugusiųjų mokytojo charakteristika

  Įvadas. Suaugusiųjų švietimo bei suaugusiųjų mokytojo (andragogo) charakteristikos teorinė apžvalga. Suaugusiųjų švietimo samprata. Andragogo veiklos sritys. Kriterijai suaugusiųjų mokytojui. Tyrimo metodika ir organizavimas. Tyrimo metodologija. Tyrimo rezultatai ir jų analizė. Suaugusiųjų švietimas. Suaugusiųjų mokytojo vertinimas. Išvados. Priedas (1).
  Pedagogika, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2006-11-29
 • Suaugusiųjų švietimas – šiuolaikinės visuomenės būtinybė

  Įvadas. Žmogaus poreikiai nuolatinio mokymosi kontekste. Išsimokslinimo samprata ir reikšmė. šiuolaikiniame visuomenės raidos etape. Sąvokų – informacinės (žinių) visuomenės–atsiradimo prielaidos. Išsimokslinimo sampratos kaita žmogaus kompetencijai ir įgūdžiams. Suaugusiųjų mokymosi galimybės. Kompiuterizacija – pagrindinė informacinės visuomenės vystymosi sąlyga. Internetas – beribis informacijos šaltinis. Nuotolinis mokymas – moderni studijų atmaina. Žinių ir gebėjimų pritaikymas visuomenės tobulinimo procese. Išvados.
  Pedagogika, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2008-09-12
 • Subjektinė teisė

  Įvadas. Subjektinės teisės samprata. Subjektinės teisės struktūra. Pareiga – autentiškas subjektinių teisių šaltinis. Subjektinės teisės požymiai. Subjektinė ir objektyvioji teisė. Išvados.
  Teisė, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2008-03-05
 • Subjektyvieji nusikalstamos veikos sudėties požymiai

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti subjektyviuosius nusikalstamos veikos požymius bei jų kvalifikavimo ypatumus. Kaltė, jos samprata ir reikšmė veikos kvalifikavimui. Tyčinė kaltė. Tiesioginė tyčia. Netiesioginė tyčia. Neatsargi kaltė. Nusikalstamas pasitikėjimas. Nusikalstamas nerūpestingumas. Klaida, kazusas, jų įtaka nusikalstamos veikos kvalifikavimui. Pakaltinamumas, kaip subjektyvusis nusikalstamos veikos požymis. Pakaltinamumo samprata. Ribotas nepakaltinamumas. Alkoholis, narkotinės, psichotropinė ar kitos psichiką veikiančios medžiagos kaip nepakaltinamumą nulemiantis požymis. Fakultatyvūs nusikalstamos veikos. subjektyvieji požymiai. Išvados. Summary.
  Baudžiamoji teisė, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2010-11-15
 • Subjektyvus šeimos vaizdas visų jos narių piešiniuose

  Įvadas. I dalis. Šeimos sąvoka: pasaulietiškoji ir krikščioniškoji šeima. Šeimos institucija kaip asmenybės adaptacijos kintamoji. Šeimos mikroklimato kūrimas kaip auklėjamasis veiksnys. Darnesnio šeimos gyvenimo galimybės. Intymumo ugdymas šeimoje. Kas teisinga? Kas neteisinga? Skirtingi auklėjimo stiliai. Tėvų įtaka: sūnaus vyriškumui, dukros moteriškumui. Tėvo vaidmuo sūnui. Tėvo vaidmuo dukrai. Motinos vaidmuo sūnui. Motinos vaidmuo dukrai. II dalis. Vaikų piešimo gebėjimų raida. Šeimos piešinio interpretacijos principai. Tyrimas. Išvados.
  Psichologija, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2006-04-13
 • Subsidiarumo principo realizavimas viešajame administravime

  Įvadas. Viešojo administravimo sąvoka, pagrindiniai bruožai ir principai. Viešojo administravimo sąvoka, pagrindiniai bruožai. Viešojo administravimo principai. Subsidiarumo principo samprata ir turinys. Subsidiarumo principo įgyvendinimas viešajame administravime. Išvados. Santrauka.
  Viešasis administravimas, kursinis darbas(20 puslapių)
  2007-04-03
 • Sumokėtų mokesčių per 2006-2008 metus analizė: prekybinė įmonė

  Mokesčių administravimo kursinis darbas. Įvadas. Prekybinės įmonės AB "N" veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Mokesčių sistema, mokesčių klasifikacija ir paskirtis. Mokesčių funkcijos. Prekybinės įmonės AB "N" sumokėtų mokesčių Per 2006-2008 metus pateikimas ir analizė. Gyventojų pajamų mokestis. Įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokestis. Žemės mokestis. Mokestis už aplinkos teršimą. Privalomojo sveikatos draudimo įmokos. Įmokos į Garantinį fondą. Pelno mokestis. Laikinasis socialinio mokesčio įstatymo mokestis. Prekių apyvartos mokestis. Transporto priemonių mokestis. Kiti prekybinės įmonės sumokėti mokesčiai. Prekybos įmonių mokamų mokesčių administravimas. Išvados.
  Mokesčiai, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2011-04-08
 • Sunkiasvorio automobilio GAZ 66 keturįų pavarų dėžė

  Užduotis. Įvadas. GAZ – 66 nuotraukos. Pavarų dėžės paskirtis. Pavarų dėžės konstrukcija. Pavarų dėžės gedimai. Pagrindinių matmenų parinkimas. Atsparuminis skaičiavimas. Guolių parinkimas. Sinchronizatoriaus skaičiavimas.
  Mechanika, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2006-10-05
 • Suomijos ekonominės problemos

  Įvadas. Darbo tikslas – pasirinkti 2 pagrindines Suomijos ekonomines problemas ir jas išnagrinėti, sudaryti prognozes bei pateikti siūlymus šioms problemos. Administracinis suskirstymas. Nedarbo problema Suomijoje. Nedarbas ir užimtumas pagrindiniuose sektoriuose. Vyrų ir moterų nedarbas. Nedarbas ir užimtumas pagal regionus 2009 metais. Gyventojų senėjimo problema. Pensijų ir pašalų išmokų skaičiaus didėjimas. Populiacijos projekcija. Išvados. Priedai (2).
  Ekonomika, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2011-01-27
 • Susisiekimo ministerija – Lietuvos Respublikos viešojo administravimo subjektas

  Įvadas. Viešasis administravimas, jo pagrindinės sritys. Administracinis reglamentavimas. Administracinių paslaugų teikimas. Viešųjų paslaugų teikimo administravimas. Vidaus administravimas. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo subjektai. Valstybinio administravimo subjektai. Savivaldybių administravimo subjektai. Kiti viešojo administravimo subjektai. Susisiekimo ministerija – viešojo administravimo valstybinė institucija. Susisiekimo ministerijos uždaviniai ir funkcijos. Ministro, viceministro, ministerijos valstybės sekretoriaus ir ministerijos sekretorių kompetencija. Ministerijos kolegijos paskirtis. Ministerijos teisės aktai. Individualaus teisės akto samprata, jam taikomi reikalavimai. Norminio teisės akto samprata, jo rengimo ir priėmimo tvarka (procedūros). Susisiekimo ministerijos individualių ir norminių teisės aktų ginčijimas. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika sprendžiant dėl ministerijos norminių aktų teisėtumo. Išvados. Priedai (1).
  Viešasis administravimas, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2008-01-08
Puslapyje rodyti po