Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Kursiniai darbai

Kursiniai darbai (5731 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Atmosferos sraujymės

  Apie atmosferos sraujymes. Atmosferos sraujymių rūšys: Arktinės atmosferos sraujymės. Vidutinių platumų atmosferos sraujymės. Subtropikų atmosferos sraujymės. Stratosferinės atmosferos sraujymės. Ekvatoriaus atmosferos sraujymės. Žemų lygių atmosferos sraujymės. Poveikis skrydžiams. GAMET informacija. Išvada.
  Hidrologija ir meteorologija, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2005-05-31
 • Atostogos: sąvoka, rūšys, suteikimo galimybės ir tvarka

  Įvadas. Atostogos. Sąvokos "atostogos" analizė. Kasmetinės atostogos. Kasmetinių atostogų rūšys. Kasmetinės minimalios atostogos. Kasmetinės pailgintos atostogos. Sąrašas darbuotojų, turinčių teisę į pailgintas atostogas. Kasmetinių papildomų atostogų trukmė, suteikimo sąlygos ir tvarka. Tikslinės atostogos. Tikslinių atostogų rūšys. Nėštumo ir gimdymo atostogos. Atostogos vaikui prižiūrint iki jam sueis treji metai. Mokymosi atostogos. Nemokamos atostogos dėl šeimyninių aplinkybių ir kitų svarbių priežasčių. Kūrybinės. Valstybinėms ar visuomeninėms pareigoms atlikti. Išvados.
  Darbo teisė, kursinis darbas(18 puslapių)
  2006-10-29
 • Atsakomybę lengvinančios ir sunkinančios aplinkybės, jų teorinė analizė ir reikšmė teismų praktikoje

  Įvadas. Atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių bendroji charakteristika. Atsakomybę lengvinančios aplinkybės, jų aiškinimas ir reikšmė. Kaltininkas suteikė nukentėjusiajam asmeniui pagalbą arba kitais aktyviais veiksmais išvengė ar bandė išvengti sunkesnių padarinių. Kaltininkas prisipažino padaręs baudžiamojo įstatymo numatytą veiką ir nuoširdžiai gailisi arba padėjo išaiškinti šią veiką ar joje dalyvavusius asmenis. Kaltininkas savo noru atlygino arba pašalino padarytą žalą. Nusikalstama veika padaryta dėl labai sunkios turtinės arba beviltiškos kaltininko padėties. Veika padaryta dėl psichinės ar fizinės prievartos, jeigu tokia prievarta nepašalina baudžiamosios atsakomybės. Veikos padarymui įtakos turėjo provokuojantis ar rizikingas nukentėjusio asmens elgesys. Veika padaryta nukentėjusio asmens, kurio būklė beviltiška, prašymu. Veika padaryta pažeidžiant nusikalstamą veiką padariusio asmens sulaikymo, būtinojo reikalingumo, profesinės pareigos arba teisėsaugos institucijos užduoties vykdymo, gamybinės ar ūkinės rizikos, mokslinio eksperimento teisėtumo sąlygas. Veika padaryta peržengiant būtinosios ginties ribas, kai baudžiamasis įstatymas numato atsakomybę už būtinosios ginties ribų peržengimą. Veika padaryta dėl didelio susijaudinimo, kurį nulėmė neteisėti nukentėjusiojo asmens veiksmai. Nusikalstamą veiką padarė ribotai pakaltinamas asmuo. Veiką padarė prieš jo valią nugirdytas ar apsvaigintas asmuo. Nepavykęs savanoriškas atsisakymas daryti nusikalstamą veiką. Teismo teisė pripažinti atsakomybę lengvinančiomis Baudžiamojo kodekso (BK) 59 straipsnio 1 dalyje nenurodytas aplinkybes. Atsakomybę sunkinančios aplinkybės, jų bendroji charakteristika ir reikšmė. Veiką padarė bendrininkų grupė. Veiką padarė organizuota grupė. Veika padaryta dėl chuliganiškų ar savanaudiškų paskatų. Veika padaryta kankinant nukentėjusį asmenį ar tyčiojantis iš jo. Veika padaryta mažamečiui. Veika padaryta asmeniui, kuris dėl ligos, neįgalumo, senatvės ar kitų priežasčių buvo bejėgiškos būklės, be jo prašymo. Veika padaryta nėščiai moteriai, kai akivaizdu, kad ji nėščia. Veika padaryta pasinaudojant visuomenine ar kito asmens nelaime. Veiką padarė asmuo, apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, jeigu šios aplinkybės turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui. Veika padaryta visuotinai pavojingu būdu arba naudojant sprogmenis, sprogstamąsias medžiagas ar šaunamuosius ginklus. Dėl padarytos veikos atsirado sunkių padarinių. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2009-05-26
 • Atsakomybės už konkurenciją teisės aktų apžvalga

  Įvadas. Atsakomybės už konkurenciją reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus rūšys. Ūkio subjektams taikomos administracinės sankcijos už konkurenciją reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus. Elgesio įpareigojimai. Struktūriniai įpareigojimai. Baudos, jų skyrimo ir išieškojimo tvarka. Žalos atlyginimas pažeidus konkurenciją reglamentuojančius teisės aktus. Žalos, atsiradusios dėl draudžiamų susitarimų sudarymo arba dėl ūkio subjektų piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi, atlyginimas. Žalos, atsiradusios dėl neleistinos koncentracijos, atlyginimas. Ūkio subjektų civilinė atsakomybė už veiksmus, prieštaraujančius ūkinės veiklos sąžiningai praktikai ir geriems papročiams. Žalos atlyginimas suteikus neteisėtą valstybės pagalbą. Išvados.
  Komercinė teisė, kursinis darbas(19 puslapių)
  2009-03-16
 • Atsakomybės už mokesčių įstatymų pažeidimus taikymo principai

  Įvadas. Tyrimo objektas – atsakomybės už mokesčių įstatymų pažeidimus taikymo principai. Tyrimo tikslas – išnagrinėti atsakomybės už mokesčių įstatymų pažeidimus taikymo principų teorinius ir praktinius aspektus. Apmokestinimo teisinio reglamentavimo ir taikymo principai. Mokesčių mokėtojų lygybės, teisingumo ir visuotino privalomumo principai. Apmokestinimo aiškumo principas. Turinio viršenybės prieš formą principas. Išvados.
  Teisė, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2009-05-18
 • Atsargos (3)

  Įvadas. Atsargų auditas. Atsargų audito reikšmė ir uždaviniai. Atsargų audito ypatybės ir sunkumai. Atsargų audito nuoseklumas. Atsargų gavimo auditas. Atsargų laikymo, išdavimo ir naudojimo auditas. Atsargų apskaitos būdų įvertinimas. Atsargų įkainojimo metodų įvertinimas. Auditoriaus vaidmuo inventorizuojant atsargas. Auditoriaus ir įmonės vadovybės atsakomybė ir veiksmai darant atsargų auditą. Praktinė dalis. Atsargų apskaitos dokumentai. Prekės kortelė. Materialinių vertybių užpajamavimo orderis. Atsargų apskaitos kortelė. Atsargų likučių sandėlyje apskaitos žiniaraštis. Kortelė (medžiagų ir atsarginių dalių, skirtų automobilių eksploatacijai ir remontui, išdavimui iš sandėlio). Prekių priėmimo pagal kiekį aktas. Prekių priėmimo pagal kokybę ir komplektiškumą aktas. Atsargų judėjimo sandėryje apskaitos žiniaraštis. Medžiagų perkėlimo įmonės viduje važtaraštis. Atsargų inventorizacijos aprašas. Išvados.
  Apskaita, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2007-04-14
 • Atsargų apskaita (2)

  Įvadas. Atsargų esmė, jų rūšys ir įkainojimo metodai. Atsargų esmė ir rūšys. Atsargų įkainojimo metodai. Atsargų apskaitos modeliai. Atsargų įsigijimo savikaina. Atsargų produkcijos pasigaminimo savikaina. Nuolat apskaitomų atsargų metodas. Periodiškai apskaitomų atsargų metodas. Atsargų perkainojimas ir inventorizacija. Grynoji galimo realizavimo vertė ir atsargų perkainojimas. Atsargų inventorizacijos ypatumai. Išvados.
  Apskaita, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2006-03-22
 • Atsargų apskaita (3)

  Įvadas. Trumpalaikis turtas. Atsargų klasifikavimas apskaitoje. Atsargų įvertinimas apskaitoje ir atskaitomybėje. Reikalavimai atsargų įsigijimo dokumentams. Atsargų priėmimo tvarka ir užpajamavimas. Atsargų išdavimo operacijų dokumentavimas. Atsargų įkainojimas. Nuolat apskaitomų atsargų metodas. Periodiškai apskaitomų atsargų metodas. Atsargų įkainojimo ir atsiskaitymo su tiekėjais apskaita. Praktinė dalis. UAB "X" finansinės veiklos analizė. Išvados.
  Apskaita, kursinis darbas(30 puslapių)
  2006-09-21
 • Atsargų apskaita (4)

  Įvadas. Atsargų apžvalga. Atsargų klasifikavimas, bei dokumentavimas. Atsargų grupės apskaitoje. Atsargų reikšmė. Atsargų įvertinimas. Atsargų analizė. Atsargų įsigijimas. Atsargų įkainojimas. Atsargų sunaudojimas. Atsargų nurašymas. Išvados.
  Apskaita, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2012-01-25
 • Atsargų apskaita: UAB "Maxima LT"

  Santrauka. Įvadas. Atsargos-trumpalaikis turtas. Atsargos—trumpalaikis turtas. Atsargų pasiskirstymas gamybos ir prekybos įmonėse ir jų parodymas finansinėje atskaitomybėje. Atsargų įvertinimo būdai. Atsargų apskaita Maxima LT UAB. Trumpa Maxima LT UAB istorija. Prekių asortimentas ir jų užpajamavimas parduotuvėje. Prekių įkainojimo būdai ir pagal juos vykdomi prekių savikainos apskaičiavimai. Prekių nukainavimas iki grynosios realizavimo vertės ir jos atstatymas. Nuostoliai dėl natūralaus prekių sumažėjimo, bei valiutos kursų svyravimų. Išvados. Priedas (1).
  Apskaita, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2007-10-18
 • Atsargų apskaita: UAB "Odina"

  Įvadas. Trumpalaikis turtas. Atsargų klasifikavimas apskaitoje. Atsargų įvertinimas apskaitoje ir atskaitomybėje. Reikalavimai atsargų įsigijimo dokumentams. Atsargų įkainojimas. Atsargų apskaitos ypatumai perdirbimo įmonėse. UAB "Odina" finansinės veiklos analizė. Išvados.
  Apskaita, kursinis darbas(17 puslapių)
  2005-10-14
 • Atsargų apskaitos metodai

  Įvadas. Atsargos ir jų vaidmuo įmonei. Atsargų apskaitos metodai. Periodiškai apskaitomų atsargų metodas. Nuolat apskaitomų atsargų metodas. Atsargų apskaitos metodų taikymas skirtingais atsargų įkainavimo modeliais. FIFO modelis. LIFO modelis. Vidutinių kainų modelis. Atsargų apskaitos metodų palyginimas. Praktinė dalis. Išvados. Schemos ir lentelės.
  Apskaita, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2005-11-30
 • Atsargų įkainojimas, dokumentavimas ir apskaita UAB "Apdaila"

  Įvadas. Apskaitos politika. Techniniai apskaitos politikos elementai. Organizaciniai apskaitos politikos elementai. Metodiniai apskaitos sistemos elementai. Atsargų struktūra ir įvertinimas. Atsargų struktūra. Atsargų įvertinimas. Atsargų įkainojimo būdai. Atsargų apskaitos dokumentai. Reikalavimai atsargų įsigijimo dokumentams. Atsargų priėmimas ir užpajamavimas. Atsargų išdavimo operacijų dokumentavimas. Atsargų apskaita UAB "Apdaila". Atsargų apskaita sandėliuose. Atsargų apskaitos būdai. Atsargų pirkimų ir atsiskaitymų su pirkėjais apskaita. Pirkimų operacijų apskaitos registrai. Nebaigtos gamybos apskaita. Atsargų apyvartumas. Inventorizacija. Inventorizacijos esmė, rūšys. Inventorizacijos objektas organizavimas ir atlikimo terminas. Atsargų inventorizacijos atlikimas. Atsargų inventorizacijos rezultatų apskaita. Inventorizacijos įforminimo tvarka. Išvados.
  Apskaita, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2007-01-05
 • Atsargų inventorizacija

  Įvadas. Inventorizacijos esmė, tikslai ir rūšys. Inventorizacijos skirstymo požymiai, rūšys, dažnumas ir apimtis. Atsakomybė už inventorizacijos atlikimą. Inventorizacijos objektas ir atlikimo terminai. Inventorizacijos eiga. Inventorizacijos organizavimas. Pasirengimas atsargų inventorizacijai. Atsargų inventorizacijos atlikimas. Inventorizacijos įforminimo tvarka. Inventorizacijos metu nustatytų skirtumų mokestiniai ypatumai. Atsargų inventorizacijos rezultatų apskaita. Teorinių žinių taikymas praktikoje. Išvados.
  Apskaita, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2006-01-17
 • Atsargų saugojimo organizavimas

  Įvadas. Sandėlių organizavimas. Sandėlių įrengimas ir jų rūšis. Atsargų koncepcija. Atsargų rūšys. Atsargų valdymas. Atsargų auditas. Atsargų audito tikslai. Atsargų audito uždaviniai. Atsargų audito ypatybės ir sunkumai. Atsargų audito nuoseklumas. Atsakomybė darant atsargų auditą. Išvados.
  Transportas ir logistika, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2007-06-04
 • Atsargų valdymas

  Įvadas. Atsargų apibūdinimas. Atsargų paskirtis. Atsargų rūšys. Atsargų valdymas. Pagrindiniai atsargų valdymo principai. Atsargų sudarymo uždaviniai. Klasikiniai atsargų modeliai. Atsargų nustatymas kintamomis sąlygomis. Atsargų laikymo sąnaudos. Atsargų įtaka įmonės pelningumui. Teorinių žinių taikymas praktikoje. Išvados.
  Apskaita, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2005-11-30
 • Atsargų valdymas: AB "Alytaus chemija"

  Įvadas. Atsargų apibūdinimas. Atsargų paskirtis. Atsargų rūšys. Atsargų valdymo tikslai. Klasikiniai atsargų modeliai. Atsargų valdymas: problemų simptomai ir valdymo tobulinimas. Atsargų valdymo strateginiai aspektai. AB "Alytaus chemija" atsargų valdymas. AB "Alytaus chemija" charakteristika. AB "Alytaus chemija" atsargų valdymo analizė. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2008-11-16
 • Atsargų valdymas: reklamos gamyba ir pardavimas UAB "Dasena"

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti ir įvertinti atsargų valdymą. Atsargų valdymo esmė. Atsargų rūšys ir įkainojimai. Atsargų įkainojimas. Atsargų poreikio analizė. UAB "Dasena" veikla ir valdymo struktūra. įmonės veikla ir valdymas. Įmonės valdymo struktūra. Įmonės atsargų valdymo analizė. UAB "Dasena" atsargų rūšys. UAB "Dasena" atsargų įkainojimas. UAB "Dasena" atsargų poreikio analizė. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(21 puslapis)
  2011-02-18
 • Atsargų valdymas: statybos įmonė

  Įvadas. Tikslas: suformuluoti ir išspręsti atsargų valdymo uždavinį, pritaikant matematinį ir kompiuterinį modelius ir išanalizuoti gautus sprendimo rezultatus, įvertinant optimaliausią galimo sprendimo situaciją. Atsargų valdymo modeliavimas. Atsargų klasifikacija. Atsargų valdymo sistemos. Atsargų valdymo modeliai. Atsargų valdymas paslaugų sferoje. Verbalinis uždavinio modelis. Matematinis uždavinio modelis. Kompiuterinis uždavinio modelis. Rezultatų analizė. Išvados.
  Apskaita, kursinis darbas(12 puslapių)
  2008-06-04
 • Atsargų valdymo problemos: UAB "Jovitėlė"

  Įvadas. Atsargų apibūdinimas, jų rūšys ir įkainojimo metodai. Atsargų esmė ir rūšys. Atsargų klasifikavimas. Atsargų įkainojimo metodai. Atsargų apskaitos modeliai, įsigijimas ir nurašymas, jų įvertinimo metodai. Atsargų įsigijimo ir nurašymo operacijos. Atsargų įsigijimo ir pasigaminimo vertė. Atsargų įvertinimas grynąja galimo realizavimo verte. Atsargų sunaudojimo (pardavimo) apskaitos būdai. Atsargų valdymo problemos "Jovitėlės" įmonėje. "Jovitėlės" įmonės charakteristika. Įmonės atsargų inventorizacija. Atsargų inventorizacijos problemos ir jų sprendimo būdai. Išvados. Priedai (3).
  Apskaita, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2007-11-10
Puslapyje rodyti po