Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Diplominiai darbai

Diplominiai darbai (575 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įmonės vidinės komunikacijos tobulinimas: UAB "Dana ir ko"

  UAB "Dana ir ko" vidinės komunikacijos tobulinimas. Įvadas. Situacijos analizė. Bendra informacija apie įmonę. Išorinė aplinkos analizė. Įmonės personalo valdymo analizė. Personalo struktūra ir planavimas. Darbuotojų pasiekimų valdymas ir vertinimas. Darbuotojų ugdymas. Atlyginimų už darbą sistema. Bendrovės vidinė komunikacija. Empirinis tyrimas. Empirinio tyrimo metodika. Empirinio tyrimo rezultatai. Empirinio tyrimo apibendrinimas. Vadybiniai sprendimai. Išvados. Priedai (8) Darbas iliustruotas diagramomis, schemomis, grafikais.
  Personalo vadyba, diplominis darbas(44 puslapiai)
  2007-05-15
 • Įmonių veiklos auditas Lietuvoje: problemos ir sprendimai

  Summary. Pagrindinės darbo sąvokos ir terminai. Įvadas. Audito samprata ir reikšmė įmonėms. Audito apibrėžimas ir rūšys. Audito būtinumas ir aplinka. Audito stadijos ir procesinė apskaita. Tarptautinis auditas. Auditas išvystytose rinkos šalyse. Įmonės veiklos auditas Lietuvoje. Pardavimų auditas. Pardavimų ir pirkėjų skolų ciklas. Svarbiausios procedūros, kurias turi atlikti auditorius kiekvienu ciklo etapu. Pardavimų vidaus kontrolės sistemos įvertinimas. Pardavimų pajamų auditas. Pardavimo pajamų pripažinimo auditas. Išlaidų ir sąnaudų auditas. Sąnaudų pripažinimo auditas. Sąnaudų dydžio nustatymas. Pardavimo savikaina. Perparduotų prekių savikaina. Veiklos sąnaudos. Pardavimo sąnaudos. Agentinės veiklos sąnaudos. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos. Mokesčių auditas. UAB "INFO Lietuva" veiklos auditas: problemos ir jų sprendimai. UAB "INFO Lietuva" veiklos audito reikšmė įmonei. UAB " INFO Lietuva" ekonominės veiklos finansinių rodiklių auditas. UAB "INFO Lietuva" veiklos vidinis auditas. UAB "INFO Lietuva" veiklos išorinis auditas. Problemų iškėlimas ir jų sprendimo būdai. Išvados.
  Auditas, diplominis darbas(66 puslapiai)
  2006-05-23
 • Individo tyla medijų triukšme

  Įvadas. Bendrai. Problema. Tikslas: Įvertinti intensyvioje medijų apsuptyje atsidūrusio individo gyvenimą. Mano pasirinkti autoriai ir literatūros apžvalga. Dialogas. Buvimas su kitais dialoge. Dialogo interpretacijos ir nuorodos. Dialoge formuojasi mūsų vertybės ir veiksmai. Triukšmas šalina empiriškumą. Triukšmas skatina racionalų mąstymą. Žinių nuvertėjimas ir reprodukavimas. Prekės įgauna informacinį pobūdį. Medijų monologiškumas. Dialogas virsta monologu. Monologo strategija. Blogos žinios irgi reikalingos. Reklama diktuoja bendravimo madas. Meninis pamėgdžiojimas reklamoje. Apie kūrybinį procesą. Individo tyla ir nejautra. Neįvertintos pasekmės. Sąstingis, nutildymas, nejautra. Elektrošokas. Tęsiniai ir pusiausvyra. Cenzorius – aušintuvas. Kalbos degradacija. Naujosios visuomenės. Visuomeninis asmuo. Internetinė visuomenė. Hipermarketo visuomenė. Prekės ženklo visuomenė. Žiniasklaidos ir televizijos visuomenė. Masiškumas tolina. Išvados.
  Filosofija, diplominis darbas(31 puslapis)
  2008-10-02
 • Informacinės technologijos mokant matematikos

  Įvadas. Informacinių technologijų panaudojimas mokant matematikos. Informacijos paieška. Bibliotekų katalogai. Elektroninės enciklopedijos. Keitimasis informacija. Elektroninis paštas. Intranetas. Ekstranetas. Mokymui ir mokymuisi skirta informacija. Mokomosios programos. Mokomųjų programų skirstymas. Demonstravimo programos. Eksperimentavimo ir modeliavimo programos. Konstravimo ir eksperimentavimo programos. Pratybų ir kontroliuojančios programos. Kontroliuojančios programos. Savarankiško mokymosi programos. Mokomieji žaidimai. Pagalbinės mokymo programos. Kompiuterinė mokymo terpė. Mokomųjų programų skirstymas pagal klases. 5–8 klasės. 9–12 klasės. Kai kurių mokomųjų programų panaudojimas matematikos pamokose. Mokomųjų programų panaudojimas 5–8 klasėse. Mokomųjų programų panaudojimas 9-12 klasėse. Grafikas. Grafikai. Wingeom. Winplot. Dinaminė geometrija. "Stereo" ir "vaizdai". Trigonometrija ir trigonometry. Geometry. Standartinės bendrosios programos. Skaičiuoklė (Excel). PowerPoint. Kompiuterinis grafikų skaičiuotuvas: kas tai? Skaičiuotuvo išorė. Skaičiuotuvo pagrindinė panaudojimo galimybė. Papildomos skaičiuotuvo panaudojimo galimybės. Programos konstantų naudojimas ir savų konstantų įvedimas. Matavimo vienetų keitimas. Mygtukai ekrane. Meniu komandos. Kompiuterio privalumai mokymo procese. Pamokų planai internete. Puslapiai mokytojams. Pamokų planų pavyzdžiai. Pamokos "Funkcijos f(x)=kx grafikas ir jos savybės" planas 9 klasei. Pamokos "Nelygybės sinx ≥ a, sinx ≤a, cosx ≥ a, cosx ≤ a uždavinių sprendimas" planas 11 klasei. Pamokos "Funkcijų grafikų transformacijos" planas 11 klasei. Pamokos "Vektorių atimtis ir sudėtis" planas 11 klasei. Pamokos "Funkcijos f(x) transformacijos" planas 11 klasei. Kitos naudingos nuorodos. Metodinių darbų bazės. Informacinių technologijų reikšmė šiuolaikiniame pasaulyje. MIMIO for Windows ir MIMIO Xi. Pamokos vedimas MIMIO pagalba. Projektai. Projektų pavyzdžiai. Darbas kompiuterių klasėje. Išvados. Pabaiga. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Informatika, diplominis darbas(116 puslapių)
  2009-03-06
 • Informacinių technologijų ugdymo ypatumai popamokinėje veikloje

  Įvadas. Informacinių technologijų ugdymo popamokinėje veikloje teorinės prielaidos. Informacinių technologijų samprata ir esmė. Informacinių technologijų ugdymas ir integracijos galimybės. Kompiuterizuoto mokymo organizavimas. Mokomųjų kompiuterinių programų klasifikacija. Informacinių technologijų integravimas su kitais mokomaisiais dalykais. Papildomojo ugdymo samprata ir esmė. Pradinių klasių mokinių informacinių technologijų ugdymo popamokinėje veikloje tyrimo realijos. Tyrimo metodika ir eiga. Tyrimo rezultatai ir jų interpretacija. Pedagogų požiūrių analizė ir jų interpretacija. Mokinių nuomonių analizė. Išvados. Summary.
  Pedagogika, diplominis darbas(54 puslapiai)
  2006-03-03
 • Integracijos į Europos Sąjungą (ES) poveikio Lietuvos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai įvertinimas

  Įvadas. Žemės ir maisto ūkio sektoriaus bei kaimo raida Lietuvoje. Istorinė žemės ūkio reformų Lietuvoje apžvalga. Žemės ūkio politika Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare. Bendrosios žemės ūkio politikos reformų poveikis žemės ūkio plėtotei. Lietuvos žemės ūkio vystymasis ir kaimo plėtra integruojantis į Europos Sąjungą (ES). Pagrindinės ES paramos priemonės Lietuvos žemės ūkiui 2007-2013 m. Žemės ūkio ir maisto pramonės sektoriaus vaidmuo šalies ūkyje. Kaimo plėtros raidos 2004-2008 m. struktūrinių pokyčių ir jų tendencijų įvertinimas. Svarbiausi procesai, turintys didžiausią įtaką kaimo plėtrai. Kaimo plėtros perspektyvų vertinimas. Svarbiausi struktūriniai pokyčiai žemės ūkio ir kaimo sektoriuje po įstojimo į Europos Sąjungą (ES). Europos Sąjungos (ES) finansinės paramos 2004 - 2008 metais įtakos žemės ir maisto ūkio sektoriui ir kaimo plėtrai vertinimas. Europos Sąjungos (ES) paramos programų skirtų žemės ūkio ir kaimo plėtrai skatinti rezultatų analizė. Pasaulinių žemės ūkio ir maisto pramonės sektorių bei kaimo raidos perspektyvų ir prognozių įvertinimas. Pasaulio kaimo plėtros prognozės. Europos Sąjungos (ES) kaimo plėtros prognozės. Trumpalaikės Lietuvos kaimo plėtros prognozės. Ekonometriniai žemės ūkio sektoriaus modeliai. Žemės ūkio sektoriaus ir kaimo plėtros ekonometrinės prognozės. Pagrindiniai procesai, turėję didžiausią įtaką kaimo raidai 2004-2008 metais. Žemės ūkio sektoriaus ir kaimo plėtros ekonometrinės prognozės. Europos Sąjungos (ES) paramos poveikio žemės ir maisto ūkio bei kaimo plėtrai įvertinimas. Pagrindinės kliūtys žemės ūkio produkcijos gamintojams įsisavinant Europos Sąjungos (ES) teikiamą paramą. Bendros pasaulio žemės ūkio produkcijos gamybos ir paklausos tendencijos. Apibendrinimas. Išvados. Rekomendacijos ir pasiūlymai. Santrauka. Summary.
  Vadyba, diplominis darbas(54 puslapiai)
  2009-12-17
 • Integruoto etnokultūrinio ugdymo II-III klasėje galimybės

  Įvadas. Etnokultūrinio ugdymo samprata mokykloje ir šeimoje. Liaudies kūryba- universali vaikų ugdymo priemonė šeimoje ir mokykloje. Tautosaka ir kalba. Pasakojamoji tautosaka. Smulkioji tautosaka. Dainuojamoji tautosaka. Religija ir mitologija. Šokiai, žaidimai, rateliai. Šokių, žaidimų prasmė. Šventės, tradicijos, papročiai. Sąvokų šventė, tradicija, paprotys, aiškinimas. Kaip šventės, tradicijos, papročiai susiję su šeimos gyvenimu. Švenčių įtakos mokinių ugdymui etnokultūrinis. Tautodailė. Prasmė ir paskirtis. Integruoto etnokultūrinio ugdymo galimybės: Advento laikotarpiu. Mokytojo vaidmuo etnokultūrinio ugdymo procese. Integruotas ugdymas ir ugdymasis mokykloje. Etninės kultūros lavinimas Advento laikotarpiu. Adventas-šviesos laukimo metas. Integruotas ugdymas švenčiant Kalėdas. Etnokultūrinis ugdymas integruotose pamokose. Mokytojo vaidmuo etnokultūrinio ugdymo procese. Mokinių nuomonė apie etnokultūrinį ugdymą pradžios mokykloje. Tėvų požiūris į etnokultūrinį ugdymą. Tyrimo išvados. Apibendrinimas, išvados. Summary. Priedai
  Pedagogika, diplominis darbas(85 puslapiai)
  2006-03-03
 • Intermodalinio terminalo projektavimas: smulkių krovinių gabenimas

  Palemono stoties intermodalinio terminalo projektavimas: smulkių krovinių gabenimas. Įvadas. Terminalas, jo išdėstymas. Nagrinėjamos problemos literatūros apžvalga. Lietuvos Respublikoje esanti vežimų ir terminalų sistema. Šiuolaikiniai krovinių terminalai. Terminaluose naudojama krovinių pakrovimo, iškrovimo, perkrovimo įranga. Terminaluose apdorojami krovimo vienetai. Projektuojamas krovinių terminalas Palemone. Palemone projektuojamo terminalo bendro plano tyrimas. Pervežimo sistema «besisukantis stelažas». Logistikos duomenų apdorojimas terminale. Projektuojamas perkrovimo terminalas. Specialūs krovininiai vagonai projektuojamam terminalui. Krovinių pervežimo perspektyvos. Palemono stoties pajėgumo ir pralaidumo paskaičiavimas. Stoties iešmyno užimtumo laikas. AIK kelių užimtumo laikas. KIK kelių užimtumo laikas. Stoties kelių pralaidumas. Kalnelio pajėgumo paskaičiavimas. Rezultatų apibendrinimas. Išvados. Summary.
  Mechanika, diplominis darbas(34 puslapiai)
  2006-05-23
 • Intuicijos panaudojimo galimybės priimant sprendimus šiuolaikinėse organizacijose

  Summary. Įvadas. Intuicijos samprata. Intuicijos koncepcijos. Intuicijos procesas. Intuicijos ugdymas. Intuicija paremtų sprendimų ypatybės ir jų taikymo sritys. Galimi sprendimų priėmimo metodai. Intuicija paremtų sprendimų privalumai ir trūkumai. Intuicijos ir racionalumo derinimo tikslingumas. Intuicijos panaudojimo galimybės organizacijos administravimo procese. Intuicijos panaudojimo sprendimų priėmime modelis. Intuicija pagrįstų sprendimų panaudojimo galimybių tyrimas. Tyrimo metodikos pagrindimas. Tyrimo rezultatų analizė bei interpretacija. Intuicijos pasireiškimo bei suvokimo analizė. Intuicijos panaudojimo analizė. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (8)
  Personalo vadyba, diplominis darbas(63 puslapiai)
  2007-03-30
 • Įsijungimo į Europos Sąjungą (ES) nauda Lietuvai ir galimos problemos

  Trumpai apie Europos Sąjungą (ES): Kūrimosi istorija; Europos Sąjunga (ES) šiandien; Svarbiausios sutartys; Institucijos; Simboliai; Sprendimų priėmimas; Teisės aktai; Biudžetas, jo sudarymas, paskirstymas, tvirtinimas ir kontrolė. Europos Sąjungos (ES) nauda Lietuvai ir jos piliečiams: nauda Žemdirbiams, Kaimo žmonėms, Bedarbiams, Pensininkams, Darbininkams, Didžiųjų miestų gyventojams, Jaunimui, Verslininkams, Mirštančios pramonės miestams, Jūrų verslui (jūreiviams, Klaipėdos miestui), Vartotojams. Nuveikti ir laukiantys euro įvedimo darbai. Laisvo darbo jėgos judėjimo padariniai. Verslo plėtra: Eksporto plėtra; Prekių importo tvarkos reglamentavimas; Importo ir eksporto terminalai; Laisvas prekių judėjimas; Prekyba su trečiosiomis šalimis; Standartai ir kokybės užtikrinimas; Inovacijų skatinimas. Euromitai. Gyventojų apklausa apie Europos Sąjungą (ES). Išvados. Priedai (3).
  Politologija, diplominis darbas(45 puslapiai)
  2005-06-21
 • Įstaigos veikla: VŠĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninė

  Viešoji įstaiga Rokiškio psichiatrijos ligoninės veikla. Įvadas. Trumpas įstaigos apibūdinimas. Įstaigos teikiamos medicininės – socialinės paslaugos, jų apibūdinimas. Bendravimas ir bendradarbiavimas su sveikatos priežiūros komandos nariais (gydytojais, slaugytojais, socialiniais darbuotojai) ir klientų artimaisiais bei šeimos nariais, kitomis institucijomis. Maisto derinimas ir produktų parinkimas pagal dietas. Buitinių paslaugų organizavimas, teikimas ir namų ūkio tvarkymas. Bendravimo su įvairaus amžiaus grupių žmonėmis (pacientais ) ypatumai. Slaugos poreikių nustatymas ir slaugos plano sudarymas konkrečiam asmeniui. Išvados.
  Medicina, diplominis darbas(25 puslapiai)
  2006-09-24
 • Išorinių sienų įrengimo technologija ir organizavimas

  Įvadas. Statinio charakteristika ir statybos vieta. Statybos reglamentavimo ir teisinės sąlygos. Architektūrinė dalis. Konstrukcinė dalis. Pamatai. Karkasas. Sienos. Perdangos. Stogas. Grindys. Laiptai. Vidaus ir išorės apdaila. Inžinerinė įranga. Technologinė ir organizacinė dalis. Išorinių sienų įrengimo technologijos. Išorinių sienų įrengimas iš metalinių daugiasluoksnių plokščių. Išorinių sienų įrengimas iš betoninių daugiasluoksnių plokščių. Išorinių sienų įrengimas iš metalinių lakštų. Kalendorinis grafikas. Statybos darbų vykdymo kalendorinio grafiko sudarymas. Darbininkų pareikalavimo grafiko sudarymas. Mechanizmų pareikalavimo grafiko sudarymas. Medžiagų pareikalavimo grafiko sudarymas. Statybos aikštelės generalinis planas. Statybos sąmata ir ekonominiai skaičiavimai. Bendroji dalis. Sąmatų skaičiavimas. Išorinių sienų techninis-ekonominis palyginimas. Darbų sauga. Aplinkos apsauga. Išvados.
  Inžinerija, diplominis darbas(41 puslapis)
  2009-06-10
 • Įvaizdžio stiprinimas: AB "Aušra"

  Anotacija. Resume. Įvadas. Norint stiprint įmonės įvaizdį, pirmiausiai siekiame išsiaiškinti, kaip jis formuojamas. Įvaizdžio formavimas. Prekės ženklas kaip įvaizdžio elementas. Reklamos vaidmuo, formuojant įvaizdį. Įvaizdžio reklama. Reklama laikraščiuose įvaizdžiui stiprinti. Ryšių užmezgimas demonstracinės reklamos pagalba. Viešųjų ryšių svarba, stiprinant įvaizdį. Kultūros rėmimo panaudojimas įvaizdžio formavimui. Įmonės populiarinimas. AB "Aušra" įvaizdžio stiprinimo kampanija. Organizacijos charakteristika. Rinkos situacija. Tikslinės auditorijos apklausa. Ryšių su visuomene gerinimas. Šūkis spaustuvei "Aušra". Dalyvavimas parodose bei knygų mugėse. Kultūros rėmimas. Įvaizdžio stiprinimo kampanijos etapai (Ganto grafikas). Išvados ir siūlymai.
  Rinkodara, diplominis darbas(52 puslapiai)
  2007-10-26
 • Jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų supažindinimo su gyvąja gamta formos

  Įvadas. Teorinė analizė ir apibendrinimas. Gamtamokslinis ugdymas pradžios mokykloje. Lietuvoje esantys būreliai, rateliai, draugijos susijusios su gamtos pažinimu. Gyvūnų įtaka žmogui. Gyvasis kampelis mokykloje. Kauno mieste vykdomos aplinkosauginio ugdymo programos. Tyrimo organizavimas ir metodai. Tyrimo rezultatų aptarimas. Mokinių apklausos rezultatų aptarimas. Mokytojų apklausos rezultatų aptarimas. Išvados. Rekomendacijos. Priedai.
  Pedagogika, diplominis darbas(40 puslapių)
  2005-10-11
 • Jaunesniųjų paauglių, netekusių tėvų globos, savęs vertinimo ypatumai

  Įvadas. Psichologiniai jaunesniojo paauglio ypatumai. Asmenybės savęs vertinimo ypatumai. Pagrindiniai savęs vertinimo aspektai. Jaunesniųjų paauglių savęs vertinimas. Jaunesniųjų paauglių savęs vertinimo tyrimo organizavimas ir eiga. Rezultatų analizė. Savivertės tyrimo rezultatai. Savigarbos tyrimas. Rezultatų aptarimas. Išvados. Santrauka.
  Raidos psichologija, diplominis darbas(45 puslapiai)
  2005-07-22
 • Jaunimo įsidarbinimo problemos

  Įvadas. Tyrimo tikslas – darbo rinkos politikos teoriniu aspektu atskleisti jaunimo integracijos į darbo rinką galimybes ir pateikti pasiūlymus jo padėčiai darbo rinkoje gerinti. Užimtumo ir darbo rinkos politika. Jaunimo situacija darbo rinkoje Lietuvoje. Jaunimo užimtumas. Jaunimas ir nedarbas. Darbų segregacija. Darbo užmokesčio skirtumai. Jaunimo integracijos į darbo rinką galimybių įvertinimas. Tyrimo metodologija. Išvados. Darbas iliustruotas diagramomis.
  Socialinis darbas, diplominis darbas(16 puslapių)
  2008-04-22
 • Jaunųjų boksininkų parengtumo kaita parengiamajame laikotarpyje

  Santrauka. Summary. Įvadas. Tyrimo tikslas — ištirti 13—14 metų boksininkų bendrojo ir specialiojo parengtumo rodiklių dinamiką parengiamajame laikotarpyje, susieti jų pokyčius su pratybų krūviais. Teorinės jaunųjų boksininkų fizinio parengtumo rodiklių kaitos parengiamajame laikotarpyje prielaidos. 13—14 metų berniukų judamųjų gebėjimų vystymosi ypatumai. Boksininkų varžybinės veiklos charakteristika. Boksininkų rengimo technologija sportinių įgūdžių ugdymo etape. Pradedančiųjų sportuoti boksininkų specialiojo fizinio ir techninio rengimo sąveika be parengtumo rūšių modeliniai rodikliai. Tyrimo metodai ir organizavimas. Tyrimų rezultatai. Rengimo struktūra ir turinys. Fizinio išsivystymo rodiklių kaita. Fizinio parengtumo rodiklių dinamika. Techninio parengtumo kaita. Rezultatų aptarimas. Išvados. Priedai (18).
  Sportas, diplominis darbas(55 puslapiai)
  2008-12-16
 • Jaunųjų futbolininkų koordinacinių gebėjimų kaita

  Santrauka. Summary. Įvadas. Teorinės tyrimo prielaidos. Jaunųjų futbolininkų fizinio rengimo ypatumai. Jaunųjų futbolininkų psichofiziologiniai organizmo vystymosi ypatumai. Futbolininkų fizinis rengimas. Jaunųjų futbolininkų koordinacinių gebėjimų lavinimo ypatumai edukaciniu aspektu. Koordinacinių gebėjimų teorinė samprata ir jų charakteristika. Savarankiški koordinaciniai gebėjimai. 3 vikrumas kaip judesių koordinacijos savybė. Jaunųjų futbolininkų koordinacinių gebėjimų lavinimas. Tyrimo metodika ir organizavimas. Tyrimo rezultatai ir jų analizė. Išvados. Rekomendacijos. Priedai (4).
  Sportas, diplominis darbas(45 puslapiai)
  2008-05-23
 • Jaunuolių, išėjusių iš vaikų globos institucijų, socialinės pagalbos poreikis: specialistų požiūris

  Santrauka. Įvadas. Globos institucijų vaidmuo rengiant jaunuolį savarankiškam gyvenimui. Globos institucijoje augančio jaunuolio ruošimo savarankiškam gyvenimui sunkumai. Savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo programų svarba ruošiant jaunuolį integracijai į visuomenę. Jaunuolių, gyvenančių globos įstaigoje psichosocialinio prisitaikymo naujoje aplinkoje sunkumai. Globos institucijų auklėtinių bendravimo, elgesio ir emociniai ypatumai. Globos institucijų auklėtinių savęs vertinimo ypatumai. Jaunuolių, išėjusių iš globos institucijų, situacijos teisinis reglamentavimas. Specialistų požiūrio į jaunuolių, išėjusių iš vaikų globos institucijų, socialinės pagalbos poreikį tyrimas. Tyrimo problema. Tyrimo metodika. Tyrimo metodas. Atranka. Tyrimo eiga ir organizavimas. Rezultatų pristatymas ir aptarimas. Respondentų charakteristikos. Duomenų analizė ir interpretacija. Globos institucijos vaidmuo rengiant jaunuolį savarankiškam gyvenimui. Specialistų požiūriu, aktualiausios jaunuolių, išėjusių iš globos institucijų, problemos. Veiksniai, įtakojantys sėkmingą buvusių globos institucijų auklėtinių socialinę integraciją. Jaunuolio socialinių savybių, įgytų globos institucijoje, vertinimas. Socialiniai psichologiniai sutrikimai, apsunkinantys integravimosi procesą. Emocinės vaiko savybės, skatinančios neefektyvią vaiko socializaciją. Veiksniai, sąlygojantys socialinės pagalbos būtinybę. Valstybės teikiamos paramos jaunuoliams, išėjusiems iš globos institucijų, efektyvumo įvertinimas. Specialistų požiūrio nustatymas įstatyminės bazės keitimo klausimais. Rezultatų apibendrinimas.42 Rekomendacijos. Išvados.
  Socialinis darbas, diplominis darbas(43 puslapiai)
  2008-03-06
 • Jogurto gamybos cecho projektavimas

  Gaminamas jogurtas ir grietinėlė. Našumas 8000 kg/pam. pagamintos produkcijos. Santrauka. Įvadas. Žaliavos ir pagrindinių medžiagų charakteristika. Gaminamų produktų charakteristika. Kokybės ir sudėties įvertinimo periodiškumas. Kokybės ir sudėties įvertinimas. Technologinių procesų analizė. Gamybos būdo parinkimas. Jogurto ir grietinėlės technologinė schema su rėžimais. Gamybos technologinio proceso aprašymas. Technologiniai skaičiavimai. Įrengimų parinkimas. Darbo grafikas. Įrengimų parinkimas ir darbo valandos. Produkto gamybos schema, srautų diagrama. Rizikos veiksniai SVT pagrindimas. Kritinės ribos. Grietinėlės srauto diagrama. Gamybinių patalpų ir sandėlių plotų apskaičiavimas, komponavimas. Garo, vandens ir elektros energijos sąnaudų skaičiavimas. Gamybinė sanitarija ir asmens higiena. Gamtos apsauga. Saugumo technika ir apsauga nuo gaisro. Sąmatiniai ir ekonominiai skaičiavimai. Gamybos ir pardavimų apimties prognozė. Projekto investicijos ir jų finansavimo šaltiniai. Apyvartinio kapitalo poreikio skaičiavimas. Kapitalas, jo sudėtinės dalys ir projekto finansavimo šaltiniai. Gamybos išlaidos gaminių savikaina, kainos, pelningumas. Tiesioginių gamybos išlaidų apskaičiavimas. Netiesioginių gamybos išlaidų apskaičiavimas. Materialaus ilgalaikio turto vertė ir nusidėvėjimo padengimas. Darbininkų laikininkų darbo užmokesčio skaičiavimas. Vadovų ir specialistų darbo užmokesčio skaičiavimas. Pelno paskirstymas. Grynųjų pinigų srautų ir investicijų efektyvumo įvertinimas. Apibendrinimas.
  Pramonė ir gamyba, diplominis darbas(61 puslapis)
  2007-01-05
Puslapyje rodyti po