Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Diplominiai darbai

Diplominiai darbai (575 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Nežymiai sutrikusio intelekto jaunuolių profesinis rengimas ir integracija į darbo rinką

  Įvadas. Sutrikusio intelekto apibrėžtis. Sutrikusio intelekto samprata. Nežymiai sutrikusio intelekto jaunuolių vystymosi ypatumai. Nežymiai sutrikusio intelekto (NSI) jaunuolių profesinio rengimo ir integracijos į darbo rinką galimybės. Neįgalių asmenų profesinį ugdymą įtakojantys veiksniai. NSI jaunuolių profesinio rengimo galimybės. NSI jaunuolių integracijos į darbo rinką galimybės. Tyrimo "Visuomenės požiūris į nežymiai sutrikusio intelekto jaunuolių profesinio rengimo ir įsidarbinimo galimybes" duomenų aprašas. Tyrimo metodologija. Tyrimo duomenų analizė. Išvados. Priedai (2).
  Socialinis darbas, diplominis darbas(50 puslapių)
  2009-02-19
 • Niufaundlendo salos ekologiniai spąstai

  Įvadas. Niufaundlendo salos ekologinių spąstų matematinis modelis. Vėlavimo vaidmuo populiacijų dinamikoje. Tiesinė analizė. Netiesinė analizė. Ekologinių spąstų modelio parametrų parinkimas. Skaitinės analizės rezultatai. Išvados. Darbas iliustruotas nuotraukomis.
  Ekologija, diplominis darbas(22 puslapiai)
  2007-06-04
 • Notaro vaidmuo steigiant juridinius asmenis Lietuvoje ir kitose Europos sąjungos valstybėse

  Įvadas. Juridinio asmens sampratos ir steigimo teisės instituto teoriniai aspektai. Juridinio asmens prigimties teorijos. Juridinio asmens samprata. Juridinio asmens steigimas ir steigimo tvarka. Notaro vaidmuo steigiant juridinius asmenis. Notaro vaidmens steigiant juridinius asmenis Lietuvos Respublikoje teisinio reglamentavimo analizė. Lietuvos notaras. Juridinių asmenų steigimo ir registravimo sistema Lietuvoje. Notaro vaidmuo steigiant juridinius asmenis. Apibendrinimas. Notaro vaidmens teisinio reglamentavimo analizė. Austrijos Respublika. Nyderlandų Karalystė. Italijos Respublika. Lyginamosios analizės apibendrinimas. Pabaiga. Išvados. Siūlymai, rekomendacijos. Santrauka. Summary. Annotation. Priedas (1).
  Teisė, diplominis darbas(62 puslapiai)
  2006-12-07
 • Nuosavybės teisė (2)

  Reziumė. Įvadas. Nuosavybės teisės sąvoka. Nuosavybės teisės subjektai ir objektai. Nuosavybės teisės rūšys ir formos. Privati nuosavybė. Intelektualinė nuosavybė. Pramoninė nuosavybė. Autorinė nuosavybė. Nuosavybės teisės turinys. Valdymas. Valdymo atsiradimas ir į gyvendinimas. Valdymo pasibaigimas. Valdymo gynimas. Servitutas. Uzufruktas. Hipoteka. Nuosavybės teisės įgijimo ir praradimo pagrindai. Įgyjamoji senatis. Nuosavybės teisės apsauga ir gynimas. Atsakomybė už nusikaltimus nuosavybės teisei. Turtinės žalos nustatymas ir jos atlyginimo metodika. Užsieniečių nuosavybės nusavinimo sąlygos. Užsieniečių nuosavybės nusavinimas pagal bendrąją tarptautinę teisę. Atsakomybė už neteisėtą užsieniečių nuosavybės nusavinimą. Išvados ir pasiūlymai.
  Civilinė teisė, diplominis darbas(35 puslapiai)
  2006-10-31
 • Nuosavybės teisių atkūrimas Skuodo rajone

  Įvadas. Literatūros analizė. Skuodo rajono apžvalga. Rajono teritorijos gamtinių ir ekonominių sąlygų charakteristika. Skuodo rajono žemės fondo sudėtis. Nuosavybės teisių į žemę atkūrimas. Piliečiai, turintys teisę į nuosavybės teisių atkūrimą. Turtas į kurį atkuriamos nuosavybės teisės. Prašymų atkurti nuosavybės teises pateikimas. Nuosavybės teises bei giminystės ryšį patvirtinantys dokumentai. Nuosavybės teisių į kaimo vietovėje esančią žemę atkūrimo būdai. Nuosavybės teisių į kaimo vietovėje esančią žemę atkūrimas grąžinant natūra. Nuosavybės teisių į kaimo vietovėje esančią žemę atkūrimas perduodant neatlygintinai nuosavybėn lygiavertį turėtajam žemės sklypą. Nuosavybės teisių atkūrimas į kaimo vietovėje esančią žemę už ją atlyginant. Nuosavybės teisių į žemę atkūrimo bylos parengimas. Nuosavybės teisių į žemę atkūrimo darbų rūšys. Nuosavybės teisių į žemę atkūrimo procesas ir žemės grąžinimo natūra bylos sudarymo analizė. Perduodant nuosavybėn neatlygintinai žemės, miško, vandens telkinio sklypą bylos sudarymas. Išvados ir pasiūlymai. Anotacija.
  Teisė, diplominis darbas(38 puslapiai)
  2006-03-07
 • Nuostatų formavimas ir jų įtaka neįgaliųjų integravimuisi į visuomenę socialinio darbo aspektu

  Santrauka. Summary. Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Darbo objektas – nuostatų formavimas ir nuostatų įtaka neįgaliųjų integravimuisi į visuomenę socialinio darbo aspektu. Pagrindinės sąvokos. Negalios samprata. Veiksniai, sąlygojantys nuostatas neįgaliųjų atžvilgiu. Nuostatų įtaka neįgaliųjų įsitvirtinimui visuomenėje. Neįgaliųjų požiūris į savo negalią. Artimųjų požiūris į neįgalų brolį (seserį), vaiką. Visuomenės narių nuostatos dėl neįgaliųjų integracijos. Įstatymai, padedantys ar trukdantys neįgaliam integruotis visuomenėje. Veiksniai, galintys daryti įtakos nuostatų keitimuisi. Galima socialinio darbuotojo veikla, keičiant visuomenės nuostatas dėl Neįgaliųjų integracijos. Visuomenės narių, neįgaliųjų ir jų artimųjų nuostatų negalios atžvilgiu tyrimas. Tiriamieji. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatai. Neįgaliojo požiūrio į negalią tyrimo rezultatai. Neįgaliojo artimųjų požiūrio į negalią tyrimo rezultatai. Visuomenės nuostatų dėl neįgaliųjų integracijos tyrimo. Rezultatai. Tyrimo rezultatų analizė. Neįgaliųjų požiūrio į savo negalią tyrimo rezultatų analizė. Neįgaliojo artimųjų požiūrio į negalią tyrimo rezultatų analizė. Visuomenės nuostatų dėl neįgaliųjų integracijos tyrimo. Rezultatų analizė. Išvados. Priedai (Anketos).
  Socialinis darbas, diplominis darbas(69 puslapiai)
  2009-08-17
 • Nuožulnaus keltuvo automatizuota elektros pavara

  Užduotis. Mechaninio ir technologinio proceso aprašymas. Variklio parametrų skaičiavimas ir variklio parinkimas. Statinių momentų ir variklio trūkstamų parametrų skaičiavimas. Reduktoriaus skaičiavimas. Pavaros inercijos momento skaičiavimas. Apkrovos diagramą ir variklio patikrinimas įšilimui. Asinchroninio ventilinio kaskado jėgos grandinių elementų skaičiavimas. AVK Mechaninių charakteristikų sudarymas. Grįžtamųjų ryšių parinkimas. Srovės reguliavimo kontūro skaičiavimas. Greičio reguliavimo kontūro skaičiavimas. Užduodančiojo elemento skaičiavimas. Maitinimo šaltinio skaičiavimas. Elektros pavaros statinės charakteristikos skaičiavimas. Asinchroninio ventilinio kaskado energetika. Tiristorių apsauga nuo viršįtampių. Pereinamųjų procesų skaičiavimas. Darbo sauga. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais ir schemomis.
  Elektronika, diplominis darbas(53 puslapiai)
  2008-01-16
 • Nušalinimas nuo darbo

  Įžanga. Nušalinimo nuo darbo esmė ir teisinė prigimtis. Nušalinimo nuo darbo požymiai ir sąvoka. Nušalinimo nuo darbo atribojimas nuo kitų panašių teisinių priemonių. Atskiri nušalinimų nuo darbo atvejai. Nušalinimų nuo darbo rūšys. Nušalinimai nuo darbo darbdavio iniciatyva. Bendrasis nušalinimas nuo darbo darbdavio iniciatyva. Specialieji nušalinimai nuo darbo darbdavio iniciatyva. Darbuotojų, kuriems nustatyta pareiga periodiškai tikrintis sveikatą, nušalinimas nuo darbo. Transporto darbuotojų nušalinimas nuo darbo darbdavio iniciatyva. Kai kurie kiti nušalinimai nuo darbo darbdavio iniciatyva. Nušalinimas nuo darbo tam įgaliotų institucijų iniciatyva. Nušalinimas nuo darbo tam įgaliotų institucijų reikalavimu. Pačių tam įgaliotų institucijų vykdomas nušalinimas nuo darbo. Nušalinimas nuo darbo tam įgaliotų institucijų pasiūlymu (mišrus nušalinimas nuo darbo). Bendri apmokėjimo už nušalinimo laiką, nušalinimo trukmės, pasibaigimo ir ginčų dėl nušalinimo klausimai. Apmokėjimas už nušalinimo nuo darbo laiką. Nušalinimo nuo darbo trukmė. Nušalinimo nuo darbo pasibaigimas. Ginčai dėl nušalinimo nuo darbo. Išvados. Santrauka lietuvių kalba. Santrauka anglų kalba (summary). Priedai (1).
  Darbo teisė, diplominis darbas(72 puslapiai)
  2006-09-04
 • Objektinė trimačio modeliavimo biblioteka

  Įvadas. Teorinė dalis analizė. Bibliotekos struktūra. Matematinė biblioteka. Kompiuterijos biblioteka. Pagalbinė biblioteka. Darbo įrankiai. Darbo eigos aprašymas. Problemos ir jų sprendimo būdai. Programos testavimas ir derinimas. Išvados. Priedai. Techniniai reikalavimai. Techninė užduotis.
  Programavimas, diplominis darbas(28 puslapiai)
  2007-10-10
 • Objektinių modelių transformacijų XSLT ir QVT palyginimas

  Pdf. Summary. Įvadas. MDA architektūra. Agregatinės sistemos. XSLT. XSLT transformacijos. Modelių transformacijos. Elemento Operacija transformacija. Elemento Sujungimas transformacija. Elemento Pranešimas transformacija. Elemento Eile transformacija. Elemento Būsena transformacija. Elemento Agregatas transformacija. XSLT transformacijos apibendrinimas. QVT. QVT standartas. Transformacijos. Modelių transformacijos. Elemento Operacija transformacija. Elemento Sujungimas transformacija. Elemento Pranešimas transformacija. Elemento Eile transformacija. Elemento Būsena transformacija. Elemento Agregatas transformacija. QVT transformacijos apibendrinimas. Išvados. Terminų ir santrumpų žodynas. Priedai (7). Darbas iliustruotas lentelėmis ir paveikslais.
  Informatika, diplominis darbas(56 puslapiai)
  2008-04-25
 • Obligacijos kainos jautrumo kriterijus

  Įžanga. Bendroji dalis. Obligacijų parametrai. Skolos vertybinių popierių rūšys užsienyje ir Lietuvoje. Kursas ir pelningumas. Vidutinė obligacijos trukmė. Vidutinė trukmė ir kainos jautrumas pelnui. Obligacijos kainos pasikeitimų linijinis ir kvadratinis aproksimavimas. Bazinio taško kainos dydis. Palūkanų normos dydžio rizikos imunizavimas. Portfelio vidutinė trukmė, išgaubtumas ir bazinio taško kainos dydis. Diuracija su nepastovia laiko struktūra. Diuracijos ir išgaubtumo naudojimas galutiniam išpirkimo datos suėjimo pelningumui. Alternatyvus frn įkainojimo lygybės vystymasis. Tiriamoji dalis. Kainos jautrumo kriterijus. Įtaka pelningumo pasikeitimams. Obligacijos išsipirkimo kainos efektas. Obligacijų kainų kupono dydžio efektas. Makauli trukmė. Obligacijų kainų jautrumas ir diuracija. Obligacijos kainos pasikeitimų linijinis ir kvadratinis aproksimavimas. Obligacijų portfelio diuracija, išgaubtumas ir piniginio vieneto vertė baziniame taške. Palūkanų normos dydžio rizikos imunizavimas. Imunizacija ir susukimo rizika. Diuracijos tėkmė ir dinaminės imunizavimo strategijos. Vidutinės trukmės ir imunizavimo strategijos analizės programinė įranga. Išvados.
  Finansai, diplominis darbas(34 puslapiai)
  2006-11-22
 • Olimpinių žaidynių irkluotojų amžiaus, ūgio ir svorio kitimo ypatumai

  1960–2000 metų olimpinių žaidynių irkluotojų amžiaus, ūgio ir svorio kitimo ypatumai. Įvadas. Tikslas ir uždaviniai. Literatūros apžvalga. Sportininkų fizinio išsivystymo ypatumai. Irkluotojų fizinio išsivystymo ypatumai. Irkluotojų atranka. Elito sportininkų amžiaus ypatumai. Metodika ir organizavimas. Tyrimo rezultatai. 1960–2000 metų olimpinių žaidynių irkluotojų amžius. Irkluotojų amžiaus ir sportinių rezultatų kitimas. Skirtingų valčių klasių irkluotojų amžiaus kitimas. Atskirų valčių klasių irkluotojų amžiaus ir pasiektų rezultatų ypatumai. 1960–2000 metų olimpinių žaidynių irkluotojų svoris. Svorio ir sportinių rezultatų kitimas. Skirtingų valčių klasių irkluotojų svorio kitimas. Atskirų valčių klasių irkluotojų svorio ir pasiektų rezultatų ypatumai. 1960–2000 metų vyrų irkluotojų ūgis. Ūgio ir sportinių rezultatų kitimas. Skirtingų valčių klasių irkluotojų ūgio kitimas. Atskirų valčių klasių irkluotojų ūgio ir pasiektų rezultatų ypatumai. Rezultatų aptarimas. 1960–2000 metų olimpinių žaidynių vyrų irkluotojų amžiaus kitimo ypatumai. 1960–2000 metų olimpinių žaidynių vyrų irkluotojų svorio kitimo ypatumai. 1960–2000 metų olimpinių žaidynių vyrų irkluotojų ūgio kitimo ypatumai. Išvados.
  Sportas, diplominis darbas(41 puslapis)
  2010-07-23
 • Optimizavimo uždavinių transporte sprendimas: Excel sistemos Solver programa

  Pratarmė. Darbo tikslas ir uždaviniai. Darbo tikslas – išanalizuoti optimizavimo uždavinius transporte ir palyginti jų sprendimo efektyvumą, sprendžiant uždavinius įvairiomis programomis: naudojant Excel sistemos Solver programos galimybes, taip pat specializuotas WinQSB ir Simplex programas bei atitinkamus jų modelius. Įvadas. Teorinė dalis. Optimizavimo uždaviniai. Optimizavimo priemonės. Transporto uždavinio matematinis modelis. Trumpa Excel sistemos ir programų apžvalga. Uždavinių sprendimas Excel sistema Solver programa. Uždavinių sprendimas WinQSB programa. Tinklinių uždavinių sprendimas Network Modeling programa. Uždavinių sprendimas Simplex programa. Programos paskirtis ir struktūra. Programos valdymas. Uždavinių sprendimo schema. Pradiniai duomenys. Pradinių duomenų bylos sukūrimas (išsaugojimas). Duomenų bylos redagavimas. Uždavinio sprendimas. Skaičiavimo rezultatų peržiūra, išsaugojimas ir spausdinimas. Darbo pabaiga. Klaidų diagnostika. Skaičių rašymo režimas. Tiriamoji dalis. Transporto uždavinių sprendimas Excel sistema Solver programa. Transporto uždavinių sprendimas WinQSB programa. Transporto uždavinių sprendimas Simplex programa. Išvados. Literatūros sąrašas. Santrauka. Summary. Priedai (26 psl.)
  Programos, diplominis darbas(102 puslapiai)
  2008-11-05
 • Optinių dangų defektų įtaka lazerio sukeltam pažeidimo slenksčiui

  Įvadas. Optinės interferencinės dangos. Dangų gamybos technologijos. Šiluminis garinimas. Šiluminis garinimas asistuojant jonų pluoštu. Jonapluoštis dulkinimas. Magnetroninis jonapluoštis dulkinimas. Žolių-gėlių dangos. Defektai. Paviršiaus defektai. Defektai dangose. Defektų tyrimo metodai. Defektų įtaka dangos atsparumui veikiant ją lazerine spinduliuote. Eksperimento metodika. Rezultatai ir jų aptarimas.Išvados. Summary. Darbas iliustruotas diagramomis ir lentelėmis.
  Kvantinė mechanika, diplominis darbas(41 puslapis)
  2008-11-19
 • Optinių dangų pažeidimo slenksčių tyrimas NL 301 lazeriu

  Įvadas. Bendroji teorija. Laidumo elektronų griūtinis dauginimasis. Daugiafotonė sugertis. Priemaišinis pažeidimas. Dielektrinių dangų defektai. Lazerio pluošto skersmens įtaka pažeidimo slenksčiui. Lazeriniai pažeidimai metaliniuose paviršiuose. Pažeidimo diametro kitimas nuo intensyvumo. Lazerinių pažeidimų prie 1064 NM bangos ilgio duomenų bazė. Naudojama aparatūra. Pagrindinė matavimo schema. Nomarskio interferencinio kontrasto mikroskopas. Kietakūnis ND: IAG lazeris. Eksperimento rezultatai. Sufokusuoto lazerio pluošto skersmens matavimas. Kietakūnio ND: IAG serijos NL 301 lazerio privalumas lyginant su kitais tokio tipo lazeriais. Pažeidimo slenksčio tyrimas. Išvados. Summary.
  Kvantinė mechanika, diplominis darbas(32 puslapiai)
  2008-11-19
 • Organizacinis klimatas ir valdymo stilius tarptautinėje įmonėje: AB "Danske bankas"

  Įvadas. Darbo tikslas – nustatyti AB "Danske bankas" organizacinį klimatą ir valdymo stilių. Organizacinio klimato ypatumų teoriniai aspektai. Organizacijos filosofija, klimatas ir kultūra. Organizacijos klimato įtaka personalo valdymui. Valdymo reikšmė organizacijoje. Vadovavimo stiliai, elgsena ir organizacijų socialinė atsakomybė. Požiūris į darbuotojus kaip personalo valdymo pagrindas. Tyrimo metodologija. Organizacinio klimato ir valdymo stiliaus tyrimas organizacijoje "Danske bankas". Tyrimo metodai. Tyrimo rezultatai. Tyrimo rezultatų apibendrinimas. Išvados ir pasiūlymai. Summary.
  Personalo vadyba, diplominis darbas(54 puslapiai)
  2010-02-08
 • Organizacinių valdymo struktūrų formavimo principai

  Anotacija. Abstract. Įvadas. Valdymo mokslo raidos analizė. Valdymo turinio samprata. Valdymo funkcijų analizė. Organizacinių valdymo struktūrų formavimo principai. Valdymo principų analizė organizacijose. SPAB "Klaipėdos vanduo". Įmonės charakteristika. Organizacinės valdymo struktūros analizė. Vėžaičių komunalinių patarnavimų UAB. Įmonės charakteristika. Organizacinės valdymo struktūros analizė. Klaipėdos rajono savivaldybė. Organizacijos charakteristika. Organizacinės valdymo struktūros analizė. Išvados.
  Vadyba, diplominis darbas(56 puslapiai)
  2008-02-11
 • Organizuoto išvykstamojo turizmo problema Lietuvoje (srautų analizė 1997 - 2004 metais)

  Probleminės situacijos. Pamiršta organizuotojo išvykstamojo turizmo istorija. Sistematiškumo, visumos akcentavimo stoka organizuotojo išvykstamojo turizmo pažinime. Koncentruotos, apibendrinančios informacijos apie išvykstamąjį turizmą nebuvimas. Turizmo srauto intensyvumą lemiantys veiksniai. Turizmo srautą nukreipiantys subjektai. Veiksniai, mažinantys turizmo vietovių patrauklumą. Turizmo srauto, kai perkamas turizmo paslaugų paketas, analizė. Esamos naudingos informacijos nepanaudojimas, rengiant organizuotojo išvykstamojo turizmo keliones. Apibendrinimas.
  Turizmas, diplominis darbas(39 puslapiai)
  2005-08-30
 • Paauglio statusas klasėje kaip socialinis pedagoginis fenomenas

  Įvadas. Paauglių statuso įtaka jų asmenybės formavimuisi. Paauglių statusas klasėje ir jų tarpusavio santykiai. Mokinio statusą klasėje lemiantys veiksniai. Žemo statuso mokinių charakteristika. Bendraamžių įtaka paauglių asmenybės formavimuisi. Žemo statuso mokinių adaptacijos galimybės. Paauglių statuso tyrimų organizavimas, eiga ir rezultatų analizė. Tyrimų organizavimas ir metodika. Kontingento analizė. Paauglių tyrimo duomenų analizė. Nepatenkinamo statuso poveikio paaugliams analizė. Žemo statuso mokinių sociopedagogizacijos galimybės. Pedagoginių santykių poveikis statusui. Socialinio pedagogo vieta mokinių statuso gerinimo sistemoje. Išvados.
  Pedagogika, diplominis darbas(62 puslapiai)
  2006-11-08
 • Paauglių nerimo, pažangumo ir problemiško elgesio sąryšis

  Įvadas. Nerimo sampratos ypatumai. Nerimo kilmės priežastys. Nerimo pasireiškimo būdai. Problemiško elgesio samprata ir ypatumai. Agresyvaus elgesio formos. Paauglių agresyvaus elgesio priežastys. Pažangumo samprata. Vertinimo problematiškumas. Paauglių nerimo, pažangumo ir problemiško elgesio sąryšio ypatumų tyrimas. Tiriamieji, tyrimo eiga. Tyrimo metodikos. Tyrimo duomenų aptarimas. Nerimas. Pažangumas. Problemiškas elgesys. Paauglių problemiško elgesio ir pažangumo ryšys. Tyrimo duomenų analizė. Tyrimo duomenų analizė. Išvados. Santrauka. Summary. Priedai (38 psl.).
  Socialinis darbas, diplominis darbas(122 puslapiai)
  2008-12-05
Puslapyje rodyti po