Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Diplominiai darbai

Diplominiai darbai (575 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lietuvos gyventojų biometeorologinio jautrumo sociologinis įvertinimas

  Įvadas. Lietuvos gyventojų biometeorologinio jautrumo sociologinio įvertinimo apžvalga. Panaudoti duomenys ir darbo metodika. Žmonių jautrumo orams vertinimas. Informacijos apie orus panaudojimas. Oro užterštumas Lietuvoje. Sociologinis komfortiškumo vertinimas. Išvados. Santrauka. Summary. Priedas (1).
  Lietuvos geografija, diplominis darbas(48 puslapiai)
  2007-10-23
 • Lietuvos kaimo turizmo sodybos: paslaugų analizė

  Įvadas. Tyrimo tikslas – numatyti priemones kaimo turizmo paslaugų įvairovės ir jų kokybės gerinimui. Kaimo turizmo paslaugų įvairovės ir kokybės teoriniai. Aspektai. Kaimo turizmo samprata. Kaimo turizmo paslaugos. Kaimo turizmo paslaugų kokybė. Kaimo turizmo paslaugų įvairovė ir lemiantys veiksniai. Kaimo turizmo būklė Lietuvoje. Kaimo turizmo raida Lietuvoje. Kaimo turizmo situacija Lietuvoje. Kaimo turizmo tyrimas ir metodika. Tyrimo metodika ir organizavimas. Tyrimo metodas – apklausa (anketa). Imtis. Statistinė duomenų paklaida. Apklausos tyrimo rezultatai. Rezultatų apibendrinimas. Išvados. Santrauka. Summary. Anotacija. Anotation. Priedai (Anketa).
  Rinkodara, diplominis darbas(67 puslapiai)
  2010-09-22
 • Lietuvos muitinės veiklos administravimas stiprinant nacionalinį saugumą

  Įvadas. Nacionalinis saugumas ir Muitinės vaidmuo nacionalinio saugumo stiprinimui. Vidinės nacionalinio saugumo prielaidos ir muitinių svarba nacionalinio saugumo stiprinimo procese. Muitinės administravimo tobulinimas Lietuvoje kaip nacionalinio saugumo prielaida. Muitų reguliavimo įstatyminės bazės tobulinimas efektyvinant muitinės darbą. Muitinės vidaus tarnybos ir jų veiklos tobulinimas stiprinant vidinį nacionalinį saugumą. Muitinės informacinės sistemos ir muitinės laboratorijos vaidmuo tarnybos veiklos tobulinimo procese. Muitinės darbuotojų kvalifikacijos kėlimo sistemos veiklos tobulinimas gerinant darbuotojų paruošimą. Muitinės kriminalinės tarnybos raida ir vaidmuo efektyvinant muitinės darbą. Muitinės ryšių su aplinka tobulinimas efektyvinant muitinės veiklą. Muitų ir mokesčių administravimas bei administracinių gebėjimų stiprinimas. Integracija į Europos Sąjungą ir muitinės reikšmė nacionalinio saugumo užtikrinimui. Muitinės strateginių tikslų ir uždavinių įgyvendinimas integruojantis į Europos Sąjungą. Muitinės paslaugų verslininkams gerinimas. Išvados. Santrauka.
  Viešasis administravimas, diplominis darbas(87 puslapiai)
  2007-04-08
 • Lietuvos pensijų reforma

  Įvadas. Darbo tikslas: įvertinti pensijų reformos eigą ir ištirti pensijų fondų valdymo ypatybes. Pensijų reformos prielaidos ir tikslais. Pensijų reformos vykdymas. Pensijų fondų veiklos reguliavimas Lietuvoje. Pensijų fondų veiklos rezultatai 2004-2009 metais. Pensijų fondų investavimo kryptys ir jų rizikingumas. Pensijų fondų pelningumo ir rizikingumo analizės metodai. Lyginamojo indekso ir alfa ir beta rodiklių naudojimas pelningumo vertinimui. Standartinio nuokrypio ir šarpo rodiklio naudojimas rizikingumo vertinimui. Lietuvos pensijų fondų tyrimas 2004-2009 metais. Pensijų fondų pelningumo tyrimas. Pensijų fondų rizikingumo tyrimas. Pensijų reformos ir pensijų fondų pasekmės. Išvados ir pasiūlymai. Santrauka. Priedai (11).
  Finansai, diplominis darbas(44 puslapiai)
  2010-07-29
 • Lietuvos poreikiams gaminami ortofotografiniai žemėlapiai

  Įvadas. Techniniai ir organizaciniai ortofotografinių žemėlapių gamybos aspektai. Tyrimo objektų fizinė geografinė charakteristika. Trumpas ortofotografinių žemėlapių gamybos technologijos aprašymas. Ortofotografinių žemėlapių Lietuvos teritorijoje gamybos apžvalga. Ortofotografinių žemėlapių panaudojimas. Tyrimų objektų fizinė geografinė charakteristika. Lauko matavimo ir duomenų apdorojimo metodika. Reikalavimai planiniam geodeziniam pagrindui. Reikalavimai lauko matavimų tikslumui ir prietaisų parinkimas. Geodeziniai lauko matavimai. Ortofotografinių žemėlapių Tikslumo tyrimo metodika. Taškų skaitmeninimas ir vektorizavimas ortofotografinių žemėlapių analoginėje bei skaitmeninėje formose. Vektorizavimo tikslumo įvertinimas. Ortofotografinių žemėlapių tikslumo analizė. Vektorizavimo ir skaitmeninimo ortofotografiniuose žemėlapiuose tikslumo analizė. Sisteminių klaidų kaupimosi ir jų dinamikos tyrimas. Ortofotografinių žemėlapių tikslumo tyrimo darbų ekonominis pagrindimas ir sąmatos sudarymas. Darbų sauga. Darbų saugos instrukcija atliekant kameralinius darbus. Gamybinės patalpos apšvietimo skaičiavimas. Išvados.
  Geografija, diplominis darbas(46 puslapiai)
  2005-10-29
 • Lietuvos Respublikos piliečių įsidarbinimo Europos Sąjungoje (ES) tvarka ir problemos

  Įvadas. Darbuotojų judėjimo laisvės pagal Bendrijos teisę pagrindinės nuostatos. Bendrijos pirminės ir antrinės teisės nuostatų analizė darbuotojų judėjimo laisvės srityje. Laisvo darbuotojų judėjimo išlygos, numatytos Europos Bendrijos (EB) steigimo sutartyje. Išimtys dėl valstybinės tarnybos. Apribojimai dėl viešosios tvarkos, visuomenės saugumo ir sveikatos. Lietuvos Respublikos piliečių įsidarbinimas Europos Sąjungoje. Lietuvos Respublikos piliečių įsidarbinimo Europos Sąjungoje (ES) teisinės prielaidos. Europos Sąjungos nustatyti pereinamieji laikotarpiai. Dvišalės sutartys kaip Lietuvos Respublikos piliečių įsidarbinimo teisinis pagrindas. Europos užimtumo tarnybų tinklas: teisiniai pagrindai, funkcijos, tikslai ir struktūra. Darbuotojų judėjimo laisvės galiojimas subjektų atžvilgiu. "Darbuotojo" sąvoka Bendrijos bei Lietuvos nacionalinės teisėje: lyginamasis aspektas. Darbuotojų teisės, išplaukiančios iš darbuotojų judėjimo laisvės. Darbuotojo šeimos nariai ir jų teisės. Socialinės darbuotojų bei jų šeimos narių garantijos. Išvados. Summary. Išnašos.
  Darbo teisė, diplominis darbas(60 puslapių)
  2008-04-03
 • Lietuvos Respublikos Prezidento konstitucinis statusas, jį apibūdinantys elementai

  Įvadas. Valstybės vadovo institutas. Valstybės vadovo samprata. Valstybės vadovo institutas monarchijose ir respublikose. Lietuvos valstybės valdymo forma pagal 1992 metų Konstituciją. Prezidento institucijos raida Lietuvoje. Prezidento teisinis statusas laikinosiose konstitucijose. Prezidentas kaip valstybės vadovas 1922 metų Konstitucijoje. Prezidento konstitucinio statuso raida po 1926 m. gruodžio 12 d. perversmo. Lietuvos Respublikos prezidento institucija 1990-1992 m. parengtuose Lietuvos respublikos konstitucijos projektuose. Lietuvos respublikos prezidento statusas pagal 1992 metų Lietuvos respublikos konstituciją. Lietuvos respublikos prezidentas – valstybės vadovas. Lietuvos respublikos prezidento rinkimai. Valdžių padalijimo principo įgyvendinimas ir respublikos prezidento įgaliojimai. Respublikos prezidento teisės aktai ir jų konstitucingumo tikrinimas. Lietuvos respublikos prezidento įgaliojimų nutrūkimas. Baigusio kadenciją Lietuvos respublikos prezidento konstitucinis statusas. Prezidento konstitucinio statuso problemos. Išvados. Pasiūlymai.
  Konstitucinė teisė, diplominis darbas(55 puslapiai)
  2007-02-27
 • Lietuvos skurdo priežastys ir pasekmės

  Įvadas. Tyrimo tikslas – išanalizuoti skurdo veiksnius (priežastis) ir pasiūlyti jų sprendimo būdus. Skurdo samprata. Skurdo samprata. Skurdo sampratos raida. Pagrindiniai skurdo rodikliai Lietuvoje. Skurdo lygis ir gylis. Skurdo veiksnių vertinimas Lietuvoje. Skurdo priežastys. Bendrosios skurdo priežastys Lietuvoje. Nedarbas. Nedarbo pasekmės. Nedarbo parama. Lietuvos kaimas skurdo šešėlyje. Migracija. Socialinės apsaugos vaidmuo skurdo mažinime. Skurdo išmokos (piniginės, natūrinės). Socialinės paramos trūkumai. Skurdo problema ir jos mažinimo priemonės. Skurdo pasekmės. Skurdo mažinimo strategija. Skurdo problemos sprendimo būdai. Išvados ir pasiūlymai. Santrauka. Сводка. Priedai (3 psl.)
  Makroekonomika, diplominis darbas(49 puslapiai)
  2009-04-02
 • Lietuvos sveikatos apsaugos reforma

  Įvadas. Sveikatos priežiūros samprata. Sveikatos, sveikatos priežiūros sistemos ir sveikatos priežiūros reformos sąvokų samprata. Sveikatos apsaugos sistemos modeliai. Sveikatos apsaugos sistemos reformos raida. Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys. Lietuvos sveikatos apsaugos sistemą. Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigų klasifikacija. Sveikatos priežiūros organizavimas ir valdymas. Pirminės sveikatos priežiūros reforma. Sveikatos apsaugos sistemos finansavimo reforma. Esminiai sveikatos apsaugos reformos rezultatai. Nepalankios aplinkybės, sunkinančios reformos eigą. Sveikatos apsaugos reforma Kauno mieste. Sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimas. Žmogiškieji ištekliai. Greitoji medicinos pagalba. Išvados. Rekomendacijos.
  Viešasis administravimas, diplominis darbas(45 puslapiai)
  2008-08-21
 • Lietuvos taupomojo banko (LTB) raida ir vaidmuo

  Reziumė. Summary. Įvadas. Bankų atsiradimo prielaidos ir istorija. Bankų kilmė ir rūšys. Bankininkystės raida Lietuvoje. Lietuvos taupomojo banko ištakos. Taupomųjų kasų raida nepriklausomoje Lietuvoje (1918 – 1940 m.). Taupomosios kasos okupacijų metais. Lietuvos taupomojo banko (LTB) veikla atkūrus nepriklausomybę. Lietuvos taupomojo banko kūrimasis. Įsitvirtinimas bankų rinkoje. Lietuvos taupomojo banko (LTB) dukterinių įmonių veikla. Lietuvos taupomojo banko (LTB) valdymo struktūra ir tinklas. Skolintų ir nuosavų lėšų panaudojimas. Išvados.
  Bankininkystė, diplominis darbas(36 puslapiai)
  2006-10-31
 • Lietuvos užsienio prekyba: raida ir struktūra

  Įvadas. Užsienio prekybos teorinis aspektas. Lietuvos užsienio prekybos politika. Lietuvos užsienio prekybos politikos raida. Lietuvos užsienio prekybos sutartys ir rėžimai. Lietuvos narystė Europos sąjungos prekybos politikos kontekste. Lietuvos užsienio prekybos raida 1990-2004 m. Bendri Lietuvos užsienio prekybos pokyčiai 1990-1997 m. Eksporto kryptys ir jų kaita. Importo krypčių kaita. Lietuvos užsienio prekybos raida ir struktūra 1998-2004 m. Svarbiausi užsienio prekybos partneriai. Lietuvos užsienio prekyba pagal prekių grupes. Lietuvos užsienio prekybos kitimo tendencijos ir perspektyvos. Išvados ir pasiūlymai. Santrauka. Priedai (3).
  Tarptautinė ekonomika, diplominis darbas(68 puslapiai)
  2007-08-03
 • Lietuvos užsienio prekybos sąlygų pokyčiai 2003-2005 metais

  Įvadas. Lietuvos užsienio prekybos sąlygų pokyčiai. Prekybos režimo pasikeitimo Lietuvai tapus Europos Sąjungos (ES) nare, įtakos užsienio prekybai vertinimas. Prekybos režimo pasikeitimo įtaka eksportui į dabartines ir būsimąsias Europos Sąjungos (ES) nares. Prekybos režimo pasikeitimo įtaka eksportui į trečiąsias šalis. Prekybos režimo pasikeitimo įtaka importui iš dabartinių ir būsimųjų Europos Sąjungos (ES) narių. Prekybos su Rusijos Federacija režimo pasikeitimas. Prekybos su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis (JAV) režimo pasikeitimas. Prekybos su Ukraina režimo pasikeitimas. Prekybos su Baltarusija režimo pasikeitimas. Prekybos režimo pasikeitimo įtaka iš trečiųjų šalių importuojamos produkcijos vertei. Europos Sąjungos (ES) kiekybinių kvotų taikymo įtakos Lietuvos užsienio prekybai analizė. Išvados.
  Ekonomika, diplominis darbas(49 puslapiai)
  2007-03-21
 • Lietuvos valstybinė etninių mažumų politika

  Įvadas. Lietuvos visuomenės etninė sudėtis. Lietuvos etninė sudėtis – bendra apžvalga. Problemiškiausi regionai Lietuvoje etninių mažumų atžvilgiu. Problemiškiausios etninės grupės Lietuvoje. Lietuvos etninių mažumų politikos teisinė bazė. Lietuvos respublikos institucijų priimti teisės aktai reglamentuojantys etninių mažumų politiką. Įstatyminio pobūdžio teisės aktai reglamentuojantys etninių mažumų politiką. Poįstatyminiai (vykdomojo pobūdžio) teisės aktai. Tarptautiniai teisės aktai reglamentuojantys tautinių mažumų padėtį. Lietuvos etninių mažumų politiką administruojančios institucijos. Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Tautinių mažumų ir išeivijos departamento funkcijos. Tautinių mažumų ir išeivijos departamento struktūra. Patariamosios institucijos veikiančios prie tautinių mažumų ir išeivijos departamento. Ministerijos ir kitos institucijos dalyvaujančios etninių mažumų politikoje. Valstybinės etninių mažumų politikos įgyvendinimas. Bendra etninių mažumų politikos kryptis ir jos įgyvendinimas. Atskiros etninių mažumų politikos sritys. Švietimo politika. Kultūros politika. Socialinės apsaugos ir darbo politika. Išvados ir rekomendacijos. Priedai.
  Politologija, diplominis darbas(52 puslapiai)
  2006-03-20
 • Ligos ikimokykliniame amžiuje: Vilniaus miesto darželiai Birutės, Vilkpėdės ir Pušynėlio

  Santrauka. Darbo tikslas. Išanalizuoti labiausiai paplitusias ligas ikimokykliniame amžiuje bei vaikų sergamumą Vilniaus miesto Birutės, Vilkpėdės ir "Pušynėlio" darželiuose. Įvadas.teorinė darbo dalis. Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys infekcinių ligų profilaktiką ir kontrolę . Vaikas ir ligos. Labiausiai paplitusios ligos vaikų amžiuje. Ūminiai susirgimai. Epideminis paroritas. Skarlatina. Vėjaraupiai. Gripas. Rinitas. Faringitas. Bronchitas. Pneumonija. Lėtiniai susirgimai. Žarnyno ligos. Tiriamoji darbo dalis. Tiriamoji darbo dalis ir kontingentas. Tyrimo rezultatai. Norint papildyti teorines žinias, pateikiamos ir analizuojamos. Ikimokyklinių įstaigų vaikų sergamumo analizė. Tėvų požiūrio į vaikų sergamumą analizė. Darželių ir vaikų sergamumo palyginimas. Tėvų kreipimasis į gydytojus vaiko susirgimo atveju pagal darželius palyginimas. Tėvų nuomonės palyginimas dėl darželių higienos normų laikymosi. Išvados. Rekomendacijos. Priedai (Anketa).
  Ligos ir traumos, diplominis darbas(35 puslapiai)
  2009-06-16
 • Lizingo kaip alternatyvaus finansavimo šaltinio tyrimas

  Magistro darbo tezės. Literatūros analizė. Teoriniai sprendimai. Trumpa investicijų finansavimo metodų apžvalga. Lizingo samprata, atsiradimo prielaidos, pagrindinės charakteristikos. Lizingo patrauklumas. Lizingo privalumai nuomininkui. Lizingo privalumai nuomotojui. Lizingo privalumai lizingo objekto tiekėjui (gamintojui). Lizingo trūkumai. Lizingo įmokų skaičiavimo metodika. A metodas. B metodas. Lizingo potencialios naudos nuomininkui įvertinimo metodai. Ekvivalentinės palūkanų normos (EIR) metodas. Grynosios dabartinės vertės (NPV) metodas. Lizingo potencialios naudos nuomotojui įvertinimo metodai. Vidinio pelningumo (IRR) metodas. Dualios pelningumo normos (DRR) metodas. Padėtis pasaulinėje lizingo rinkoje. Lizingo atsiradimo istorija. Lizingo ypatybės atskirose šalyse. Tyrimai ir jų rezultatai. Lizingo rinkos Lietuvoje analizė. Alternatyvių finansavimo šaltinių Lietuvoje įvertinimas. Išvados ir rekomendacijos.
  Finansai, diplominis darbas(63 puslapiai)
  2007-02-19
 • Logistikos valdymo analizė: krovinių gabenimas UAB "Benmore"

  Santrauka. Įvadas. UAB "Benmore" veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Veikla: Laivų agentavimo, ekspedijavimo paslaugos. Krovinių plukdymas jūrų transportu. Metalo laužo supirkimas, prekyba. Vizija: Stabiliai, efektyviai ir saugiai veikianti įmonė, savo veikla užtikrinanti maksimalų klientų poreikių tenkinimą. Įmonės vieta tarptautiniame logistikos kanale. Transportavimo procesas. Ekspedicinių firmų vieta ir ekspedicinės paslaugos transportavimo procese. Informaciniai srautai, kontrolė ir užsakymo ciklas logistikoje. Tarptautinės prekybos koncepcijos. Eksporto svarba. Eksporto operacijų planavimas. "Benmore" logistikos valdymo analizė. UAB "Benmore" transporto logistika. UAB "Benmore" sandėlių logistika ir prekių paskirstymas. UAB "Benmore" eksporto valdymas. Sutarčių su užsienio partneriais sudarymas ir prekių pristatymas. Konkurenciniai įmonės pranašumai. Prekybos sąlygų analizė. Pagrindiniai įmonės plėtros tikslai ir eksporto plėtros etapai. Užsienio rinkų pasirinkimas ir rinkų bandymai. Išvados ir pasiūlymai.
  Vadyba, diplominis darbas(37 puslapiai)
  2010-06-17
 • Lokalių paieškos metodų efektyvumo tyrimas globalios optimizacijos uždaviniuose

  Įvadas. Tikslas ir uždaviniai. Optimizavimo uždavinio matematinis formulavimas. Optimalumo sąlygos. Būtinos optimumo sąlygos. Pakankamos optimumo sąlygos. Negradientiniai paieškos metodai. Deformuojamo simplekso metodas. Atsitiktinės paieškos metodas ir jo algoritmas. Koordinatinės paieškos metodas ir jo algoritmas. Kartotinės paieškos. Optimizavimo metodų palyginimas. Nuo uždavinio formulavimo iki rezultato. Testinės funkcijos. Įvairūs taškų išdėstymai. Monte Carlo metodo rezultatų analizė. Rezultatų grafinis vaizdavimas. Kartotinių paieškų realizavimas. Deformuojamo simplekso kartotinės paieškos metodo realizavimas. Deformuojamo simplekso kartotinių paieškų rezultatų analizė. Rezultatų grafinis vaizdavimas. Kartotinės atsitiktinės paieškos metodo realizavimas. Kartotinės atsitiktinės paieškos rezultatų analizė. Rezultatų grafinis vaizdavimas. Kartotinės koordinatinės paieškos metodo realizavimas. Kartotinės koordinatinės paieškos rezultatų analizė. Rezultatų grafinis vaizdavimas. Išvados. Reziumė. Summary. Priedai (11 psl.).
  Matematika, diplominis darbas(44 puslapiai)
  2009-06-16
 • Macromedia Flash script kalbos panaudojimas algoritmavimo įgūdžių ugdymui

  Įvadas. Interaktyvioji grafika – Macromedia Flash. Flash programos atsiradimo istorija. Flash actionscript. Actionscript scenarijų kūrimas. Objektiškai - orientuotas Actionscript modelis. Pagrindiniai darbo su Actionscript metodai. Actionscript sintaksė. Kintamieji. Duomenų tipai Actionsript. Pagrindinės valdymo struktūros. Nuosekli veiksmų seka. Sąlygos operatoriai. Ciklas. Žinomo kartojimų skaičiaus ciklas. Ciklas cikle. Duomenų struktūros: masyvas. Duomenų struktūros: įrašas. Tekstinės bylos. Procedūros ir funkcijos. Išvados.
  Programos, diplominis darbas(50 puslapių)
  2006-05-21
 • Maisto sauga ir kokybė

  Summary. Santrauka. Įvadas. Pagrindinės maisto saugos sąvokos. Literatūros apžvalga. Maisto technologija. Produktas kokybės komunikacijoje. Produkcijos kokybė ir jos vertinimas. Nauji reikalavimai produkcijos kokybei. Kokybė ir ją kuriančių veiksnių visuma. Lietuvos maisto kokybės ir saugos tinklas. Maisto higienos reikalavimai. Bendrieji kontrolės principai. Europos sąjungos (ES) veikla maisto saugos srityje. Projektas Safefoodnet. Vartotojų teisių apsaugos įstatymas. Vartotojų skundų tyrimas. Tyrimo metodika. Anketinės apklausos analizė ir apibendrinimas. Išvados. Priedai (6).
  Medicina, diplominis darbas(72 puslapiai)
  2007-11-14
 • Maitinimo įtaka kūdikių išsivystimui

  Įvadas. Šio darbo tikslas išnagrinėti maitinimo įtaką kūdikių išsivystymui. Literatūros analizė. Nėščiųjų ir gimdyvių paruošimas žindymui. Mišrus ir dirbtinis maitinimas. Papildomas maitinimas. Praeitų metų ir dabartinio laikotarpio kūdikių maitinimo rekomendacijų palyginimas. Fizinis kūdikių vystymasis. Kūno masė. Galvos ir krūtinės apimtis. Psichomotorinis kūdikių vystymasis. Apibendrinimas, išvados. Tyrimo procedūra ir metodika. Tiriamųjų imtis. Tyrimo metodas. Tyrimo eiga. Rezultatų analizė ir apibendrinimas. Išvados, pasiūlymai.
  Medicina, diplominis darbas(33 puslapiai)
  2008-09-03
Puslapyje rodyti po