Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Strateginio planavimo modelis ir jo tobulinimo kryptys: AB "Pieno žvaigždės"

  Įvadas. Darbo tikslas – suprasti strateginio planavimo esmę ir praktiškai pritaikyti žinias analizuojant konkrečią ir realią įmonę. Autorių nuomonių apžvalga ir palyginimas nagrinėjama tema. Įmonės apibūdinimas. Įmonės misija, vizija, tikslai, strategija. AB "Pieno žvaigždės" misijos formuluotė. Bendrovės AB "Pieno žvaigždės" vizija. Įmonės tikslai. Įmonės strategija. Išorinės ir vidinės aplinkos analizės. SSGG analizė. Rekomendacijos AB "Pieno žvaigždės". Išvados.
  Vadyba, referatas(18 puslapių)
  2011-02-15
 • Strateginio planavimo praktika

  Įvadas. Įmonės veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Metodologinė dalis. Analizės etapas strateginio planavimo procese. Išorinė aplinka. Vidinė aplinka. SWOT analizė. Metodologiniai strateginio valdymo modeliai. Bendrosios įmonės plėtros ir vystymo strategijos pasirinkimo metodologinės prielaidos. Produktų ar jų grupių vystymo strategijų parinkimo metodika. Funkcinės strategijos ir jų parinkimo metodikos. Strateginių tikslų nustatymo metodologija. Organizacijos vizijos ir misijos formulavimas. Įmonės strateginės plėtros ir vystymo kryptys. Dabartinių ir potencialių aplinkos ir vidinių veiksnių analizė. Išorinės aplinkos veiksniai ir sąlygos. Įmonės vidiniai veiksniai ir sąlygos. SWOT analizės išvados ir siūlymai. Įmonės bendrosios vystymo strategijos nustatymas. Įmonės verslo vienetų (produktų) strategijų numatymas. Įmonės funkcijų strategijų numatymas. Įmonės strateginiai tikslai. Įmonės vizija ir misija. Plėtros ir vystymo priemonių apibendrinimas.
  Vadyba, referatas(22 puslapiai)
  2005-11-23
 • Strateginio planavimo proceso stadijos

  Įvadas. Strateginio planavimo reikšmė. Strateginio planavimo esmė. Strateginio planavimo proceso stadijos. Analizės stadija. Išorės veiksnių analizė. Vidaus veiksnių analizė. Išskirtinė kompetencija. Veiklos stadija. Organizacijos paskirtis (misija). Tikslai. Strategija. Strateginis planas. Strategijos įgyvendinimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2006-05-15
 • Strateginio planavimo raida Europos Sąjungoje (ES). Lisabonos strategija

  Įvadas. Tikslas – apžvelgti kokias strategijas priėmė Europos Sąjunga (ES) ir plačiau aptarti Lisabonos strategiją. Strateginis planavimas. Europos Sąjungos strategijų raida. Europos Sąjungos strategija Darnus vystymasis. Atnaujinta Europos Sąjungos (ES) strategija Darniam Vystymuisi (2006). Globalinė darnaus vystymosi dimensija. Lisabonos strategija. Lisabonos strategijos uždaviniai. Lisabonos strategijos atnaujinimas. Nacionalinė Lisabonos strategija. Strategijos įgyvendinimas. Išvados.
  Politologija, referatas(17 puslapių)
  2008-10-13
 • Strateginio planavimo svarba ir reikšmė Lietuvos viešojo administravimo sistemoje

  Įvadas. Darbo tikslas – atskleisti strateginio planavimo reikšmę strateginio valdymo procese. Strateginio planavimo samprata ir reikšmė. Strategijos sampratos. Strateginio planavimo proceso stadijos ir valdymas. Strateginio planavimo sistema Lietuvos viešajame administravime. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(13 puslapių)
  2011-03-22
 • Strateginio valdymo metodų analizė ir tokios analizės rezultatų panaudojimas, siekiant padidinti organizacijos valdymo efektyvumą

  Įvadas. Teorinė dalis. Praktinė dalis. Išvados ir rekomendacijos.
  Vadyba, referatas(17 puslapių)
  2006-03-22
 • Strateginio valdymo pranašumai ir problemos: siuvimo įmonė

  Įvadas. Strateginio valdymo samprata. Strategijos kilmė. Strateginio valdymo ištakos organizacijų vadyboje. Įmonės strategija. Strateginio valdymo ciklo funkcijos. Strateginio valdymo savybės. Strateginio valdymo tikslai. Vizijos, misijos ir tikslų formulavimo teoriniai aspektai. PEST analizė. Penkių jėgų modelis. SSGG analizė. Strateginio valdymo pranašumai ir problemos. Praktinė dalis: siuvimo įmonės "X" strategijos analizė. Įmonės istorija. Įmonės produkto charakteristika. Organizacinė struktūra. Drabužių gamyba įmonės filialuose. Įmonės vizija, misija, ilgalaikiai ir trumpalaikiai tikslai. SSGG analizė. Apibendrinimas ir rekomendacijos. Išvados.
  Vadyba, referatas(23 puslapiai)
  2009-05-12
 • Strateginio valdymo samprata

  Įvadas. Plėtros būdų yra įvairių. Būtina pasirinkti tinkamus kelius. Įmonės tikslai tampa aiškesni. Teorinė dalis. Strateginis valdymas. Analitinė dalis. Analizuojamos įmonės pristatymas: UAB "SIKC". Analizuojamos įmonės makroaplinkos analizė. SWOT analizė. Projektinė dalis. Išvados.
  Vadyba, referatas(10 puslapių)
  2006-05-21
 • Strateginio valdymo samprata ir mokslo raida

  Įvadas. Strateginio valdymo samprata; bendrieji bruožai; tikslai ir teikiama nauda. Strateginio valdymo plėtros istorinės tendencijos, mokslo evoliucija bei esminės permainos. Strategijos mokyklos. Jėgų modelis ( 5-P). Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(10 puslapių)
  2009-10-01
 • Strateginis auditas: statybos paslaugos ir nekilnojamo turto valdymas UAB "Vėtrūna"

  Įvadas. Darbo tikslas: atlikti UAB "Vėtrūna" strateginį auditą; nustatyti, ar organizacijos strategija yra efektyvi ir pateikti specifines rekomendacijas kaip ją patobulinti. UAB "Vėtrūna". Įmonės aprašymas. Įmonės vykdoma veikla. Įmonės konkurentai. UAB "Vėtrūna" vizija, vertybės, tikslai bei strategija. Įmonės vizija bei vertybės. Įmonės tikslai bei strategija. Įmonės misija, įmonės ir konkurentų misijų formuluočių palyginimas, UAB "Vėtrūna" patobulintos misijos formuluotės bei kitų formuluočių palyginimo matrica. Išorinės aplinkos analizė. Galimybės ir grėsmės. Galimybės. Grėsmės. PEST analizė. Politinė - teisinė aplinka. Ekonominė aplinka. Socialinė-kultūrinė aplinka. Technologinė aplinka. Šakos konkurencingumo analizė: M. Porterio penkių konkurencinių jėgų modelis ir jo taikymas. Vidinė aplinkos analizė. Stiprybės. Silpnybės. Finansiniai duomenys. UAB "Vėtrūna" SSGG analizė. SPACE matrica. Išvados bei rekomendacijos.
  Auditas, referatas(34 puslapiai)
  2010-06-22
 • Strateginis auditas: UAB "Bitė Lietuva"

  Įvadas. Trumpai apie įmonę. Telekomunikacijų rinkos analizė. Produktų suvartojimas. UAB "Bitė Lietuva" strategija. Paslaugų kokybės gerinimas ir plėtra. Geriausiai aptarnauti mobiliojo ryšio klientus Lietuvoje. Investicijos į inovacijas. UAB "Bitė Lietuva" pajamos. Išorinės aplinkos analizė. Penkių konkurencinių jėgų modelis. Konkurentai. Klientai. Partneriai. UAB "Bitė Lietuva" vidinės aplinkos analizė. Nematerialūs ištekliai. Darbo ištekliai. Materialūs ištekliai. SWOT analizė. Strateginės alternatyvos ir strateginės rekomendacijos.
  Auditas, referatas(23 puslapiai)
  2007-10-10
 • Strateginis marketingas (2)

  Pratarmė. Strateginis planavimas. Marketingo planavimo svarba. Marketingo strategija ir valdymas. Strateginis planavimas. apibendrinimas.
  Rinkodara, referatas(18 puslapių)
  2006-01-19
 • Strateginis planas: UAB "Bitė"

  Įvadas. Misija. Vertybės. Tikslai. Išorinis auditas. Technologinė – mokslinė aplinka. Ekonominė aplinka. Geografinė aplinka. Konkurencinė aplinka. Politinė – teisinė aplinka. Vidinis auditas. Prekių tiekimas. Pasiskirstymas rinkoje. Klientų aptarnavimas. Marketingas. SWOT analizė. Įmonės plėtros strategija. Tikslinių rinkų strategija. Pozicionavimo strategija. Rinkodaros strategija, siekiant konkurencinio pranašumo. Rinkodaros planas pagal komplekso elementus. Išvados ir pasiūlymai.
  Rinkodara, referatas(7 puslapiai)
  2008-05-20
 • Strateginis planas: AB "Elektromarkt"

  Įvadas. Tikslas: išanalizavus metodologinius strateginio plano principus parengti įmonės "Elektromarkt" strateginį planą nuo 2008 m. iki 2010 m. Strateginio plano teoriniai principai. Įmonės misija, vizija, tikslai. SWOT analizė. Vidinės aplinkos faktorių analizė. Vidinės aplinkos faktoriai. Išorinės aplinkos analizė. BCG matrica. Konkurencinės aplinkos tyrimas ir jos realizavimas. Pasirinktų strateginių alternatyvų įgyvendinimo planai. AB "Elektromarkt" strateginis planas 2008-2010m. Įmonės pristatymas. AB "Elektromarkt" misija, vizija, tikslai. Organizacijos struktūra. AB "Elektromarkt" SWOT analizė. AB "Elektromarkt" vidinės aplinkos analizė. AB "Elektromarkt" išorinės aplinkos analizė. Konkurencinės aplinkos ir parduodamos produkcijos analizė pagal BCG matricą. Projekto sąvadas. Išvados ir pasiūlymai. Darbas iliustruotas lentelėmis.
  Įmonių aprašymai, referatas(18 puslapių)
  2008-05-08
 • Strateginis planas: kirpykla UAB "Glorija"

  Įvadas. Trumpa įmonės charakteristika. UAB "Glorija" vizija, misija, tikslai. UAB "Glorija" organizacinė struktūra ir personalas. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Personalo atranka ir organizacinės ribos. Darbo apmokėjimas ir skatinimas. Produktas. Produkto aprašymas ir asortimentas. Produktų kainų politika. Pardavimo planas. Įmonės gamybos planas. Gamybos aprašymas. Tiekimų ir logistikos planas. Vieta ir patalpos. Įrengimai. UAB "Glorija" įmonės makroaplinkos analizė. Ekonominė aplinka. Politinė – teisinė aplinka. Konkurencinė aplinka. Ekologinė aplinka. Technologinė aplinka. Socialinė kultūrinė aplinka. UAB "Glorija" įmonės padėtis rinkoje. Rinkos apžvalga. Vartotojai. Konkurentai. SWOT. UAB "Glorija" įmonės veiklos strategijos formavimas. UAB "Glorija" įmonės veiklos rizikos nustatymas. Išvados ir pasiūlymai.
  Vadyba, referatas(15 puslapių)
  2010-03-24
 • Strateginis planavimas

  Struktūros ir strategijos derinimas. Chandlerio tezė ir septynių "S" modelis. Strategijos tapimas institucija. Strategijos operatyvinimas. Procedūrų panaudojimas strategijos įgyvendinimui palengvinti. Strategijos įgyvendinimo programos. Užduočių rengimas ir komunikacija. Išteklių paskirstymas. Stebėsena ir kontrolė. Išvados.
  Vadyba, referatas(26 puslapiai)
  2005-05-26
 • Strateginis planavimas — mokslas, veiklos būdas ar menas

  Įvadas. Darbo tikslas: išsiaiškinti, kas yra strateginis planavimas: mokslas, veiklos būdai ar menas. Strateginio planavimo samprata. Planavimas kaip mokslas, veiklos rūšis ir menas. Sun Tzu. Karo menas. "Karo meno" idėjų sklaida. Sun Tzu strategija versle. Venk stipriųjų varžovo vietų, pulk jo silpnąsias vietas. Pažink priešininką ir save patį. Būk pasirengęs ir greitai panaudok turimą informaciją. Priversk priešininką žaisti pagal tavo taisykles. Būk lyderis. Išvados.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2010-06-09
 • Strateginis planavimas (14)

  Įvadas. Strateginis planavimas. Strateginio planavimo samprata ir rūšys. Strateginio planavimo funkcijos, nauda ir nesėkmės. Strategijos įgyvendinimo planai. Strategijos plano realizavimas. Tikslinis valdymas ir jo kompleksinis pobūdis. Išvados.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2007-04-04
 • Strateginis planavimas (18)

  Įvadas. Planavimo esmė. Strateginis planavimas. Misija. Tikslai. Vidiniai ir išoriniai veiksniai. Išoriniai veiksniai. Vidiniai veiksniai. Strategija. Strategijos įgyvendinimas. Strateginis planas. Trumpalaikių planų sudarymas. Išvados.
  Vadyba, referatas(27 puslapiai)
  2009-09-17
 • Strateginis planavimas (4)

  Strateginio planavimo reikšmė įmonei. Strateginio planavimo procesas. Strateginio planavimo proceso turinys. Strateginio planavimo etapai. Pagrindiniai strateginio planavimo proceso etapai.
  Vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2005-10-21
Puslapyje rodyti po