Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Kursiniai darbai

Kursiniai darbai (5731 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Teisė kaip civilizacijos reiškinys

  Įvadas. Teisės atsiradimas ir jos raida. Teisės raida. Teisė – vystantis civilizacijai. Senovės teisė ir jos bruožai. Antikos teisė. Atėnų teisė. Romėnų teisė, jos bruožai ir kodifikacija. Svarbiausi romėnų teisės raidos bruožai. Teisė viduramžiais. Teisė viduramžių vakarų Europoje. Genčių (tautų teisė). Barbarų teisė ir barbarų įstatymai. Salijų įstatymas (Lex Salica). Baudžiamoji teisė Salijų įstatyme. Anglosaksų genčių teisė. Kanonų teisės atsiradimas, raida ir šaltiniai. Kanonų teisės šaltiniai. Romėnų teisė viduramžiuose. Romėnų teisės atgimimas . Romėnų teisės suvokimas ir perėmimas. Karalių vaidmens teisės vystymosi raida. Teisė viduramžių Rytų Europoje. Bizantijos teisė. Naujos ir naujausios teisės istorija. Išvada.
  Teisė, kursinis darbas(30 puslapių)
  2011-04-18
 • Teisėjų nešališkumas baudžiamajame procese

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti teismo nešališkumo principo turinį. Baudžiamojo proceso principų samprata. Bendroji teisės principų apžvalga. Baudžiamojo proceso principų sąvoka ir požymiai. Baudžiamojo proceso principų sistema. Baudžiamojo proceso principų reikšmė. Teismo nešališkumas baudžiamajame procese. Nešališkumo sąvoka ir turinys. Teismo nepriklausomumas: sąvoka ir ryšys su teismo nešališkumo principu. Teismo nušalinimo institutas, jo samprata ir reikšmė. Išvados. Summary.
  Baudžiamoji teisė, kursinis darbas(21 puslapis)
  2010-11-15
 • Teisėkūra. Teisėkūra Lietuvoje

  Įvadas. Teisėkūros samprata ir esmė. Teisėkūra kaip valstybinio reguliavimo priemonė. Teisėkūros principai. Teisėkūros subjektai Lietuvoje. Teisėkūros rūšys Lietuvoje. Teisėkūros procesas Lietuvoje Įstatymų leidyba. Kitų teisės normų leidyba. Lietuvos respublikos vyriausybės nutarimai. Lietuvos respublikos prezidento dekretai. Kitų Lietuvos respublikos institucijų teisiniai aktai. Lietuvos teisėkūros perspektyvos. Išvados.
  Teisė, kursinis darbas(19 puslapių)
  2010-10-01
 • Teisės aiškinimo aktai

  Įvadas. Teisės aiškinimo priežastys. Teisės aiškinimo reglamentavimo būklė Lietuvoje. Teisės aiškinimo sąvoka ir stadijos. Teisės normų aiškinimo būdai. Kalbinis teisės aiškinimas. Istorinis teisės aiškinimas. Loginis teisės aiškinimas. Sisteminis teisės aiškinimas. Funkcinis teisės aiškinimas. Teisės aiškinimo rūšys. Teisės aiškinimo aktai: sąvoka ir rūšys. Ar teisės aiškinimas – teisėkūros aktas? Išvados.
  Teisė, kursinis darbas(13 puslapių)
  2008-12-22
 • Teisės aktų hierarchija (3)

  Įvadas. Norminio teisės akto samprata. Norminių teisės aktų klasifikacija. Įstatymo samprata ir ypatumai. Įstatymų leidimo tvarka. Poįstatyminiai norminiai teisės aktai. Vyriausybės norminiai teisės aktai. Lietuvos Respublikos Prezidento teisės aktai. Šakinio valstybės valdymo institucijų teisės aktai. Vietos savivaldos institucijų teisės aktai. Įmonių ir kitų ūkio subjektų norminiai teisės aktai. Valstybės sankcionuojami norminiai teisės aktai. Norminių teisės aktų įsigaliojimas. Išvados.
  Teisė, kursinis darbas(12 puslapių)
  2007-11-13
 • Teisės aktų sisteminimas ir jo raida Lietuvoje

  Įvadas. Teisės norma ir teisės aktas. Teisės aktų sisteminimo samprata. Teisės aktų inkorporacija. Teisės aktų konsolidacija. Teisės aktų kodifikacija. Norminių aktų apskaita. Teisės aktų sisteminimo raida Lietuvoje. Istorinė Lietuvos sisteminimo patirtis (XIII–XVIII amžiuje). Okupuotos Lietuvos teisės aktų sisteminimo bruožai (XVIII amžiaus pabaiga – 1918 metai). Atkurtos Lietuvos valstybės teisės aktų sisteminimas (1918–1940 metai). Teisės aktų sisteminimas Lietuvoje okupacijų laikotarpiu (1940–1990 metai). Nepriklausomos Lietuvos valstybės teisės aktų sisteminimas. Išvados. Summary.
  Teisė, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2010-09-30
 • Teisės galiojimas asmenims

  Įvadas. Diplomatinis imunitetas. Užsienio piliečiai, bei asmenys be pilietybės ir asmenys su dviem pilietybėmis. Subjekto amžius. Baudžiamoji atsakomybė už tarptautinėse sutartyse numatytus nusikaltimus. Išvados.
  Teisė, kursinis darbas(11 puslapių)
  2008-01-05
 • Teisės ir įstatymo santykis

  Įvadas. Prigimtinės teisės koncepcija. Teisės ir įstatymo santykio interpretacija klasikinėje senovėje. Įstatymo atitikimo teisei reikalavimas Viduramžiais. Teisės ir įstatymo santykis Naujaisiais laikais. Požiūris į teisės ir įstatymo santykį XIX amžiuje. Normatyvistinė arba pozityvistinė teisės koncepcija. Šiuolaikinė teisės koncepcija – teisinio pozityvizmo ir prigimtinės teisės idėjų integracija. Teisinio įstatymo koncepcija – teisės reikalavimų įstatymams įtvirtinimas. Išvados. Summary.
  Teisė, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2007-09-10
 • Teisės ir įstatymų analogijos taikymo civiliniame procese taisyklės

  Įvadas. Metodologinės prielaidos. A priori. A posteriori. Įstatymo ir teisės analogija. 1964 m. civilinio proceso kodeksas. 2002 m. civilinio proceso kodeksas. Analogija ir teisės principai. Teisės principai. Praktika. Analogijos taikymo ribojimas. Išvados. Teisinis situacijos įvertinimas.
  Civilinė teisė, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2007-08-17
 • Teisės ir moralės santykis (2)

  Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Darbo metodologija. Socialinių normų sampratos. Teisės samprata. Moralė samprata. Prigimtinė teisės doktrina. Pozityviosios teisės doktrina. Pozityviosios ir prigimtinės teisės doktrinų santykis. Teisės, bei moralės sąveika. Teisės ir moralės panašumai. Teisės ir moralės skirtumai. Teisės ir moralės santykis. Išvados. Priedai: anketa ir anketos rezultatų analizė (5 psl.)
  Teisė, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2010-05-11
 • Teisės mokymas pirmuose Vakarų Europos universitetuose

  Įžanga. Priešistorė. Universitetas. Subarbarinta romėnų teisė. Teisės mokymas. Pradžia. Bolonijos teisės mokykla. Mokymo programa ir metodas. Scholastinis analizės ir sintezės metodas. Lietuviškoji teisės mokymo tradicija. Vilniaus Universiteto įkūrimas. Teisės fakultetas. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2007-10-08
 • Teisės norma

  Įžanga. Teisės normos samprata. Teisės normos sąvoka. Teisės normų požymiai. Teisės normų santykis su kitomis socialinėmis normomis. Teisės normos struktūra. Hipotezė ir jos rūšys. Dispozicija ir jos rūšys. Sankcija ir jos rūšys. Teisės normų rūšys. Teisės normų klasifikavimas pagal reguliavimo dalyką. Teisės normų klasifikavimas pagal vaidmenį reguliuojant visuomeninius santykius. Teisės normų klasifikavimas pagal reguliuojamus visuomeninius santykius. Teisės normų klasifikavimas pagal teisinio reguliavimo metodą. Teisės normų klasifikavimas pagal juridinę galią. Teisės normų klasifikavimas pagal teisės normos vidinę struktūrą. Išvados. Išnašos.
  Teisė, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2006-04-04
 • Teisės normos (3)

  Teisė normos ir jų rūšys. Teisės normos samprata. Teisės normos struktūra, jos požymiai. Teisės normų rūšys. Aplinkybės lemiančios teisės normų priklausomybę vienai ir kitai rūšiai. Išvados.
  Teisė, kursinis darbas(12 puslapių)
  2006-01-26
 • Teisės normos ir jų rūšys

  Įvadas. Valstybės sankcionuojami norminiai teisės aktai. Norminių teisės aktų įsigaliojimas. Teisės normų samprata. Teisės normų požymiai. Teisės normos struktūra.
  Teisė, kursinis darbas(7 puslapiai)
  2007-01-15
 • Teisės normos. Teisės normų rūšys

  Referatas "Teisės normos ir jų rūšys". Įvadas. Teisės normos sąvoka ir jos požymiai. Teisės normos sąvoka. Teisės normos požymiai. Teisės normos vidinė struktūra. Teisės normos rūšys. Išvados.
  Teisė, kursinis darbas(12 puslapių)
  2006-10-26
 • Teisės normų ir teisės principų santykis

  Įžanga. Darbo tikslas: Apžvelgti ir išnagrinėti teisės principus ir teisės normas bei jų santykį. Darbo struktūra. Darbo tyrimo metodika. Teisės principai. Teisės principų samprata ir funkcijos. Teisės principų rūšys. Konstituciniai principai. Teisės normos. Teisės normos samprata. Teisės normų požymiai. Teisės normos struktūra. Teisės normų klasifikacija. Teisės normos galiojimas. Teisės normų sistema. Teisės normų ir teisės principų santykis. Teisės normų ir teisės principų ryšys. Teisės normų ir teisės principų skirtumai. Išvados.
  Teisė, kursinis darbas(16 puslapių)
  2010-09-29
 • Teisės normų struktūra: požiūrių įvairovė

  Įvadas. Tikslas – remiantis teisės doktrina išanalizuoti skirtingus požiūrius į teisės normos struktūrą. Teisės normos samprata ir reikšmė. Teisės normos vidinė struktūra. Hipotezė. Dispozicija. Sankcija. Diskusijos ir požiūriai dėl teisės normos struktūros. Tekstinė ir loginė teisės normos struktūra. Konstitucinės teisės doktrinos požiūris į teisės normų struktūrą. Baudžiamosios teisės doktrinos požiūris į teisės normų struktūrą. Baudžiamojo proceso teisės doktrinos požiūris į teisės normų struktūrą. Požiūris į teisės normų struktūrą kitose teisės šakose. Išvados. Summary. Santrauka.
  Teisė, kursinis darbas(19 puslapių)
  2010-11-26
 • Teisės pažeidimas ir jo rūšys (5)

  Įvadas. Teisės pažeidimai. Priešingumas teisei. Teisės pažeidimai ir kiti nukrypimai nuo teisėtvarkos. Teisės pažeidimų rūšys. Nusikaltimai. Baudžiamieji nusižengimai. Administracinės ir baudžiamosios teisės pažeidimų panašumai bei skirtumai. Nusikaltimo ir baudžiamojo nusižengimo požymiai. Valstybės reakcija į padarytus teisės pažeidimus. Išvados.
  Teisė, kursinis darbas(13 puslapių)
  2007-04-20
 • Teisės pažeidimas. Teisinė atsakomybė

  Įvadas. Teisės pažeidimų esmė. Teisės pažeidimų rūšys. Teisinė atsakomybė. Teisės atsakomybės veikimas. Teisinės atsakomybės rūšys. Išvados.
  Teisė, kursinis darbas(9 puslapiai)
  2007-01-16
 • Teisės pažeidimo samprata

  Įvadas. Teisės pažeidimo samprata. Teisės pažeidimo esmė, sąvoka, požymiai ir rūšys. Teisės pažeidimo sudėtis. Sankcijos taikymas teisinės atsakomybės institute. Teisės pažeidimo ir sankcijos taikymo sąveika. Išvados.
  Teisė, kursinis darbas(13 puslapių)
  2006-03-23
Puslapyje rodyti po