Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Kursiniai darbai

Kursiniai darbai (5731 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Paaugliai neformalioje aplinkoje

  Įvadas. Psichosocialinė paauglio raida. Neformali veikla – paauglių poreikių išraiška. Pagrindinės paauglių neformalios veiklos kryptys. Pažintinė - techninė. Ekologinė - tiriamoji. Kultūrinė-šviečiamoji. Sportinė. Socialinė-globalinė. Paauglio popamokinė veikla. Išvados.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(21 puslapis)
  2007-04-24
 • Paauglys ir jį supanti socialinė aplinka

  Įvadas. Paauglio charakteristika. Vertybių skalė. Autoriteto įtaka paauglio asmenybei. Paauglio tapatumas. Paauglio santykis su aplinka. Paauglys ir šeima. Paauglys ir mokykla. Paauglys ir bendraamžiai. Paauglys ir artimoji socialinė aplinka. Formalios ir neformalios grupuotės. Išvados. Priedai (2).
  Sociologija, kursinis darbas(20 puslapių)
  2006-11-06
 • Paauglystės raidos ypatumai

  Įvadas. Anotacija. Bendrosios vystymosi ypatybės. Fizinė raida. Paauglio pažintinė raida. Mąstymas. Konkretus operacinis mąstymas. Abstraktus mąstymas. Kombinacinis mąstymas. Kalba. Emocijos ir jausmai. Valia. Atmintis. Dėmesys. Moralė. Psichosocialinė raida. Asmenybės formavimasis. Temperamentas, charakteris ir jo akcentuacijos. Polinkiai ir gabumai. Tapatybės formavimasis. Visuomenės įtaka. Bendraamžių įtaka. Šeimos įtaka.
  Raidos psichologija, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2006-02-21
 • Paauglių alkoholizmas ir nevyriausybinės organizacijos (NVO)

  Įžanga. Alkoholio priklausomybę aiškinančios teorijos. Alkoholio vartojimo etapai. Alkoholio poveikis organizmui. Alkoholio poveikis žmogaus asmenybei. Veiksniai lemiantys alkoholizmą paauglystėje. Paauglių jaunimo alkoholizmo ypatumai. Ankstyvojo alkoholizmo formavimosi ypatumai. ESPAD tyrimo duomenys. Paauglių alkoholizmo prevencija ir nevyriausybinės organizacijos (NVO). Išvados.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(18 puslapių)
  2006-05-17
 • Paauglių higienos įpročiai: Žemynos gimnazijos 9 klasių mokinių asmeninė higiena

  Įvadas. Rankų plovimas – vienas iš higienos įpročių. Kojų higiena. Burnos higiena. Plaukų priežiūra. Maudymasis vonioje – atgaiva kūnui ir sielai. Dušas – prakaito priešas. Nagų priežiūra. Avalynės priežiūra. Tyrimo metodika. Išvados. Priedai.
  Fiziologija, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2006-03-01
 • Paauglių kūno kultūros pamokų nelankymo, santykių su bendraamžiais ir mokytojo elgesio stiliaus sąsajos

  Santrauka. Įvadas. Anketa. Mokinių pamokų lankomumo tvarka lietuvos mokyklose. Kūno kultūros pamokų reikšmė mokykloje. Mokinių požiūris į fizinį aktyvumą. Sportuojančių ir nesportuojančių paauglių savęs vertinimo lygio ir patyčių sąsaja, dažnumas mokytojų požiūris į mokinių dorovinių vertybių ugdymą. Mokytojo pedagoginis meistriškumas. Tyrimo metodika ir organizavimas. Statistinis tyrimo duomenų̨apdorojimas. Tyrimo rezultatai ir jų analizė. Pamokų ne lankomumas ir sąsajos su santykiais su bendraklasiais. Sprendimų nelankyti pamokų analizė. Pamokų ne lankomumas ir sąsajos mokytojo elgesiu. Tyrimo rezultatų aptarimas. Išvados. Priedai (4).
  Sociologija, kursinis darbas(31 puslapis)
  2011-06-08
 • Paauglių narkomanijos problema ir jos atspindys Lietuvos spaudoje

  Paauglių narkomanija Lietuvoje. Paauglių narkomanijos problema tyrimų duomenimis. Veiksniai, įtakojantys paauglių narkotikų vartojimą. Paauglių narkomanijos problema žiniasklaidoje. Paauglių narkomanijos tyrimas spaudoje. Nacionalinė spauda. Regioninė spauda. Medicininės spaudos tyrimas. Jaunimo spaudos tyrimas. Ekspertai. Prevencija. Prevencijos prieš narkomaniją ypatumai. Prevencijos vykdymas Lietuvoje. Išvados. Priedai.
  Sociologija, kursinis darbas(56 puslapiai)
  2005-12-07
 • Paauglių požiūris į narkotines medžiagas

  Įvadas. Darbo tikslas: Išsiaiškinti paauglių požiūrį į narkotines medžiagas bei jų vartojimo individualiuosius veiksnius. Narkotinės medžiagos: samprata, poveikis. Žmogaus psichikai ir elgesiui. Paauglių narkomanija. Paauglystės apibūdinimas. Paauglių nelegalių narkotikų vartojimas. Paauglių narkotinių medžiagų vartojimo priežastys. Socialinės priežastys. Psichologinės priežastys. Biologinės priežastys. Rizikos ir apsauginiai veiksniai. Paauglių požiūrio į narkotines medžiagas ir jų vartojimo. Individualiųjų veiksnių sąsajos (empirinis tyrimas). Tyrimo metodologija ir rezultatų analizė 20 Narkomanijos prevencinė veikla ir jos reikšmė ugdant paauglius. Išvados. Rekomendacijos. Priedai (anketa).
  Sociologija, kursinis darbas(37 puslapiai)
  2009-09-14
 • Paauglių probleminio elgesio ir nedalyvavimo neformaliojo ugdymo veikloje sąsajos

  Įvadas. Tikslas – ištirti paauglių probleminio elgesio ir nedalyvavimo neformaliojo ugdymo veikloje sąsajas. Paauglių probleminio elgesio ir nedalyvavimo neformaliojo ugdymo veikloje sąsajų teorinis aspektas. Paauglių probleminį elgesį lemiantys veiksniai. Paauglių būrimasis į asocialias bendraamžių grupes priežastys. Neformalusis ugdymas kaip paauglių sėkmingos socializacijos veiksnys. Paauglių neužimtumas ir žalingi įpročiai. Paauglių narkomanija. Paauglių alkoholizmas. Paaugliai ir tabakas. Paauglių probleminio elgesio ir nedalyvavimo neformaliojo ugdymo veikloje sąsajų tyrimas. Tyrimo metodai ir organizavimas. Tyrimo rezultatų analizė. Apibendrinus svarbiausius tyrimo duomenis, išryškėjo svarbiausios tendencijos. Išvados. Priedai (Anketa).
  Pedagogika, kursinis darbas(40 puslapių)
  2011-03-30
 • Paauglių turinčių elgesio ir emocijų problemų vidinės darnos ir mokyklinio streso įveikimo ypatumai

  Įvadas. Teorinė problemos apžvalga. Paauglystės laikotarpio psichologinė charakteristika. Vidinės darnos samprata, formavimosi ypatumai. Mokyklinis stresas, jo priežastys ir įveikimas. Emocinės ir elgesio problemos paauglystėje. Tyrimo procedūra, tikslas, uždaviniai. Išvados.
  Pedagogika, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2007-01-17
 • Paauglių, augančių nepilnose šeimose, socializacijos ypatumai

  Pratarmė. Socializacijos samprata ir sąvokos. Darbe naudojamų terminų apibrėžimai. Socializacija – svarbiausias, visą gyvenimą trunkantis procesas. Šeimos funkcijos, aplinka ir individo gerovė. Socialinių įgūdžių ugdymas. Paauglių, gyvenančių su vienu iš tėvų, socialinės aplinkos ypatumai bei psichosocialinės pasekmės. Skyrybos. Tėvų ir vaikų santykiai šeimos krizės metu. Netektis. Paauglių kasdieninis gyvenimas. Paauglių bendravimas su bendraamžiais. Paauglys šeimoje, mokykloje ir užklasinėje veikloje. Šeima, mokykla ir mokymasis. Popamokinė veikla. Nepilnamečiai ir rizikos veiksniai. Paaugliai ir alkoholis. Paauglių alkoholizmo ypatybės. Alkoholizmo socialinės priežastys. Paaugliai ir narkotikai. Narkotikų vartojimas paauglių tarpe. Kodėl jauni žmonės vartoja narkotikus? Paaugliai ir nusikalstamumas. Nusikalstamumas kaip vaikų delinkventiško elgesio pasireiškimo forma. Vaikų nusikalstamumo situacijos vertinimas Lietuvoje. Nusikalstamumo socialiniai veiksniai. Tyrimas. Temos aktualumas. Temos metodologinis pagrindas. Problemos analizės lygis. Tyrimo tikslas ir uždaviniai. Tyrimo metodika. Tyrimo apibendrinimas. Išvados. Priedai (anketa).
  Socialinė psichologija, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2006-10-11
 • Pabėgėlių teisių apsauga Europos Sąjungoje (ES) po Amsterdamo sutarties

  Įžanga. Prieglobsčio teisės raida. Pabėgėlių statuso reguliavimas po pirmojo pasaulinio karo. Pabėgėlių statusas po antrojo pasaulinio karo. Pabėgėlio sąvoka pagal 1951m. Konvenciją ir 1967m. Protokolą. Persekiojimas, kaip kertinis pripažinimo pabėgėliu kriterijus. Neišsiuntimo principas (non–refoulement) prieglobsčio teisėje. Europos žmogaus teisių konvencija ir teisė į prieglobstį. Pabėgėlių teisių apsauga po Amsterdamo sutarties. Europos pabėgėlių fondas. Išvados.
  Teisė, kursinis darbas(20 puslapių)
  2007-02-02
 • Pagal statybos leidimus leistų statyti butų 1-2 butų namuose naudingo ploto statistinis tyrimas Marijampolės rajone

  Teorinė dalis. Grafikai. Formulės. Metodinė dalis. Praktinė dalis. Butų naudingojo ploto statistinis tyrimas. Statistinių dydžių apskaičiavimas.
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2007-09-26
 • Pagalba smurtą patyrusiems vaikams: patirtis ir šiuolaikiniai sprendimai

  Bendra charakteristika. Smurtą apibrėžiančios sąvokos. Naudojamo prieš vaikus smurto priežastys. Prievartos požymiai. Pasekmės, lydinčios smurtą patyrusius vaikus. Pasaulio valstybių patirties, tarptautinių dokumentų rekomendacijų įvertinimas. Situacijos Lietuvoje analizė: pirmieji žingsniai problemos sprendimo link. Šių dienų Lietuvos situacija: UNESCO projekto metu atlikti tyrimai. Šeima. Mokykla. Visuomenė. Išvados. Galimi problemos sprendimo keliai.
  Sociologija, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2005-07-18
 • Pagarbos ugdymo svarba besiformuojančiai vaiko asmenybei

  Įvadas. Tyrimo tikslas: remiantis filosofinės, psichologinės ir pedagoginės literatūros analize, atskleisti besiformuojančios vaiko asmenybės pagarbos, kaip orumo pagrindo, ugdymo svarbą. Ugdymo aksiologija ir auklėjimo teorija vertybių ugdymo struktūroje. Filosofinė žmogaus orumo ir pagarbos sąvoka bei samprata. Savosios vertės suvokimas – pradžia pagarbiems santykiams. Žmogaus orumo pagrindas – pagarba ir savigarba. Šeimos ir ugdymo institucijos įtaką vertybių ir pagarbos formavimui. Pirmiausias pavyzdys – tėvai. Pedagogo asmenybės bruožai pagarbos jausmo formavimui. Kaip su vaikais kalbėtis apie pagarbą?. Kaip dirbti klasėje su įvairaus amžiaus vaikais? patarimai tėvams kaip dirbti su vaikais. Išvados.
  Pedagogika, kursinis darbas(21 puslapis)
  2009-04-27
 • Pagyvenusių žmonių slauga ir reabilitacija

  Įvadas. Senų žmonių slauga. Slaugos poreikio atsiradimo priežastys senstančio žmogaus gyvenime. Senyvo žmogaus slauga namuose. Pagrindiniai senstančių žmonių slaugos trūkumai. Pagyvenusių žmonių, turinčių psichikos sutrikimų, slauga. Senyvų žmonių, kamuojamų miego sutrikimų, slauga. Depresija ir slauga. Pagalba senstančiam žmogui, kuris serga demencija. Slaugytojo vaidmuo gerontopsichiatrinėje slaugoje. Senyvo amžiaus žmonių reabilitacija. Kineziterapijos svarba senstančiųjų žmonių reabilitacijoje. Pagyvenusių žmonių ergoterapijos ypatumai. Psichologinė reabilitacija. Reabilitacijos komanda. Išvados. Summary.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2008-04-15
 • Pagrindai ir pamatai

  Aiškinamasis raštas. Apkrovų skaičiavimas. Pamato įgilinimo gylis. Pamato konstravimas. Pamato pado matmenų nustatymas. Pamato nusėdimo skaičiavimas. Pagrindo laikomosios galios skaičiavimas.
  Statyba, kursinis darbas(14 puslapių)
  2005-06-14
 • Pagrindai ir pamatai (2)

  Aiškinamasis raštas. Apkrovų skaičiavimas. Pamato įgilinimo gylis. Pamato konstravimas. Pamato pado matmenų nustatymas. Įtempimų grunte po pamato padu tikrinimas. Pamato nusėdimo skaičiavimas. Pamato nusėdimo skaičiavimų lentelė. Bendros pastato ir pagrindo deformacijos. Pagrindo laikomosios galios skaičiavimas. Brėžiniai.
  Statyba, kursinis darbas(13 puslapių)
  2006-01-26
 • Pagrindai ir pamatai (3)

  Užduotis. Aiškinamasis raštas. Apkrovų skaičiavimas. Pamato įgilinimo gylis. Pamato konstravimas. Pamato pado matmenų nustatymas ir įtempimų grunte po pamato padu tikrinimas. Pamato nusėdimo skaičiavimas. Bendros pastato ir pagrindo deformacijos. Pagrindo laikomosios galios skaičiavimas.
  Statyba, kursinis darbas(14 puslapių)
  2007-04-02
 • Pagrindai ir pamatai (4)

  Aiškinamasis raštas. Apkrovų skaičiavimas. Pamato įgilinimo gylis. Pamato konstravimas. Pamato pado matmenų nustatymas. Įtempimų grunte po pamato padu tikrinimas. Pamato nusėdimo skaičiavimas. Pamato nusėdimo skaičiavimų lentelė. Brėžiniai. Pagrindo laikomosios galios skaičiavimas. Darbas iliustruotas schemomis.
  Statyba, kursinis darbas(14 puslapių)
  2008-01-14
Puslapyje rodyti po