Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Konspektai

Konspektai (4248 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Administracinės teisės principai

  Teisės principų samprata ir sąvoka. Administracinės teisės principų samprata ir sąvoka. Administracinės teisės principų sistemizavimas: bendrieji principai ir atskirų administracinės teisės institutų principai. Bendrieji (fundamentalūs) administracinės teisės principai. Atskirų administracinės teisės institutų principai.
  Administracinė teisė, konspektas(5 puslapiai)
  2006-12-01
 • Administracinės teisės procesas

  Administracinės bylos iškėlimas teisme ir pasiruošimas ją nagrinėti. Administracinės bylos proceso dalyviai. Pasiruošimas administracinių bylų nagrinėjimui. Teisminis administracinės bylos nagrinėjimas pirmos instancijos administraciniame teisme. Administracinis procesas antros instancijos administraciniame teisme. Proceso atnaujinimas. Proceso atnaujinimas. Proceso atnaujinimas. Bendrojo valstybinio valdymo įgyvendinimo proceso samprata ir jo rūšys. Įstatymų rengimas, poįstatyminių valdymo srities teisės aktų leidyba ir teisės taikymas įgyvendinant valstybinį valdymą. Teisės taikymo įgyvendinant valstybinį valdymą bendroji samprata. Teisės taikymas ir legislatyvinė bei administracinė valstybinio valdymo institucijų diskrecija kaip administracinio proceso objektas. Administracinė diskrecija versus administracinė savivalė. Piktnaudžiavimas diskrecijos teise {ultra vires doktrina} kaip administracinio proceso dalykas. Veiklos legitimacijos {legalizavimo} teisena {registravimas, leidimai, licencijos}. Valstybinis fizinių ir juridinių asmenų registravimas. Valstybės registrų strategijos reforma. Laukiami rezultatai. Egzistuojanti registravimo tvarka. Licencijavimas. Leidimų režimas. Neteisminis administracinių ginčų nagrinėjimas. Administracinių ginčų nagrinėjimo proceso samprata, tikslai ir subjektai. Kvazi teismo samprata. Administracinių ginčų komisijų paskirtis ir sistema. Administracinių komisijų formavimas. Administracinių ginčų komisijų nagrinėjamos bylos, sprendimų vykdymas. Komisijos sprendimo apskundimas. Komisijos darbo organizavimas. Mokestinių ginčų nagrinėjimas vykdomosios valdžios institucijose ir mokestinių ginčų komisijoje. Mokesčio administratoriai. Skundų dėl rinkimų ir referendumo įstatymų pažeidimo neteisminis nagrinėjimas. Skundų dėl atsisakymo išduoti leidimą gyventi ar dirbti Lietuvoje arba tokio leidimo panaikinimo, taip pat skundų dėl pabėgėlio statuso neteisminis nagrinėjimas. Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos samprata. Administracinės teisės pažeidimų bylų teisenos stadijos. Teisenos stadijų sampratos reikšmė. Administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimas. Įrodymai administracinių teisės pažeidimų bylose. Administracinės teisės pažeidimų bylų teisenos dalyviai, jų teisės ir pareigos. Valstybinio valdymo teisėtumo užtikrinimas teisinėje valstybėje. Kontrolės ir priežiūros santykis. Teismo kontrolinių funkcijų formos ir jų vykdymo ypatumai. Teisminė vykdomosios valdžios kontrolė ir jos ribos. Teismo atskiroji nutartis. Administracinės teisės pažeidimų bylų teisminis nagrinėjimas. Konstitucinio teismo kontrolė. Lietuvos respublikos administracinių teismų sistemos vykdomosios valdžios kontrolė. Prof. M. Römerio administracinio teismo vizija ir administracinių teismų sistemos sukūrimo Lietuvoje teisinės socialinės prielaidos. Kvaziteisminių institucijų statusas ir veikla. Lietuvos administracinių teismų kompetencija. Šiaulių apygardos administracinio teismo veiklos pokyčiai 1999 - 2001. Administracinių teismų vieta Lietuvos respublikos teismų sistemoje. Tikslai ir metodologija. Apžvalga. Administracinės justicijos sistemos bruožai. Teismų sistemos unifikavimas ir kasacija. Administracinių teismų funkcionavimas. Teisinis reguliavimas. Visuomenės pasitikėjimas. Vyriausiasis administracinis teismas. Procesinės problemos. Procedūrų unifikavimas. Administracinių aktų priėmimas. Institucinės problemos. Administracinių ginčų sprendimo mechanizmai: administracinių ginčų komisijos. Rekomendacijos. Procesinės rekomendacijos. Administraciniai teismai. Vokietijos administracinės justicijos sistema. Austrija. Austrijos administracinės justicijos sistema. Švedija. Švedijos administracinės justicijos sistema. Suomija. Suomijos administracinės justicijos sistema. Graikija. Graikijos administracinės justicijos sistema. Lenkija ir Vengrija. Lenkijos administracinės justicijos sistema. Estija ir Latvija. Estijos administracinės justicijos sistema. Administracinis procesas ir administracinė teisena. Administracinės teisės harmonizavimas Europos šalyse ir Europos administracinės teisės idėja. Teisės harmonizavimo sąvoka ir problemos. Administracinės teisės harmonizavimas Europoje: prielaidos, kliūtys ir laimėjimai. Teisinio proceso samprata, paskirtis ir rūšys. Administracinio proceso samprata. Administracinio proceso rūšys.
  Teisė, konspektas(348 puslapiai)
  2007-02-01
 • Administracinės teisės procesas (2)

  1. bilietas. Teisinio proceso bendrieji požymiai. Ombudsmeno institutas Lietuvoje (Seimo kontrolieriai, kitos analogiškos institucijos). Administracinių ginčų komisijų paskirtis ir sistema. Administracinių ginčų komisijų formavimas. Pagrįsto tikėjimosi principas. 2. bilietas. Institucijų (pareigūnų) būtiniausi veiksmai, siekiant tinkamai ištirti teisės pažeidimą. Administracinės teisės pažeidimo bylos tyrimo stadijos etapai. Hipotekos registro steigimas ir tvarkymas. Hipotekos registro steigimas. Bendrieji Europos Bendrijos (EB) teisės principai turintys administracinę procesinę reikšmę. 3. bilietas. Nutarimo atimti specialiąją teisę vykdymas, tokios nuobaudos termino sutrumpinimo pagrindai ir tvarka. Institucijos (pareigūnai), įgaliotos pradėti ir atlikti tyrimą administracinės teisės pažeidimo byloje. Kas yra licencijavimas. 4. bilietas. Nutarimo skirti baudą ir nutarimo skirti administracinį areštą vykdymo tvarkos ypatumai. Administracinės teisės (AT) pažeidimo bylos iškėlimo procesinis įforminimas. Sertifikavimas. Proporcingumo principas. 5. bilietas. Teismo sprendimų rūšys ir jų priėmimo pasekmės. Administracinių ginčų samprata. Administracinio, civilinio ir baudžiamo kodekso esminės savybės. Bendrųjų Europos Bendrijos teisės principų tikslinis interpretavimas. 12 bilietas. Prašymo atnaujinti procesą turinys, pateikimo tvarka ir terminuotojo proceso panašumai ir skirtumai. 6. bilietas. Administraciniai ginčai tarp valstybės ir asmens. Kvazi-teismo paskirtis, atliekamos funkcijos ir esminės savybės. Administracinio proceso stadijos ir jų reikšmė. Informavimo principas. 7 bilietas. Skundo dėl nutarimo administracinės teisės pažeidimo byloje nagrinėjimas. "Kvazi-teismo" sąvokos lingvistinė analizė. Administracinis procesas ir administracinė teisena. Gero administravimo normų nesilaikymo padariniai. 8 bilietas. Nutarimo, administracinės teisės pažeidimo byloje, apskundimo tvarka ir terminai. Kvazi-teismų atsiradimą sąlygojusios aplinkybės. Vykdomosios valdžios institucijų ir tarnautojų veiksmų įgyvendinant valstybinį valdymą teisinio reglamentavimo Lietuvoje būklė, būtinumas ir perspektyvos. Bendrųjų Europos Bendrijos teisės principų statusas ir jų naudojimas. 9 bilietas. Administracinio proceso paskirtis. Administracinės teisės pažeidimų bylų teisenos dalyviai, jų teisės ir pareigos. Kvazi-teismo ir teismo santykis. 10 bilietas. Nutarimo skirti administracinę nuobaudą teisėtumo patikrinimas. Procesiniai terminai administracinės teisės pažeidimų bylų teisenoje. Kvazi-teismo paskirtis, atliekamos funkcijos ir esminės savybės. 4 Bendrųjų Europos Bendrijos (EB) teisės principų interpretavimas administraciniame procese. 11 bilietas. Administracinio teismo teisės nagrinėjant bylą dėl proceso atnaujinimo. Įrodymų rūšys. Kvazi-teismo paskirtis, atliekamos funkcijos. Bendrasis valstybinių valdymo (viešojo administravimo) įgyvendinimo procesas, jo administracinė teisinė charakteristika. Kvazi-teismo paskirtis, atliekamos funkcijos ir esminės savybės. Bendrieji Europos Bendrijos teisės principai turintys administracinę procesinę reikšmę. 63 bilietas. Lietuvos Respublikos (LR) teritorijos adresų tvarkymas. Lietuvos Respublikos (LR) administracinių bylų teisenos įstatymo funkcijos. Lietuvos Respublikos (LR) įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos įstatymo atsiradimo priežastys ir reikšmė. Apsaugos nuo kaltinimo prieš save principas. 13 bilietas. Administracinių bylų proceso atnaujinimo esmė ir pagrindai. Administracinio proceso rūšys. Administracinės teisės pažeidimų bylų nagrinėjimo administracinė teisinė funkcija. Kvazi-teismo atliekama administracinių ginčų sprendimo funkcija. 14 bilietas. Atskirųjų skundų nagrinėjimas antros instancijos administraciniame teisme. Administracinių ginčų nagrinėjimo procesas. Kvazi-teismo atliekama administracinių ginčų sprendimo funkcija. Proporcingumo principas. 15 bilietas. Antros instancijos teismo teisės. Tarnybinių nuobaudų taikymo procesas. Taisyklė teisė būti išklausytam. Teisėtų lūkesčių ir teisinio tikrumo principas. 16 bilietas. Antros instancijos teismo sprendimai. Administracinės prievartos priemonių taikymo proceso rūšys. Baudžiamojo ir administracinio proceso santykis. 17 bilietas. Teismo posėdžių antros instancijos administraciniame teisme rūšys. Pasirengimas nagrinėti bylą. Bylos nagrinėjimas ir sprendimas rašytinio proceso tvarka. Bylos nagrinėjimas iš esmės. Teisės būti išklausytam principas. 18 bilietas. Skundo dėl pirmos instancijos administracinio teismo sprendimo turinys ir padavimo tvarka. Sąvokos "administracinė jurisdikcija" esmė. Paplitusios kvazi-teismų rūšys. Niekas neturi būti baudžiamas du kartus už tą patį pažeidimą principas. 19 bilietas. Teisė apskųsti neįsiteisėjusį administracinio teismo sprendimą. Kvazi-teismų sprendimų apskundimo galimybės administracinė procesinė reikšmė. Administraciniai gebėjimai administraciniame procese. Teisės į teisminę pagalbą principas. 20 bilietas. Administracinis procesas Vyriausiajame administraciniame teisme. Administracinio proceso stadijos. Paplitusios kvazi–teismų rūšys. Apsaugos nuo kaltinimo prieš save principas. 21 bilietas. Administracinio teismo priimami procesiniai sprendimai ir jų rūšys. Kriterijai, apsprendžiantys kiekvienos stadijos savarankiškumą. Įrodymai administracinių nuobaudų skyrimo teisenoje: kaip informacijos šaltinis ir kaip informacijos laikmena. Teisės aiškumo principas. 22 bilietas. Įrodymai administracinių bylų nagrinėjimo procese. Teisenos stadijos sampratos reikšmė. Savivaldybės visuomeninė administracinių ginčų komisija. Pagarbos įgytoms teisėms principas. 23 bilietas. Teismo posėdžio tvarka. Teisenos stadijos sampratos reikšmė. Bendrojo valstybinio valdymo įgyvendinimo proceso charakteristika. Teisės negaliojimo atgal principas. 24 bilietas. Administracinio proceso ir teisenos santykis. Administracinės teisės pažeidimų bylų teisenos stadijos. Vyriausioji administracinių ginčų komisija. Pagrįsto tikėjimosi principas. 25 bilietas. Atstovo procesinė teisinė padėtis. Advokatai (jų padėjėjai) administracinės bylos procese. Kvazi-teismų sprendimų apskundimo galimybės administracinė procesinė reikšmė. Teisės taikymas kaip teisės normų įgyvendinimo forma. Proporcingumo principas. 26 bilietas. Skundo (prašymo) padavimas, priėmimas ir pasirengimas jį nagrinėti Vyriausioje administracinių ginčų komisijoje. Lygiateisiškumo arba nediskriminacijos principas. 27 bilietas. Kvazi-teismo paskirtis, atliekamos funkcijos ir esminės savybės. Institucijos (pareigūnai), įgalioti pradėti ir atlikti tyrimą administracinėje teisės pažeidimo byloje. Administracinių procedūrų samprata viešojo administravimo įstatyme. 28 bilietas. Pasiruošimas administracinės bylos nagrinėjimui. Mokestinių ginčų nagrinėjimas mokestinių ginčų komisijoje. Administracinio sąžiningumo principas. 29 bilietas. Teisėjo veiksmai, gavus skundą (prašymą). Skundo (prašymo) trūkumų šalinimas. Įstatymų rengimas, poįstatyminių valdymo srities teisės aktų leidyba ir teisės taikymas įgyvendinant valstybinį valdymą. Licencijų ir leidimų sistema ir jos paskirtis. 30 bilietas. Valstybinė mokesčių inspekcija. 31 bilietas. Skundo (prašymo) pateikimo terminai, praleisto termino atnaujinimas. Teisė apskųsti neįsiteisėjusį administracinio teismo sprendimą. Informavimo principas. 32 bilietas. Reikalavimai skundui (prašymui). Gero administravimo normų nesilaikymo padariniai. 33 bilietas. Kreipimosi į administracinį teismą tvarka. Vietos mokesčio administratoriaus darbo organizavimas. Bendrųjų Europos Bendrijos (EB) teisės principų statusas ir jų naudojimas. 34 bilietas. Skundo (prašymo) teisė. Bendrojo administracinio proceso stadijos. Vietos mokesčio administratoriaus darbo organizavimas. Bendrųjų Europos Bendrijos (EB) principų interpretavimas administraciniame procese. 35 bilietas. Teisės taikymo įgyvendinant valstybinį valdymą bendroji samprata. Valstybinių mokesčių inspekcijų darbuotojai. 36 bilietas. Valstybinio valdymo pagrindinės teisės taikymo formos. Mokestinių ginčų samprata. Lietuvos Respublikos (LR) azartinių lošimų įstatymo atsiradimo priežastys ir reikšmė. Bendrieji Europos Bendrijos (EB) teisės principai turintys administracinę procesinę reikšmę. 37 bilietas. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo kompetencija. Valstybinio valdymo pagrindinės teisės taikymo formos. Administracinių ir mokestinių ginčų santykis. Lietuvos Respublikos (LR) įmonių įstatymo reikšmė administraciniam procesui. 38 bilietas. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo vieta Lietuvos teismų hierarchijoje. Valstybinio valdymo jurisdikcinė teisės taikymo forma. Lietuvos Respublikos (LR) administracinių ginčų komisijų įstatymo administracinė teisinė funkcija. Mokesčio administratoriaus ir jo pareigūno veiksmų įforminimas. Lietuvos Respublikos (LR) įstatymų ir kitų teisės aktų registro įstatymo funkcijos. Vilniaus apygardos administracinio teismo speciali kompetencija. Pirminiai ir išvestiniai sprendimai. Lietuvos Respublikos (LR) administracinių bylų teisenos įstatymo administracinė teisinė funkcija. Mokestinių ginčų nagrinėjimo tvarka. 40 bilietas. Apygardos administracinių teismų nagrinėjamos bylos. Įstatymų leidėjo diskrecija, administracijos (vykdomosios valdžios) diskrecija ir teismų diskrecija. Mokesčių mokėtojų apskaita. 41 bilietas. Reikalavimai pretendentams į administracinių teismų teisėjus. Teisės taikymas ir legislatyvinė diskrecija kaip administracinio proceso objektas. Neteisminis ir teisminis žalos, padarytos valstybės tarnautojų, išieškojimas. Mokestinių ginčų nagrinėjimas centrinio mokesčio administratoriaus įstaigoje. Lietuvos Respublikos (LR) įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos įstatymo funkcijos. 42 bilietas. Teisės taikymas ir administracinė valstybinio valdymo institucijų diskrecija kaip administracinio proceso objektas. Materialinės atsakomybės taikymo tvarka. Mokestinių ginčų komisija. Teisės I teisinės pagalbos principas. Materialinė atsakomybė, taikoma valstybės tarnautojams jos rūšis. Muitinės ar jos pareigūno sprendimų apskundimas. Apsaugos nuo kaltinimo prieš save principas. 44 bilietas. Kas ir kaip tokiu atveju gali kontroliuoti legislatyvine diskrecija. Administracinės ir tarnybinės atsakomybės taikymas statutiniams ir kai kuriems kitiems valstybės tarnautojams. Vyriausioji rinkimų komisija. Teisinio aiškumo principas. 45 bilietas. Kuo skiriasi legislatyvinė administracijos diskrecija nuo administracinės diskrecijos. Tarnybinių nuobaudų skyrimo tvarka: subjektai, tyrimo stadijos, baigiamieji tyrimo dokumentai ir veiksmai. Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimo dėl galutinių rezultatų apskundimas. Pagarbos įgytoms teisėms principas. 46 bilietas. Teisės viešpatavimo principas Europos Bendrijos (EB) teisėje ir Lietuvoje. Tarnybinė atsakomybė viešojo ir vidinio administravimo srityje. Skundų dėl atsisakymo išduoti leidimą gyventi Lietuvos Respublikos (LR) neteisminis nagrinėjimas. Teisės negaliojimas atgal principas. 47 bilietas. Piktnaudžiavimas diskrecijos teise kaip administracinio proceso dalykas. Tarnybinės ir materialinės atsakomybės taikymo proceso bendroji charakteristika. Skundų dėl atsisakymo išduoti leidimą dirbti Lietuvoje arba tokio leidimo panaikinimo teisminis nagrinėjimas. Pagrįsto tikėjimosi principas. 48 bilietas. Teisės akto rengimo stadijos. 49 bilietas. Teisės akto rengimas. Leidimai gyventi Lietuvos Respublikoje. 50 bilietas. Nutarimo administracinės teisės pažeidimo byloje paskelbimas ir nuorašo įteikimas. Teisės akto reikalavimai. Mokestinių ginčų nagrinėjimas vykdomosios valdžios institucijose. Gero administravimo principai. 51 bilietas. Nutarimų administracinės teisės pažeidimų bylose rūšys. Bendrasis administracinis procesas. 52 bilietas. Nutarimas administracinės teisės pažeidimo byloje, jo turinys. 53 bilietas. Protokolai administracinės teisės (AT) pažeidimo bylų teisenoje. Lietuvos Respublikos (LR) įstatymų ir kitų teisės aktų registrą tvarkančios įstaigos. Vykdomosios valdžios funkcijos. 54 bilietas. Bylą nagrinėjančios institucijos (pareigūno) pareigos nagrinėjant administracinės teisės pažeidimo bylą. Lietuvos Respublikos (LR) įstatymų ir kitų teisės aktų registravimo tvarka. Vykdomosios valdžios įgyvendinimo formos ir metodai. Informavimo principas. 55 bilietas. Bylos nagrinėjimo vieta, tvarka ir terminai. Lietuvos Respublikos (LR) įstatymų ir kitų teisės aktų registro duomenų naudojimas. Vykdomosios valdžios kontrolės esmė, pagrindai, tikslai ir formos. Gero administravimo normų nesilaikymo padariniai. 56 bilietas. Pasiruošimas nagrinėti administracinės teisės pažeidimo bylą. Valstybinis fizinių ir juridinių asmenų registravimas. Teisminė vykdomosios valdžios kontrolė, jos įgyvendinimo formos, įgyvendinimo problemos bei galimi sprendimų variantai. Bendrųjų Europos Bendrijos (EB) teisės principų statusas ir jų naudojimas. 57 bilietas. Valstybinis fizinių ir juridinių asmenų registravimas. Teisminės vykdomosios valdžios kontrolės įgyvendinimas Lietuvoje. Proporcingumo principas. 58 bilietas. Administracinės teisės pažeidimo bylų žinybingumas. Veiklos legitimacijos (legalizavimo) teisena. Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucija ir administracinis procesas. Teisėtų lūkesčių ir teisinio tikrumo principas. 59 bilietas. Administracinės teisės pažeidimo bylos nagrinėjimo stadijos etapai. Valstybės registrų strategijos reforma. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija ir administracinis procesas. 60 bilietas. Administracinės teisės pažeidimo bylos, nagrinėjimo administracinė procesinė esmė. Juridinių asmenų registravimas-pagal Civilinį Kodeksą (CK). Teisės būti išklausytam principas. 61 bilietas. Gyventojų registras. Lietuvos Respublikos (LR) administracinių ginčų komisijų įstatymo atsiradimo priežastys ir reikšmė. Lietuvos Respublikos (LR) administracinių teismų įsteigimo įstatymo teisinė charakteristika. 62 bilietas. Nekilnojamojo turto registravimas. Teisės į teisinę pagalbą principas. 63 bilietas. Lietuvos Respublikos (LR) teritorijos adresų tvarkymas. Lietuvos Respublikos (LR) administracinių bylų teisenos įstatymo funkcijos. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos įstatymo atsiradimo priežastys ir reikšmė. Apsaugos nuo kaltinimo prieš save principas. 64 Bilietas. Visų transporto priemonių registras. Neteisminių administracinių ginčų nagrinėjimo atsiradimo priežastys ir reikšmė. Teisinio aiškumo principas. 65 bilietas. Biudžetinių įstaigų registravimas. 66 bilietas. Nekilnojamų kultūros vertybių registravimas.
  Administracinė teisė, konspektas(61 puslapis)
  2007-10-01
 • Administraciniai teismai ir jų kompetencija

  Administracinių teismų sistema ir jos raida. Administracinių teismų veiklos organizavimas. Apygardos administracinių teismų nagrinėjamos bylos.
  Administracinė teisė, konspektas(22 puslapiai)
  2007-03-19
 • Administracinio proceso teisė

  Administracinio proceso samprata. Administracinio proceso sampratų įvairovė Lietuvos teisės doktrinoje: siauroji ir plačioji administracinio proceso samprata. Administracinio proceso santykis su kitais teisiniais procesais. Administracinio proceso rūšys. Administracinė procedūra, administracinė jurisdikcija ir administracinė justicija. Administracinės teisenos samprata. Administracinio proceso ir administracinės teisenos santykis. Administracinio proceso teisės šaltiniai. Norminių administracinių teisės aktų leidyba. Administracinio teisės akto samprata, rūšys ir paskirtis. Norminio administracinio teisės akto samprata ir paskirtis. Administracinio teisės taikymo akto (individualaus teisės akto) ir administracinių sutarčių samprata. Teisės aktai, reglamentuojantys norminių administracinių teisės aktų leidybą. Norminių administracinių teisės aktų priėmimo tvarka. Administracinės sutartys. Administracinio teisės akto samprata, rūšys ir paskirtis. Bendrasis valstybinio valdymo įgyvendinimo procesas. Bendrojo valstybinio valdymo proceso samprata ir vidinė struktūra. Teisės taikymo samprata ir rūšys. Teisės taikymo valstybiniame valdyme formos. Administracinės diskrecijos samprata ir paskirtis. Administracinė procedūra ir jos įgyvendinimo tvarka. Valstybinio valdymo srities teisės aktų laikymosi priežiūros ir kontrolės įgyvendinimo procesas. Teisėtumo užtikrinimo valstybiname valdyme būdai. Licencijavimo samprata. Licencijavimą reglamentuojantys teisės aktai ir jų charakteristika. Registravimo procedūrinė teisena. Registrų rūšys. Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatymas ir jo charakteristika. Administracinės prievartos priemonių taikymo procesas. Administracinė teisinė prievarta: samprata ir paskirtis. Administracinės teisinės prievartos rūšys, jų esmė ir tarpusavio sąveika. Administracinės prievartos taikymo proceso rūšys. Prevencinių (įspėjamųjų) administracinės prievartos priemonių taikymo pagrindai ir tvarka. Kardomosios ir administracinio proceso užtikrinimo priemonės. Administracinės atsakomybės taikymas pareigūnams. Tarnybinės atsakomybės taikymo procesas. Tarnybinės atsakomybės samprata, ypatumai ir skirtumai nuo administracinės atsakomybės. Teisės aktai, reglamentuojantys tarnybinės atsakomybės taikymo procesą. Tarnybinės atsakomybės taikymo principai. Tarnybinės atsakomybės taikymo statutiniams ir kitiems valstybės tarnautojams (teisėjams, prokurorams ir pan.) ypatumai. Administracinės teisės pažeidimų bylų teisena. Administracinės teisės pažeidimų bylų teisenos samprata ir rūšys. Administracinės teisės pažeidimų bylų teisenos stadijos. Įrodymai administracinės teisės pažeidimų bylų teisenoje. Administracinės teisės pažeidimų bylų teisenos terminai. Administracinės teisės pažeidimo bylos tyrimo pradėjimas. Tyrimo administracinės teisės pažeidimo byloje rezultatų procesinis įforminimas ir bylos perdavimas nagrinėti. Administracinės teisės pažeidimo protokolas, jo surašymo tvarka ir turinys. Institucijos (pareigūnai), įgaliotos nagrinėti administracinės teisės pažeidimų bylas. Pasiruošimas nagrinėti administracinės teisės pažeidimo bylą. Bylos nagrinėjimo vieta, tvarka ir terminai. Aplinkybės, išaiškintinos nagrinėjant bylą. Nutarimas administracinės teisės pažeidimo byloje, jo turinys ir struktūra. Nutarimo administracinės teisės pažeidimo byloje paskelbimas ir jo nuorašo įteikimas. Nutarimo administracinės teisės pažeidimo byloje apskundimo teisė, tvarka, terminai ir pasekmės. Pagrindinės nutarimo administracinės teisės pažeidimo byloje vykdymo taisyklės. Nutarimo skirti administracinę nuobaudą vykdymo atidėjimas ir nutraukimas. Nutarimo skirti administracinę nuobaudą vykdymo terminai (senatis). Nutarimo skirti baudą ir nutarimo skirti administracinį areštą vykdymo tvarkos ypatumai. Administracinės teisės pažeidimų bylų teisenos samprata ir rūšys. Neteisminis administracinių ginčų nagrinėjimas. Administracinio ginčo samprata. Neteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo proceso tikslai ir subjektai. Kvaziteismo samprata ir rūšys. Administracinių ginčų komisijų sistema, paskirtis, sudarymas, teisinė padėtis, kompetencija. Administracinių ginčų nagrinėjimo terminai. Administracinių ginčų komisijų sprendimai, jų apskundimo tvarka ir terminai. Administraciniai teismai. Administracinio teismo vieta Lietuvos Respublikos teismų sistemoje. Administracinių teismų sistema ir jos raida. Administracinių teismų veiklos organizavimas. Apygardos administracinių teismų nagrinėjamos bylos. Vilniaus apygardos administracinio teismo speciali kompetencija. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo kompetencija. Bylų žinybingumas ir teismingumas. Ginčų dėl teismingumo sprendimas. Procesas administraciniuose teismuose. Kreipimosi į administracinį teismą tvarka. Reikalavimui skundui (prašymui). Skundo (prašymo) pateikimo terminai, praleisto termino atnaujinimas. Teismo išlaidos ir jų atlyginimas. Skundo (prašymo) trūkumų šalinimas. Pasiruošimas administracinės bylos nagrinėjimui. Administracinės bylos proceso šalys. Kiti administracinės bylos proceso dalyviai. Administracinės bylos proceso šalių teisės ir pareigos, teisių ir pareigų išaiškinimas. Netinkamos šalies pakeitimas tinkama. Atstovavimo administraciniame teisme sąvoka ir rūšys. Bylos skyrimo nagrinėti teismo posėdyje tvarka. Teismo šaukimai ir pranešimai. Teismo posėdžio tvarka. Įrodymai administracinių bylų nagrinėjimo procese ir jų rūšys. Teismo posėdžio protokolas. Administracinio teismo priimami procesiniai sprendimai, jų rūšys. Sprendimo paskelbimas ir įteikimas (išsiuntimas) šalims. Teismo nutartys. Teisė apskųsti neįsiteisėjusį administracinio teismo sprendimą. Reikalavimai skundui dėl pirmosios instancijos administracinio teismo sprendimo. Įsiteisėjusių teismų sprendimų administracinėse bylose peržiūrėjimas. Administracinių bylų proceso atnaujinimo esmė ir pagrindai. Subjektai, turintys teisę inicijuoti proceso atnaujinimą. Prašymo atnaujinti procesą turinys, pateikimo tvarka ir terminai. Prašymų atnaujinti procesą nagrinėjimas.
  Administracinė teisė, konspektas(25 puslapiai)
  2009-01-19
 • Administracinio proceso teisė (2)

  Administracinio proceso samprata. Administracinė justicija. Administracinės justicijos teisinio reglamentavimo Lietuvoje ypatumai. Administracinė justicija. Administracinės justicijos (AJ) samprata. Administracinės justicijos (AJ) sistemos Europos Sąjungos (ES) valstybėse narėse. Dviejų pakopų administracinių teismų sistemos. Asmens teisės į teisminę gynybą bendrosios nuostatos. Teisės kreiptis į administracinį teismą įgyvendinimo sąlygos. Administracinių teismų kompetencijos ypatumai. Ikiteisminis administracinių ginčų nagrinėjimas, jų tvarka. Instancijos administracinis teismas. Proceso principai. Reikalavimų užtikrinimo priemonių taikymas procese. Aktyvaus teisėjo principas. Teismo sprendimo priėmimas. Taikos sutartis administraciniame procese. Atstovavimas administracinėje teisenoje. Norminių administracinių teisės aktų teisėtumo tyrimas administraciniame procese. Apeliacinis procesas administraciniuose teismuose. Proceso atnaujinimas.
  Administracinė teisė, konspektas(30 puslapių)
  2010-09-28
 • Administracinis procesas

  Įrodymų rūšys. Vykdomoji valdžia kaip savarankiška valdžios rūšis. Vykdomosios valdžios įgyvendinimo formos. Vykdomosios valdžios įgyvendinimo formos samprata. Vykdomosios valdžios įgyvendinimo formų rūšys. Vykdomosios valdžios įgyvendinimo metodai. Vykdomosios valdžios įgyvendinimo metodų samprata. Vykdomosios valdžios įgyvendinimo metodų rūšys . Konstitucinio valdžių padalijimo principo įgyvendinimas Lietuvos teisinėje sistemoje. Lietuvos respublikos konstitucijoje įtvirtinto valdžių padalijimo principo samprata ir įgyvendinimas. Valdžių padalijimo problemos Lietuvos teisinėje sistemoje. Vykdomosios valdžios kontrolės esmė, pagrindai, tikslai ir formos. Teisėtumo užtikrinimas viešajame administravime samprata. Teisėtumo užtikrinimas valstybiniam viešajam valdyme sąvoka ir būdai. Pagrindiniai teisės aktai, kurie reguliuoja ir užtikrina teisėtumą. Valstybinio viešojo valdymo kontrolės sąvoka ir rūšys. Kontrolės uždaviniai, tikslai ir pagrindiniai principai. Seimo vykdoma kontrolė. Vyriausybės vykdoma kontrolė. Valstybės kontrolės uždaviniai ir kompetencija. Valstybinio audito rūšys. Valstybės kontrolieriaus ir jo pavaduotojų teisės. Valstybės audito tarnybos uždaviniai, funkcijos. Teisės taikymas vykdomosios valdžios institucijų ir tarnautojų veikloje. Licencijos sąvoka. Licencijavimo taisyklių turinys. Licencijos objektas. Licencijavimo tvarka. Licencijavimo tikslai. Licencijų priėmimo ir taikymo principai. Valdymo srities teisės aktų laikymosi priežiūra ir kontrolė. Ombucmeno institutas Lietuvoje. Ombucmeno instituto sąvoka ir bruožai. Ombucmenai Lietuvoje. Administracinių ginčų komisijų nagrinėjamos bylos. Administracinių ginčų komisijų nagrinėjamos bylos. Administracinio, civilinio ir baudžiamojo proceso panašumai ir skirtumai. Administracinės teisės pažeidimo protokolas, jo turinys. Atvejai, kada administracinės teisės pažeidimo protokolas nesurašomas. Neteisminis ir teisminis žalos, padarytos valstybės tarnautojų, išieškojimas. Materialinė atsakomybė, taikoma valstybės tarnautojams. Jos rūšys. Lietuvos respublikos žalos, atsiradusios dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, atlyginimo ir atstovavimo valstybei įstatymas. Administracinės teisės pažeidimų bylų teisenos samprata. Statutinių valstybės tarnautojų administracinė ir tarnybinė atsakomybė. Institucijos (pareigūnai), įgaliotos pradėti ir atlikti tyrimą administracinės teisės pažeidimo byloje. Nutarimas administracinės teisės pažeidimo byloje, jo turinys. Nutarimo administracinės teisės pažeidimo byloje paskelbimas ir jo nuorašo įteikimas. Administracinės teisės pažeidimo bylos nagrinėjimo stadijos etapai. Administracinės teisės pažeidimo bylos nagrinėjimo tvarka. Vilniaus apygardos administracinio teismo speciali kompetencija. Bylos nagrinėjimo vieta, tvarka ir terminai. Administracinės teisės pažeidimo bylos nagrinėjimo vieta. Administracinės teisės pažeidimo bylos nagrinėjimo tvarka. Administracinės teisės pažeidimo bylų nagrinėjimo terminai. Kreipimosi į administracinį teismą tvarka. Reikalavimai skundui (prašymui). Administracinių teismų sistema. Administracinės justicijos modeliai. Lietuvos administracinių teismų sistemos kūrimasis. Lietuvos administracinių teismų sistema. Administracinių teismų sistemą Lietuvoje sudaro specializuoti - administraciniai teismai. Apygardų administraciniai teismai. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. Skundo (prašymo) pateikimo administraciniam teismui terminai, praleisto termino atnaujinimas. Terminų skundui (prašymui) pateikti samprata, rūšys, konkretūs terminai prašymui (skundui) administraciniam teismui pateikti. Praleisto termino atnaujinimas. Pasiruošimas administracinės bylos nagrinėjimui. Teisėjo veiksmai, gavus skundą (prašymą). Skundo (prašymo) trūkumų šalinimas. Teismo išlaidos ir jų atlyginimas. Bylos iškėlimas civiliniame ir administraciniame procesuose. Skundo (prašymo) teisė. Protokolai administracinės teisės pažeidimo bylų teisenoje. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo kompetencija. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nagrinėja prašymus dėl proceso atnaujinimo administracinėse bylose, įskaitant ir administracinių teisės pažeidimų bylas, kurios užbaigtos įsiteisėjusiu teismo sprendimu, nutarimu ar nutartimi. Mokestinių ginčų nagrinėjimas vykdomosios valdžios institucijose ir mokestinių ginčų komisijoje. Mokestiniai ginčai. Mokestinių ginčų nagrinėjimas mokestinių ginčų komisijoje.
  Administracinė teisė, konspektas(76 puslapiai)
  2006-11-22
 • Administravimo principai

  Įvadas. Vadybos mokslo raida. Klasikinės vadybos teorijos. Mokslinė valdymo teorija. Klasikinė administravimo teorija. Klasikinės vadybos teorijos bendrieji principai ir teiginiai. Šiuolaikinės valdymo mokyklos. Vadybos teorijų raida Lietuvoje. Įstaigos, įmonės, organizacijos samprata, funkcijos ir būtinybė valdyti. Valdymo, administravimo sąvokų samprata. Organizacijos, įmonės, įstaigos samprata, funkcijos. Organizacijos išorinė ir vidinė aplinka. Vadybinė veikla: administravimo principų, metodų, veiklos taisyklių samprata, ypatumai. Administravimo principai. Valdymo metodai. Socialinė atsakomybė ir etika. Valdymo procesas: bendrosios ir speciali vadybos funkcijos. Valdymo proceso turinys. Bendrųjų ir specialiųjų vadybos funkcijų praktiniai aspektai. Valdymo proceso turinys. Vadovo vaidmuo valdymo procese. Valdymo sprendimų priėmimas. Sprendimo priėmimo procesas. Planavimo reikšmė sprendimo priėmimo procese. Organizavimo reikšmė sprendimo priėmimo procese. Sprendimų priėmimo psichologiniai aspektai valdymo procese. Valdymo sprendimų priėmimo sistemos tobulinimo galimybės/Planavimas. Planavimo kaip valdymo funkcijos esmė, ypatumai. Organizacijos vizija ir misija. Tikslų ir priemonių numatymas. Strateginis planavimas ir valdymas. Konkurencinis strategijos pasirinkimas. Konkurencinis strategijos formavimo modelis. Strateginės konkurencinės informacijos sistema. Strategijos realizavimo planas. Operatyvinis planavimas. Operatyvinio valdymo esmė. Operatyvinio valdymo principai. Operatyvinio valdymo sistema verslo įmonėje. Paslaugų valdymas. Organizavimo procesas. Organizavimo proceso esmė. Linijiniai, funkciniai ir administraciniai įgaliojimai. Organizacinių valdymo struktūrų tipai. H. Mintzbergo konfigūracinis požiūris į struktūrą. Individualios darbo vietos organizavimas. Pareigybės vieta organizacijoje. Organizavimo tobulinimas. Pokyčių organizacijoje prigimtis būtinumas. Organizacinių pokyčių proceso analizė. Pokyčių valdymas. Administravimo veiklos technologija. Valdžia ir vadovo asmeninė įtaka. Vadovavimas ir lyderiavimas. Valdymo stiliai. Vadovo stiliaus priklausomybė nuo situacijos. Valdymo asmenybės ir autoriteto sąsajos. Vadovo darbo organizavimas. Užduotys ir pavaldinių galimybių ribos. Delegavimas, atsakomybės ir įgaliojimų ypatumai. Grupės ir konfliktai. Darbuotojų motyvavimas. Ryšiai ir komunikavimas. Komunikacijos esmė ir vaidmuo valdymo procese. Tarpasmeninio komunikavimo formos ir organizavimas. Dalykinės derybos. Bendravimas ir ryšiai. Personalo ugdymo sistema. Darbuotojų išteklių valdymas. Personalo formavimo etapai mažoje ir vidutinėje įmonėje. Informacija valdymo procese. Informacijos vaidmuo valdymo procese. Informacijos sistemos samprata, paskirtis, tipai. Tradicinio informacijos sistemų kūrimo proceso sudėties. Sistemos kūrimo galimybių analizė ir jos atlikimo aspektai. Vartotojo informacinių poreikių nustatymo metodai. Kontrolė. Bendrosios žinios apie kontrolės procesą. Kontrolės reikšmė administravimo procese. Valdymo veiklos vertinimas. Veiklos sėkmingumo vertinimas. Darbų vertinimo organizavimas įmonėse. Našumas ir kokybė.
  Viešasis administravimas, konspektas(158 puslapiai)
  2008-05-26
 • Advokato kalba

  Reikalavimai, keliami advokato kalbai. Balsas. Tarsena. Logika. Kalbos stilius. Intonacija. Tonas. Tempas. Pauzės. Sakinio akcentai. Pantomimika. Gestai. Santykis su auditorija.
  Teisė, konspektas(4 puslapiai)
  2005-11-13
 • Aerobinės ištvermės fiziologiniai pagrindai

  Ištvermės lavinimo fiziologijos pagrindai. Fizinio darbo bioenergetikos pagrindai. Aerobinės ištvermės fiziologija. Raumeniniai aerobinę ištvermę nulemiantys faktoriai. Vegetaciniai aerobinę ištvermę nulemiantys faktoriai. Centriniai nerviniai aerobinę ištvermę nulemiantys faktoriai. Fizinio darbo bioenergetikos pagrindai. Ištvermės lavinimo fiziologiniai pagrindai. Moterų sportinės treniruotės fiziologiniai ypatumai.
  Sportas, konspektas(6 puslapiai)
  2005-04-22
 • Aerofotografija

  Įvadas. Aerofotografija bei jos rūšys. Aerofotografavimo techninės priemonės. Istorinė aerofotografijos apžvalga. Aerofotografija tarpukario Lietuvoje. Aerofotografija Lietuvoje sovietinės okupacijos metais. Mozaikinių fotoplanų sudarymo technologija. Aerofotografinės medžiagos panaudojimas žemėtvarkoje. Aerofotografija Lietuvoje po nepriklausomybės atkūrimo. Panchromatinių ortofotoplanų sudarymas. Specializuotas aerofotografavimas miškotvarkai. Multispektrinių ortofotoplanų sudarymas. Aerofotografijos taikymo sritys. Kelių ir jų statinių interpretavimas. Hidrografinių objektų interpretavimas. Užstatytų teritorijų interpretavimas. Miško kultūrų interpretavimas. Pievų ir ganyklų interpretavimas. Sodų interpretavimas. Ariamosios žemės interpretavimas. Pelkių interpretavimas. Durpynų interpretavimas. Karjerų interpretavimas. Kitų žemės ūkyje nenaudojamų objektų interpretavimas. Monodigitalizavimas (plokštuminis braižymas) ir stereodigitalizavimas (erdvinis braižymas). Ortofotoplanų pritaikymas vykdant žemės reformos darbus. Ortofotoplanų pritaikymas vykdant pasėlių deklaravimą. Terminų Paaiškinimas.
  Geodezija, konspektas(25 puslapiai)
  2008-05-14
 • Aflatoksinai

  Aflatoksinai. Aflatoksinų rūšys. Apsinuodijimas aflatoksinais. Aflatoksinų patologiniai procesai.
  Zoologija, konspektas(4 puslapiai)
  2005-06-26
 • Afrika (3)

  Kontrastų kraštas. Pirmosios kelionės. Kolonizacija. Gyvenimas miestuose. Gyvenimas dykumose. Argumentai už ir prieš turizmą. Visžaliai tropikų miškai. Afrikos kalnynai. Mineralų ištekliai. Kaip žemėlapis atrodo šiandien. Gyvenamas būstas. Gyvenimas ant uolų. Gyvenimas ant vandens. Namo dekoravimas. Senovinis ir šiuolaikinis. Kelyje. Šventykla. Didžiosios civilizacijos. Akmens amžiaus menas. Ašančių imperija ir jos auksas. Kušo civilizacija. Senovės Egiptas. Didžioji Zimbabvė. Ifės gyventojai, Nigerija. Akmeniniai paminklai. Namų statyba. Tuaregų palapinės. Buitis. Valgymas ir jo pateikimas. Maistas tyruose. Skobimas ir raižymas. Malonumas rūkyti. Atsargos. Aptverta sodyba.
  Regioninė geografija, konspektas(5 puslapiai)
  2005-11-18
 • Agresija (7)

  Agresija. Eksperimentai. Agresijos biologija. Genetinė įtaka. Nervinių procesų įtaka. Biocheminė įtaka. Agresijos psichologija. Nemalonūs įvykiai. Mokymasis išreikšti ir slopinti agresiją. Televizijos žiūrėjimas ir agresija. Seksualinė agresija ir žiniasklaida. Agresija kaip išmoktas veiksmas. Kognityvinė įtaka. Visuomenės poveikis. Psichoanalitinės teorijos. Agresija kaip mirties instinktas. Agresijos psichodinamika.
  Socialinė psichologija, konspektas(13 puslapių)
  2008-05-15
 • Agresijos raiškos ir agresyvumo formavimosi dėsningumai

  Agresijos ir agresyvumo apibrėžtys, agresyvumo formos. Agresyvaus elgesio formos. Impulsyvi – gynybinė agresija. Instrumentinė agresija. Priešiška-piktybinė agresija. Agresiją aiškinančios teorijos. Instinktų teorija. Frustracijos-agresijos teorija. Socialinio mokymosi agresijos teorija. Socialinės kognityvinės agresijos teorijos. Žiniasklaida ir agresyvus elgesys. Žiniasklaidos poveikio formos – teoriniai modeliai. 3 pagrindinės poveikio formos – teoriniai modeliai. Agresyvių nuostatų ir elgesio išmokimo. Jautrumo sumažinimo. Baimės, agresijos palaikymo (smurto subkultūros). Žiniasklaidos poveikio būdai ir įtakos turintys veiksniai. Transliuojamos programos rūšis, forma ir turinys. Žiūrėjimui skirtas laikas. Vaiko asmeninės savybės. Socialinė aplinka. Psichologinės ir socialinės žiūrovo būsenos. Smurtautojo charakteris. Smurto aukos charakteris. Smurto priežastis. Ginklų buvimas. Smurto mastas ir vaizdingumas. Smurto realizmas. Smurtas baudžiamas ar apdovanojamas. Smurto padariniai. Humoro buvimas. Prevencija. Televizijos industrijos subjektų kvalifikacijos kėlimas.
  Socialinis darbas, konspektas(14 puslapių)
  2007-07-30
 • Agrochemija

  Agrochemijos pagrindai. Agrochemijos istorija. Trąšų naudojimas Lietuvoje. Trąšų klasifikacija. Organinės trąšos. Mineralinės trąšos. Tręšimo sistema sėjomainoje.
  Žemės ūkis, konspektas(6 puslapiai)
  2005-06-09
 • Agrochemijos pagrindai

  Agrochemijos pagrindai. Agrochemijos istorija. Trąšų naudojimas Lietuvoje. Trąšų klasifikacija. Organinės trąšos. Kraikinio mėšlo kaupimas ir laikymas. Mėšlo normos. Mėšlo įterpimo gylis. Kitos organinės trąšos. Organinių trąšų įterpimo laikas ir vieta sėjomainoje. Mineralinės trąšos. Azotinės trąšos. Azoto trūkumo požymiai. Azotinių trąšų gamyba. Tręšimas azotinėmis trąšomis. Fosforinės trąšos. Fosforo trūkumo požymiai. Fosforinių trąšų gamyba. Kalinės trąšos. Kalio trūkumo požymiai. Kalio trąšų gamyba. Sudėtinės ir kompleksinės trąšos. Trąšų maišymas. Mineralinių trąšų normos ir kiekiai. Tręšimo būdai ir laikas. Tręšimo sistema sėjomainoje.
  Žemės ūkis, konspektas(7 puslapiai)
  2007-01-15
 • Agroekologija (2)

  Įvadas. Žemės ūkio vystymo ir chemizavimo raida. Pirmosios žinios apie augalų maisto medžiagas. Žemės ūkio chemizavimas. Augalų apsaugos raida. Žemės ūkio raida Lietuvoje. Dabartiniai mokslo uždaviniai žemės ūkyje. Ekosfera. Ekosistemos. Ekosistemų klasifikavimas. Agroekosistemos. Energijos srautai ekosistemoje. Cheminiai elementai ir jų apytaka ekosferoje. Anglies ciklas. Deguonies ciklas. Azoto ciklas. Fosforo ciklas. Ekologinis žemės ūkis. Ekologinės žemdirbystės raida. Ekologinės žemdirbystės esmė ir tikslai. Ekologinio ūkio produktai – saugus maistas. Ekologiškų maisto produktų savybės. Maisto medžiagų apytaka agroekosistemoje. Ekstensyvios agroekosistemos. Intensyvios agroekosistemos. Vidutinio intensyvumo agroekosistemos. Energija ekosistemoje. Bioįvairovė ekosistemoje. Biologinės įvairovės išsaugojimo žemės ūkyje nuostatos. Biologinės įvairovės išsaugojimas augalininkystės sektoriuje. Biologinės įvairovės išsaugojimas gyvulininkystės sektoriuje.
  Žemės ūkis, konspektas(28 puslapiai)
  2008-06-13
 • Agronomija (2)

  Įvadas. Agronomijos pagrindų turinys. Derliaus priklausomybė nuo aplinkos ir kitų veiksnių. Derliaus priklausomybė nuo žemės ūkio gamybos technologijos elementų. Žemės ūkio gamybos ypatumai. Žemės ūkio gamybos šakos. Žemės ūkio būklė Pasaulyje ir Lietuvoje. Žemės reformos Lietuvoje. Žemės ūkis Pasaulyje. Žemės rinka. Žemės ūkio vystymasis Lietuvoje. Kaimo plėtra. Žemės ūkio ir kaimo plėtros strategija. Žemės ūkio būklė Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą (ES). Šiuolaikiniai Europos Sąjungos agrarinės politikos bruožai. Kas lemia ūkio būklę? Ekologinis ūkininkavimas. Žemės ūkio švietimas tarpukario Lietuvoje. Žemės ūkio švietimas. Žemės ūkio konsultavimo tarnyba. Žemės ūkio rūmai. Žemės ūkio mokslas ir mokslo įstaigos Lietuvoje bei žymesnieji mokslininkai. Žemės ūkio mokslo įstaigos Lietuvoje. Lietuvos žemės ūkio švietimo ir mokslo įstaigos internete. Mokslo pasiekimų taikymas žemės ūkio gamyboje. Žemdirbystės reikšmė. Augalijos reikšmė. Maisto produktų suvartojimas. Atsistatančioji energija. Energetinė biomasė. Pagrindinės biomasės išteklių rūšys. Pagrindinės biomasės konversijos technologijos. Augalų augimo veiksniai. Šviesa. Šiluma. Vanduo. Dirvos drėgmė. Oras. Maisto medžiagos. Žemdirbystės dėsniai. Lietuvos klimatas.
  Žemės ūkis, konspektas(28 puslapiai)
  2007-01-15
 • Agronomijos pagrindai

  Sėkla, sėja ir selekcija. Sėklos kokybė. Sėklos norma ir kiekis. Sėjos ir sodinimo būdai. Sėklų įterpimo gylis. Agrotechniniai reikalavimai sėjai ir sėjamosioms mašinoms. Selekcija ir sėklininkystė. Reikalavimai augalų veislėms. Selekcijos darbas Lietuvoje. Selekcinio darbo metodai. Augalų veislių savybių palaikymas.
  Žemės ūkis, konspektas(3 puslapiai)
  2005-10-16
Puslapyje rodyti po