Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Fizika>Kvantinė mechanika>Kvantinės mechanikos šperos

Kvantinės mechanikos šperos (8 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Atomai. Branduolinės reakcijos. Metalų laidumas

  Atomų sąveikos molekulėje samprata. Pasiskirstymo funkcija. Bozės-Einšteino, Fermio-Dirako skirtiniai. Bozonai ir fermijonai. Atomo branduolio nukleoninis modelis (masė, krūvis, spindulys ir kt.). Branduolių savasis dalijimasis. Spontaninės ir valdomos branduolinės reakcijos. Kvarkų samprata. Molekulių spektrų samprata. Metalai, puslaidininkiai ir dielektrikai juostinės teorijos požiūriu. Atomo branduolio masė, krūvis, spindulys, tankis, sukinys ir magnetinis momentas. Branduolinių reakcijų samprata, tipai, jų efektyvusis skerspjūvis. Dalelės ir antidalelės. Atsiradimas ir anihiliacija. Antimedžiagos samprata ir jos egzistavimo galimybė. Molekuliniai spektrai. Rotaciniai, vibraciniai ir elektroniniai energijos lygmenys. Elektroninės dujos. Fermio energija. Branduolio ryšio energija. Specifinė ryšio energija. Masės defektas. Puslaidininkiai. Savasis ir priemaišinis laidumas. Radioaktyviojo suirimo dėsnis. Neutrino atradimas. Kvantinių stiprintuvų ir generatorių veikimo principas. Kvantinių generatorių praktinis naudojimas. Metalų elektrinis laidumas. Superlaidumas. Branduolio ryšio energija. Specifinė ryšio energija. Masės defektas. Radioaktyviosios spinduliuotės ir medžiagos sąveika. Kvarkų samprata ir jų savybės. Vandenilio atomo emisijos ir absorbcijos spektrai. Branduolinių reakcijų samprata, tipai, jų efektyvusis skerspjūvis. Fotonai. Metalų šiluminė talpa. Rentgeno spindulių ištisiniai ir linijiniai spektrai. Mozlio dėsnis. Metalai, puslaidininkiai ir dielektrikai juostinės teorijos požiūriu. Branduolinių jėgų savybės. Radioaktyvusis suirimas, jo dėsnis ir dėsningumai. Branduolių sintezės reakcijos. Sintezės reakcijų valdymo problema.
  Kvantinė mechanika, špera(15 puslapių)
  2005-05-15
 • Bangų ir kvantų optika

  Bangų ir kvantų optika. Šviesos prigimtis ir sklidimas. Dž Maksvelio teorija. Šviesos sklidimo ypatybės. Ferma principas. Visiško atspindžio formulė. Šviesos dispersija. Spalvų susidarymas. Šviesos absorbcija. Šviesos sklaida. Spektrai. Interferencija ir difrakcija. Šviesos difrakcija. Difrakcinė gardelė. Šviesos poliarizacija. Briusterio dėsnis. Šiluminis spinduliavimas. Šiluminio spinduliavimo dėsniai. Spinduliavimo kvantinis pobūdis. Fotoefektas. Komptono efektas. Branduolio atomo sandaros modelis. Vandenilio atomo spektras. Boro postulatai. Energijos lygmenys. De Broilio Bangos. Neapibrėžtumo principas. Paulio principas. Branduolio sandara. Branduolio ryšio energija. Radio aktyvumas.
  Kvantinė mechanika, špera(7 puslapiai)
  2006-11-22
 • Branduolinė fizika

  Įvadas. Branduolio fizikos raidos periodai. Mikropasaulio reiškinių masteliai. Atomo branduolio sandara ir pagrindinės savybės. Branduolio sandara. Branduolio spindulys. Branduolio masė ir ryšio energija. Izotopai, izobarai. Vaiczekerio formulė. Branduolio ypatybės. Branduolio sukinys ir magnetinis momentas. Giromagnetinis santykis. Kvadrupolinis elektrinis momentas. Branduolio lyginumas. Branduolio modeliai. Sluoksninis branduolio modelis. Protoniniai ir neuroniniai sluoksniai. Magiškieji skaičiai. Lašelinis branduolio modelis. Apibendrintasis branduolio modelis. Branduolinės jėgos. Branduolinių jėgų ypatumai. Sąveikos efektinis skerspjūvis. Branduolinių jėgų veikimo radiusas. Branduolinių jėgų priklausomybė nuo sukinio. Krūvinė branduolinių jėgų neprieklausa. Pakaitinės jėgos. Branduolinių jėgų sotis. Nestabilūs branduoliai. Pagrindinės branduolių nestabilumo priežastys. Bendrieji radioaktyviojo skilimo dėsniai. Skilimo konstanta. Pusamžis ir vidutinė gyvavimo trukmė. Radioaktyviosios šeimos. Radioaktyvioji pusiausvyra. Radioaktyvieji skilimai. a skilimas. a dalelių energija ir siekis. Smulkioji a spektrų sandara. Tunelinis reiškinys. b skilimas. Elektronų energetinis spektras. Energetinės sąlygos b-, b+ skilimams. g spinduliavimas. γ aktyvių branduolių gavimas. Vidinė konversija. Jonizuojančioji spinduliuotė. Jonizuojančios spinduliuotės ir jos dozių samprata. Sugertoji dozė. Ekspozicinė dozė. Lygiavertė dozė. Dozės galia. Spinduliuotės konstanta. Rentgeno spinduliuotė. Rentgeno spinduliuotės sąveika su aplinka. g spindulių ir medžiagos sąveika. Eksponentinis sugerties dėsnis. Fotoelektrinė sugertis. g spindulių sklaida. Komptono sklaida. Elektronų ir pozitronų poros. Pozitronas. Porų kūrimas. Pozitronų ir elektronų anihiliacija. Dalelių greitintuvai ir registravimo būdai. Greitintuvų tipai. Linijiniai greitintuvai. Cikliniai greitintuvai. Priešpriešinių dalelių greitintuvai. Dalelių detektoriai. Burbulinė kamera. Vieliniai skaitikliai. Scintiliaciniai skaitikliai. Puslaidininkiniai jutikliai.
  Kvantinė mechanika, špera(5 puslapiai)
  2005-11-29
 • Kvantinė optika

  Kvantinė optika. Šiluminis spinduliavimas. Spinduliavimo sužadinimo būdai. Liuminescencinis ir temperatūrinis spinduliavimas. Kūno spektrinis spinduliavimo tankis. Emisijos ir absorbcijos bei atspindžio gebos. Kirchhofo dėsnis. Absoliučiai juodo kūno spinduliavimas. Spinduliavimo dėsniai. Stefano ir Bolcmano dėsnis. Vyno poslinkio dėsnis. Relėjaus ir Džinso formulė. Kvantų hipotezė Planko formulė ir ryšys su kitais spinduliavimo dėsniais. Optinė pirometrija. Optinis pirometras. Šviesos šaltiniai ir jų charakteristikos. Išorinis fotoefektas. Komptono reiškinys. Šviesos slėgis ir aiškinimas. Kvantinė mechanika. Debroilio hipotezė. Debroilio bangų statistinė prasmė. Devisonas ir Džermeris. Heizenbergo neapibrėžtumo principas. Banginė funkcija. Šrėdingerio lygtis. Šrėdingerio lygtis stacionariam atvejui. Laisvoji dalelė. Jos judėjimas. Dalelė potencialo duobėje. Šrėdingerio lygtis vandenilio atomui. Kvantiniai skaičiai. Impulso momento kvantavimas. Orbitinis kvantinis skaičius. Magnetinis kvantinis skaičius.
  Kvantinė mechanika, špera(10 puslapių)
  2005-11-25
 • Kvantinės mechanikos ir statistikos elementai

  De Broilio hipotezė. De Broilio bangų statistinė prasmė. Eksperimentinis pagrindimas. Heizenbergo neapibrėžtumų sąryšis koordinatėms ir impulsams, energijai ir laikui. Banginė funkcija. Banginės funkcijos standartinės sąlygos. Šrėdingerio lygtis. Šrėdingerio lygties gavimo kelias. Laisvosios dalelės judėjimas. Dalelė potencialo duobėje. Mikrodalelės sąveika su potencialo barjeru: praėjimas ir atspindys. Tunelinis reiškinys. Tiesinis osciliatorius. Osciliatoriaus energija. Kvantinės statistikos samprata. Bozės ir Einšteino bei Fermio ir Dirako skirstiniai.
  Kvantinė mechanika, špera(9 puslapiai)
  2007-02-26
 • Kvantinės mechanikos simetrijos teorija

  Simetrijos vaidmuo kvantinėje mechanikoje. Simetrijos transformacijos. Transformacijų grupės. Taškinės grupės. Grupių atvaizdavimai. Taškinių grupių neredukuotiniai atvaizdavimai. Redukcijos matrica. Neredukuotini atvaizdavimai ir fermių klasifikavimas. Matricinių elementų atrankos taisyklė. Begalinės grupės. Baigtinių taškinių grupių dvireikšmiai atvaizdavimai. Hukerio metodas. Grupių teorijos panaudojimas π- elektroniniame artėjime.
  Kvantinė mechanika, špera(15 puslapių)
  2009-02-21
 • Molekulinė fizika

  Molekulinės kinetinės teorijos teiginiai. Molekulių sistemos vidinė energija. Temperatūra. Dujų molekulinė kinetinė teorija. Dujų dėsniai. Termodinamika. Pirmasis termodinamikos dėsnis. Antrasis termodinamikos dėsnis. Karno teorema. garų savybės. Oro drėgmė. Virimas. Skysčių savybės. Drėkinimas. Kapiliariniai reiškiniai. kietųjų kūnų savybės. Skystieji kristalai. Deformacija. Huko dėsnis. Deformacijos rūšys. Šiluminis plėtimasis. Lydymasis ir kietėjimas.
  Kvantinė mechanika, špera(7 puslapiai)
  2005-12-08
 • Molekulinė fizika (2)

  Molekulių pasiskirstymas pagal greičius. Statistiniai molekulių greičiai. Barometrinė formulė. Bolcmano pasiskirstymas. Vidutinis laisvasis kelias. Dujų plėtimosi darbas. Termodinaminės sistemos vidinė energija. Darbas ir šilumos kiekis- energijos perdavimo būdai. Pirmasis termodinamikos dėsnis. Šiluminė talpa. Idealiųjų dujų molinės šilumos. Pirmojo termodinamikos dėsnio taikymas izoprocesams. Adiabatinis procesas. Grįžtamieji ir negrįžtamieji procesai. Šiluminių mašinų veikimo principas. Karno ciklas ir jo naudingumo koeficientas. Entropija. Antrasis termodinamikos dėsnis. Difuzija. Dujų klampa. Šilumos laidumas. Realios dujos.
  Kvantinė mechanika, špera(5 puslapiai)
  2006-01-05