Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Fizika>Klasikinė mechanika

Klasikinė mechanika (624 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Mechanika (14)

  Erdvė ir laikas klasikinėje mechanikoje. Lauko sąvoka. Materialusis taškas. Atskaitos sistema. Materialiojo taško judėjimo greitis. Pirmasis Niutono dėsnis. Antrasis Niutono dėsnis. Trečiasis Niutono dėsnis. Energijos sąvoka. Mechaninis darbas. Centrinis jėgų laukas. Specialioji reliatyvumo teorija. Potencialinės jėgos. Absoliučiai kieto kūno slenkamasis judėjimas. Kinetinė energija. Potencinė energija. Sukamojo judėjimo samprata. Kampinis greitis. Kampinis pagreitis. Jėgos momentas. Inercijos momentas. Kietojo kūno inercijos momentas. Heigenso ir Šteinerio teorema. Judesio kiekio momentas nejudančio taško atžvilgiu. Judesio kiekio momentas nejudančios ašies atžvilgiu. Judesio kiekio momento tvermės dėsnis. Besisukančio kūno kinetinė energija. Normalinio ir tangentinio pagreičio ryšys su kampiniu greičiu ir pagreičiu. Linijinio greičio ryšys su kampiniu greičiu. Mechaniniai svyravimai. Harmoninio svyravimo lygtis ir jos sprendinys. Harmoningai svyruojančio kūno greitis ir pagreitis. Matematinė svyruoklė. Statmenų harmoninių svyravimų sudėtis. Koherentinės bangos. Bangos energija. Tvermės dėsniai. Energijos tvermės ir virsmų dėsnis. Idealiai tamprusis ir netamprusis smūgiai. Bangos energija.
  Klasikinė mechanika, špera(4 puslapiai)
  2006-05-30
 • Mechanika (18)

  Tiesiaeigis kintamasis materialiojo taško judėjimas. Kreivaeigis judėjimas. Tangentinis ir normalinis pagreitis. Materialiojo taško judėjimas apskritimu. Kampinis greitis, linijinis greitis, momentinis kampinis greitis, kampinis pagreitis, posūkio kampas. I Niutono dėsnis. Inercinės atskaitos sistemos. Neinercinės atskaitos sistemos. II Niutono dėsnis. Masės samprata. III Niutono dėsnis. Kūno judesio kiekis. Jėgos impulsas. Judesio kiekio tvermės dėsnis. Tamprumo jėgos. Huko dėsnis. Trinties jėgos. Gravitacijos jėgos. Visuotinis traukos dėsnis. Išcentrinės inercijos jėgos. Centrifūgos. Kūno svoris ir nesvarumo būsena. Darbas ir galia. Energijos sąvoka. Energijos tvermės dėsnis. Kinetinė ir potencinė energija. Kietojo kūno sąvoka. Masės centras. Kietojo kūno sukamasis judėjimas. Sukimosi momentas. Besisukančio kūno kinetinė energija. Inercijos momentas. Pilnutinė energija. Pagrindinė sukamojo judėjimo dinamikos lygtis. Heigenco teorema. Judesio kiekio momento tvermės dėsnis. Darbas ir galia vykstant sukamajam judėjimui. Paskalio dėsnis. Susisiekiančių indų dėsnis. Archimedo dėsnis. Skysčio srovės tolydumo lygtis. Susisiekiančiųjų indų dėsnis. Archimedo dėsnis. Harmoniniai svyravimai. Svyravimų lygtis. Spyruoklinė, fizinė ir matematinė svyruoklės. Bangos lygtis. Infragarsas ir ultragarsas. Santykinė atominė masė. Medžiagos kiekis. Avogardo skaičius. Molinė masė. Idealiųjų dujų izoprocesai. Absoliutinis nulis ir temperatūros skalės. Idealiųjų dujų būsenos lygtis. Pagrindinė dujų kinetinės teorijos lygtis. Vidutinė molekulės slenkamojo judėjimo energija. Vidinės energijos ir šilumos kiekio sąvokos. Pernešimo reiškiniai. Difuzija. Šilumos laidumas. Vidinė trintis. Pirmasis termodinamikos principas. Adiabatinis procesas. Antrasis termodinamikos principas. Entropija. Skysčių garavimas ir kondensacija. Skysčių molekulinis slėgis ir paviršiaus įtempimas. Drėkinimas. Kapiliariniai reiškiniai. Krista1iniai ir amorfiniai kūnai.
  Klasikinė mechanika, špera(11 puslapių)
  2007-02-19
 • Mechanika (21)

  Erdvė. Laikas. Laikrodžių sinchronizacija. Materialiojo taško kinematika. Poslinkis, greitis pagreitis. Kreivaeigis judesys, jo greitis, pagreitis. Judėjimas apskritimu, kampinis greitis pagreitis. Kietojo kūno judėjimas. Momentinė sukimosi ašis. Inercinės atskaitos sistemos. Galilėjaus transformacijos. Šviesos greitis. Maikelsono ir Morli eksperimentai. Fizo bandymas. Lorenco transformacijos. Vienalaikiškumo ir priežastingumo reliatyvumas. Erdviškieji laikiškieji intervalai. Ilgio sutrumpėjimas ir judančio laikrodžio eigos sulėtėjimas. Savasis laikas. Greičių ir pagreičių sudėtis reliatyvistiniu atveju. Jėgos, sąveikos. Niutono dėsniai. Reliatyvistinio judėjimo lygtis. Materialiųjų taškų sistema, jos judėjimas. Jėgos, impulso momentas. Momentų lygtis. Masių centras. Kinetinė energija. Darbas. Potencinis laukas, potencinė energija. Energijos ir impulse tvermės dėsniai. Energijos tvermės dėsni reliatyvistiniu atveju. Rimties energija. Pilnutinė energija ir rimties energija. Sąveikos energija. Ryšio energija. Ryšys tarp masės ir energijos. Logiškas variantas. Sąveikos energija. Ryšio energija. Ryšys tarp masės ir energijos. Gravitacinės jėgos, jų ypatybės. Laisvojo kritimo pagreitis. Gravitacijos energija. Gravitacijos radiusas. Keplerio dėsniai. Kosminiai greičiai. Susidurimai. Tamprūs susidūrimai. Netamprūs susidūrimai. Nereliatyvistinis raketų judėjimas. Inercijos momentas (tenzorius). Cilindro, rutulio, strypo inercijos momentai. Besisukančio kūno kinetinė energija. Fizikinė ir matematinė švytuoklės. Taške įtvirtinto kietojo kūno judėjimas. Giroskopas. Jo precesija. Giroskopinė švytuoklė. Trinties jėgos. Sausa ir skysta trintis. Harmoniniai svyravimai, jų sudėtis, mušimai. Savieji svyravimai. Slopinamieji svyravimai. Slopinimo dekrementas. Priverstiniai svyravimai. Rezonansas. Kokybė. Hidrodinamika. Bernulio lygtis. Toričelio formulė. Impulso tvermės dėsnis ištekant iš indo skysčiui atveju. Trinties jėgos skysčiuose. Laminarinis ir turbulentinis tekėjimas. Pasipriešinimo jėgos. Neinercinės atskaitos sistemos. Inercinės jėgos. Nesvarumas. Korolio pagreitis. Strypo spaudimas ir tempimas. Huko dėsniai. Puasono koeficientas. Stangrumo energija. Šlyties ir sukimo deformacijos.
  Klasikinė mechanika, špera(20 puslapių)
  2007-09-19
 • Mechanika (25)

  Įvadas. Kinematika. Tiesiaeigis tolyginis judėjimas. Tolygiai kintamas judesys. Pagreitis. Kreivaeigis judėjimas, jo pagreitis. Kieto kūno judėjimas. Sukamasis judėjimas. Dinamika. Niutono dėsniai. I Niutono dėsnis. II Niutono dėsnis. Impulsas. III Niutono dėsnis. Jėgos, veikiančios kreivaeigio judesio atveju. Traukos jėgos. Tamprumo ir trinties jėgos. Darbas ir galia. Mechaninė energija. Kieto kūno judėjimas. Impulso (judesio kiekio) momentas. Besisukančio kieto kūno energija. Mechaniniai svyravimai. Svyravimų klasifikacija. Pagrindinės sąvokos. Harmoniniai svyravimai. Harmoninio svyravimo greitis ir pagreitis. Harmoninio svyravimo energija. Viena kryptimi vykstančių svyravimų sudėtis. Statmenų svyravimų sudėtis. Slopstantys svyravimai. Priverstiniai svyravimai.
  Klasikinė mechanika, konspektas(19 puslapių)
  2009-03-24
 • Mechanika (9)

  PowerPoint pristatymas. Mechanika. Kinematika. Poslinkis. Trajektorija. Greitis. Pagreitis. Statika. Pusiausvyros sąlygos ir rūšys. Jėgos momentas. Dinamika. Pirmasis Niutono dėsnis. Jėga F. Masė m. Antrasis Niutono dėsnis. Trečiasis Niutono dėsnis. Jėgų atstojamoji. Jėgų rūšys.
  Klasikinė mechanika, pristatymas(22 skaidrės)
  2006-03-10
 • Mechaninė histerezė

  Darbo užduotis. Remiantis sukamųjų svyravimų dėsningumais nustatyti įvairių vielų histerezės kreives. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados. Grafikai.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(1 puslapis)
  2008-05-04
 • Mechaninė histerezė (2)

  Darbo tikslas. Remiantis sukamųjų svyravimų dėsningumais nustatyti įvairių vielų histerezės kreives. Teorinio pasirengimo klausimai Metodika. Tyrimas. Nustatysime dėstytojo nurodytoms vieloms histerezės kreives. Išvados.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2009-12-08
 • Mechaninė histerezė (3)

  Laboratorinis darbas 8. Darbo užduotis. Remiantis sukamųjų svyravimų dėsningumais nustatyti įvairių vielų histerezės kreives. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2010-10-13
 • Mechaninės energijos tvermės dėsnio tikrinimas Maksvelo svyruokle

  Darbo tikslas. Mechaninės energijos virsmų ir tvermės dėsnio nagrinėjimas. Inercijos momento poveikis sukimosi ašiai. Darbo užduotis. Nubraižyti Maksvelo svyruoklės mechaninės mechaninės energijos kitimo grafiką laiko atžvilgiu E(t), be papildomo žiedo ir su juo, penkiems svyravimo ciklams. Išmatuoti svyruoklės slenkamojo ir sukamojo judėjimo kinetinę energiją pirmojo ciklo žemutinėje padėtyje. Ištirti svyruoklės ašies sukimosi ilgalaikiškumą.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2009-05-11
 • Mechaniniai svyravimai

  Harmoninis svyravimas.Vienos krypties vienodo dažnio harmoninių svyravimų sudėtis. Vienos krypties nevienodo dažnio harmoninių svyravimų sudėtis. Mūša. Slopinamieji svyravimai. Priverstiniai svyravimai. Rezonansas. Svyravimo sklidimas. Aplinkos skurdumas ir tamprumo modulis. Bangos energija. Būvio diagramos. Molekulinė kinetinė idealiųjų dujų teorija. Energijos tolygaus pasiskirstymo pagal laisvės laipsnius dėsnis. Molekulių pasiskirstymas pagal greičius arba Maksvelo pasiskirstymas. Bolcmano pasiskirstymas. Molekulių laisvojo kelio vidutinis ilgis. Dujų plėtimosi darbas. Pirmas termodinamikos dėsnis. Šiluminė talpa. Izobarinis procesas. Grįžtamieji ir negrįžtamieji procesai. Karno ciklas. Karno teoremos. II termodinamikos dėsnis. Entropija. Pernešimo reiškiniai. Ekperimentiniai dėsniai. Realios dujos. Tarpmolekulinė sąveika. Van der Valso lygtis. Realių dujų izotermės. Kristaliniai ir amorfiniai kūnai. Kristalizacija ir anizotropija. Skysčiai ir jų klasifikacija.
  Klasikinė mechanika, špera(8 puslapiai)
  2005-10-03
 • Mechaniniai svyravimai ir bangos

  Mechaniniai svyravimai ir bangos. Bangų rezonansas. Interferencija. Difrakcija. Žemės drebėjimai bei cunamiai. Reiškinių neigiamas ir teigimas įvertinimas.
  Klasikinė mechanika, pristatymas(17 skaidrių)
  2005-11-22
 • Mechaninis darbas. Galia. Mechaninė energija

  Mechaninis darbas. Galia. Mechaninė energija. 10 klausimų testas su pateiktais atsakymais.
  Klasikinė mechanika, testas(2 puslapiai)
  2007-08-10
 • Medžiagos kietumo nustatymas

  Darbo tikslas: parinkti tinkamą matavimo metodą konkrečiai detalei ir pamatuoti jos kietumą.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2006-05-16
 • Medžiagos lūžio rodiklio nustatymas

  Darbo tikslas. Įsisavinti šviesos lūžio dėsnius, mokėti nustatyti bet kokios medžiagos lūžio rodiklį, atpažinti įvairias optines medžiagas. Klausimai: Ką vadiname šviesos spindulio lūžiu? Ar gali šviesos spindulys pereidamas iš vienos aplinkos į kitą nelūžti? Kuo skiriasi santykinis lūžio rodiklis nuo absoliutinio? Kaip tarpusavyje susiję šviesos kritimo ir lūžio kampai? Nuo ko priklauso, kad pereinant iš vienos aplinkos į kitą, ties skiriamąja riba spindulys lūžta? Atsakymai. Uždavinys. Paaiškinimas. Priemonės. Darbo eiga. Paklaidos. Išvados.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2009-11-13
 • Medžiagos tankio matavimas

  Laboratorinis darbas Nr.1. Užduotis: Išmatuoti aliuminio medžiagos tankį, kai duotas tiriamasis kūnas ritinio formos. Įvertinti matavimų absoliutines ir santykines paklaidas. Teorija. Tūris. Tankis:
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(1 puslapis)
  2010-03-25
 • Medžiagos tankio nustatymas

  Darbo tikslas: ugdyti darbo su matavimo prietaisais įgūdžius, išmokti nustatyti medžiagos tankį, naudotis fizikinių dydžių lentelėmis. Uždavinys: liejinio medinio modelio masė 4.0 kg, medžio tankis 500 kg/m3. Kokios masės bus žalvario liejinys. Darbo priemonės. Ritinys. Stačiakampis. Išvados.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(1 puslapis)
  2007-11-08
 • Medžiagos tankio nustatymas (2)

  Darbo tikslas: Ugdyti darbo su matavimo prietaisais įgūdžius, išmokti nustatyti medžiagos tankį, naudotis fizikinių dydžių lentelėmis. Teorinis paaiškinimai. Darbo priemonės. Darbo eiga. Atsakymai. Uždavinio sprendimas. Išvados.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(1 puslapis)
  2010-12-02
 • Medžiagos tankio nustatymas ir atsitiktinių paklaidų apskaičiavimas

  Darbo tikslas: nustatyti žinomos geometrinės formos kietojo kūno medžiagos tankį ir įvertinti matavimo paklaidas.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2005-10-10
 • Medžiagos tankio nustatymas ir atsitiktinių paklaidų apskaičiavimas (2)

  Tikslas: nustatyti žinomos geometrinės formos kietojo kūno medžiagos tankį ir įvertinti matavimo paklaidas. Priemonės. Pagrindinės formulės ir matavimo metodika. Bandymo eiga. Skaičiavimai. Išvada.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2005-11-29
 • Medžiagos tankio nustatymas ir atsitiktinių paklaidų apskaičiavimas (3)

  Tikslas: nustatyti žinomos geometrinės formos kietojo kūno medžiagos tankį ir įvertinti matavimo paklaidas. Priemonės. Pagrindinės formulės ir matavimo metodika. Bandymo eiga. Paklaidų skaičiavimo formulės. Skaičiavimai. Išvada.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2005-12-13
Puslapyje rodyti po