Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Diplominiai darbai

Diplominiai darbai (575 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Ūkinės finansinės veiklos efektyvumo didinimas autopaslaugų įmonėje: "Ratas"

  Santrauka. Summary. Terminų žodynėlis. Įvadas. Darbo tikslas - atlikti įmonės ūkinės finansinės veiklos analizę per pastaruosius tris metus (2004, 2005 ir 2006 metus) ir pateikti veiklos efektyvumo gerinimo priemones. Ūkinės finansinės veiklos vertinimas. Įmonės veiklos analizės tipai. Įmonės finansinių rodiklių analizės principai. Įmonės finansiniai rodikliai. Įmonės finansinių rodiklių analizės uždaviniai. Įmonės turto dinamika ir panaudojimas. Įmonės ilgalaikio turto struktūros ir efektyvumo analizė. Trumpalaikio turto analizės uždaviniai ir priemonės. Įmonės trumpalaikio turto panaudojimo efektyvumas. Įmonės veiklos efektyvumo didinimo priemonės. Įmonės "Ratas" ūkinės finansinės veiklos efektyvumo didinimas. Įmonės "Ratas" charakteristika. Įmonės "Ratas" santykinių rodiklių analizė. Įmonės "Ratas" mokumo analizė. Įmonės "Ratas" pelningumo rodiklių analizė. Įmonės "Ratas" apyvartumo rodikliai. Įmonės "Ratas" turto struktūros analizė. Įmonės "Ratas" veiklos efektyvumo gerinimas. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (9).
  Finansai, diplominis darbas(51 puslapis)
  2010-03-10
 • Ūkinės-komercinės veiklos ekonominė analizė ir rodiklių dinamikos į perspektyvą vertinimas: AB "Vilniaus baldai"

  Anotacija. Įvadas. Tikslas – pateikti kuo išsamesnę Akcinės Bendrovės "Vilniaus baldai" 2001-2008 metų ūkinės-komercinės veiklos ekonominę analizę ir įvertinti įmonės perspektyvas. Ekonominės analizės teorinių aspektų apžvalga mokslinės literatūros šaltiniuose. Ekonominės analizės sąvoka. Ekonominės analizės objektas ir metodai. Ekonominės analizės objektas. Ekonominės analizės metodai. Ekonominės analizės tikslai ir uždaviniai. Pagrindiniai ekonominės analizės princai. Analizės rūšys. Horizontalioji analizė. Vertikalioji analizė. Santykinė analizė. AB "Vilniaus baldai" ūkinės-komercinės veiklos rodiklių dinamika ir įvertinimas (2002-2008 metai). AB "Vilniaus baldai" charakteristika. Trumpa įmonės istorija.Veiklos rūšis. Rinka ir pardavimai. Konkurentai. Ūkinės veiklos ekonominio efektyvumo analizė. Įmonės ilgalaikio turto analizė. Įmonės trumpalaikio turto analizė. Įmonės pelningumo analizė. Įmonės mokumo analizė. Darbo išteklių analizė. Produkcijos gamybos ir pardavimo analizė. Horizontalioji ir vertikalioji balanso analizė. Bankroto rizikos analizė. AB "Vilniaus baldai" veiklos perspektyvos ir prognozės. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (8 psl.).
  Finansai, diplominis darbas(77 puslapiai)
  2009-11-25
 • UMTS tinklo ir paslaugų analizė

  Santrauka. Summary. Sutrumpinimų sąrašas. Įvadas.Darbo tikslas yra išanalizuoti UMTS tinklo ir teikiamų paslaugų parametrus. Užduoties analizė. UMTS Lietuvoje. UMTS tinklo pritaikymo galimybės. UMTS tinklo struktūra. Fizinis lygmuo. ETSI techninės specifikacijos. UMTS naudojami protokolai: TDMA, CDMA ir WCDMA. UMTS tinklu teikiamos paslaugos. QoS parametrai. UMTS tinklo parametrų tyrimas. Išvados.
  Elektronika, diplominis darbas(35 puslapiai)
  2010-10-27
 • Vadybos sprendimų efektyvumas: UAB "Penki kontinentai"

  Vadybos sprendimų efektyvumas. Sprendimų priėmimo grupėje efektyvumas. Sprendimų priėmimo eiga ir paieškos metodai. Grupinio darbo organizavimas. Grupės kūrimas ir pagrindinės organizavimo formos. Pagrindinės grupinio darbo organizavimo problemos. Tyrimo grupinio darbo UAB "Penki kontinentai" efektyvumas, atlikimo metodai ir priemonės. Tyrimo objektas, tikslai ir uždaviniai. Tyrimo resursai ir apribojimai. Tyrimo grupinio darbo UAB "Penki kontinentai" efektyvumas, duomenys. Tyrimo Grupinio darbo UAB "Penki kontinentai" efektyvumas, duomenų analizė. Neefektyvaus grupinio darbo UAB "Penki kontinentai" pagrindinių priežasčių išskyrimas. Išvados ir siūlymai.
  Įmonių aprašymai, diplominis darbas(44 puslapiai)
  2005-12-29
 • Vadovavimo raiška gimnazijose

  Įvadas. Mokyklos vadovo ir jo pavaldinių socialinė sąveika. Socialinės sąveikos esmė. Vadovo kompetencijos samprata. Kompetencijos ir gebėjimo derinys kolektyve. Vadovo savybės, vadovavimo stiliai ir jų turinys. Elgesio teorijų požiūris į vadovavimą. Elgesio teorijų vadovavimo stilių klasifikacija. Vadovavimo stilių skirstymas pagal vadovų elgesį. Autokratinis vadovavimo stilius. Demokratinis vadovavimo stilius. Liberalus vadovavimo stilius. Vadovavimo stilių klasifikacija pagal vadovų orientaciją. Tradicinių ir naujųjų vadovavimo stilių klasifikacija. Vadovavimo raiška Vilniaus miesto gimnazijose. Tyrimo charakteristika. Tyrimo metodika. Anketinės apklausos tyrimo metodika. Kiekybinių duomenų analizės metodai. Empirinio tyrimo etapai. Tyrimo imtis. Gimnazijos vadovų vadovavimo raiška. Vilniaus gimnazijų pedagogų požiūris į administracijos vadovavimo stilių ir įtaką jų darbui. Išvados. Santrauka anglų kalba. Priedai (1). Išnašos.
  Pedagogika, diplominis darbas(68 puslapiai)
  2008-06-25
 • Vadovų ir pavaldinių psichosocialinis stresas

  Bendroji streso samprata. Streso simptomai. Vadovų ir pavaldinių stresas darbe. Streso darbe tyrimai Lietuvoje. Vadovų ir pavaldinių streso valdymas ir kontrolė. Streso darbe pasekmės, profilaktika ir reabilitacija. Tyrimo tikslas, hipotezės, uždaviniai. Tyrimo metodai. Tyrimo organizavimas. Tiriamieji. Tyrimo rezultatai ir jų analizė. Tyrimo rezultatų aptarimas. Išvados.
  Personalo vadyba, diplominis darbas(52 puslapiai)
  2005-06-03
 • Vadovų tipai

  Vadovų charakteristikos: Šeimos įtaka, Įgimti polinkiai ir aplinkos įtaka, Asmenybės kryptingumas, Vadovo pasaulėžiūra; Išorinės aplinkos įtaka vadovo elgsenai: Tiesioginio poveikio veiksniai, Šalutiniai veiksniai; Vidinės aplinkos įtaka vadovo elgsenai: Kas kliudo vadovui perduoti darbus pavaldiniams, Tradicinio grupės vadovo ir moderatoriaus elgsena; Vadovo vaidmuo organizacinės kultūros formavimo procese: Skirtingų vadovų požiūris į užsienio kultūras; Aplinkos pokyčiai bei modernių organizacijų kūrimasis: Organizacijos pokyčiai ir jų įtaka vadovo elgsenai, Vadovavimo sampratos kaita moderniose organizacijose, Verslo rizikos įvertinimas kuriantis modernioms organizacijoms.
  Sociologija, diplominis darbas(40 puslapių)
  2005-03-07
 • Vaikinų ir merginų mokyklinio streso ypatumai

  Temos aktualumas. Streso samprata. Kas yra stresas? Mokyklinis stresas. Paauglystė ir jos ypatumai. Paauglystės ir jaunystės trukmės periodizavimo problemos. Paauglystė ir jai keliami uždaviniai. Paauglystės stresoriai. Paauglių psichologinė savijauta mokykloje. Lyčių skirtumai. Abiejų lyčių asmenybiniai skirtumai. Skirtingos lyčių reakcijos į stresą. Darbo objektas, tikslas, uždaviniai, hipotezė. Tiriamieji, tyrimo metodikos ir organizavimas. Rezultatai ir aptarimas. Paauglių mokyklinio streso įveikimo stilių įvertinimas. Paauglių mokyklinio streso įveikimo stilių pasiskirstymas tarp vaikinų ir merginų. Vaikinų ir merginų psichologinės savijautos mokykloje palyginimas. Paauglių psichologinės savijautos ir streso įveikimo stilių koreliacijos. Atskiro atvejo analizė. Išvados. Rekomendacijos kaip paaugliams įveikti stresą. Summary. Grafikai ir lentelės.
  Organizacinė psichologija, diplominis darbas(54 puslapiai)
  2005-11-28
 • Vaikiškų prekių parduotuvės steigimas Utenos mieste: N. Gaincevaitės IĮ "Mažylis"

  Įvadas. Marketingo dalis. Rinka. Konkurentai. Prekė. Kainodara. Pateikimas. Rėmimas. Marketingo biudžetas. Technologinė dalis. Patalpos ir įrengimai. Sauga darbe, priešgaisrinė sauga, darbo vietų higieninis įvertinimas. Tiekėjai. Prekių atsargos. Pirkėjų aptarnavimas. Vadybinė dalis. Įmonė – vadybos objektas. Įmonės savininkas ir vadovas. Įmonės valdymo struktūra. Įmonės personalas. Atsilyginimas už darbą. Finansinė dalis. Įmonė ir mokesčiai. Investicijų poreikis ir finansavimo šaltiniai. Pelno (nuostolio) ataskaita. Investicijos ir jų rizikos įvertinimas. Priedai (5).
  Verslo planai, diplominis darbas(70 puslapių)
  2007-04-13
 • Vaiko gerovės politika piniginės paramos vaikui ir jo šeimai aspektu

  Įvadas. Darbe naudojamos sąvokos. Vaiko gerovės politika kaip kompleksinė rūpinimosi vaiku priemonė. Teisės aktų, reglamentuojančių vaiko gerovės politiką, apžvalga. Institucijos, užtikrinančios vaiko gerovės politiką Lietuvoje. Šeimos politikos kūrimo istorija. Socialinė parama vaikui ir šeimai. Socialinės paslaugos. Piniginė parama šeimai. Valstybės parama besilaukiančioms kūdikio moterims ir vaikus auginančioms šeimoms. Valstybės parama vaikams, globojamiems šeimoje, šeimynoje ar nevyriausybinėse vaikų globos institucijose/įstaigose. Piniginė socialinė parama mažas pajamas gaunančioms šeimoms. Šalpos išmokos. Parama užsienio šalių piliečiams gavusiems prieglobstį Lietuvos respublikoje. Skurdas ir vaiko sveikata. Panevėžio miesto šeimų nuomonė apie teikiamą socialinę paramą vaikui ir šeimai. Išvados. Summary.
  Socialinis darbas, diplominis darbas(54 puslapiai)
  2009-02-19
 • Vaiko globa savaitgaliais

  Tyrimo tikslas – atskleisti vaiko globos savaitgaliais privalumus ir problemas. Vaiko globos (rūpybos) samprata. Vaiko globos teisinis aspektas. Vaiko globos tikslas, uždaviniai, steigimo principai. Jų taikymas savaitgalio globos procese. Vaiko globos steigimo principai. Vaiko globos organizavimo modeliai. Vaiko savaitgalio globos organizavimas. Vaiko savaitgalio globėjai. Jų teisės ir pareigos. Vaiko savaitgalio globos edukacinis – psichologinis aspektas. Psichologiniai vaiko adaptavimosi ypatumai savaitgalio. Globėjų šeimoje. Vaiko globos savaitgaliais privalumų ir problemų tyrimas. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatų analizė. Rekomendacijos. Išvados.
  Socialinis darbas, diplominis darbas(40 puslapių)
  2005-12-07
 • Vaiko veiksmų su daiktais ypatumai

  Įvadas. Vaiko veiksmai su daiktais - savitas vaikystės fenomenas. Ikimokyklinio amžiaus vaikų pažinimo raidos vystymasis. Vaiko veiksmų su daiktais reikšmė ugdymui. Pagrindinė ikimokyklinuko veikla – žaidimas. Aplinkos įtaka vaiko veiksmams su daiktais. Pedagogo vaidmuo vaikui veikiant su daiktais. Tyrimo metodologija. Tyrimo tikslas, hipotezė, uždaviniai, metodai. Tyrimo metodika, tiriamieji. Tyrimo rezultatai ir jų analizė. Ikimokyklinio amžiaus vaikų atliekami veiksmai su daiktais. Vaikų daiktų pasirinkimas savo sumanymams realizuoti priklausomai nuo amžiaus. Vaikų daiktų pasirinkimas savo sumanymams realizuoti priklausomai nuo lyties. Kompetencijų ugdymas vaikams veikiant su daiktais. Pedagogų nuomonė apie vaiko veiksmus su daiktais. Išvados. Rekomendacijos. Santrauka. Summary. Priedai (5).
  Pedagogika, diplominis darbas(45 puslapiai)
  2008-03-14
 • Vaikų globos institucijos auklėtinių laisvalaikio užimtumas

  Įvadas. Vaikų globos institucijos auklėtinių laisvalaikio užimtumo teorinė apžvalga. Papildomas popamokinis ugdymas. Vaikų užimtumo tendencijos. Laisvalaikio kultūra. Socializacija. Papildomas ugdymas. Vaikų globos institucijos auklėtiniai. Vaikų globos institucijos. Vaikų globos institucijos auklėtinių laisvalaikio užimtumo tyrimas. Tyrimo metodika. Vaikų globos institucijų auklėtinių laisvalaikio užimtumo tyrimo rezultatų aptarimas.
  Socialinis darbas, diplominis darbas(16 puslapių)
  2007-02-15
 • Vaikų higieninių įgūdžių formavimas priešmokyklinėje grupėje

  Įvadas. Sveikatos ugdymas. Sveikatos ugdymo samprata. Sveikatos ugdymo vaikų darželyje tikslas ir uždaviniai. Sveikatos ugdymo turinys ir principai. Sveikatos ugdymo metodai. Pedagogo vaidmuo ugdant vaikų sveikatą. Higieninis priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas. Higienos ugdymo samprata. Asmens higienos pradmenų formavimas. Asmens higienos įgūdžių ugdymo sistema priešmokyklinėje grupėje. Oda. Odos higiena. Nosis. Nosies higiena. Ausis. Ausų higiena. Akis. Akių higiena. Dantys. Burnos higiena. Drabužių ir avalynės higiena. Asmens higienos reikmenys. Priešmokyklinio amžiaus vaikų higieninių įgūdžių formavimosi ypatumai. Tiriamojo darbo metodika ir imtis. Vaikų žinios apie asmens higieną. Organų funkcijos. Sveikatingumo faktoriai. Kenksmingumo faktoriai. Vaiko veiksmai neįprastose situacijose. Asmens higienos reikmenys. Sveikuolių darželių ir paprasto darželio vaikų higieninių įgūdžių lyginamoji analizė. Lyties skirtumų įtaka higienos įgūdžiams. Ar tėvai pakankamai skiria dėmesio vaikų higienai. Išvados. Profesinės kompetencijos. Rekomendacijos.
  Pedagogika, diplominis darbas(50 puslapių)
  2006-03-24
 • Vaikų pilietybės teisinis reguliavimas

  Įvadas. Darbo tikslas – kompleksiškai išnagrinėti vaikų pilietybę reguliuojančius šaltinius, vaikų pilietybės teisinių santykių atsiradimo ir pasibaigimo pagrindus, išnagrinėti vaikų teisės į pilietybę išsaugojimo teisinį reguliavimą bei dvigubos pilietybės problematiką vaikų pilietybės požiūriu, išryškinti aktualiausias problemas ir pasiūlyti galimus jų sprendimo būdus, palyginti vaikų pilietybės teisinį reguliuotavimą tiek Lietuvoje, tiek kitose valstybėse. Pilietybės sąvoka. Pilietybės teisės šaltiniai. Vaiko sąvoka. Įgijimtoji pilietybė. Nacionalinio ir teritorinio principų taikymas. Vaikų pilietybė, kai vienas iš tėvų yra kitos valstybės pilietis. Nesantuokinių vaikų pilietybė. Įvaikintų vaikų pilietybė. Vaikų pilietybės netekimo pagrindai. Teisės į pilietybę išsaugojimo ir pilietybės grąžinimo institutų įgyvendinimas. Išvados. Summary. Priedas (2 psl.).
  Teisė, diplominis darbas(72 puslapiai)
  2010-03-30
 • Vaikų saugumo Jonavos pagrindinėje mokykloje įvertinimas

  Įvadas. Literatūros šaltinių analizė. Psichologinis mokinių saugumas. Fizinis mokinių saugumas. Tyrimo rezultatų analizė. Saugumo mokykloje mokinių vertinimas. Tėvų požiūris į vaikų saugumą mokykloje. Mokytojų nuomonė apie mokinių saugumą. Išvados. Pasiūlymai ir rekomendacijos. Priedai (4).
  Pedagogika, diplominis darbas(48 puslapiai)
  2007-03-08
 • Vaikų sveikos gyvensenos ugdymas pradinėje mokykloje

  Įvadas. Sveikos gyvensenos ugdymas mokykloje. Sveikos gyvensenos sudedamųjų dalių aptarimas įvairių autorių darbuose. Fizinis aktyvumas. Racionali mityba. Higiena. Racionali veiklos ir poilsio kaita. Rūkymo prevencija. Mokinių saugumo prevencija. Mokyklos įtaka vaikų sveikatai. Dvasinė sveikata. Praktinis darbas. Išvados. Sąvokos. Priedas (1).
  Pedagogika, diplominis darbas(20 puslapių)
  2007-05-16
 • Vaikų, sergančių bronchų astma, kineziterapijos efektyvumas ūmiu ligos periodu

  Kineziterapijos bakalauro baigiamasis darbas. Santrauka. Įvadas. Tyrimo tikslas – įvertinti kineziterapijos priemonių efektyvumą vaikams, sergantiems bronchų astma ūmiu periodu. Tyrimo tikslas ir uždaviniai. Bronchų astma. Bronchų astmos etiopatogenezė. Bronchų astmos klasifikacija. Bronchų astmos klinika. Bronchų astmos komplikacijos. Bronchų astmos diagnostika. Bronchų astmos gydymas. Bronchų astmos medikamentinis gydymas. Bronchų astmos nemedikamentinis gydymas. Masažas, gydant bronchų astmą. Fizioterapija gydant bronchų astmą. Kineziterapija gydant bronchų astmą. Bronchų astmos profilaktika. Tyrimo medžiaga ir metodai. Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas. Išvados. Priedai (3).
  Kineziterapija, diplominis darbas(28 puslapiai)
  2009-08-17
 • Vaikų, sergančių žarnyno infekcinėmis ligomis, slauga

  Priedų, pavyzdžių ir diagramų sąrašas. Santrauka. Summary. Įvadas. Slaugos samprata ir reikšmė medicinoje. Slaugos apibrėžimas ir esmė. Slaugos turinys. Slaugos veiksnių ypatumai ir juos įtakojantys veiksniai. Slaugos pagrindai. Žarnyno infekcinės ligos. Bakteriniai susirgimai. Maisto toksinės infekcijos. Virusiniai susirgimai. Kirmėlinės ligos. Vaikų, sergančių žarnyno infekcinėmis ligomis slauga. Vaikų, sergančių žarnyno infekcinėmis ligomis slaugos ypatumai. Vaikų, sergančių žarnyno infekcinėmis ligomis slaugos uždaviniai. Vaikų, sergančių žarnyno infekcinėmis ligomis slaugos analitinis tyrimas. Vaikų, sergančių žarnyno infekcinėmis ligomis analitinio tyrimo metodika. Tiriamieji. Vaikų, sergančių žarnyno infekcinėmis ligomis tyrimo rezultatai. Slaugytojų kompetencijų plėtra. Slaugytojų kompetencijų inkorporavimas. Kompetencijų vertinimo dimensijos. Išvados ir rekomendacijos. Priedai (anketa).
  Slauga, diplominis darbas(63 puslapiai)
  2006-04-27
 • Vaistinio smidro introdukuotų veislių įvertinimas

  Vaistinio smidro (Asparagus officinalis L.) introdukuotų veislių įvertinimas. Summary. Įvadas. Vaistinio smidro kilmė ir paplitimas. Vaistinio smidro botaninės savybės. Vaistinio smidro maistinė ir gydomoji vertė. Vaistinio smidro veislės. Vaistinio smidro auginimo sąlygos. Vaistinio smidro agrotechnika. Vaistinio smidro ligos ir kenkėjai. Tyrimų sąlygos ir metodai. Bandymų vietos ir dirvožemio charakteristika. Tyrimų metodika. Tyrimų metodai. Meteorologinės sąlygos. Darbo rezultatai ir aptarimas. Vaistinio smidro introdukuotų veislių derėjimo trukmė. Vaistinio smidro ūglių derlingumo įvertinimas. Vaistinio smidro introdukuotų veislių ūglių parametrų analizė. Vaistinio smidro ūglių biocheminės sudėties duomenų analizė. Išvados.
  Žemės ūkis, diplominis darbas(33 puslapiai)
  2011-06-08
Puslapyje rodyti po