Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Diplominiai darbai

Diplominiai darbai (575 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Naujo birių krovinių terminalo plėtra

  Anotacija. Įvadas. Tyrimo apžvalga. Birių krovinių rinka bei krovos analizė. Žemės ūkio produkcijos srautai ir krovos analizė. Medienos granulių rinka Lietuvoje ir jų krovos analizė. KJKK "BEGA" esamo žemės ūkio produktų terminalo analizė. Birių krovinių krovimo technologija. Krovinių srautų bei terminalų skaičiavimo metodika. Krovinių srautų tyrimo ir prognozavimo metodika. Uosto terminalo parametrų skaičiavimo metodika. Laivų ir terminalų parametrų ryšio su geležinkeliu ir auto transportu metodika. Birių krovinių srautų bei terminalo skaičiavimai. Žemės ūkio produkcijos srautas per Klaipėdos uostą. Medžio granulių eksporto srauto skaičiavimas. Terminalo parametrų ir įrangos skaičiavimai. Laivų skaičiaus terminale skaičiavimas. Geležinkelio pralaidumo skaičiavimai. Išvados.
  Transportas ir logistika, diplominis darbas(50 puslapių)
  2005-12-02
 • Naujo produkto įvedimo galimybės įmonėje: prekyba sėjamosiomis, volais, kultivatoriais

  Anotacija. Pagrindinių sąvokų žodynas. Paveikslų sąrašas. Įvadas. darbo tikslas – įvertinti UAB "X" įmonės naujo produkto įvedimo į Lietuvos rinką galimybės. Naujos prekės įvedimo į rinką teoriniai aspektai. Naujos prekės samprata. Prekių klasifikavimas. Naujos prekės įvedimo procesas, pagrindiniai etapai. Naujos prekės rinkodaros strategija ir jos įgyvendinimo ypatumai. UAB "x" naujo produkto įvedimo į Lietuvos rinką galimybių įvertinimas. Tyrimo organizaciniai ir metodologiniai aspektai. Įmonės charakteristika. Įmonės mikro ir makro aplinkos analizė. Įmonės makroaplinka. Įmonės mikroaplinka. UAB "x" naujo produkto pristatymas. Tyrimo rezultatų analizė. Naujo produkto įvedimo į Lietuvos rinką tobulinimo galimybės. Išvados ir pasiūlymai. Priedai 2: (1 priedas. Profesinės kompetencijos. 2 priedas. Anketa).
  Ekonomika, diplominis darbas(42 puslapiai)
  2010-10-06
 • Naujo produkto rėmimas, įvedant jį į rinką

  Pagrindinės darbo sąvokos ir terminai. "N" įmonės esamos situacijos analizė. "N" įmonės charakteristika. "N" įmonės marketingo komplekso elementų analizė. Prekės. Kainos. Paskirstymo kanalai. Rėmimas. Automobilinių dažų rinkos analizė. Naujo produkto įvedimo į rinką teoriniai sprendimai. Naujos prekės įvedimas į rinką. Rėmimo strategijos teoriniai aspektai. Rėmimo komplekso taikymas įvedant naują prekę į rinką. Įmonės "N" naujo produkto įvedimo į rinką empirinis tyrimas. Metodika. Empirinio tyrimo tikslas ir uždaviniai. Tyrimo metodo ir duomenų rinkimo būdų atranka. Kiekybinio tyrimo eiga: Anketos sudarymas, Tyrimo imties atranka, Duomenų analizė. Rėmimo strategijos įgyvendinimas. Rėmimo strategijos priemonių parinkimas. Rėmimo strategijos įgyvendinimo etapų apibrėžimas. Sukurtos rėmimo strategijos įvertinimas ir jos efektyvumo analizė. Išvados.
  Rinkodara, diplominis darbas(58 puslapiai)
  2005-06-17
 • Naujos maitinimo įmonės verslo planavimas Plungės mieste

  Įvadas. Naujo verslo kūrimo teoriniai aspektai. Maitinimo verslo situacijos Plungės rajone analizė. Verslo įmonių tipo pasirinkimą įtakojantys veiksniai. Individualiosios įmonės steigimo organizavimas. Darbo higienos ir saugos reikalavimai maitinimo įmonėje. IĮ "Feliksas" verslo planavimas. Darbo metodika. Verslo aprašymas. Verslo ir marketingo tikslai. Marketingas. Situacijos analizė. Konkurencijos analizė. Marketingo strategija. Marketingo biudžetas. Verslo organizavimas. Vietos analizė. Patalpos ir įrengimai. Produktai ir jų tiekėjai. Atsargos. Klientų aptarnavimas. Įmonės personalas. Rizikos įvertinimas. Finansai. Išvados ir pasiūlymai.
  Verslo planai, diplominis darbas(48 puslapiai)
  2006-06-01
 • Naujų perileno darinių fluorescencijos kvantinės išeigos įvertinimas

  Įvadas. Darbo tikslas. Išmatuoti kelių naujų perileno darinių tirpalų fluorescencijos spektrus ir įvertinti jų fluorescencijos kvantines išeigas. Literatūros apžvalga. Tyrimo metodas. Rezultatai ir jų aptarimas. Išvados. Summary. PowerPoint pristatymas (13 skaidrių).
  Kvantinė mechanika, diplominis darbas(25 puslapiai)
  2006-06-08
 • Ne gyvybės draudimo teoriniai ir praktiniai aspektai

  Įvadas. Ne gyvybės draudimo teoriniai aspektai. Ne gyvybės draudimo esmė ir sąvoka. Ne gyvybės draudimo klasifikavimas. Perdraudimas. Draudimo įmonių veiklos įvertinimo rodikliai. Lietuvos ne gyvybės draudimo tyrimo metodika. Lietuvos ne gyvybės draudimo rinkos analizė. Lietuvos ne gyvybės draudimo tankio rodiklis 1999-2004 metai. Lietuvos ne gyvybės draudimo rinkos prasiskverbimo rodiklis 1999-2004 metai. Lietuvos ne gyvybės draudimo išsiplėtimo kitimas 1999-2004 metai. Lietuvos ne gyvybės draudimo bendrovių skirstymas pagal kapitalo sudėtį 2003 metais. Lyginant su 2002 metai. Ne gyvybės ir gyvybės draudimo rinkos pajamos, mln. Litų 1999-2003 metai. Ne gyvybės ir gyvybės draudimo rinkos išmokos, mln. Litų 1999-2003 metai. Sausumos TPCAD rinkos dalies kitimas 1999-2003 metai. Sausumos transporto priemonių draudimo. Rinkos dalies kitimas 1999-2003 metais. Turto draudimo rinkos kitimas 1999-2003 metai. Laidavimo draudimo rinkos kitimas 1999-2003 metai. Bendrosios civilinės atsakomybės draudimo rinkos kitimas 1999-2003 metais. Privalomojo ir savanoriško draudimo nuo nelaimingų atsitikimų skirtumai. Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų kitimas 1999-2003 metais. Privalomojo ir papildomojo ligos draudimo skirtumai. Draudimo ligos atveju rinkos kitimas 1999-2003 metais. Kreditų draudimo rinkos kitimas 1999-2003 metai. gyvybės draudimo sistemos tobulinimas ir perspektyvos. Ne gyvybės draudimo pokyčiai Lietuvai tapus Europos Sąjungos (ES) nare. Veiksniai, sąlygojantys ne gyvybės draudimo rinkos augimą. Išvados. Резюме. Priedai (3).
  Draudimas, diplominis darbas(62 puslapiai)
  2005-11-23
 • Neformaliojo meninio ugdymo ypatumai bendrojo lavinimo mokykloje

  Įvadas. Papildomas ugdymas. Papildomo ugdymo samprata ir pagrindiniai principai. Meninis ugdymas. Meninės kompetencijos samprata. Kūrybiškumo ugdymo svarba papildomo ugdymo užsiėmimuose. Papildomo muzikinio ugdymo reikšmė ir ypatumai bendrojo lavinimo mokykloje. Muzikinių gabumų problema mokant muzikos papildomame ugdyme bendrojo lavinimo mokykloje. Papildomo dailės mokymo reikšmė ir ypatumai bendrojo lavinimo mokykloje. Vaidybinė veikla. Choreografinė veikla. Išvados. Išvados. Tyrimas. Tyrimo duomenų analizė. Tyrimo išvados. Santrauka. Priedas (1).
  Pedagogika, diplominis darbas(46 puslapiai)
  2007-06-24
 • Neįgaliųjų su proto negalia užimtumas

  Įvadas. Teisinė neįgaliųjų užimtumą reguliuojanti bazė. Valstybės politika. Profesijos įgijimas ir įsidarbinimas. Profesinis konsultavimas (orientavimas). Profesinis mokymas(is). Įsidarbinimas. Pagalba darbo vietoje. Požiūris į žmones su proto negalia. Tyrimas. Tyrimo metodika. Tyrimo metodas. Tyrimo atranka. Tyrimo eiga ir organizavimas. Rezultatų aprašymas. Rezultatų analizė. Išvados. Santrauka (lietuvių kalba). Santrauka (anglų kalba).
  Socialinis darbas, diplominis darbas(73 puslapiai)
  2008-03-15
 • Nekilnojamojo turto (NT) šakos žinių sistemos kūrimas

  Anotacija (lietuvių kalba). Anotacija (užsienio kalba). Įvadas. Žinių visuomenės samprata. Informacinė visuomenė. Žinių ekonomika. Makro aplinkos analizė. Nekilnojamo turto (NT) rinkos apžvalga. Vyriausybės vykdoma politika. Teisiniai ir norminiai dokumentai, reglamentuojantys NT šaką. Aplinkosauga ir aplinkos užterštumas. Kreditų gavimo tvarka. Suinteresuotos grupės. Finansų institucijos. Nekilnojamojo turto agentūros. Statybos įmonės. Užsakovai. Rangovai. Visuomenė. Mikro aplinkos analizė. Žemės sklypo registravimo tvarka. Statybos projekto rengimas. Statinio projekto įteisinimas. Statybos darbai. Statybos techninė priežiūra. Statinio pripažinimas tinkamu naudoti. Statinio ir jo vietovės infrastruktūra. Išvados.
  Kita, diplominis darbas(59 puslapiai)
  2006-10-02
 • Nekilnojamojo turto vertinimas apmokestinimui

  Anotacija. Abstract. Santrumpos. Įvadas. Nekilnojamojo turto apmokestinimo būtinumas. Nekilnojamojo turto mokesčio taikymo privalumai ir trūkumai. Nekilnojamojo turto mokestis Lietuvoje, jo reikšmė ekonomikoje. Nekilnojamojo turto apmokestinimo sistemos aplinka. Nekilnojamojo turto apmokestinimo principai. Nekilnojamojo turto vertinimo teoriniai modeliai ir metodika. Nekilnojamojo turto mokestinė vertė. Masinio vertinimo sistema ir etapai. Nekilnojamojo turto masinio vertinimo metodai. Žemės ir statinių masinis vertinimas. Nekilnojamojo turto masinio vertinimo modeliai. Masinio vertinimo statistinių rodiklių apibūdinimas. Žemės masinio vertinimo modelio sudarymas. Pastatų masinio vertinimo modelių sudarymas. Kompiuterizuotos masinio vertinimo ir geografinės informacinės sistemos sujungimo galimybių panaudojimas. Nekilnojamojo turto individualaus vertinimo apmokestinimui specifika. Nekilnojamojo turto retrospektyvinis vertinimas apmokestinimui. Nekilnojamojo turto mokestinės vertės patikslinimas ir individualių vertinimo ataskaitų formos ir turinio akcentai. Nekilnojamojo turto masinis vertinimas, remiantis užsienio šalių patirtimi. Nekilnojamojo turto vertinimo metodai, naudojami apmokestinimo tikslui, užsienyje. Naujas turto mokesčio ir masinio vertinimo įstatymas Slovėnijoje. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (4).
  Finansai, diplominis darbas(72 puslapiai)
  2007-10-16
 • Nelaimingi atsitikimai vandenyje

  Įvadas. Literatūros apžvalga. Trumpa plaukimo istorijos apžvalga. Trumpa nardymo istorijos apžvalga. Taikomasis plaukimas: Taikomųjų plaukimo būdų technika; Bendroji nėrimo charakteristika ir būdai; Skęstančiųjų gelbėjimas; Pirmos pagalbos suteikimas. Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos narų veiklos apžvalga. Nelaimingų atsitikimų, įvykusių 1969-1976 metais Lietuvoje vandens telkiniuose charakteristika. Tyrimų tikslas, uždaviniai, metodai ir organizavimas. Gautų duomenų analizė. Nelaimingų atsitikimų, įvykusių 1997-2002 metais Lietuvoje vandens telkiniuose analizė. Nelaimingų atsitikimų Lietuvos apskrityse analizė. Lietuvos apskritys, kuriose daugiausiai išgelbėta žmonių, analizė. Nelaimingų atsitikimų vandenyje priklausomybė nuo gamtinio faktoriaus Mirtingumo priežasčių palyginimas. Narų nuomonė apie nelaimingus atsitikimus vandenyje, bei jų priežastis maudymosi sezono metu (V-IX) mėn. Narų nuomonė dėl nelaimingų atsitikimų vandenyje šaltu metu laiku IX-V mėn. Narų nuomonė apie skęstančius vaikus. Išvados. Literatūra (34). Priedai.
  Sportas, diplominis darbas(38 puslapiai)
  2005-06-21
 • Nenutrūkstamo alaus fermentacijos proceso automatizavimas

  Užduotis. Technologinis aprašas. Automatizavimo schemos veikimo aprašas. Eksperimentinis objekto reakcijos kreivės gavimas 6 Objekto reakcijos kreivės aproksimavimas. Objekto reakcijos kreivės aproksimavimas inžineriniu metodu, 1-os eilės perdavimo funkcija. Objekto reakcijos kreivės aproksimavimas inžineriniu metodu, 2-os eilės perdavimo funkcija. Objekto reakcijos kreivės aproksimavimas plotų (simujų) metodu. Geriausiai objekto reakcijos kreivę aproksimuojančios perdavimo funkcijos nustatymas mažiausių kvadratų metodu. Trikdžių skaičiavimas. ARS struktūrinė schema. Reguliavimo dėsnio parinkimas. Grafinis – analizinis reguliatoriaus derinimo parametrų apskaičiavimo metodas. Išvados.
  Pramonė ir gamyba, diplominis darbas(32 puslapiai)
  2005-11-16
 • Nepilnamečių, tapusių komercinio seksualinio išnaudojimo aukomis, psichosocialinių poreikių analizė

  Įvadas. Prekybos moterimis ir prostitucijos samprata. Prekybos žmonėmis ir prostitucijos apibrėžimai. Prekybos moterimis tendencijos ir problematika. Prekybos moterimis istorija. Vertimosi prostitucija priežastys. Išmoktas bejėgiškumas. Stigma. Komercinio seksualinio išnaudojimo aukų reabilitacija. Socialiniai – teisiniai prieštaravimai dėl prostitucijos nelegalumo. Lyčių nelygybė kaip visuomenėje dar nesuvokta problema. Žmogiškųjų poreikių hierarchija. Poreikių apibrėžimas. Poreikių klasifikacija. Tyrimo metodologija. Tyrimo metodologinis apibūdinimas. Teorinis tyrimo analizės pagrindimas. Tyrimo duomenų analizė ir interpretacija. Klientė reabilitacinėje programoje. Klienčių fiziologiniai poreikiai. Saugumo poreikiai. Meilės ir priklausomybės poreikis. Prostitucijos stigma. Poreikių nepatenkinimas ir psichologinis skausmas. Išvados. Rekomendacijos. Išnašos.
  Socialinis darbas, diplominis darbas(32 puslapiai)
  2008-03-15
 • Netiesioginių mokesčių vaidmuo formuojant biudžeto pajamas

  Įvadas. Mokesčių sistemos principai ir vertinimo teorinė analizė. Apmokestinimo principai. Apmokestinimo riba. Netiesioginių mokesčių vaidmuo Lietuvoje. Mokesčių esmė. Lietuvos respublikos mokesčių sistemos struktūra. Netiesioginiai mokesčiai. Pridėtinės vertės mokestis. Akcizai. Muitai. Netiesioginių mokesčių surinkimo analizė Lietuvoje. Netiesioginių mokesčių surinkimo analizė. Netiesioginių mokesčių surinkimą lemiantys veiksniai. Veiksnių, veikiančių netiesioginių mokesčių surinkimą, analizė. Išvados. Santrauka (anglų kalba). Priedai (3).
  Mokesčiai, diplominis darbas(54 puslapiai)
  2006-12-18
 • Netradicinių mokymo metodų taikymas muzikos pamokose 9 - 10 klasėse

  Įvadas. Darbo tikslas: Išsiaiškinti, kokie mokymo būdai galėtų sudominti mokinius, kad jiems muzikos pamokos taptų įdomesnės. Tradiciniai ir netradiciniai mokymo metodai. Mokymo metodų samprata mokslinėje literatūroje. Mokymo metodų grupės. Mokymo metodų pasirinkimo kriterijai. Muzikos formų aktualumas pamokoje. Muzikos mokymas naudojantis 9 – 10 klasės vadovėliais. Dainavimas. Muzikos klausymas. Netradicinių metodų parinkimas ir taikymas muzikos pamokose 9 – 10 klasėse. Tyrimo eiga ir duomenų analizė. Tyrimo metodika ir organizavimas. 9 – 10 klasių mokinių požiūris į muzikos pamokas. Muzikos mokytojų požiūris į muzikos pamokas. Išvados ir rekomendacijos. Literatūros sąrašas. Santrauka. Summary. Priedai (4 psl.)
  Muzika, diplominis darbas(48 puslapiai)
  2010-07-12
 • Neuroniniai tinklai ir genetiniai algoritmai

  Įvadas. Neuroniniai tinklai. Neuroninių tinklų struktūra ir veikimo principas. Neuroninių tinklų mokymas. Genetiniai algoritmai. Įvadas. Sprendimų paieškos erdvė. Biologinis pagrindas. Genetinis algoritmas. Chromosomos kodavimas. Kryžminimas ir mutacija. Selekcija. Pastovios būsenos selekcija ir elitizmas. Genetinio algoritmo pritaikymas neuroniniam tinklui. Chromosomų kodavimas, operatoriai ir algoritmo realizavimas. Uždaviniai ir eksperimentavimo metodika. Uždaviniai. Eksperimentavimo metodai. Eksperimentai. Bandymai su XOR problema. Bandymai su IRIS duomenimis. Bandymai su skaičių atpažinimu. Išvados.
  Informatika, diplominis darbas(20 puslapių)
  2006-10-12
 • Neuronų tinklų panaudojimas bioinformatikoje

  Įvadas. Bioinformatika. Tipai. SOM algoritmas. Kontekstiniai žemėlapiai. Darbo tikslai. Programos aprašymas.
  Informatika, diplominis darbas(16 puslapių)
  2006-10-12
 • Nevienodo fizinio aktyvumo nėščiųjų fizinis išsivystymas bei spiroergometriniai rodikliai nuosekliai didėjančio fizinio krūvio metu

  Įvadas. Literatūros apžvalga. Fizinio krūvio poveikis nėščiosios išorinio kvėpavimo sistemos funkcinei būklei. Fizinio krūvio poveikis nėščiosios ir vaisiaus širdies bei kraujagyslių sistemos funkcinei būklei. Fizinio krūvio poveikis nėščiosios kūno masei. Pasiruošimas sveikam nėštumui. Trys nėštumo trimestrai. Nėščiosios mankšta vandenyje ir jos nauda. Nėščiosios mankšta vandenyje pirmame nėštumo trimestre. Nėščiosios mankšta vandenyje antrame nėštumo trimestre. Nėščiosios mankšta vandenyje trečiame nėštumo trimestre. Apšilimo, pagrindinės dalies, atsigavimo pratimai vandenyje. Kvėpavimo pratimai vandenyje. Pratimai viršutinei kūno daliai vandenyje. Pratimai vidurinei kūno daliai vandenyje. Pratimai apatinei kūno daliai vandenyje. Tyrimų metodika ir organizavimas: Tiriamosios; Tyrimo metodika ir organizavimas; Nėščiųjų kūno masės įvertinimas; Nėščiųjų ūgio stovint įvertinimas; Nėščiųjų odos raukšlių storio sumos įvertinimas riebalų kiekiu procentais; Nėščiųjų išorinio kvėpavimo sistemos funkcinės būklės įvertinimas; Nėščiųjų vaisiaus ŠSD po krūvio įvertinimas; Matematinė statistika. Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas: Nevienodo fizinio aktyvumo nėščiųjų absoliutus MDS nuosekliai didėjančio fizinio krūvio metu 26-tą nėštumo savaitę; Nevienodo fizinio aktyvumo nėščiųjų santykinis MDS nuosekliai didėjančio fizinio krūvio metu 26-tą nėštumo savaitę; Nevienodo fizinio aktyvumo nėščiųjų maksimalus KT nuosekliai didėjančio fizinio krūvio metu 26-tą nėštumo savaitę; Nevienodo fizinio aktyvumo nėščiųjų maksimalus KD didėjančio fizinio krūvio metu 26-tą nėštumo savaitę; Nevienodo fizinio aktyvumo nėščiųjų ŠSD prieš krūvį ir maksimalus ŠSD nuosekliai didėjančio fizinio krūvio metu 26-tą nėštumo savaitę; Nevienodo fizinio aktyvumo nėščiųjų vaisiaus ŠSD po krūvio 26-tą nėštumo savaitę; Nevienodo fizinio aktyvumo nėščiųjų riebalų kiekis kūne (%) 26-tą nėštumo savaitę; Nevienodo fizinio aktyvumo nėščiųjų kūno masė prieš nėštumą ir 26-tą nėštumo savaitę. Išvados.
  Sportas, diplominis darbas(45 puslapiai)
  2005-06-24
 • Nevyriausybinių organizacijų (NVO) ir valdžios santykiai

  Įvadas. Nevyriausybinių organizacijų (NVO) ir valdžios sąvokų apibrėžimas. Nevyriausybinės organizacijos - pilietinės visuomenės sektorius. Valdžia - politinės visuomenės sektorius. Nevyriausybinės organizacijos ir valdžia kaip demokratinės valstybės komponentai. Faktoriai įtakojantys NVO ir valdžios santykius. Politinis rėžimas, politinė kultūra ir ekonominis kontekstas. Pilietinės visuomenės pasyvumas. NVO ir valdžios bendradarbiavimo formos. NVO ir valdžios santykių ypatumai Kauno mieste. Kokybinio tyrimo aprašymas. Kokybinio tyrimo analizė. NVO ir valdžios santykių svarba ir ateities perspektyvos. Lobizmas – NVO priemonė įtakoti valdžios struktūras. Projektai – NVO ir valdžios bendradarbiavimo forma. NVO ir valdžios santykių taisytinos sritys. Kokybinio tyrimo interpretacija. Išvados. Priedai. Summary.
  Politologija, diplominis darbas(44 puslapiai)
  2005-11-13
 • Nevyriausybinių organizacijų (NVO) situacijos Lietuvoje analizė: nevyriausybinių organizacijų (NVO) veiklos ypatumai, problemos, jų sprendimo būdai bei perspektyvos

  Įvadas. Nevyriausybinių organizacijų veiklos pagrindai. Nevyriausybinių organizacijų atsiradimas ir vystymasis. Nevyriausybinių organizacijų samprata. Nevyriausybinių organizacijų sistema Lietuvoje. Nevyriausybinių organizacijų steigimas. Teisės normų, reglamentuojančių Nevyriausybinių organizacijų veiklą, analizė. Nevyriausybinių organizacijų bendra charakteristika ir socialinės veiklos kryptys. Bendra Lietuvos Nevyriausybinių organizacijų charakteristika. Lietuvos Nevyriausybinių organizacijų veiklos kryptys. Nevyriausybinių organizacijų ir savivaldybių bendradarbiavimo kryptys Lietuvoje. Nevyriausybinių organizacijų perspektyvos. Nevyriausybinių organizacijų veiklos ypatumai užsienio šalyse. Išvados. Pasiūlymai ir rekomendacijos. Summary. Priedai (1).
  Politologija, diplominis darbas(56 puslapiai)
  2005-03-07
Puslapyje rodyti po