Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Statistika>Ekonometrija>Ekonometrijos namų darbai

Ekonometrijos namų darbai (12 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Ekonometrija (17)

  Ekonometrijos savarankiškas darbas. Įvadas. Darbo tikslas - išanalizuoti mokinių svorio priklausomybę nuo jų amžiaus ir ūgio. Teorinė dalis. Analitinė – projektinė dalis. Patikriname regresijos lygties reikšmingumą. Apskaičiuojame determinacijos koeficientą. Išvados.
  Ekonometrija, namų darbas(8 puslapiai)
  2010-11-12
 • Ekonometrija (19)

  Pirma užduotis. Turime duomenis apie vidutines namų ūkių mėnesines pajamas ir jų išlaidas pramogoms. Remiantis šiais duomenimis sudaromas vienmatis regresijos modelis, kuris įvertina kaip pajamos lemia išlaidas progoms. Užrašyti regresijos modelio lygtį. Apskaičiuosime determinacijos koeficientą. Įvertinsime determinacijos koeficiento statistinį reikšmingumą, jei α = 90%. Įvertinti b2 statistinį reikšmingumą, kai α = 90%. Apskaičiuoti b2 pasikliautiną intervalą, kai α = 90%. Su tikimybe 90% nustatykite namų ūkių išlaidas pramogoms y, kai disponuojamos pajamos yra x = 2000Lt. Įvertinsime modelio kokybę.
  Ekonometrija, namų darbas(4 puslapiai)
  2010-11-15
 • Ekonometrija (5)

  I namų darbas. Įmonės UAB "Alda" trumpa charakteristika. UAB "Alda" produkcijos apyvartos įtaka gaminio savikainai skaičiavimas, pritaikant vienmatės tiesinės regresijos modelį. Koreliacijos santykio, kuris rodo ryšio stiprumą tarp produkcijos apyvartos ir vieno gaminio savikainos skaičiavimas. Determinacijos koeficiento, kuris parodo kokią priklausomo kintamojo dalį nulemia nepriklausomų kintamųjų kitimas skaičiavimas. Koreliacijos koeficiento skaičiavimas. Determinacijos koeficiento, kuris parodo kokia priklausomo kintamojo dalį nulemia nepriklausomų kintamųjų kitimas skaičiavimas. Išvados. II namų darbas. Hamiltono ciklas. Pigiausios jungties algoritmas. Artimiausio kaimyno algoritmas. Kartotinis artimiausio kaimyno algoritmas. Jėgos algoritmas. Išvados.
  Ekonometrija, namų darbas(13 puslapių)
  2007-10-24
 • Ekonometrija (6)

  Įvadas. Pasirinktas ekonominis rodiklis. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis privačiame sektoriuje. Įtakojantys vidutinį mėnesinį bruto darbo užmokestį veiksniai. Pasiskirstymo pagal normalųjį skirstinį patikrinimas. Homoskedastiškumo patikrinimas. Duomenų transformacija. Vidurkio ir dispersijos skaičiavimas. Pasikliautinojo vidurkio intervalo nustatymas. Pasikliautinojo dispersijos intervalo nustatymas. Hipotezės apie dispersijų lygybę tikrinimas. Hipotezės apie vidurkių lygybę tikrinimas. Koreliacijos koeficiento skaičiavimas. Koreliacijos koeficiento reikšmingumo tikrinimas. Tiesinės regresijos lygtis. Prognozavimo lygtis. Rezultatų palyginimas. Determinacijos koeficientas. Hipotezės ar prognozavimo lygties koeficientai lygūs nuliui tikrinimas. Išvados.
  Ekonometrija, namų darbas(22 puslapiai)
  2008-01-14
 • Ekonometrija ir prognozavimas

  Užduotis: ištirti tiesinę regresinę priklausomybę: kaip vidutinis darbo užmokestis 1997-2006 metais priklausė nuo darbingo amžiaus žmonių skaičiaus. Darbas iliustruotas grafikais (3).
  Ekonometrija, namų darbas(3 puslapiai)
  2008-05-13
 • Ekonometrija. Transporto uždaviniai

  Užduotis: Sudaryti pervežimo planą kad visos paraiškos būtų patenkintos, ir kad suminės pervežimo išlaidos būtų minimalios. Sąlygos Nr. 2.50-1. Sprendimas. Tikriname ar šis uždavinys sprendžiamas. Paskaičiuojame kiek matricos langelių turi būti užpildyta. Šioje matricoje baziniai kintamieji būtų tokie. Pervežimo kaina būtų tokia. Pirmas artinys. Koeficientų prie nebazinių kintamųjų skaičiavimas. Naujo atraminio plano sudarymas. Šioje matricoje baziniai kintamieji būtų tokie. Pervežimo kaina būtų tokia. Antras artinys. Koeficientų prie nebazinių kintamųjų skaičiavimas. Naujo atraminio plano sudarymas. Šioje matricoje baziniai kintamieji būtų tokie. Pervežimo kaina būtų tokia. Trečias artinys. Koeficientų prie nebazinių kintamųjų skaičiavimas. Atsakymas. Hamiltono ciklai. Uždavinio sprendimas. Pigiausios jungties algoritmas. Artimiausio kaimyno algoritmas. Kartotinas artimiausio kaimyno algoritmas. Jėgos algoritmas. Apibendrinimas. Išvados.
  Ekonometrija, namų darbas(14 puslapių)
  2008-12-08
 • Elektros energijos kiekio kitimo tyrimas namų ūkyje

  Ekonometrijos namų darbas (S180B003). Ekonometrikos namų darbas. Įvadas. Probleminės srities aprašymas. Stebinių analizė. Sklaidos diagrama. Stačiakampė diagrama. Duomenų normalumas. Išskirtys ir jų nustatymas. Koreliacinė matrica. Modelio įvertinimas. Situacijų modeliavimas. Liekamųjų paklaidų analizė. Priklausomojo kintamojo prognozavimas. Kintamųjų pakeitimas. Išvados.
  Ekonometrija, namų darbas(23 puslapiai)
  2009-11-13
 • Hamiltono ciklai. Prekių pristatymo į parduotuves optimaliausias kelias: UAB "Celestina"

  Sąlyga. Pigiausios jungties algoritmas. Artimiausio kaimyno algoritmas. Kartotinas artimiausio kaimyno algoritmas. Jėgos algoritmas. Išvados.
  Ekonometrija, namų darbas(7 puslapiai)
  2007-03-21
 • OMX Vilnius indekso kitimas

  Individualus namų darbas: Ekonometrika S180B003. Įvadas. Tikslas yra išanalizuoti ir įvertinti OMX. Vilnius indekso kitimą 2004–2008 metų laikotarpiu. Probleminės srities aprašas. Stebinių analizė. Sklaidos diagrama. Stačiakampė diagrama. Duomenų normalumo tikrinimas. Išskirtys ir jų nustatymas. Koreliacinė matrica. Modelio įvertinimas. Situacijų modeliavimas. Liekamųjų paklaidų analizė. Priklausomo kintamojo prognozavimas. Kintamųjų pakeitimas. Išvados.
  Ekonometrija, namų darbas(19 puslapių)
  2009-11-13
 • Ūkio ekonometrija

  Įvadas. Duomenų aprašomoji statistika. Vienfaktorinė dispersinė analizė. Hipotezė apie dispersijų lygybę. Skurdo lygio įvertinimas, Lorenso kreivė. Išlaidų priklausomybės nuo įvairių faktorių tyrimas. Determinacijos koeficiento įvertis. Regresijos koeficiento reikšmingumo tikrinimas. Išvados.
  Ekonometrija, namų darbas(20 puslapių)
  2006-05-12
 • Ūkio statistika ir ekonometrija (2)

  Bendra namų ūkio charakteristika. Kokybiniai duomenys. Gyvenamoji vieta. Išsimokslinimas. Socialinė-ekonominė grupė. Kiekybiniai duomenys. Charakteristikų apibrėžimai. Namų ūkio disponuojamos pajamos. Namų ūkio vartojimo išlaidos.
  Ekonometrija, namų darbas(5 puslapiai)
  2005-08-08
 • Ūkio statistika ir ekonometrija (6)

  Grafiškai panagrinėti naudojamus duomenis. Naudojamus duomenis aprašyti statistiškai. Įvertinti skurdo ir rodiklius. Įvertinti vieno šeimos nario pajamas mieste ir kaime. Patikrinti santaupų padėtį. Atlikti regresinę analizę, ištirti nuo kokių veiksnių priklauso namų ūkių išlaidos. Nustatyti determinacijos koeficientą. Ūkio statistika ir ekonometrija.
  Ekonometrija, namų darbas(11 puslapių)
  2007-10-19