Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Statistika>Aprašomoji statistika>Aprašomosios statistikos namų darbai

Aprašomosios statistikos namų darbai (12 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Aprašomoji statistika (2)

  Darbo uždaviniai: Atlikti duomenų aprašomąją analizę. Atlikti darbo užmokesčio priklausomybės nuo infliacijos tyrimą taikant tiesinę regresiją. Įvadas. Aprašomoji statistika. Ketvirtiniai ir metiniai duomenys. Augimo tempai. Augimo tempų (%) grafikai. Padėties ir sklaidos charakteristikos. Neto darbo užmokesčio rodiklio histograma. Koreliacinė ir regresinė analizės. Koreliacijos koeficientai. Regresija. Neto darbo užmokesčio metinis augimas 2008 metais. III ketvirtį. Išvados.
  Aprašomoji statistika, namų darbas(14 puslapių)
  2009-10-14
 • Aprašomoji statistika. Koreliacinės ir tiesinės analizės. Žmonių sveikatos ir priežiūros veikla

  Įvadas. Aprašomoji statistika. Metiniai augimo tempai. Padėties ir sklaidos charakteristikos. Histograma. Koreliacinė ir regresinė analizė. Koreliacijos koeficientai. Regresijos lygtys. Darbas iliustruotas grafikais (9) ir lentelėmis (15).
  Aprašomoji statistika, namų darbas(13 puslapių)
  2009-02-05
 • Darbas su "Statistica" (4)

  1 Užduotis. Temos nr. 13. Sukurti 400+nr atsitiktinių skaičių lentelę turinčią normalų pasiskirstymą. Ką reiškia tie skaičiai kiekvienas sugalvoja ir aprašo duomenų surinkimo situaciją individualiai. Suskirstyti tuos duomenis į prasminį skaičių intervalų ir sudaryti dažnių eilutę. Rezultatus pavaizduoti grafiškai, histograma. Surasti visas padėties ir sklaidos charakteristikas. Nubrėžti ūselinę diagramą. Atsitiktinių skaičių generavimas. Dažnių lentelė. Histograma. Ūselinė diagrama. 2 užduotis. Iš statistinių žinynų ar periodinių leidinių paimti jau surinktus statistinius duomenis. Pavaizduoti juos grafiškai naudojant įvairius grafikus ir schemas. Surasti padėties ir sklaidos charakteristikas. Pateikti šaltinio bibliografinį aprašymą. Skaitinės charakteristikos.
  Aprašomoji statistika, namų darbas(23 puslapiai)
  2011-01-03
 • Darbo jėga, užimtumas ir nedarbas Šiaulių apskrityje 2004-2007 metais

  Įvadas. Dinamikos santykiniai dydžiai. Vidutiniai dydžiai. Dinamikos eilutės. Išvados. Tikslas: Išanalizuoti darbo jėgą, užimtumą ir nedarbą Šiaulių apskrityje.
  Aprašomoji statistika, namų darbas(8 puslapiai)
  2009-05-28
 • Demografinė statistika

  Įvadas. Analizei naudosime keletą lentelių – tai mirusieji pagal mirtingumo pasiskirstymą ir lytį. Pagal mirties vietą dar nagrinėsime ir vyrus, moteris. Santykinių dydžių apskaičiavimas. Mirtingumo vidutinių rodiklių apskaičiavimas. Analitinių rodiklių apskaičiavimas. Vidutinių dinamikos rodiklių apskaičiavimas. Išvados.
  Aprašomoji statistika, namų darbas(16 puslapių)
  2008-11-21
 • Nedarbo kitimas 2005-2009 metais

  Įvadas. Nedarbo lygio statistinis tyrimas. Santykinių dydžių apskaičiavimas. Baziniai. Grandininiai. Bedarbių vidutinių rodiklių apskaičiavimas. Dinamikos eilučių rodiklių apskaičiavimas. Bedarbių skaičiaus prognozavimas pagal darbo ieškojimo būdus. Išvados.
  Aprašomoji statistika, namų darbas(13 puslapių)
  2011-03-07
 • Nedarbo lygio tyrimas pagal gyvenamąją vietovę bei administracinę teritoriją

  Įvadas. Tyrimo tikslas – apskaičiuoti ir interpretuoti statistinius rodiklius apie nedarbo lygio kitimą pagal gyvenamąją vietovę, bei administracinę teritoriją. Nedarbo lygio tyrimas pagal gyvenamąją vietovę bei administracinę teritoriją. Pagrindinių statistinių rodiklių apskaičiavimas. Absoliučių ir santykinių dydžių apskaičiavimas. Dinamikos eilučių apskaičiavimas. Lietuvos nedarbo lygio prognozavimas. Tarpusavio ryšių analizė. Išvados.
  Aprašomoji statistika, namų darbas(10 puslapių)
  2010-06-11
 • Rytų skirstomųjų tinklų sandorių statistinė analizė

  Užduotis: Aprašyti tiriamąjį objektą ir jo požymius, kurie buvo stebimi. Tiriamojo objekto požymio stebėjimų turi būti nemažiau nei 100 (N ≥ 100). Atlikti duomenų statistinę analizę. Duomenis aprašyti, susisteminti, sugrupuoti į atitinkamą intervalų skaičių ir pavaizduoti grafiškai. Pateikti pagrindines skaitines imties charakteristikas (vidurkis, mediana, moda, standartinis nuokrypis, variacijos koeficientas, asimetrijos ir eksceso bei kiti koeficientai); Pateikti vidurkio ir dispersijos pasikliautinuosius intervalus. Patikrinti hipotezę apie imties suderinamumą su normaliuoju dėsniu (pagal χ2 kriterijų) ir hipotezę, kad vidurkis lygus medianai. Naudojantis dinamikos eilučių teorija sudaryti prognozavimo modelį. Suformuluoti tikslines išvadas. Tiriamojo objekto aprašymas. Duomenų statistinė analizė. Duomenų sisteminimas. Duomenų skaitinės charakteristikos. Vidurkio ir dispersijos pasikliautinieji intervalai. Hipotezės. Prognozavimo modelis. Išvados.
  Aprašomoji statistika, namų darbas(8 puslapiai)
  2010-03-09
 • Statistika (35)

  Turimi duomenys apie vidutinį mėnesinį darbo užmokestį. Parodyti grupių sudarymo eiga pagal grupuojamąjį požymį išskiriant 4 grupes. Savivaldybių išskirstymui po grupes naudoti darbo lentelę. Iš darbo lentelės duomenų sudaryti suvestinę lentelę turinčią tikslų pavadinimą ir išskirti grupių pavadinimus ir jų intervalus, į grupes patenkančių savivaldybių skaičių išreikštą absoliutiniais ir santykiniais dydžiais. Gautą pasiskirstymo eilutę pavaizduoti grafiškai histograma, aptarti gautus rezultatus. 2. Lietuvos ūkininkų ūkių ir kitų gyventojų ūkių rugių pasėlių plotai ir derlius 2005 metais. Parodyti grupių sudarymo eigą; Duomenų išskirstymui po grupes ir rugių derlingumo vidurkių apskaičiavimui naudoti darbo lentelę, kurioje būtų: grupių pavadinimas ir jų intervalai, savivaldybių numeriai, rugių plotai, ha, rugių derlius, t; savivaldybių skaičius, rugių plotų ir derlių sumos grupėse ir iš viso; grupiniai rugių derlingumo vidurkiai; Sudaryti suvestinę lentelę, kurioje būtų: grupių pavadinimai ir jų intervalai, savivaldybių skaičius grupėse ir iš viso, rugių derlingumo vidurkiai (t/ha) ir jų pokyčiai, procentais. Padaryti išvadas apie rugių derlingumo priklausomybę nuo tręšimo 2005 m. 3. Pagal antro uždavinio duomenis kombinuoto analitinio grupavimo būdu nustatyti rugių derlingumo priklausomybę nuo žemės ūkio naudmenų našumo balo ir įterptų mineralinių trąšų kiekio 2005 m. Metodika: Parodyti grupių sudarymo eigą pagal kiekvieną požymį išskiriant po 3 grupes. Grupavimui naudoti darbo lentelę, kurios prieskiltyje nurodyti grupes pagal žemės ūkio naudmenų našumo bala, o skiltyse pagal įterptų mineralinių trąšų kiekį. Kiekvieną grupę apibūdinti tokiais rodikliais: savivaldybių numeris; rugių plotai, ha; rugių derlius, t; plotų ir derlių sumos grupėse; rugių derlingumo grupiniai vidurkiai, t/ha. Iš darbo lentelės apskaičiuotų rodiklių sudaryti suvestinę lentelę, turinčią trumpą ir aiškų pavadinimą bei: grupių pavadinimus ir jų intervalus; į grupes patenkančių savivaldybių skaičių; rugių derlingumo grupinius vidurkius, t/ha; Padaryti išvadas apie rugių derlingumo priklausomybę nuo žemės kokybės, tręšimo 2005 m. 4. Sudaryti paprastos suvestinės lentelės, apibūdinančios fakulteto studentų pasiskirstymą pagal gyvenamąją vietą (miestas, kaimas) ir lytį 2001 metų ir 2005 metų maketą: Tarinį išdėstant paprastai; Tarinį išdėstant kombinuotai. Suformuluoti būsimos lentelės pavadinimą. Sudaryti grupinės suvestinė lentelės maketą , kurioje būtų pateikti duomenys apie grupės studentų pasiskirstymą pagal kiekybinį požymį. Lentelėje turėtų būti duomenys apie bendrą grupės studentų skaičių ir jų pasiskirstymą pagal lytį 2004 m. ir 2005 m. Suformuluoti būsimos lentelės pavadinimą. 5. Apskaičiuoti faktinio derlingumo dinamikos planinės užduoties ir plano vykdymo santykinius dydžius. Apskaičiuotus santykinius dydžius surašyti į lentelę ir padaryti apibendrinančias išvadas. Pirmos lentelės duomenis pavaizduoti grafiškai linijine diagrama. 6. Apskaičiuoti palyginimo santykinius dydžius, juos surašyti į lentelę ir apibendrinti. Duomenis pavaizduoti grafiškai stulpeline diagrama. 7. Apskaičiuoti struktūros ir dinamikos santykinius dydžius, juos surašyti į lentelę ir aptarti.Sudaryti sektorinę diagramą, vaizduojančią apskrities darbuotojų pasiskirstymą pagal savivaldybes. 8. Apskaičiuoti koordinacijos ir struktūros santykinius dydžius, juos surašyti į lentelę ir apibendrinti. Sudaryti sunertų stulpelių diagramą, vaizduojančią galvijų, iš jų ir karvių, skaičiaus dinamiką. 9. Apskaičiuoti grūdų savikainos ir kainos vidurkius. Aptarti naudojamą vidurkio rūšį, o skaičiavimams naudoti darbo lentelę. 10. Apskaičiuoti grūdų savikainos vidurkius 2005 ir 2006 metais, bei savikainos vidurkio dinamikos santykinį dydį. Aptarti naudojamą vidurkio rūšį, o skaičiavimams naudoti darbo lentelę. 11. Apskaičiuoti AB kovo mėnesį dirbusių darbuotojų skaičiaus vidurkį. Aptarti naudojamą vidurkio rūšį, o skaičiavimams naudoti darbo lentelę.
  Aprašomoji statistika, namų darbas(19 puslapių)
  2007-06-20
 • Statistika (42)

  Excel byla. Duota statistinė eilutė - respondentų socialinis-ekonominis indeksas. (Jis skaičiuojamas įvertinant įvairius turto ir padėties visuomenėje rodiklius.). Socialinis-ekonominis indeksas gali įgyti reikšmes nuo 0 (Ypač žema) iki 100 (Ypač aukšta). Jis paskaičiuotas taip, kad populiacijos vidurkis būtų lygus 50. Apskaičiuokite statistinio skirstinio parametrus ir surašykite juos geltoname lauke. Į raudonus laukelius įrašykite reikšmių interpretacijas. Apskaičiuokite vyrų ir moterų socialinio ekonominio indekso vidurkius ir standartinius nuokrypius. Duomenis surašykite į lentelę, padarykite išvadas. Kodavimas 1 - vyras, 2 - moteris. Duota statistinė lentelė, kurioje pateikti duomenys apie respondentų socialinį-ekonominį indeksą. Apskaičiuokite vidurkį. Apskaičiuokite standartinį nuokrypį. Apskaičiuokite vidutinį tiesinį nuokrypį. Nustatykite, ar policijos pareigūnų skaičius susijęs su nusikaltimų skaičiumi. Tuo tikslu naudodamiesi internetu statistikos departamento puslapyje raskite duomenis apie policijos pareigūnų skaičių ir užregistruotų nusikalstamų veikų skaičių savivaldybėse 2005 metais. Pavaizduokite duomenis sklaidos diagrama. Apskaičiuokite koreliacijos koeficientą. Interpretuokite duomenis. Duota: darbuotojų darbo stažas ir vidutinis atlyginimas. Nubrėžkite sklaidos diagramą, diagramoje pažymėkite tiesės lygtį ir determinacijos koeficientą. Interpretuokite duomenis.
  Aprašomoji statistika, namų darbas(18 puslapių)
  2007-12-19
 • Statistinis tyrimas: klientų aptarnavimo kultūra parduotuvėje "Pingvinas"

  Įvadas. Įmonės pristatymas. Savo darbe pateiksiu drabužių pardavimo įmonės "Pingvinas" kai kuriuos duomenis, atliksiu tų duomenų statistinius skaičiavimus. Lietuvos statistikos departamento internetinėje svetainėje pateikti duomenys. Statistinis stebėjimas (tyrimas). Tyrimo tema – "Klientų aptarnavimo kultūra parduotuvėje". Statistinės lentelės, diagramos. Vidurkiai. Sklaidos rodikliai. Santykiniai rodikliai. Dinamikos eilutės. Išvados.
  Aprašomoji statistika, namų darbas(17 puslapių)
  2008-10-30
 • Tikimybių teorija ir matematinė statistika (2)

  Individualus namų darbas. Įvadas. Užduotis – žinant 2008 metų trečiojo ketvirčio infliacijos duomenis ir pasinaudojant regresijos lygtimis suprognozuoti neto darbo užmokesčio metinį augimą 2008 metų trečiąjį ketvirtį. Duomenys. Parinkti ekonominiai rodikliai. Metinė infliacija. Užduotys. Aprašomoji statistika. Metinių duomenų apskaičiavimas. Iš ketvirtinių duomenų apskaičiuojami metiniai panaudojant Microsoft Excel formulę average (vidurkis). Augimo tempų apskaičiavimas. Apskaičiuotų augimo tempų grafikai. Padėties ir sklaidos charakteristikos skaičiavimas. Dažnių skirstinių formos charakteristikų skaičiavimas. Koreliacinė ir regresinė analizės. Koreliacijos koeficientų skaičiavimas. Regresijos lygčių sudarymas. Augimo tempų, prognozių ir paklaidų grafikai. Išvados.
  Aprašomoji statistika, namų darbas(15 puslapių)
  2009-11-16