Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Teisėkūros procesas Lietuvos parlamente

  Teisėkūros samprata, pagrindiniai jos principai. Konstitucija, Konstitucinio Teismo vaidmuo ir teisėkūra. Įstatymų leidybos iniciatyvos teisė. Seimo narių įstatymų iniciatyvos teisė. Vyriausybės galimybės teisėkūros procese. Prezidento galios teisėkūros procese. Piliečių galios įtakoti įstatymų leidybą. Teisėkūros stadijos ir projekto svarstymas skubos tvarka. Projekto pateikimas. Svarstymas pagrindiniame komitete. Svarstymas ir priėmimas Seimo plenariniame posėdyje. Įstatymo projekto svarstymas skubos ir ypatingos skubos tvarka. Lietuvos teisėkūros problemos po Nepriklausomybės atkūrimo. Išeitys, perspektyvos.
  Teisė, referatas(10 puslapių)
  2006-11-24
 • Teisėkūros rūšys: įstatymų leidyba, poįstatyminių teisės aktų teisėkūra, individualių teisės aktų teisėkūra

  Įvadas. Teisėkūros samprata, rūšys ir stadijos. Teisėkūros samprata. Teisėkūros elementai. Veiksniai, įtakojantys teisėkūrą. Teisėkūros procesas paremtas principais. Teisėkūros etapai, stadijos. Teisės aktų rūšys. Teisėkūros rūšys išskiriamos remiantis šiais kriterijais. Teisėkūros rūšys. Įstatymų rūšys. Individualių aktų rūšys. Išvados.
  Teisė, referatas(12 puslapių)
  2007-03-07
 • Teisėkūros samprata

  Įvadas. Teisėkūros apibrėžimas. Teisėkūros funkcijos, tikslai. Teisėkūros požymiai. Teisėkūros principai. Teisėkūros subjektai. Teisėkūros stadijos. Teisėkūros rūšys. Teisėkūros juridinė technika. Teisėkūros vertingumas. Išvados. Išnašos.
  Teisė, referatas(9 puslapiai)
  2008-05-26
 • Teisėkūros samprata, principai. Juridinė technika

  Įvadas. Tyrimo tikslas – atskleisti teisėkūros sampratą, teisėkūros principų svarbą, juridinės technikos ypatumus. Teisėkūros samprata. Teisėkūros principai. Teisėtumo (konstuticingumo) principas. Demokratiškumo ir viešumo principas. Humanizmo arba žmogiškumo principas. Teisėkūros profesionalumo principas. Teisinės patirties panaudojimo principas. Sisteminio požiūrio principas. Planavimo principas. Socialinio kompromiso principas. Kompetencijos reikalavimo principas. Išsamumo principas. Daugumos principas. Ekonomiškumo principas. Aktų kūrimo technikos tobulinimo principas Jurdinė technika. Juridinės technikos taisyklės. Juridinei technikai keliami reikalavimai. Išvados.
  Teisė, referatas(14 puslapių)
  2010-10-01
 • Teisės aiškinimas

  Įvadas. Teisės aiškinimo samprata ir reikšmė. Teisės išsiaiškinimas ir teisės išaiškinimas aiškinimo šaltiniai. Šaltiniai, kuriais negalima remtis. Šaltiniai, kuriais privalu remtis aiškinant teisę (pirminiai šaltiniai). Šaltiniai, kuriais reikėtų remtis aiškinant teisę (antriniai šaltiniai). Šaltiniai, kuriais galima remtis aiškinant teisę (neprivalomi šaltiniai). Šaltiniai, kuriais negalima remtis aiškinant teisę. Teisės aiškinimo metodai ir jų konkurencija. Teisės aiškinimo rūšys: oficialus ir neoficialus teisės aiškinimas. Autentiškas teisės aiškinimas. Teisminis teisės aiškinimas: teismo jurisprudencija, teismo precedentai ir teismo doktrina. Teisės aiškinimo aktai. Teisės aiškinimas grynosios teisės teorijos požiūris. Teisės aiškinimas ir jo reguliacinis vaidmuo. Išvados.
  Teisė, referatas(11 puslapių)
  2009-12-14
 • Teisės aiškinimo samprata bei teisinės argumentacijos šaltinių problema

  Įvadas. Teisės aiškinimas. Teisės aiškinimo samprata. Teisės aiškinimo reikalingumas. Teisės kalba. Vidinis teisės prieštaringumas. Spragos teisėje. Įstatymų leidybos netobulumas. Teisės šaltiniai. Teisinės argumentacijos šaltinių problema ir klasifikacija. Pirminiai teisės aiškinimo šaltiniai. Antriniai teisės aiškinimo šaltiniai. Neprivalomi teisės aiškinimo šaltiniai bei šaltiniai, kuriais negalima remtis aiškinant teisė. Teisės aiškinimo kolizijos. Galimi teisės aiškinimo būdai. Išvados.
  Teisė, referatas(14 puslapių)
  2010-10-01
 • Teisės aiškinimo samprata, sąvoka, būdai, rūšys

  Įvadas. Teisės aiškinimo samprata. Teisės teorijos filosofijos. Teisės sampratos santykis su politinio režimo tipu. Trys teisinės būties lygmenys. Teisė kaip kultūros reiškinys. Teisės sąvoka. Teisės būdai. Teisės rūšys. Išvados.
  Teisė, referatas(13 puslapių)
  2006-02-21
 • Teisės aktai ir jų rūšys. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva

  Įvadas. Teisės teorija. Pagrindinės teisės aktų rūšys ir jų skirtumai. Teisės aktų klasifikacija. Darbo teisė. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva. Darbo Kodekso (DK) normų taikymas teismų praktikoje. Išvados.
  Teisė, referatas(15 puslapių)
  2009-01-02
 • Teisės aktai. Įforminimo reikalavimai

  Dokumentų valdymo referatas. Įvadas. Teorinė dalis. Bendrieji teisės aktų rengimo reikalavimai. Įsakymas. Dėl priėmimo į darbą. Įsakymas, potvarkis. Nutarimas, sprendimas. Teisės akto keitimo, papildymo ir pripažinimo netekusiu galios nurodymo tvarka. Teisės aktų šaltinių nurodymo tvarka. Praktinė dalis. Įsakymas dėl perkėlimo į kitas pareigas. Potvarkis dėl pašalpos skyrimo. Įsakymas dėl dokumentų rengimo tvarkos patvirtinimo. Nutarimas dėl išrinkimo Lietuvos respublikos seimo pirmininko pavaduotoja. Sprendimas dėl kelionės į Prancūzijos respubliką. Išvados.
  Raštvedyba, referatas(12 puslapių)
  2009-10-23
 • Teisės aktas ir jo rūšys

  Pagrindinės teisės aktų rūšys. Teisės normų aktų savybė. Pagrindiniai norminių teisės aktų požymiai. Norminių teisės aktų rūšys. Norminių teisės aktų klasifikavimas. Įstatymai, jų požymiai ir rūšys. Įstatymų skirstymas pagal juridinę galią. Norminio teisės akto struktūra. Išvados.
  Teisė, referatas(10 puslapių)
  2006-05-04
 • Teisės aktų hierarchija

  Įvadas. Teisės akto samprata. Teisės aktų rūšys. Teisės norminių aktų hierarchija. Išvados.
  Teisė, referatas(11 puslapių)
  2006-10-25
 • Teisės aktų hierarchija (2)

  Įvadas. Teisės aktų hierarchija. Pagrindiniai įstatymai. Paprastieji įstatymai. Įstatymų galią turintys teisės aktai. Išvados.
  Teisė, referatas(5 puslapiai)
  2006-12-28
 • Teisės aktų sisteminimas

  Įvadas. Norminių teisės aktų sisteminimo samprata. Norminių teisės aktų sisteminimo priežastys. Norminių teisės aktų sisteminimo tikslai. Norminių teisės aktų sisteminimo formos. Apskaita. Inkorporacija. Konsolidacija. Kodifikacija. Išvados.
  Teisė, referatas(9 puslapiai)
  2007-05-08
 • Teisės aktų, skirtų kovoti su terorizmu, suderinamumas su žmogaus orumo apsauga

  Įžanga. Žmogaus orumas. Terorizmas. Kovos prieš terorizmą kryptys. Jėgos struktūrų kova su teroro aktais. Įstatymai, nusakantys kovą su terorizmu. Išvados. Priedas (1).
  Teisė, referatas(8 puslapiai)
  2007-05-21
 • Teisės atsiradimas ir raida

  Įvadas. Teisės atsiradimas. Teisė raida. Išvada.
  Teisė, referatas(7 puslapiai)
  2006-11-25
 • Teisės formos ir teisės šaltinio skirtumas

  Įvadas. Teisės atsiradimas ir šio termino daugiareikšmiškumas. Teisės formos ir teisės šaltinio sampratų analizė. Teisės formų (šaltinių) įvairovė. Teisinis paprotys. Teisinis precedentas. Norminis teisės aktas. Teisės šaltinio ir teisės formos skirtingumas. Išvados.
  Teisė, referatas(11 puslapių)
  2009-11-11
 • Teisės funkcijos ir funkcijų atsispindėjimas teisės normos struktūroje

  Įžanga. Darbo tikslas yra atskleisti teisės funkcijos sąvoką, jų rūšis panaudojant lyginamąjį metodą. Teisės funkcijos ir jų rūšys. Teisės normos struktūra. Teisės funkcijų atsispindėjimas teisės normos struktūroje. Išvados.
  Teisė, referatas(7 puslapiai)
  2009-05-14
 • Teisės funkcijos ir jų atspindėjimas teisės normų struktūroje

  Įvadas. Struktūriniai normos elementai. Teisės funkcijos. Reguliavimo funkcija ir teisės normos struktūros elementai. Priešingų interesų derinimo funkcija ir dispozityviosios normos. Valstybės prievartos legalizavimo ir normavimo funkcija ir sankcija. Informavimo funkcija ir interpretacinės teisės normos. Auklėjamoji funkcija. Išvados.
  Teisė, referatas(10 puslapių)
  2006-03-09
 • Teisės gauti informaciją apie valstybės ir savivaldybių įstaigų veiklą turinys

  Įvadas. Įstatymai, suteikiantys teisę gauti informaciją apie valstybės ir savivaldybių veiklą. Veiksmų seka, norint gauti informaciją apie savivaldybės veiklą. Bendrosios nuostatos. Asmenų aptarnavimo organizavimas. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(10 puslapių)
  2008-05-05
 • Teisės į privataus gyvenimo neliečiamumą bei teisės į informaciją problema

  Teisės į privataus gyvenimo neliečiamumą bei teisės į informaciją problema. Įvadas. teisės į privataus gyvenimo neliečiamumą. Telefono pokalbių klausymasis. Tarnybinis piktnaudžiavimas asmens duomenimis. Privatumo pažeidimai spaudoje ir televizijoje. Asmens kodas. Asmens identiteto demonstravimas. Teisės į informaciją problema. Privatumo ir laisvės tvirtovė. Teisė gauti informaciją. Išvados.
  Konstitucinė teisė, referatas(11 puslapių)
  2010-01-29
Puslapyje rodyti po