Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Apribojimų teorija (Theory of Constraints) ir jos taikymas

  Įvadas. Teorinės Apribojimų Teorijos prielaidos. "Kietųjų" mokslų įsitikinimai. "Kietųjų" mokslų išsiplėtimas į socialinius mokslus. Sudėtingumas. Problema. Kodėl Apribojimų Teorija? Dėmesio! Apribojimas! Meistro būdas. Sisteminis būdas. Kodėl sunku valdyti verslo organizacijas kaip sistemas? Koks labiausiai paplitęs sudėtingumo sprendimo būdas? Kaip išmatuoti sistemos efektyvumą? Laikas detaliau panagrinėti analogiją su grandine. Ką Apribojimų Teorija padaro veikiančių sistemų įrankiu valdyme? Šeši pasipriešinimo lygmenys. Distribucijos (prekybos) įmonių matavimai. Patikimumas. Efektyvumas (Effectiveness). Būtina, bet nepakankama - ką reikia žinoti prieš investuojant į programinę įrangą. Išvados.
  Vadyba, referatas(17 puslapių)
  2006-11-16
 • Apskaita (6)

  Bendroji apskaitos samprata ir apskaitos principai. Informacija valdymo sistemoje. Apskaitos informacija ir jos vartotojai. Apskaitos reglamentavimas ir jos modeliai. Apskaitos profesija. Bendrieji apskaitos principai. Finansinė atskaitomybė. Ekonominiai procesai finansinėje apskaitoje ir atskaitomybėje: svarbiausios kategorijos ir esmė. Fundamentinė apskaitos lygybė. Finansinės atskaitomybės esmė. Finansinės atskaitomybės turinys ir jos rengimo bei skelbimo principai. Metinės finansinės atskaitomybės turinys. Duomenų pateikimo finansinėje atskaitomybėje principai. Juridinio asmens teisių turinčių įmonių metinės finansinės atskaitomybės sudėtis. Metinės finansinės atskaitomybės paskelbimas. Apskaitos pradmenų svarbiausi elementai. Dokumentavimas. Inventorizacija. Sąskaitos. Dvejybinis įrašas. Įkainojimas. Kalkuliavimas. Balansas. Atskaitomybė. Apskaitos proceso organizavimas. Buhalterinės apskaitos sąskaitos ir dvejybinis įrašas. Dvejybinis įrašas buhalterinės apskaitos sąskaitose. Sąskaitų planas. Apskaitos proceso nuoseklumas. Operacijų registravimas žurnaluose. Operacijų fiksavimas sąskaitose. Sąskaitų koregavimai. Darbinė atskaitomybės parengimo lentelė. Įmonių prekybinės veiklos apskaita. Pardavimo apskaita. Atsargų apskaitos modeliai. Prekybinės ir kitos veiklos pajamų pripažinimas. Pirkimo apskaita. Uždirbto pelno (patirto nuostolio) apskaičiavimas ir jo paskirstymas. Ilgalaikio turto apskaita. Ilgalaikio turto reikšmė. Materialiojo ilgalaikio turto apskaita. Nematerialiojo ilgalaikio turto apskaita. Ilgalaikio finansinio turto apskaita. Trumpalaikio turto apskaita. Trumpalaikio turto esmė. Atsargų įkainojimas. Periodinė atsargų apskaita prekybos įmonėse. Atsargų apskaitos ypatumai perdirbimo įmonėse. Žaliavų ir medžiagų sąskaitos. Piniginio turto apskaita. Trumpalaikių skolų įmonei apskaita.
  Apskaita, konspektas(24 puslapiai)
  2006-01-11
 • Bankų raidos istorinė apžvalga

  Bankų raidos istorinė apžvalga. Bankų atsiradimas. Bankai istorijos plotmėje. Bankų vaidmuo ir naudingumas visuomenei. Bankai ir bankininkystės sistema įvairiose pasaulio šalyse. Bankai Lietuvoje. Valdyba. Vokietija. Prancūzija. Anglija. Jungtinės Amerikos Valstijos. Vengrija. Čekija. Pasaulio šalių centrinių bankų bendradarbiavimas. Išvados.
  Finansai, referatas(30 puslapių)
  2006-01-12
 • Darbo normavimo esmė ir jo taikymas

  Įvadas. Darbo normavimo pradininkai. Frederikas Vinslou Teiloras. Frenkas ir Liljana Džilbretai. Kiti. Darbo normavimo esmė. Darbo normos ir jų funkcijos. Darbo normavimo metodai. Išdirbio normų ir normuotų užduočių apskaičiavimas. Vadovų, specialistų ir pagalbinių darbininkų darbo normavimas. Darbo normatyvai. Darbo normavimo taikymas šiuolaikinėje organizacijoje. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(15 puslapių)
  2006-11-16
 • Ekonominė statistika (3)

  Tyrimo etapai. Pagrindinės statistikos sąvokos. Statistinių duomenų grupavimas ir pateikimas. Statistikos įstatymo paskirtis. Pagrindinės įstatymo sąvokos. Įstatymo taikymas. Oficialiosios statistikos organizavimo bendrieji principai. Oficialiąją statistiką tvarkančių institucijų ir įstaigų uždaviniai. Statistikos tvarkymas. Oficialiąją statistiką tvarkančios įstaigos. Statistikos departamentas. Statistikos departamento teisės atliekant statistinius tyrimus. Statistikos departamento teritorinės statistikos įstaigos. Kitos statistiką tvarkančios įstaigos ir organizacijos. Statistikos taryba. Oficialiosios statistikos duomenų šaltiniai. Respondentų teisės. Respondentų pareiga teikti statistinius duomenis. Oficialiosios statistinės informacijos naudojimas ir apsauga. Statistinės informacijos platinimas. Respondentų atsakomybė. Oficialiąją statistiką tvarkančių institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojų atsakomybė.
  Ekonominė statistika, špera(6 puslapiai)
  2006-01-11
 • Individas grupėje

  Individas grupėje. Individo vieta grupės struktūroje. Grupės lyderis. Individas kaip darbo grupės aktyvus darbuotojas. Individas efektyvios grupės modelyje. Individo elgesys organizacijoje. Individų bendravimas grupėje. Individas grupės formavimosi fazėse. Išvados.
  Socialinė psichologija, referatas(14 puslapių)
  2006-01-12
 • Kainodara monopolijos sąlygomis ir monopolijos reguliavimas

  Monopolinė kaina. Monopolijos paklausos kreivė. Monopolijos pajamos. Monopolija ir maksimalus pelnas. Ryšys tarp bendrųjų pajamų, ribinių pajamų ir paklausos elastingumo. Monopolinės rinkos pusiausvyra. Monopolijų galios ribojimai. Reguliuojama monopolija. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(18 puslapių)
  2006-01-11
 • Marketingo tyrimas: alkoholio gamyba AB "Anykščių vynas"

  Įvadas. Situacijos analizė. Įmonės "Anykščių vynas" veikla. Aplinkos veiksniai. Vidiniai. Išoriniai. Marketingo komplekso elementai. Pagrindiniai veiklos rodikliai. Tyrimo eiga. Problemos formulavimas. Tyrimo tikslai. Hipotezių formulavimas. Tyrimo tipo ir metodo parinkimas. Tyrimo metodikos parengimas. Duomenų rinkimas. Duomenų analizė ir interpretavimas. Išvados ir rekomendacijos. Priedai (4).
  Rinkodara, kursinis darbas(30 puslapių)
  2006-11-16
 • Monopolija (4)

  Įvadas. Truputis istorijos. Gryna monopolija. Monopolizacijos veiksniai. Monopolinė kaina. Monopolijos paklausos kreivė. Monopolijos pajamos. Ryšys tarp bendrųjų pajamų, ribinių pajamų ir paklausos elastingumo. Monopolinės rinkos pusiausvyra. Paklausos elastingumo ir firmos pajamų priklausomybė. Pelno maksimizavimas. Monopolijos neefektyvumas. Monopolijos perteklinis nuostolis. Diskriminacija kainoms. Pirmojo laipsnio kainų diskriminacija. Antrojo laipsnio diskriminacija kainoms. Trečiojo laipsnio diskriminacija kainoms. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(23 puslapiai)
  2006-01-11
 • Personalo vadyba mokykloje

  Mokyklos veikla. Trumpa mokyklos veiklos charakteristika. Mokykloje atliekami darbai ir funkcijos. Mokyklos organizacinė valdymo struktūra (OVS). Darbo analizė ir reikalavimų profiliai. Pareigybių/darbo vietų analizė. Reikalavimai pareigybę/darbo vietą užimančiam darbuotojui. Darbo užmokesčio struktūra. Darbo užmokesčio struktūra. Bazinio darbo užmokesčio nustatymas. Kintamas darbo užmokestis. Premijavimo rodikliai. Personalo parinkimas. Pareigybės/darbo vietos reklama. Paieškos šaltiniai. Reikalaujami dokumentai. Personalo atranka. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(68 puslapiai)
  2006-01-12
 • Senovės Graikijos menas (3)

  Antika. Senovės Graikijos menas. Propilėjai. Pastato schema. Apteros Nikės šventykla. Pastato schema. Atėnų Paladės statula. Erechtejonas. Pastato schema. Partenonas. Partenono konstrukcija. Dionizo teatras. Baltų menas. Darbas iliustruotas nuotraukomis.
  Dailė, referatas(8 puslapiai)
  2006-01-12
 • Two Neptune - Mass Planets Found, Earth-Size Worlds Next

  Darbas anglų klaba apie planetas, jų tyrinėjimus. Introduction. Two Neptune - Mass Planets Found, Earth-Size Worlds Next. Hot places. Next up: Other Earths. Migrating planets. Youngest Planet. Oldest Planet. Hottest Planet. Conclusion.
  Astronomija, referatas(6 puslapiai)
  2006-01-11