Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Das Utenos Bier "Švyturys"

  Die Einlaitung. Ziel von Arbeit – der Betrieb. Das Utenos Bier "Švyturys" präsentieren. Das "Utenos" bier "Švyturys" Erzeugung. Die ziele und die Werte des Betriebes. Das Utenos Bier "Švyturys" Wxport. Schluβfolgerungen.
  Ekonomika, referatas(6 puslapiai)
  2010-04-06
 • Laisvos darbo jėgos judėjimas Europos Sąjungoje (ES)

  Įvadas. Darbo jėga. Darbo jėgos pasiūla. Darbo jėgos paklausa. Laisvas asmenų judėjimas. Gyventojų migracija. Darbo jėgos judėjimas ekonomiškai stipriose Europos Sąjungos (ES) šalyse. Airija. Jungtinė karalystė. Norvegija ir Danija. Lietuva. Užsienio įmonėse įdarbintų Lietuvos piliečių skaičius. užsieniečių iš trečiųjų šalių darbas Lietuvoje. Darbo užmokestis. Nelegalus darbas Europos Sąjungos (ES) šalyse. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(15 puslapių)
  2008-06-09
 • Organizacinė elgsena: agroserviso įmonės kultūros tyrimas

  Stonkuvienės agroserviso įmonės kultūros tyrimas. Įvadas. Organizacijos pristatymas. Darbymečiui laukia užsieniečių. Įmonės personalas. Turto ir nuosavybės įsipareigojimų rodiklių dinamika. Organizacijos kultūros lygmenys, parametrai ir kriterijai. Tyrimo instrumentarijaus pagrindimas ir metodų parinkimas. L. Stankuvienės agroserviso įmonės kultūros tyrimo instrumentarijus. Respondentai, tyrimo eiga. Anketa: "Organizacijos kultūros tyrimas". Interviu. Stebėjimo kortelė. L. Stonkuvienės agroserviso įmonės kultūros analizė. "Pastebimos" kultūros analizė. "Persidengusių" vertybių kultūros analizė. Bendrų susitarimų kultūros analizė. L. Stonkuvienės agroserviso įmonės kultūros tyrimo apibendrinančios išvados ir pasiūlymai.
  Raštvedyba, referatas(31 puslapis)
  2010-01-21
 • Prekė: degtukai

  1 užduotis. PEST poveikio prekės pardavimams apibūdinimas. 2 užduotis. 3 užduotis. Rinkos dydžio nustatymas. 4 užduotis. 6 užduotis. Pirkimo proceso stebėjimas. 7 užduotis. Prekės pozicionavimo žemėlapio sudarymas. 8 užduotis. Prekės teikiamos naudos matrica. 9 užduotis. Prekės ženklo vertinimas. 10 užduotis. prekės paskirstymo plano rengimas. 12 užduotis. Reklamos projekto rengimas. 13 užduotis. 14 užduotis. Prekės pardavimo kainos nustatymas. Išvados.
  Rinkodara, namų darbas(16 puslapių)
  2010-03-04
 • Spirituoto vyno gamybos skyrius

  Santrauka. Summary. Savokų žodynėlis. Įvadas. Darbo tikslas: Suprojektuoti spirituoto vyno gamybos skyrių. teorinė dalis. Vyno mielių rasės. Vanduo. Vaisių derliaus nuėmimas ir paruošimas. Rauginimas. Vaisvynių ligos ir trūkumai. Praktinė dalis. Techninis, ekonominis pagrindimas. Esama padėtis įmonėje. Miesto/gyvenvietės, įmonės teritorijos statybos charakteristika. Žaliavų zonos charakteristika ir materialinio aprūpinimo pagrindas. Gamybinio pajėgumo ir gamybinės programos pagrindimas. Technologinė dalis. Numatomos produkcijos asortimentas, gaminių aprašai. Numatomos naudoti pagrindinės ir pagalbinės žaliavos bei jų paruošimas gamybai. Technologinio proceso medžiagų skaičiavimai. Produktų gamybos srautų diagramos, technologinio proceso aprašas ir analizė. Technologinio proceso aprašymas. Technologinio proceso svarbių valdymo taškų analizė ir RVASVT planas. Technologinio proceso kokybės kontrolės organizavimo aprašas. Technologinių įrengimų pasirinkimas – pagrindimas. Įrengimų charakteristikos, poreikio skaičiavimai ir pagrindimas. Įrengimų darbo grafikas. Gamybinių patalpų plotų skaičiavimai. Darbo saugos ir priežiūros organizavimas. Darbo saugos organizavimo klausimai. Rizikos faktorių aprašas. Priešgaisrinė sauga. Civilinė sauga. Finansinis – ekonominis projekto įvertinimas. Gamybos programos nustatymas. Ilgalaikio turto vertės nustatymas. Tiesioginių gamybos išlaidų apskaičiavimas. Netiesioginių gamybos išlaidų apskaičiavimas. Išlaidos pagalbinėms žaliavoms/medžiagoms. Išlaidos netiesioginiam darbo užmokesčiui. Išlaidos energijai. Poreikis ir išlaidos netechnologinių procesų energijai. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sumos apskaičiavimas. Išlaidos gamybinių įrengimų priežiūrai. Išlaidos pagalbinėms medžiagoms. Išlaidos einamajam remontui. Kitos netiesioginės išlaidos. Veiklos sąnaudos. Administracinės išlaidos. Bendrosios išlaidos. Pelno nuostolio ataskaita. Pinigų srauto ataskaita. Finansiniai – ekonominiai rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. Išvados ir rekomendacijos.
  Maisto technologija, diplominis darbas(57 puslapiai)
  2010-03-01
 • Teisė (83)

  Kuriais atvejais verslo teisės subjektams gali būti taikomos užsienio šalies įstatymų ar tarptautinių sutarčių nuostatos? Kokie gali būti ginčų tarp verslo subjektų sprendimo būdai? Kas yra komercinis arbitražas ir kokios yra ginčų sprendimo jame ypatybės? Kuo skiriasi institucinis arbitražas nuo "ad hoc" arbitražo? Kokia gali būti tarptautinės komercinės sutarties (kontrakto) struktūra ir turinys. Apmokėjimo sąlygos ir atsiskaitymų formos. Prekių įpakavimas, ženklinimas. Prekių pristatymo, darbų atlikimo, paslaugų suteikimo terminai. Šalių atsakomybė. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės. Sutarties šalių rekvizitai ir parašai. Kokios gali būti mokėjimų sąlygos ir atsiskaitymų formos pagal tarptautines komercines sutartis? Kokios yra šalių teisės, pareigos ir atsakomybė pagal Jungtinių Tautų konvenciją "Dėl tarptautinio prekių pirkimo - pardavimo sutarčių"? Kada netaikoma Jungtinių Tautų konvencija "Dėl tarptautinio prekių pirkimo - pardavimo sutarčių"? Kokios yra transportavimo sutarčių pagrindinės sąlygos pagal "Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvenciją (CMR)"? Kokia yra vežėjo atsakomybė pagal CMR konvenciją? Kokios yra vežimo geležinkeliu ypatybės? Kas yra INCOTERMS? Kokios yra INCOTERMS sąlygų grupės? Kokie yra INCOTERMS E grupės sąlygų ypatumai? Kokie yra INCOTERMS F grupės sąlygų ypatumai? Kokie yra INCOTERMS C grupės sąlygų ypatumai? Kokie yra INCOTERMS D grupės sąlygų ypatumai?
  Teisė, konspektas(9 puslapiai)
  2010-02-25
 • Veiklos analizė: degtukų gamyba AB "Liepsna"

  Temos aktualumas. Kokio tipo įmonėje mes norėtume dirbti? Administratoriaus vieta ir funkcijos įmonėje. Įmonės tikslai, veiklos sritys ir funkcijos. Įmonės socialinių ir ekonominių tikslų sistema. Gaminio ir gamybos proceso charakteristikos. Degtukai gaminiai. Gamybiniai ištekliai. Gamybos funkcija ir gamybinis pajėgumas. Gamybos funkcija. Gamybinis pajėgumas. Gamybos planavimas: ilgalaikės prognozės, einamieji planai, operatyvinis planavimas. Darbo organizavimas įmonėje. Darbo organizavimo ir personalo svarba įmonės veiklos rezultatyvumui ir planų įgyvendinimui. Darbuotojų poreikio nustatymas įmonėje. Darbo laiko reikšmė įmonės veikloje; planavimas, apskaita. Darbo užmokesčio reikšmė įmonės veikloje; personalo darbo užmokesčio fondas; darbuotojų atlyginimai ir pagrindiniai mokesčiai; darbo užmokesčio ir pelno priklausomybė. Pagrindiniai įmonių mokesčiai. Įmonės sąnaudos. Planuojamojo laikotarpio išlaidų sąmata. Gamybos išlaidų apskaičiavimas. Išlaidų skaičiavimas visų išlaidų bazėje. Bendrųjų išlaidų apskaičiavimas pagal išlaidų rūšis. Išlaidų kalkuliavimas pagal gaminius ir kalkuliacinius straipsnius. Veiklos sąnaudų struktūra ir jų skaičiavimas. Įmonės produkcijos savikaina. Planuojamos veiklos sąnaudos. Įmonės atsargos, sandėliavimo ir transporto ūkio organizavimas. Materialinių išteklių sudėtis ir poreikio nustatymas. Gamybos atsargos. Medžiagų atsargų sandėliavimo išlaidos. Sandėliavimo ir transporto ūkio organizavimas. Prekių (paslaugų) realizavimas. Pajamų reikšmė įmonėje. Kaina, sąvokos, struktūra, įtaka gamybos (pardavimų) apimtis bei įmonės pelnui, nustatymo metodai. Pardavimų apimtis – kaštų – pelno priklausomybė: "lūžio taško" nustatymo būdai. Priedai (1).
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(42 puslapiai)
  2010-01-21
 • Verslo etikos analizė: alkoholinių gėrimų gamyba "Anykščių vynas"

  Įvadas. Užduoties tikslas: susipažinti su verslo etikos taikymo praktiniais aspektais. Trumpa AB "Anykščių vynas" charakteristika. Valdymo struktūra. Įmonės suinteresuotųjų analizė. Moralinės atsakomybės matrica. Numatyti įmonės veiklos aspektai.
  Vadyba, namų darbas(7 puslapiai)
  2010-01-21
 • Verslo planas: naktinis klubas UAB "GD"

  Santrauka. Verslo idėja. Verslo subjekto charakteristika. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Vartotojų apklausos rezultatai. Marketingas. Marketingo strategijos. Kainos. Reklama. Gamybos paslaugų organizavimas. Paslaugų tiekimo aprašymas. Vietos aprašymas. Patalpos ir įrengimai. Įrengimai. Tiekėjai. Personalas. Įmonės savininkai ir darbuotojai. Organizacinė valdymo struktūra. Verslo rizikos įvertinimas. SWOT analizė. Alternatyvi veikla. Finansai. Prognozuojama pelno (nuostolių) ataskaita. Prognozuojamas balansas. Pelningumo rodikliai. Išvados.
  Verslo planai, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2010-02-23