Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Kursiniai darbai

Kursiniai darbai (5731 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Darbo ir civilinės saugos projektas: AB "Lietuvos dujos"

  Įvadas. Šaltkalvio – elektriko saugos ir sveikatos instrukcija nr.12. Rizikų įvertinimo lentelė. Darbuotojo asmeninių apsauginių priemonių apskaitos kortelė nr. 12. Asmeninių apsauginių priemonių išdavimas ir grąžinimas. Įsakymas dėl komisijos sudarymo nelaimingam atsitikimui ištirti. Nukentėjusiojo paaiškinimas dėl nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą. Pažyma apie traumos sunkumą. Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnalas. Nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą aktas (n2-forma). Išvados ir pasiūlymai.
  Sauga, kursinis darbas(17 puslapių)
  2007-05-08
 • Darbo ir darbo užmokesčio apskaita (2)

  Santrauka. Įvadas. Socialinė-ekonominė bei teisinė darbo apmokėjimo samprata rinkos ekonomikos sąlygomis. Darbo apmokėjimo sąvoka ir struktūra. Darbo apmokėjimo sistemos. Darbo laiko ir išdirbio apskaita. Imperatyvusis darbo apmokėjimo reguliavimas. Darbo apmokėjimas, susijęs su ypatumais darbe. Apmokėjimas už ne visą ir sutrumpintą darbo laiką. Apmokėjimas už viršvalandinį ir naktinį darbą. Apmokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis. Apmokėjimas esant nukrypimų nuo norminių darbo sąlygų. Kompensacijos už darbą, kuris susijęs su važinėjimu. Sezoninių darbų apmokėjimas. Atlyginimo už kasmetines atostogas ir kito papildomo darbo užmokesčio apskaičiavimas. Vidutinis darbo užmokestis. Socialinio draudimo įmokų apskaičiavimas, mokėjimas, naudojimas. Apdraustųjų įskaita. Valstybinio socialinio draudimo įmokų objektas. Valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimas. Ligos ir socialinio draudimo pašalpų apskaičiavimas ir mokėjimas. Darbo užmokesčio skaičiavimo pavyzdys. Darbo užmokesčio ir su juo susijusių atsiskaitymų registravimas sąskaitose ir apskaitos registruose. Išvados.
  Apskaita, kursinis darbas(32 puslapiai)
  2006-09-11
 • Darbo ir saugos projektas: statybos bendrovė UAB "STA"

  Įvadas. Įmonės pristatymas. Įmonės vidaus tvarkos taisyklės. Dažytojo saugos ir sveikatos instrukcija nr. 12. Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų registravimo žurnalas. Darbuotojų saugos ir sveikatos įvadinių instruktavimų registravimo žurnalas. Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnalas. Darbuotojų asmeninių apsauginių priemonių apskaitos kortelė. Asmeninių apsauginių priemonių išdavimas ir grąžinimas. Paaiškinimas dėl nelaimingo atsitikimo darbe. Pažyma apie traumos sunkumą. Nelaimingo atsitikimo darbe aktas. Išvados.
  Sauga, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2008-12-20
 • Darbo įstatymų laikymosi kontrolės organai

  Įvadas. Darbo įstatymų laikymosi kontrolės organai. Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo inspekcijos uždaviniai ir funkcijos. Nevalstybinė darbo įstatymų, kolektyvinių sutarčių laikymosi kontrolė. Kai kurių darbo įstatymų laikymosi priežiūra ir kontrolė Lietuvos Respublikoje 2005 metais. Nelegalios veiklos reiškinių kontrolės koordinavimas ir prevencija 2005 metais. Darbo apmokėjimą reglamentuojančių nuostatų vykdymo kontrolė. Išvados. Išnašos. Priedai (3).
  Darbo teisė, kursinis darbas(14 puslapių)
  2007-12-18
 • Darbo ištekliai ir jų vertinimas: UAB "Adelita"

  Įvadas. Įvertinti UAB "Adelita" darbo išteklius ir juos įvertinti. Svarbiausios sąvokos. Personalo valdymo reikšmė įmonėje. Personalo klasifikavimas. Veiklos dalyvių interesų derinimo būdai ir teisiniai pagrindai. Darbo su personalu organizavimo schema. Valdymo struktūrų organizavimo principai. Skyrių ir pareigybių instrukcijos, kvalifikacijos kėlimas. Personalo sauga. Personalo valdymas, jo pažinimas ir motyvavimas. Vadovo autoritetas. Vadovų darbo stilius, reikalavimai vadovams. Darbas komandoje ir organizavimas. Sprendimų priėmimo proceso tobulinimas. darbo ištekliai. Personalo formavimo ir ugdymo organizavimas. Ekonominės skatinimo sistemos ir jo poveikis. Darbo įvertinimas. Darbo užmokesčio formos. Naujos darbo apmokėjimo tendencijos. Veiksniai, lemiantys darbo apmokėjimo lygį. Moralinis skatinimas už darbą. Įmonės aprašymas. Išvados. Priedai (4).
  Personalo vadyba, kursinis darbas(41 puslapis)
  2008-05-01
 • Darbo įvertinimo ir apmokėjimo už darbą ryšio nustatymas UAB "Amžinasis judėjimas" kavinėje "Pakeliui"

  Darbo organizavimo, normavimo ir apmokėjimo kursinis darbas. Santrauka. Įvadas. Darbo įvertinimo ir atlyginimo už darbą ryšys. Darbo įvertinimo metodų palyginimas ir jų taikymas. Darbo užmokesčio modeliai, formos, jų atmainos. Darbo užmokesčio dydį lemiantys veiksniai. Darbo užmokesčio modeliai ir jų atmainos. Darbo užmokesčio formos ir jų atmainos. Piliečių pajamų sudėtis rinkos sąlygomis. UAB "Amžinasis judėjimas" darbuotojų darbo įvertinimo ir atlygio už darbą tyrimas. UAB "Amžinasis judėjimas" personalo analizė. UAB "Amžinasis judėjimas" darbuotojų darbo užmokesčio analizė. Išvados ir pasiūlymai.
  Vadyba, kursinis darbas(19 puslapių)
  2012-02-22
 • Darbo jėgos analizė

  Įvadas. Pokyčiai darbo jėgos rinkoje — teigiamos tendencijos 2004 metais. Darbo jėgos pasiūla. Darbo jėgos paklausa. Nedarbo lygis. Moterų nedarbas Lietuvoje. Problemos darbo rinkoje. Darbo rinka ir nedarbas Europos Sąjungoje (ES). Pastoviojo darbo užmokesčio nustatymo principai. Darbo užmokesčio formos. Vienetinė darbo užmokesčio forma. Laikinė darbo apmokėjimo forma. Vadovų ir specialistų darbo apmokėjimas Lietuvoje. Vadovų darbo apmokėjimas. Specialistų darbo apmokėjimas. Skatinimo priemonių įvairovė ir jų pritaikymas šiuolaikinėje organizacijoje. Darbo jėgos paieška bei verbavimas. Darbuotojų atranka. Personalo adaptavimas. Išvados ir rekomendacijos.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2005-11-30
 • Darbo jėgos ir nedarbo statistinis tyrimas

  Įvadas. Nedarbo lygis Lietuvoje. Situacijos darbo rinkoje trumpa apžvalga 2003 m. gegužės mėnesį. Tendencijos. Aktualijos. Nedarbo prognozės 2003 metų pradžioje. Šalies darbo rinkos rodikliai. Nedarbo lygio kitimo statistiniai skaičiavimai. Lietuvos respublikos užimtumo didinimo 2001–2004 metų programa. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais.
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(21 puslapis)
  2007-07-31
 • Darbo jėgos migracija

  Įvadas. Tarptautinė darbo jėgos migracija. Tarptautinės darbo jėgos migracijos samprata ir pagrindinės priežastys. Šiuolaikinė globali ir regioninė darbo jėgos migracija. Tarptautinės darbo jėgos migracijos srautų pasiskirstymas. Globalizacija ir nauji tarptautinės migracijos bruožai. Ekonominė globalizacija. Transnacionalizacija. Demografinė situacija. Nelegali darbo jėgos migracija. Darbo jėgos migracija Europos sąjungoje ir Lietuvoje. Teoriniai darbo jėgos migracijos aspektai. Laisvas asmenų judėjimas Europos Sąjungoje (ES). Tarptautinės darbo jėgos migracijos Europos Sąjungoje (ES) prognozės. Darbo jėgos migracija Lietuvoje. Darbo jėgos migracijos Lietuvoje stipriųjų ir silpnųjų pusių bei galimybių ir grėsmių analizė. Lietuvos tikslai ir uždaviniai darbo jėgos migracijos srityje. Protų nutekėjimas. Tarptautinės darbo jėgos migracijos pasekmės. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(30 puslapių)
  2007-04-17
 • Darbo jėgos migracijos priežastys

  Įvadas. Tarptautinės migracijos vystymosi Lietuvoje istorinė apžvalga: ikisovietinis periodas. Makrolygio migracijos veiksniai. Mikrolygio migracijos veiksniai. Amžius. Kvalifikacija. Senėjimas. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(20 puslapių)
  2007-10-02
 • Darbo jėgos pasiūlos ir paklausos statistinis įvertinimas

  Įvadas. Darbo rinkos samprata. Darbo jėgos ištekliai. Darbo rinkos modeliai. Darbo jėgos struktūra. Bendros darbo jėgos 1999 – 2004 metais kitimo analizė. Darbo jėgos kitimas lyginant su praėjusiais ir baziniais metais. Vidutinės darbo jėgos skaičiavimas. Lietuvos gyventojų 1999 – 2004 metų darbo jėgos struktūros kitimas laiko atžvilgiu. Darbo jėgos kitimas pagal amžiaus grupes 2004 m. Darbo jėgos prognozavimas 2005 – 2007 metams. Prognozavimas žinant vidutinį absoliutų lygio padidėjimą. Prognozavimas tiesinio trendo būdu. Išvados.
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(16 puslapių)
  2006-03-22
 • Darbo motyvacija

  Ankstyvosios motyvacijos teorijos. A. Maslow poreikių hierarchijos teorija. Teorija X ir teorija Y. Dviejų veiksnių teorija. Elgesio reguliavimo teorija. Šiuolaikinės motyvacijos teorijos. McClellando poreikių teorija. Tikslų iškėlimo teorija. Paramos teorija. Teisingumo teorija. V. Vroomo lūkesčių teorija. Darbuotojų skatinimo planai. Vienetinio darbo užmokesčio planas. Komandų arba grupių skatinimo planai. Pardavimo darbuotojų skatinimas. Priedai už nuopelnus – kaip skatinimo priemonė. Pelno dalijimosi planas. Darbuotojų akcijų nuosavybės planas. Scanlono planas. Rizikos apmokėjimo planas. Socialiniai motyvatoriai. Darbuotojų motyvavimo įmonėse analizė. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2005-12-16
 • Darbo motyvacija organizacijoje

  Įvadas. Motyvacijos esmė ir jos svarba organizacijoje. Motyvacijos teorijos. Ankstyvieji motyvacijos požiūriai. Šiuolaikiniai motyvacijos požiūriai. Poreikių teorijos. Procesinės teorijos. Skatinimo formos. Materialinis skatinimas. Moralinis skatinimas. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2006-05-04
 • Darbo našumas (2)

  Įvadas. Tikslas - apžvelgti darbo našumo šaltinius ir veiksnius. Darbo našumas. Darbo našumo samprata. Darbas - pagrindinis gamybos veiksnys. Darbo našumo augimo apskaičiavimo metodika. Darbo našumo veiksniai ir didinimo būdai. Darbo našumą įtakojantys veiksniai. Darbo našumo didinimo veiksniai žemės ūkyje. Darbo našumo kėlimo rezervai. Pramonės efektyvumo vertinimas. Lietuvos pramonės efektyvumo vertinimas (per konkurencingumo prizmę). Visapusiškas pramonės konkurencingumo vertinimas. Pramoninių grupių konkurencingumo vertinimas. Aukštų technologijų ir mokslui imlių pramonės sektorių. Konkurencingumo vertinimas. Pramonės ir verslo aplinkos vertinimas. Apdirbamosios pramonės konkurencingumas Europos Sąjungos (ES) šalių atžvilgiu. Išvados.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2008-10-22
 • Darbo našumas ir darbo užmokestis

  Įvadas. Darbo tikslas: įvertinti darbo našumo ir darbo užmokesčio priklausomybę. Darbo našumo samprata. Darbo užmokesčio samprata. Darbo užmokesčio lygiai. Darbo užmokesčio tikslai įtakojantys darbo našumą. Darbo našumo didinimo būdai. Darbo intensyvumo įtaka darbo našumui. Organizaciniai ir techniniai veiksniai didinantys darbo našumą. Technikos pažangos ir mokslo veiksniai. Darbo užmokestis ir darbo našumas. Darbo užmokestis už atliktą darbą. Darbo užmokestis už dirbtą laiką. Išvados.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(16 puslapių)
  2008-12-10
 • Darbo normavimo esmė ir jo taikymas

  Įvadas. Darbo normavimo pradininkai. Frederikas Vinslou Teiloras. Frenkas ir Liljana Džilbretai. Kiti. Darbo normavimo esmė. Darbo normos ir jų funkcijos. Darbo normavimo metodai. Išdirbio normų ir normuotų užduočių apskaičiavimas. Vadovų, specialistų ir pagalbinių darbininkų darbo normavimas. Darbo normatyvai. Darbo normavimo taikymas šiuolaikinėje organizacijoje. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(15 puslapių)
  2006-11-16
 • Darbo organizavimo analizė: okeaninė žūklė, šaldytos žuvų produkcijos gamyba bei realizacija UAB "Baltlanta"

  Vadybos pagrindų kursinis darbas. Įvadas. UAB "Baltlanta" veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Darbo organizavimo teorijos analizė. Darbo organizavimo esmė. Darbo pasidalijimas. Darbo vietų organizavimas. Darbo užmokesčio organizavimas. Darbo sąlygos. UAB "Baltlanta". Darbo organizavimo analizė. UAB "Baltlanta" darbo pasidalijimo vertinimas UAB "Baltlanta" darbo vietų organizavimo vertinimas. UAB "Baltlanta" darbo užmokesčio organizavimo vertinimas. UAB "Baltlanta" darbo sąlygų vertinimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Vadyba, kursinis darbas(17 puslapių)
  2011-05-16
 • Darbo organizavimo gerinimas: gydymo skyriuje VšĮ "Druskininkų gydyklos"

  Santrauka. Darbo tikslas - išsiaiškinti darbo organizavimo problemas VŠĮ Druskininkų gydyklos gydymo skyriuje bei jų įtaką veiklos rezultatams. Summary. Įvadas. Įmonės charakteristika. Problemos analizė. Darbo organizacijos gerinimo problemos. Klientų aptarnavimo problema. Darbo procesas ir eiga. Darbo pasidalijimo problema. Darbo laiko panaudojimo problema. Darbuotojo darbo įvertinimo ir darbo užmokesčio ryšio problema. Tyrimai ir jų rezultatai. Darbo procesas, jo eiga ir dokumentacija druskininkų gydyklos gydymo skyriuje. Darbo pasidalijimas. Darbo laiko panaudojimas gydymo skyriuje. Darbuotojo darbo vertinimo ir užmokesčio ryšys. Druskininkų gydykloje. Išvados ir rekomendacijos.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2010-04-20
 • Darbo paieškos, karjeros ir lyderiavimo organizavimas (2)

  Įvadas. Informacija apie pasirinktą bendrovę (organizaciją). Įtaigus reziume (trumpo prisistatymo potencialiam darbdaviui)paruošimas. Konkretaus skelbimo (reziume), siekiant sudominti darbdavį pokalbio būtinumu, teksto pavyzdys. Motyvacinis laiškas. Motyvacinio laiško teksto pavyzdys. Karjeros planas. Lyderiavimo motyvacijos aspektai. Gyvenimo aprašymas (CV). Teoriniai reikalavimai autobiografijai. Gyvenimo aprašymo teksto pavyzdys. Pokalbio su darbdaviu organizavimas. Pasiruošimas įdarbinimo pokalbiui. Į ką būtina atkreipti dėmesį prieš pat susitinkant pokalbiui su darbdaviu. Rekomendacijos pavyzdys. Pokalbio baigimas. Prašymo priimti į darbą dokumentas. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2006-10-18
 • Darbo paieškos, karjeros ir lyderiavimo organizavimas (6)

  Įvadas. Informacija apie pasirinktą bendrovę(organizaciją). UAB "Bitė Lietuva". Motyvacinis laiškas. Gyvenimo aprašymas (CV). Įtaigus reziumė. Rekomendacijos. Karjeros planavimas. Lyderiavimo motyvacijos aspektai. Pokalbio su darbdaviu organizavimas. Prašymo priimti į darbą dokumentas. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2007-05-15
Puslapyje rodyti po